Zavrieť

Porady

predaj podniku v JU

Ahoj ludia!

Nemate niekto skusenost s predajom podniku v JU - ide o to, ze nemam istotu v interpretacii §17 ods. 11 zakona o dani z prijmu - teda akym sposobom urcit danovy dopad danej operacie. Bol som to aj konzultovat na DU, dostal som vsak viacmenej vyhybave odpovede (alebo som sam nechapavy)...

Dakujem za radu!
Naposledy upravil ucetni_fantozzi : 09.03.05 at 06:52
Usporiadat
ucetni_fantozzi ucetni_fantozzi

ucetni_fantozzi je offline (nepripojený) ucetni_fantozzi

Halooo ?!!

Naozaj nikto neviete poradit? Ja sa tu nad tym trapim cely den a ci to ratam sprava alebo zlava stale mi to ide do hlbokeho minusu. Ked som si skusil nasimulovat to iste v podvojom ucte, vyslo mi ine numero - je mozne, ze cez jednoduche ucto si mozem vyrobit stratu, aj ked v podvojnom by nevysla?

prosiiiiim pomooooooc !!!
0 0
Fajdy Fajdy

Fajdy je offline (nepripojený) Fajdy

to ucetni_fantozzi

Skús si pozrieť odborné články
Predaj podniku pri FO - Poradca extra 2003
Transformácia FO na PO Poradca 2 r. 2001

Sú síce staršieho dáta, ale metodika je aktuálna, len si musíš preveriť, či citované ustanovenia zákona 366/99 o DzP platia aj v reformovanom zákone 595/2004.
Naposledy upravil Fajdy : 14.03.05 at 19:02
0 0
ucetni_fantozzi ucetni_fantozzi

ucetni_fantozzi je offline (nepripojený) ucetni_fantozzi

Dakujem Fajdy!

Zial, aj ked literatury mame pomerne dost, aj poradcov, nenasiel som u nas ani jednu z uvedenych publikacii - nevies mi poradit, kde sa k nim dostat? Kedze su to uz starsie cisla, asi ich v sevte nekupim...
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

ucetni_fantozzi
Dakujem Fajdy!

Zial, aj ked literatury mame pomerne dost, aj poradcov, nenasiel som u nas ani jednu z uvedenych publikacii - nevies mi poradit, kde sa k nim dostat? Kedze su to uz starsie cisla, asi ich v sevte nekupim...
Tak potom skús: Dobšovič D. a kol., "A-Z Daňové výdavky",PORADCA s.r.o. Žilina, str. 262 - Predaj podniku.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Poradca Podnikateľa:
Predaj podniku pri fyzickej osobe

Mnoho podnikateľov – fyzických osôb sa určite pristihlo pri myšlienke zmeniť svoju právnu formu podnikania. Dôvodom takejto úvahy je jednak ručenie pri podnikateľských aktivitách celým svojím majetkom, čo v*dnešnej dobe, kde platobná nedisciplinovanosť a*podvodné konanie sa stalo národným športom, je príliš riskantné. Ďalším dôvodom môže byť aj prezieravosť v*prípade nepredvídateľných okolností, ako napr. riešenie dedičských problémov či pokračovanie dedičov v*predmete činnosti. Transformácia fyzickej osoby na právnickú nie je prevod jednoduchého účtovníctva na podvojné, ako by sa to mohlo nezainteresovaným zdať na prvý pohľad. Je potrebné si uvedomiť, že ide o*dva rôzne samostatné subjekty, ktoré majú inú identitu (obchodné meno, IČO...) a*právnu subjektivitu, takže v*týchto prípadoch je potrebné používať terminológiu “predaj podniku fyzickou osobou”. Samozrejme, používanie tohto pojmu sa viaže aj k*situáciám, kedy skutočne dochádza k*predaju podniku inému nezávislému subjektu, bez ohľadu na to, či kupujúcim je fyzická, alebo právnická osoba.

Z*hľadiska právneho predaj podniku upravujú ustanovenia §* 476 – 488 Obchodného zákonníka, pretože ide o*záväzkové vzťahy, ktoré sú vždy obchodno–právnymi vzťahmi bez ohľadu na to, kto je subjektom týchto vzťahov.

Predaj podniku sa môže realizovať na základe uzatvorenia zmluvy, pričom pre platnosť zmluvy sa vyžaduje písomná forma a*overené podpisy predávajúceho a*kupujúceho. Obchodná transakcia založená na tejto zmluve má charakter tzv. absolútneho obchodu.

Zmluva o*predaji podniku sa nedotýka právnej subjektivity podnikateľa ani nelikviduje jeho obchodný majetok, iba mení predmet tohto majetku.

V*zmysle §*476 Obchodného zákonníka sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k*veciam, iné práva a*iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku a*kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s*podnikom a*zaplatiť kúpnu cenu. Kúpna cena je určená na základe údajov o*súhrne vecí, práv a*záväzkov uvedených v*účtovnej evidencii predávaného podniku ku dňu uzavretia zmluvy. Ak zmluva nadobudne účinnosť k*neskoršiemu dátumu, prihliadne sa na zvýšenie alebo zníženie imania, ku ktorému došlo v*medziobdobí.

Charakteristickou črtou tejto zmluvy je, že jej predmetom nie je jednotlivá vec, ale podnik, ktorý je v*ustanovení §* 5 Obchodného zákonníka vymedzený ako súbor hmotných, osobných a*nehmotných zložiek podnikania. K*podniku patria veci, práva a*iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a*slúžia na prevádzkovanie podniku, alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. V*tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že Obchodný zákonník pripúšťa, aby predmetom zmluvy o*predaji podniku bola iba časť podniku, a*to za určitých podmienok.

Z*obsahu zmluvy však musí jednoznačne vyplývať, že zmluva sa vzťahuje na prechod všetkých práv a*záväzkov spojených s*prevádzkou podniku alebo jeho časti.

Medzi podstatné obsahové náležitosti zmluvy o*predaji podniku patria:

– určenie zmluvných strán (predávajúci a*kupujúci)

– určenie predmetu zmluvy (podnik)

– vyjadrenie záväzku

– určenie ceny

Pri predaji podniku je potrebné vychádzať z*toho, že podnik to nie sú len veci hmatateľné ako hmotný majetok, nehnuteľnosti, zásoby, prípadne nehmotný majetok, ale aj pohľadávky a*záväzky. Prechod pohľadávok je potrebné riešiť rovnakým spôsobom ako sa rieši postúpenie pohľadávok. Pri záväzkoch je potrebné pripomenúť, že pre ich prechod sa nevyžaduje súhlas veriteľa. Ak predávajúci prevezme záväzky, ručí aj za ich splnenie. Kupujúci je však povinný bez zbytočného odkladu oznámiť veriteľom prevzatie záväzkov a*predávajúci dlžníkom prechod pohľadávok na kupujúceho. Ak predávajúcim je platiteľ DPH, pri prevode záväzkov a*pohľadávok by sa nemalo zabudnúť na ustanovenia zákona o*dani z*pridanej hodnoty, ktoré vylučujú možnosť uplatnenia si nadmerného odpočtu pri zaplatení DPH inou osobou alebo inej osobe, ako tej, ktorá uskutočnila zdaniteľné plnenie. Opomenutie tejto skutočnosti by mohlo mať vážne dopady nielen u*predávajúceho a*kupujúceho, ale aj u*príslušných dlžníkoch.

VZOR

Zmluva o*predaji podniku

uzatvorená podľa §*476 a*nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

Predávajúci Kupujúci

Obchodný názov podniku: Obchodný názov podniku:

Sídlo: Sídlo:

Zastúpený: Zastúpený:

Bankové spojenie: Bankové spojenie:

IČO: IČO:

*

Čl. II

Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na nasledujúce veci, iné práva a*iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia k*prevádzkovaniu spôsobilého podniku a*ktoré sú uvedené v*účtovnej evidencii predávaného podniku, a*to:

– nehnuteľnosti podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.* 1 k*tejto zmluve a*je jej neoddeliteľnou súčasťou,

– stroje a*zariadenia podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.*2 k*tejto zmluve a*je jej neoddeliteľnou súčasťou,

– zásoby podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.*3 k*tejto zmluve a*je jej neoddeliteľnou súčasťou,

– práva a*záväzky vrátane priemyselného a*duševného vlastníctva podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.*4 k*tejto zmluve a*je jej neoddeliteľnou súčasťou,

– práva a*povinnosti vyplývajúce z*pracovnoprávnych vzťahov k*zamestnancom predávaného podniku, ktoré prechádzajú z*predávajúceho na kupujúceho.

*

Čl. III

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci súhlasí s*nadobudnutím vlastníckeho práva na veci, iné práva a*majetkové hodnoty uvedené v*článku II tejto zmluvy.

2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s*podnikom a*zaplatiť kúpnu cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

3. Veci zahrnuté do predaja je povinný predávajúci odovzdať a*kupujúci prevziať ku dňu účinnosti zmluvy na základe zápisnice o*prevzatí súboru vecí podpísanej oboma stranami.

4. Vlastnícke právo k*veciam zahrnutým do predaja prechádza z*predávajúceho na kupujúceho účinnosťou zmluvy. Vlastnícke právo k*nehnuteľnosti prechádza dňom vkladu do katastra nehnuteľností.

*

Čl. IV

Cena a platobné podmienky

Kúpna cena predmetu predaja uvedeného v*článku II tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá na ..... Sk (slovom .....) a*bola určená na základe údajov o*súhrne vecí, práv a*záväzkov uvedených v*účtovnej evidencii predávajúceho podniku ku dňu uzavretia zmluvy, ktorá tvorí prílohu č.*5 tejto zmluvy.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

V*prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny zaplatí kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výšky 0,05*% z*dlžnej sumy za každý deň omeškania.

*

Čl. V

Záverečné ustanovenia

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť veriteľom prevzatie záväzkov a*predávajúci dlžníkom prechod pohľadávok na kupujúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z*tejto zmluvy sa riadia v*prvom rade jej ustanoveniami, a*podporne právnymi predpismi platnými v*Slovenskej republike.

Všetky zmeny a*doplnky k*tejto zmluve musia mať písomnú formu a*ich platnosť je podmienená súhlasom oboch strán.

Táto zmluva je vyhotovená v*dvoch rovnopisoch, z*ktorých po jednom obdržia obe zmluvné strany a*svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas so znením tejto zmluvy.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V ......... dňa .........

predávajúci kupujúci

.................... ....................

Predaj a kúpa podniku z*hľadiska dane z*príjmov FO


V*praxi predajom podniku sa môže riešiť zámer ukončenia podnikateľskej aktivity v*celku alebo ukončenia len jedného druhu činnosti. V*prvom prípade podnikateľ si musí uvedomiť, že predajom podniku sa jeho podnikateľské povinnosti ešte nekončia. V*tomto prípade podnikateľ musí požiadať o*zrušenie živnostenského alebo iného oprávnenia na podnikanie a*splniť si všetky povinnosti voči správcovi dane, Sociálnej poisťovni, príslušnej zdravotnej poisťovni, úradu práce, živnostenskému úradu a*pod. Okrem toho, jeho ďalšou povinnosťou vo vzťahu k*živnostenskému úradu je pri uzatváraní prevádzkarne určenej pre styk so zákazníkmi, ak tomu nebránia vážne dôvody, aspoň tri dni vopred na vhodnom a*viditeľnom mieste prevádzkarne označiť termín jej uzavretia.

Dôležitým krokom pri skončení podnikateľskej činnosti je oznamovacia povinnosť, čo znamená, že ak zanikne daňová povinnosť daňovníka pri niektorej dani (v*prípade skončenia podnikania všetkých druhov daní, ktoré daňovník platil v*súvislosti s*prevádzkovaním podnikateľskej činnosti – daň z*príjmu, cestná daň, spotrebné dane a*pod.), je povinnosťou podnikateľa oznámiť túto skutočnosť do 15 dní od jej vzniku.

Súčasne pri zrušení činnosti je povinnosťou do 15 dní od zrušenia vrátiť správcovi dane osvedčenie o*daňovej registrácii.

Ak nesplní daňový subjekt svoju povinnosť oznámenia zrušenia svojich daňových povinností, vykoná správca dane zrušenie daňovej registrácie hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti. Pred zánikom oprávnenia na podnikanie je podnikateľ, ktorý je platiteľom dane z*pridanej hodnoty, povinný požiadať o*zrušenie registrácie platiteľa. Daňový úrad určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a*vyzve platiteľa na podanie daňového priznania k*dani z*pridanej hodnoty za toto posledné zdaňovacie obdobie. Skončením tohto obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom.

V*daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný priznať a*odviesť z*majetku, pri ktorom uplatnil odpočet dane, daň vo výške vypočítanej zo zostatkovej ceny hmotného a*nehmotného majetku zistenej podľa §*29 zákona o*daniach z*príjmov ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. To isté platí aj o*priznaní a*odvedení dane z*ceny zásob (pri ktorých podnikateľ uplatnil odpočet dane) zistenej podľa §*25 zákona o*účtovníctve.

Ďalšou povinnosťou daňovníka je ku dňu zrušenia podnikateľskej činnosti zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o*účtovníctve a*v*zmysle §*38 zákona o*správe daní a*poplatkov, ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako jeden rok, podáva sa daňové priznanie alebo hlásenie do 15 dní po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak v*zdaňovacom období nevznikne daňová povinnosť, oznámi túto skutočnosť daňový subjekt správcovi dane v*rovnakej lehote alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon, podá daňové priznanie.

V*zmysle §*17 ods.*2 zákona o*účtovníctve účtovné jednotky, ktoré sú fyzickými osobami, uzavierajú účtovné knihy k*poslednému dňu účtovného obdobia, ku dňu skončenia podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti, ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania, ku dňu skončenia konkurzu, ku dňu predchádzajúcemu deň zápisu do obchodného registra a*ku dňu výmazu z*obchodného registra.

Účtovné jednotky účtujúce v*sústave jednoduchého účtovníctva zostavujú v*rámci účtovnej závierky:

– výkaz o*majetku a*záväzkoch

– o*príjmoch a*výdavkoch.

Tieto výkazy musí podpísať fyzická osoba, ktorá je účtovnou jednotkou.

Účtovná závierka musí byť zostavená zrozumiteľne, prehľadne, preukazne a*musí poskytovať pravdivý a*verný obraz o*majetku a*záväzkoch, o*hospodárskom výsledku a*o*finančnej situácii účtovnej jednotky.

Skutočné stavy majetku a*záväzkov sa zisťujú fyzickou inventúrou pri hmotnom alebo nehmotnom majetku, alebo dokladovou inventúrou pri záväzkoch a*pri ostatných zložkách majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru. Tieto stavy sa zaznamenajú v*inventúrnych súpisoch, ktoré musia obsahovať:

– obchodné meno a*sídlo účtovnej jednotky,

– hmotne zodpovedná osoba,

– miesto uloženia majetku,

– skutočný stav všetkého druhu majetku, jeho názov a*číselné označenie,

– spôsob zisťovania skutočných stavov (prepočet, váženie),

– deň začatia a*ukončenia inventúry,

– mená, priezviská a*podpisy osôb zodpovedných za vykonanie inventúry a*za zistenie skutočných stavov.

Inventarizačné písomnosti sa povinne uschovávajú a*vzniknuté rozdiely sa vyúčtujú do posledného účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku a*záväzkov.

Uzatváranie účtovných kníh je činnosť, pri ktorej sa dopĺňajú za posledný zápis v*peňažnom denníku uzávierkové účtovné operácie týkajúce sa príjmov a*výdavkov, zisťujú sa súhrnné čiastky údajov sledovaných v*jednotlivých stĺpcoch peňažného denníka, uzatvorí sa kniha pohľadávok a*záväzkov, kniha sociálneho fondu a*ostatné pomocné knihy majetku a*záväzkov.

V*druhom prípade, t.j. v*prípade, ak po predaji podniku podnikateľský subjekt neskončil svoju podnikateľskú činnosť, účtovné knihy ku dňu účinnosti zmluvy o*predaji podniku sa nemusia uzatvárať. Daňové priznanie týkajúce sa dane z*príjmu, do ktorého zahrnie aj vysporiadanie z*transakcie predaja podniku, podáva v*bežnom termíne tak, ako ktorýkoľvek iný daňovník (31.*3. nasledujúceho kalendárneho roka).

Právna úprava pre stanovenie základu dane z*príjmov z*predaja podniku je obsiahnutá v*§*23 ods.*18 zákona o*daniach z*príjmov: “Do základu dane u*daňovníka, ktorý predáva podnik alebo jeho časť, sa zahrnie aj rozdiel, o*ktorý príjem z*predaja podniku v*dohodnutej kúpnej cene zvýšenej o*záväzky, upravenej (zníženej) o*stav prevádzaných peňažných prostriedkov na bankových účtoch a*v*hotovosti, prevyšuje hodnotu predávaného podniku alebo jeho časti zahŕňanú do výdavkov (nákladov). Daňovník, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, zahrnie do výdavkov aj sumu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré, ak by boli uhradené pred predajom podniku, boli by u*predávajúceho daňovým výdavkom podľa §*24. Príjem z*predaja podniku sa zahrnie do základu dane daňovníka v*zdaňovacom období, v*ktorom nadobudla účinnosť zmluva o*predaji podniku. Obdobne sa postupuje pri vklade podniku alebo jeho časti do základného imania.”

Z*hľadiska dane z*príjmov fyzických osôb musíme vziať do úvahy:

1. rozdiel medzi kúpnou cenou (vyjadrujúcou trhovú cenu čistého obchodného imania) podniku a*výškou čistého obchodného imania podľa účtovníctva predávajúceho.

Čisté obchodné imanie predstavuje obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v*súvislosti s*podnikaním. Tomuto pojmu zodpovedá pojem “vlastné imanie” používaný v*účtovných predpisoch a*uvádzaný v*účtovných výkazoch.

Čisté obchodné imanie = Vlastné imanie

Z*uvedeného vyplýva, že:

Kúpna cena – (Obchodný majetok – všetky záväzky) = zisk z*predaja podniku

alebo

Kúpna cena + všetky záväzky – Obchodný majetok = zisk z*predaja podniku

alebo

Kúpna cena + záväzky – zostatková cena hmotného a*nehmotného majetku – zásoby

– všetky pohľadávky – odovzdané peňažné prostriedky – prípadné iné aktíva;

2. rozdiel medzi jednoduchým a*podvojným účtovníctvom v*ponímaní zásob a*pohľadávok ako zložiek majetku, ktoré sa pri predaji neakceptujú za daňový výdavok.

Z*hľadiska správneho vyčíslenia základu dane pri predaji podniku v*nadväznosti na uvedené je potrebné správne aj vyčísliť hodnotu predávaného podniku zahrnovanú do výdavkov (nákladov). Pri stanovení tejto výdavkovej kapitoly je potrebné sa riadiť ustanoveniami §*24 zákona o*daniach z*príjmov, pretože len tento druh výdavkov môže byť akceptovaný za daňový výdavok aj pri predaji podniku. Konkrétne to znamená, že pri prevode hmotného a*nehmotného majetku (odpisovaného) za výdavok pri predaji podniku sa akceptuje zostatková cena hmotného a*nehmotného majetku v*zmysle §*24 ods.*2 písm.*b). Hodnota prevádzaných zásob nemôže byť akceptovaná ako výdavok, pretože ich hodnota už bola raz uplatnená daňovníkom, ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v*momente ich nákupu – úhrady. To znamená, že za výdavok podniku by sme mohli chápať len tie zásoby, ktoré neboli uhradené. Ak však ide o*neuhradenú hodnotu zásob, tie zároveň predstavujú záväzok, ktorý preberá kupujúci a*ten sa pripočítava ku kúpnej cene ako celku. Ak v*hodnote predávaného podniku sú vyčíslené aj pohľadávky, je potrebné rozlišovať, či ide o*vlastné pohľadávky alebo pohľadávky postúpené. Ak by išlo o*prevod vlastných pohľadávok, k*nim nie je možné priradiť žiadnu hodnotu výdavku, pretože túto hodnotu si už daňovník uplatnil v*predchádzajúcom období vo forme úhrady napr. miezd, odvodových povinností, úhrady spotrebovaných služieb, úhrady spotrebovaného materiálu a*pod.

Iná situácia je pri pohľadávkach, ktoré daňovník získal postúpením, pretože u*nich výdavkom v*zmysle §*24 ods.*2 písm.*r) je cena obstarania pohľadávky nadobudnutej postúpením, a*to do výšky príjmu plynúceho z*jej úhrady dlžníkom alebo postupníkom pri jej následnom postúpení. V*rámci aktív predávaného podniku svoje miesto taktiež majú peňažné prostriedky vedené v*pokladni (príručná hotovosť) alebo prostredníctvom bankovej inštitúcie. Pre pochopenie podstaty zdaňovania pri predaji podniku môžeme povedať, že tieto peniaze majú charakter tovaru, kde výdavok vynaložený na jeho obstaranie sa zahrnie do daňových výdavkoch pri jeho predaji. To znamená, ak pri predaji podniku peniaze sú jednou zložkou majetku, ich hodnotu (nominálnu cenu) je potrebné odpočítať od kúpnej ceny, pretože cena ich obstarania je totožná práve s*ich nominálnou hodnotou. Ak by sa hodnota týchto peňazí v*sumáre neodpočítala od kúpnej ceny, došlo by k*ich “darovaniu” kupujúcemu. Hodnota záväzkov, ktorú preberá kupujúci, sa u*predávajúceho pripočítava k*všeobecnej hodnote kúpnej ceny. Zároveň však daňovník do kategórie výdavkov predávaného podniku zaradí hodnotu tých záväzkov, ktoré by uňho boli (ak by ich on sám uhradil pred predajom podniku) daňovými výdavkami v*zmysle §*24 zákona o*daniach z*príjmov, t.j. výdavkami vynaloženými na dosiahnutie, zabezpečenie a*udržanie príjmov.

Celkový výsledok ako základ dane z*predaja podniku je nasledujúci:

kúpna cena

+ záväzky (ich všeobecná hodnota)

– zostatková cena hmotného a*nehmotného majetku

– odovzdané peňažné prostriedky

– záväzky, ktorých úhrada sa akceptuje ako daňový výdavok

Príklad účtovania predaja podniku


Pani Nováková začala podnikať v*januári 2001:

– za 30*000,– Sk kúpila pletací stroj,

– za 20*000,– Sk kúpila zásoby materiálu,

– za 25*000,– Sk mala rôzne iné vedľajšie výdavky daňovo uznané.

V*tom istom mesiaci spotrebovala polovicu zásob (za 10 000,– Sk) a*dosiahla tržby vo výške 32*000,– Sk v*hotovosti. Okrem toho predala na faktúru firme SHS s.r.o. výrobky v*hodnote 18*000,– Sk, ale faktúra jej nebola uhradená.

Obstarala ďalší materiál vo výške 15*000,– Sk, ale faktúru neuhradila.

Vo februári z*rodinných dôvodov bola nútená podnik predať, pričom sa dohodli na sume 100*000,– Sk.

Na názornom príklade si uvedieme, ako vypočítame základ dane pani Novákovej.

V*zmysle §*23 ods.*18 zákona o*daniach z*príjmov č.*366/1999 Z.*z. v*znení neskorších predpisov do základu dane u*daňovníka, ktorý predáva podnik alebo jeho časť, sa zahrnie aj rozdiel, o*ktorý príjem z*predaja podniku v*dohodnutej kúpnej cene zvýšenej o*záväzky, upravenej (zníženej) o*stav prevádzaných peňažných prostriedkov na bankových účtoch a*v*hotovosti, prevyšuje hodnotu predávaného podniku alebo jeho časti zahŕňajú do výdavkov (nákladov).

Daňovník, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, zahrnie do výdavkov aj sumu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré, ak by boli uhradené pred predajom podniku, boli by u*predávajúceho daňovým výdavkom podľa §*24. Príjem z*predaja podniku sa zahrnie do základu dane daňovníka v*zdaňovacom období, v*ktorom nadobudla účinnosť zmluva o*predaji podniku.

Keď budeme postupovať podľa uvedeného príkladu:

Prehľad príjmov a*výdavkov pred zaúčtovaním uzávierkových operácií

Účel

Príjem

Výdaj

Príjem za tovar

*
*
Príjem za výrobky a*služby

32*000,–

*
Iný zdaniteľný príjem

*
*
Príjem zdanený zrážkou z*zdroja

*
*
Prijatá DPH

*
*
Osobný vklad podnikateľa

75*000,–

*
Iný nezdaniteľný príjem

*
*
Výdaj za materiál

*
20*000,–

Výdaj za tovar

*
*
Mzdy

*
*
Odvody do fondov

*
*
Prevádzková réžia

*
25*000,–

Tvorba soc. fondu

*
*
Iný odpočítateľný od základu dane

*
*
Nákup IM

*
30*000,–

Daň z*príjmov

*
*
Zaplatená DPH

*
*
Výdaj na zákonnú rezervu

*
*
Iný neovplyvňujúci daň z*príjmu

*
*
Celkové súčty:

Príjmy 107*000,–

Výdavky

75*000,–

podliehajúce dani 32*000,–

odpočítateľné

45*000,–

nepodliehajúce dani 75*000,–

neodpočítateľné

30*000,–

*
Príjmy podliehajúce daniVýdavky odpočítateľné od ZD

32*000

*
*
*
*
*
45*000

*
Zdaniteľná čiastka:

–13*000,–

*
*

Uzávierkové operácie

V*našom príklade bude uzávierkovou operáciou vyčíslenie základu dane z*predaja podniku. Postupovať budeme nasledovne:

Predaj podniku v*zmysle zmluvy:

100*000,– Sk

Záväzky

+ 15*000,– Sk

Peňažné prostriedky

– 32*000,– Sk

Majetok – stroj

– 30*000,– Sk

Neuhradené zásoby

– 15*000,– Sk

Spolu

38*000,– Sk

Zisk z*predaja podniku musíme pripočítať k*čiastkovému základu dane – 13*000,– Sk.Prehľad príjmov a*výdavkov po zaúčtovaním uzávierkových operácií

Účel

Príjem

Výdaj

Príjem za tovar

*
*
Príjem za výrobky a*služby

32*000,–

*
Iný zdaniteľný príjem

38*000,–

*
Príjem zdanený zrážkou z*zdroja

*
*
Prijatá DPH

*
*
Osobný vklad podnikateľa

75*000,–

*
Iný nezdaniteľný príjem

*
*
Výdaj za materiál

*
20*000,–

Výdaj za tovar

*
*
Mzdy

*
*
Odvody do fondov

*
*
Prevádzková réžia

*
25*000,–

Tvorba soc. fondu

*
*
Iný odpočítateľný od základu dane

*
*
Nákup IM

*
30*000,–

Daň z*príjmov

*
*
Zaplatená DPH

*
*
Výdaj na zákonnú rezervu

*
*
Iný neovplyvňujúci daň z*príjmu

*
*
Celkové súčty:

*
*
Príjmy 145*000,–

Výdavky 75*000,–

podliehajúce dani 70*000,–

odpočítateľné 45*000,–

nepodliehajúce dani 75*000,–

neodpočítateľné 30*000,–

Príjmy podliehajúce daniVýdavky odpočítateľné od ZD

70*000

*
*
*
*
*
45*000

*
Zdaniteľná čiastka:

+25*000,–

*
*
1 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Poradca podnikateľa 2001:
Transformácia podnikania fyzickej osoby na*právnickú osobu z*hľadiska
právnych, účtovných a*daňových aspektov

Trhová ekonomika v*súvislosti s*kolísaním ponuky a*dopytu prináša vo svojom vývoji početné hospodárske zmeny. Jedným z*jej štandardných sprievodných javov sú aj alternatívne transformácie daňových subjektov do väčších a*menších ekonomických formácií. Niektoré daňové subjekty podnikanie začínajú, iní ho rozširujú a*niektoré ho končia. Rozhodnutie podnikateľa transformovať svoje podnikanie formou fyzickej osoby na formu právnickej osoby je ovplyvnené predovšetkým predchádzajúcim intenzívnym kvalitatívnym a*kvantitatívnym rastom v*životnom cykle jeho firmy. Popri zmenách v*spôsobe ručenia za svoje záväzky, možnosti daňovej úspory, príp. snahe o*zvýšenie imidžu v*očiach zákazníkov, je cieľom takejto transformácie aj budovanie pružnej organizačnej štruktúry s*efektívnym systémom riadenia pre vytvorenie silného profesionálneho manažmentu ako predpokladu ďalšieho úspešného vývoja podnikateľskej činnosti. Takáto zásadná organizačná zmena súvisiaca s*rozvojom podnikania skrýva množstvo legislatívnych, daňových a*účtovných problémov, pretože problematika spojená s*premenou jednej formy podnikania na druhú nie je v*Slovenskej republike upravovaná určitým samostatným zákonom. Pri tomto procese je potrebné sa riadiť množstvom platných právnych predpisov, z*ktorých v*tomto článku vyberáme ustanovenia týkajúce sa jednotlivých spôsobov transformácie fyzickej osoby na právnickú osobu z*pohľadu obchodného práva a*daňovo-účtovných povinností.

V*súčasnosti platné právne predpisy poznajú iba premenu obchodných spoločností (t.j. spoločnosti s*ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti) na inú formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo v*zmysle §*68–69 zákona č.*513/1991 Zb. Obchodný zákonník v*znení neskorších predpisov. Ide o*prípady, keď dochádza k*zániku pôvodnej obchodnej spoločnosti bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Musí však ísť o*obchodnú spoločnosť, t.j. právnickú osobu založenú podľa Obchodného zákonníka spoločenskou zmluvou, resp. zakladateľskou listinou, ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ (ak to zákon pripúšťa) a*vzniknutú dňom zápisu do obchodného registra. Podnikateľ – fyzická osoba sa teda nemôže podľa nášho platného právneho poriadku pretransformovať na obchodnú spoločnosť – právnickú osobu. Môže ju však sám alebo s*viacerými spoločníkmi založiť. Podobne to platí aj pre združenie osôb vzniknuté na základe zmluvy o*združení podľa §*829–841 zákona č.*40/1964 Zb. Občiansky zákonník v*znení neskorších predpisov. Keďže združenie nemá spôsobilosť na práva a*povinnosti (t.j. nemá právnu subjektivitu), nie je možná jeho transformácia na obchodnú spoločnosť. Jednotliví členovia združenia – ako fyzické osoby s*podnikateľskou subjektivitou podľa platných predpisov – však môžu obchodnú spoločnosť založiť.

Vo všeobecnosti existujú tri spôsoby realizácie procesu transformácie podnikania formou fyzickej osoby na formu právnickej osoby.

(A) spôsob

1. krok Úplné ukončenie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z*právnych predpisov, t.j. po zrušenie živnostenského oprávnenia fyzickej osoby.

2. krok Založenie právnickej osoby s*použitím majetkových hodnôt bývalej fyzickej osoby – ako vkladu do základného imania.

(B) spôsob

1. krok Založenie právnickej osoby ešte počas trvania podnikania formou fyzickej osoby, a*to bez použitia majetkových hodnôt existujúcej fyzickej osoby – ako vkladu do základného imania.

2. krok Kúpa podniku (fyzickej osoby) vzniknutou právnickou osobou.

(C) spôsob

1. krok Založenie právnickej osoby vkladom podniku (fyzickej osoby) do základného imania spoločnosti.

Tieto spôsoby sú aplikovateľné aj pre potreby transformácie združenia fyzických osôb na obchodnú spoločnosť (príp. družstvo), pričom pri jednotlivých spôsoboch je potrebné naviac uskutočniť zrušenie činnosti združenia a*majetkové vyrovnanie členov združenia – podnikateľov s*právnou subjektivitou.

(A) spôsob

1. krok Ukončenie činnosti združenia, vyrovnanie majetkových pomerov vyplývajúcich zo združenia podľa §*841 Občianskeho zákonníka, príp. podľa ustanovení zmluvy o*združení.

2. krok Úplné ukončenie podnikateľskej činnosti jednotlivých členov združenia – fyzických osôb so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z*právnych predpisov, t.j. po zrušenie živnostenského oprávnenia fyzickej osoby.

3. krok Založenie právnickej osoby s*použitím majetkových hodnôt bývalej fyzickej osoby – ako vkladu do základného imania.

(B) spôsob

1. krok Založenie právnickej osoby ešte počas trvania podnikania formou združenia fyzických osôb, a*to bez použitia majetkových hodnôt existujúcich fyzických osôb združených na základe zmluvy o*združení – ako vkladu do základného imania.

2. krok Ukončenie činnosti združenia a*vyrovnanie majetkových pomerov vyplývajúcich zo združenia podľa §*841 Občianskeho zákonníka, príp. podľa ustanovení zmluvy o*združení.

3. krok Kúpa podnikov (jednotlivých fyzických osôb z*pôvodného združenia) vzniknutou právnickou osobou.

(C) spôsob

1. krok Ukončenie činnosti združenia a*vyrovnanie majetkových pomerov vyplývajúcich zo združenia podľa §*841 Občianskeho zákonníka, príp. podľa ustanovení zmluvy o*združení.

2. krok Založenie právnickej osoby vkladom podnikov (jednotlivých fyzických osôb z*pôvodného združenia) do základného imania spoločnosti.

Konkrétny spôsob transformácie bude záležať predovšetkým na tom, aký objem majetku, zásob, záväzkov a*pohľadávok jednotlivých fyzických osôb – zakladateľov obchodnej spoločnosti – je zámerom previesť z*podnikania fyzickej osoby do právnickej osoby (“dostať do účtovníctva”) a*akú výšku základného imania obchodnej spoločnosti budú chcieť dosiahnuť. Realizácia jednotlivých krokov transformácie sa bude riadiť predovšetkým nasledovnými predpismi platnými v*Slovenskej republike:

zákon NR SR č.*513/1991 Zb. v*znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
zákon NR SR č.*455/1991 Zb. o*živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v*znení neskorších predpisov
zákon NR SR č.*563/1991 Zb. o*účtovníctve v*znení neskorších predpisov
zákon NR SR č.*511/1992 Zb. o*správe daní a*poplatkov a*o*zmenách v*sústave územných finančných orgánov v*znení neskorších predpisov
zákon NR SR č.*366/1999 Z.*z. o*daniach z*príjmov
zákon NR SR č.*289/1995 Z.*z. o*dani z*pridanej hodnoty v*znení neskorších predpisov.
*

Transformácia fyzickej osoby na právnickú osobu spôsobom (A)

Úplné ukončenie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby je prvým krokom pri (A) spôsobe transformácie podnikania z*formy fyzickej osoby na formu právnickej osoby. Tento akt skončenia podnikania je úzko zviazaný s*viacerými povinnosťami podnikateľa, ktorými sú výstup z*evidencie platiteľa do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a*Fondu zamestnanosti z*titulu príjmov z*podnikateľskej činnosti, zrušenie povolenia na podnikateľskú činnosť (t.j. zrušenie živnostenského listu, koncesnej listiny, povolenia od rezortnej komory a*pod.), oznamovacia povinnosť na daňovom úrade, ako aj povinnosť daňovo-účtovného vysporiadania. Podnikateľ v*prípade záujmu ukončiť činnosť živnostenského podnikania požiada živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa o*zrušenie živnostenského oprávnenia, ktorý v*zmysle §*58 živnostenského zákona na základe tejto žiadosti zruší živnostenské oprávnenie a*určí primeranú lehotu, v*ktorej môže podnikateľ vykonávať len úkony smerujúce k*ukončeniu prevádzkovania živnosti. Odpis rozhodnutia o*zrušení živnostenského oprávnenia zašle živnostenský úrad daňovému úradu príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby, orgánu štátnej štatistiky, ktorý má sídlo v*jeho územnej pôsobnosti, príslušnej regionálnej pobočke Sociálnej poisťovne, príslušnému úradu práce, Slovenskej živnostenskej komore. V*prípade, že k*prevádzkovaniu živnosti bolo podľa osobitných predpisov alebo podľa prílohy č.*3 živnostenského zákona (koncesované živnosti) potrebné oprávnenie, povolenie alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy, alebo inej právnickej osoby, živnostenský úrad predloží rozhodnutie o*zrušení živnostenského oprávnenia aj týmto orgánom. Okrem tejto povinnosti voči živnostenskému úradu je povinnosťou podnikateľa pri uzatváraní prevádzkarne určenej pre styk so zákazníkmi, ak tomu nebránia vážne dôvody, aspoň tri dni vopred na vhodnom a*viditeľnom mieste prevádzkarne označiť termín jej uzavretia.

Daňové vysporiadanie pri skončení podnikania pozostáva z*povinnosti charakteru tzv. peňažného plnenia (úhrady daní), ako aj zo splnenia povinnosti tzv. nepeňažnej povahy, ktorá je často zo strany daňových subjektov podceňovaná a*zo strany daňových orgánov, naopak, trestaná finančnou sankciou vo forme pokuty. Podľa §*35 zákona o*správe daní a*poplatkov môže ísť o*opakované uloženie pokuty do výšky 1*000*000 Sk, pričom pri ich ukladaní sa prihliada najmä na závažnosť, dobu trvania a*následky protiprávneho konania. Oznamovacia povinnosť daňového subjektu je teda dôležitým krokom pri skončení podnikateľskej činnosti. Ide o*to, že podľa §*31 ods.*7 zákona o*správe daní a*poplatkov, ak zanikne daňová povinnosť daňovníka pri niektorej dani (v*prípade skončenia podnikania všetkých druhov daní, ktoré daňovník platil v*súvislosti s*prevádzkovaním podnikateľskej činnosti – daň z*príjmu, cestná daň, spotrebné dane a*pod.), je povinnosťou podnikateľa oznámiť túto skutočnosť do 15 dní od jej vzniku. Oznámenie sa predkladá príslušnému správcovi dane na tlačive vydanom Ministerstvom financií SR. Súčasne pri zrušení činnosti je povinnosťou do 15 dní od zrušenia vrátiť správcovi dane osvedčenie o*daňovej registrácii. Ak nesplní daňový subjekt svoju povinnosť oznámenia zrušenia svojich daňových povinností, vykoná správca dane zrušenie daňovej registrácie hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti. Pred zánikom oprávnenia na podnikanie je podnikateľ, ktorý je platiteľom dane z*pridanej hodnoty, povinný požiadať o*zrušenie registrácie platiteľa. Daňový úrad určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a*vyzve platiteľa na podanie daňového priznania k*dani z*pridanej hodnoty za toto posledné zdaňovacie obdobie. Skončením tohto obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom. V*daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný priznať a*odviesť z*majetku, pri ktorom uplatnil odpočet dane, daň vo výške vypočítanej zo zostatkovej ceny hmotného a*nehmotného majetku zistenej podľa §*29 zákona o*daniach z*príjmov ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. To isté platí aj o*priznaní a*odvedení dane z*ceny zásob (pri ktorých podnikateľ uplatnil odpočet dane) zistenej podľa §*25 zákona o*účtovníctve.

Ku dňu zrušenia podnikateľskej činnosti je daňovník v*zmysle §*38 zákona o*správe daní a*poplatkov povinný zostaviť účtovnú závierku podľa zákona o*účtovníctve a*najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca podať daňové priznanie a*vyrovnať daňovú povinnosť. Podnikatelia – účtovné jednotky – účtujúci v*sústave jednoduchého účtovníctva v*rámci tejto účtovnej závierky po uskutočnení inventarizácie majetku a*záväzkov a*uzatvorení účtovných kníh, t.j. na základe údajov z*peňažného denníka, knihy pohľadávok a*záväzkov a*ostatných pomocných kníh o*jednotlivých zložkách majetku a*záväzkov zostavujú “Výkaz o*majetku a*záväzkoch” a*“Výkaz o*príjmoch a*výdavkoch”, ktoré musia byť podpísané fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou. Účtovná závierka musí byť zostavená zrozumiteľne, prehľadne, preukazne a*musí poskytovať pravdivý a*verný obraz o*majetku a*záväzkoch, o*hospodárskom výsledku a*o*finančnej situácii účtovnej jednotky. Inventarizáciou ku dňu účtovnej závierky účtovné jednotky overia, či stav majetku a*záväzkov v*účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Skutočné stavy majetku a*záväzkov sa zisťujú fyzickou inventúrou pri hmotnom alebo nehmotnom majetku, alebo dokladovou inventúrou pri záväzkoch a*pri ostatných zložkách majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru. Tieto stavy sa zaznamenajú v*inventúrnych súpisoch, ktoré musia obsahovať:

obchodné meno a*sídlo účtovnej jednotky,
miesto uloženia majetku,
hmotne zodpovednú osobu,
názov majetku a*jeho číselné označenie,
skutočný stav majetku v*merných jednotkách a*v*ocenení podľa §*25 zákona o*účtovníctve,
skutočný stav záväzkov a*čistého obchodného imania,
spôsob zisťovania skutočných stavov (prepočet, preváženie, premeranie a*pod.),
deň začatia a*skončenia inventúry a*deň, ku ktorému bola inventarizácia vykonaná,
meno, priezvisko a*podpis osoby zodpovednej za vykonanie inventarizácie a*osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku.
Vzniknuté inventarizačné rozdiely sa vyúčtujú do posledného účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku a*záväzkov.

Pri uzatváraní účtovných kníh, a*to predovšetkým peňažného denníka, v*zdaňovacom období, v*ktorom dochádza ku skončeniu podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu, je potrebné sa riadiť ustanoveniami zákona o*daniach z*príjmov a*postupmi účtovania v*sústave jednoduchého účtovníctva (čl. 5). Uzatváranie účtovných kníh je činnosť, pri ktorej sa doplňujú za posledný zápis v*peňažnom denníku uzávierkové účtovné operácie týkajúce sa príjmov a*výdavkov, zisťujú sa súhrnné čiastky údajov sledovaných v*jednotlivých stĺpcoch peňažného denníka, príp. sa zisťujú ďalšie údaje pre výpočet základu dane z*príjmov a*daňovej povinnosti za účtovné obdobie a*uzatvorí sa kniha pohľadávok a*záväzkov, kniha sociálneho fondu a*ostatné pomocné knihy majetku a*záväzkov. Daňovník účtujúci v*sústave jednoduchého účtovníctva je povinný upraviť základ dane (t.j. rozdiel medzi príjmami – s*výnimkou príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a*príjmov oslobodených od dane – a*daňovými výdavkami podľa §*24 zákona o*daniach z*príjmov pri rešpektovaní ich vecnej a*časovej súvislosti):

o*cenu nespotrebovaných zásob (nakúpené zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami, ktorými sú cena obstarania plus náklady súvisiace s*ich obstaraním – preprava, clo, poistné, provízia; zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi, t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu, príp. aj s*časťou nepriamych nákladov vzťahujúcich sa na výrobu; zásoby nadobudnuté bezplatne, odpad a*zostatkové produkty vrátené z*výroby sa ocenia podľa odborného odhadu ich úžitkovej hodnoty),
o*zostatky vytvorených rezerv a*opravných položiek,
o*výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa §*24 (záväzky sa oceňujú ich nominálnymi hodnotami),
o*výšku pohľadávok (pohľadávky sa oceňujú ich nominálnymi hodnotami, postúpené pohľadávky sa oceňujú cenou obstarania),
o*pomernú výšku nájomného (vrátane nájomného pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci) pripadajúcu na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.
Vo všeobecnosti možno povedať, že zatiaľ čo hodnota pohľadávok, nespotrebovaných zásob a*zostatkov vytvorených rezerv základ dane daňovníka zvýšia, záväzky zrušovaného daňovníka základ dane znížia. Z*ďalších položiek špecificky ovplyvňujúcich základ dane pri skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti je uplatňovanie odpisov v*rámci daňových výdavkov. Z*hmotného majetku, ktorý podnikateľ eviduje k*1.*januáru zdaňovacieho obdobia, si môže uplatniť odpis vo výške jednej polovice z*ročného odpisu vypočítaného podľa §*31 a*32 zákona o*daniach z*príjmov.

Skončenie podnikania patrí medzi prvoradé príčiny záujmu daňových kontrolórov a*podnikateľ*tak musí predpokladať, že ho bude sprevádzať aj následná daňová kontrola, ktorá sa riadi podľa ustanovenia §*15 zákona o*správe daní a*poplatkov. Keby sa tak nestalo, aj tak sa odporúča daňovým subjektom nepodceňovať §*31 a*32 zákona o*účtovníctve, ktoré hovoria o*úschove účtovných dokladov, a*dodržať zákonom uložené lehoty pri archivácii dokladov a*zabezpečení účtovno-daňových dokladov proti strate a*zničeniu.

Druhým krokom v*(A) spôsobe transformácie podnikania formou fyzickej osoby na formu právnickej osoby je založenie právnickej osoby s*použitím majetkových hodnôt bývalej fyzickej osoby ako vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva. To znamená, že podľa vlastného uváženia fyzická osoba majetok z*pôvodného podnikania (už ako súkromný majetok), príp. jeho časť vloží do základného imania právnickej osoby.

Základnou podmienkou na založenie obchodnej spoločnosti je vypracovanie spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy a*jej podpísanie všetkými zakladateľmi s*úradne overenými podpismi. V*prípade zakladania spoločnosti jedným zakladateľom sa takáto zmluva nahrádza zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice. Podmienkou založenia družstva je ustanovujúca schôdza družstva. Druhou nevyhnutnou podmienkou je nadobudnutie živnostenského listu a prípadne aj koncesnej listiny. Rovnako ako fyzická osoba, aj právnická osoba je povinná ohlásiť svoju živnosť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa svojho sídla. Právnická osoba preukáže odbornú spôsobilosť svojho zodpovedného zástupcu, priloží výpis z*registra trestov osôb, ktoré sú jej štatutárnymi orgánmi, ako aj výpis z*registra trestov zodpovedného zástupcu. Keďže právnická osoba vzniká až dňom zápisu do obchodného registra, musí sa zapísať do obchodného registra na príslušnom krajskom súde. Pri tomto zápise obchodná spoločnosť alebo družstvo prikladá živnostenské alebo iné oprávnenie na činnosť, spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu (príp. zakladateľskú listinu), stanovy, notársku zápisnicu o*konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, príp. o*ustanovujúcej schôdzi družstva podpísanú všetkými členmi predstavenstva, ďalej doklad o*zložení kapitálu (družstvo doklad o*splatení určenej časti upisovaného základného imania). Spoločnosť s*ručením obmedzeným je povinná priložiť aj písomné vyhlásenie zakladateľov o*tom, či už sú spoločníkmi inej spoločnosti a*prípadne aj preukázať uhradenie všetkých záväzkov z*tejto ich už založenej spoločnosti.

Vkladom do základného imania môžu byť peňažné prostriedky alebo iné peniazmi oceniteľné hodnoty, t.j. nepeňažný vklad, ktorý môže spoločnosť hospodársky využiť. Vklady, spočívajúce v*záväzku vykonať práce alebo poskytnúť služby nie sú prípustné. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom základného imania do obchodného registra. Ak je vkladom vec a*spoločnosť k*nej nenadobudla vlastnícke právo, tak spoločník, ktorý sa na poskytnutie tohto vkladu zaviazal, je povinný do 90 dní zaplatiť jeho hodnotu v*peniazoch a*spoločnosť je povinná spoločníkovi vec vrátiť. Nepeňažný vklad do spoločnosti a*jeho peňažná hodnota, ktorá sa určí znaleckým posudkom, sa musia uviesť v*spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v*zakladacej listine. Ak hodnota nepeňažného vkladu prevyšuje 1 mil. Sk alebo ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, sú potrebné posudky dvoch znalcov. Týmto vkladom sa fyzická osoba – spoločník – podieľa na výsledkoch podnikania právnickej osoby. Vklad súkromného majetku fyzickej osoby do základného imania nepodlieha žiadnym daňovým povinnostiam. Ak by vklad do spoločnosti spočíval v*prevode pohľadávky, na prevod práv s*ňou spojených sa primerane použijú ustanovenia §*524 a*nasl. Občianskeho zákonníka o*postúpení pohľadávky. Spoločník, ktorý previedol na spoločnosť ako vklad pohľadávku, zodpovedá za jej vymožiteľnosť do výšky jej ocenenia. Vkladom získaný obchodný podiel je teda mierou účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní právnickej osoby, ktorý je definovaný ako obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých pri podnikaní. Časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý tým bol poverený v*spoločenskej zmluve. Správou vkladu možno poveriť aj banku, aj keď nie je zakladateľom spoločnosti. Osoba spravujúca vklady je povinná vydať písomné vyhlásenie o*splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa prikladá k*návrhu na zápis do obchodného registra. Vlastnícke práva ku vkladom alebo k*ich častiam splateným pred vznikom spoločnosti prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku, t.j. dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra, pričom návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia živnostenského, príp. iného podnikateľského oprávnenia. Vlastnícke právo k*nehnuteľnosti nadobúda spoločnosť až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa s*osvedčením o*pravosti jeho podpisu, ktoré musí byť odovzdané správcovi dane pred zápisom spoločnosti do obchodného registra. Tým sa vklad považuje za splatený. Návrh na vklad vlastníckeho práva k*vloženej nehnuteľnosti je štatutárny orgán spoločnosti povinný podať do 15 dní od vzniku spoločnosti. Po vzniku spoločnosti je správca vkladov povinný odovzdať ich bez zbytočného odkladu spoločnosti.

Pri niektorých typoch spoločností stanovuje Obchodný zákonník povinnosť zriadenia rezervného fondu, ktorý sa môže vytvoriť už pri vzniku spoločnosti príplatkami spoločníkov nad hodnotu vkladov, inak sa vytvára z*čistého zisku. Rezervný fond možno použiť v*rozsahu, v*ktorom sa vytvára povinne podľa Obchodného zákonníka, iba na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia na prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia spoločnosti.

V*zmysle Obchodného zákonníka môže ísť pri zakladaní a*vzniku právnickej osoby o*verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, spoločnosť s*ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť alebo družstvo. Voľba vhodného typu právnickej osoby zakladanej za účelom podnikania závisí predovšetkým od toho, aký počet spoločníkov má záujem založiť právnickú osobu, akú výšku základného imania chcú zakladatelia dosiahnuť, v*akom rozsahu chcú ručiť za záväzky spoločnosti a*podobne. Registrácia firmy, vzhľadom na*množstvo právnych a*organizačných úkonov (spracovanie spoločenskej zmluvy, zakladacej zmluvy, zakladacej listiny alebo notárskych zápisníc a*návrhu na zápis do obchodného registra, zabezpečenie výpisu z*registra trestov, vybavenie živnostenského listu, príp. koncesnej listiny, realizácia zápisu do obchodného registra a*pod.), všeobecne trvá od 15 dní do 3 mesiacov v*závislosti od druhu podnikania. Finančné náklady na legalizáciu podnikania závisia od výšky správnych poplatkov, napr. za vydanie živnostenského listu 1*000 Sk, koncesnej listiny 2*000 Sk, za zápis do obchodného registra 3*000 Sk (akciová spoločnosť 10*000 Sk). Tiež závisia od toho, či na spracovanie spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, stanov, notárskej zápisnice o*konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, príp. o*ustanovujúcej schôdzi družstva využijú zakladatelia služby odborných poradenských spoločností, príp. komerčného právnika, keď cena týchto služieb môže byť aj do 40*000 Sk.

Verejnou obchodnou spoločnosťou (v.o.s.) je taká spoločnosť, v*ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a*ručia za záväzky spoločnosti spoločne a*nerozdielne všetkým svojím majetkom. V.o.s. je zástupcom tzv. osobných spoločností obchodného práva. Je vhodná tam, kde sa jej zakladatelia chcú osobne zúčastňovať na podnikaní, avšak nemajú dostatok kapitálových prostriedkov na založenie s.r.o. alebo a.s. Táto forma obchodnej spoločnosti umožňuje pomerne jednoduchým spôsobom spoločné podnikanie viacerých osôb (nevyžaduje sa napr. vytvorenie základného imania, tvorba osobitných orgánov spoločnosti atď.). V.o.s. je preto vhodná na prevádzkovanie rodinných podnikov pre malé a*stredné podnikanie s*neveľkým kapitálovým zázemím. Za hlavnú nevýhodu týchto spoločností sa označuje neobmedzené a*solidárne ručenie ich spoločníkov za záväzky spoločnosti, čo predpokladá značnú vzájomnú dôveru a*spoľahlivosť vo vzťahoch spoločníkov. Preto veľa záleží na presných zmluvných dojednaniach v*spoločenskej zmluve, na jasnej formulácii práv a*povinností spoločníkov a*ich sankčnom zabezpečení. Založenie v.o.s. sa realizuje uzavretím spoločenskej zmluvy (§*78 Obchodného zákonníka), k*čomu dochádza jej podpisom všetkými spoločníkmi a*úradným overením ich podpisov. Právna úprava v.o.s. je predmetom ustanovení §*76 až 92 Obchodného zákonníka.

Prechodnou formou medzi v.o.s. ako čisto osobnou spoločnosťou a*spoločnosťou s*ručením obmedzeným ako kapitálovou spoločnosťou je komanditná spoločnosť (k.s.). Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov s*odlišným právnym postavením. Zatiaľ čo právne postavenie komplementára je podobné ako u*spoločníka v.o.s., t.j. ručia celým svojím majetkom, komanditista má status blízky členovi s.r.o., t.j. ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v*obchodnom registri. Z*uvedeného vyplýva, že aspoň jeden zo spoločníkov (komanditista) zveruje druhému spoločníkovi svoj vklad na jeho podnikateľské účely. Na vyváženie rizika komanditistu zo straty vkladu pri podnikateľskom neúspechu je v*právnej úprave zakotvené, že druhý spoločník obetujúci spoločnému zámeru len svoju prácu a*čas ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Na obchodné vedenie komanditnej spoločnosti sú oprávnení iba komplementári. V*ostatných záležitostiach rozhodujú komplementári spoločne s*komanditistami väčšinou hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Takáto forma spoločnosti je teda vhodná na spoločné podnikanie vtedy, keď časť spoločníkov má dobré podnikateľské schopnosti, ale nemá finančný kapitál, zatiaľ čo druhá časť má kapitál, ale nechce sa osobne zúčastňovať na podnikaní s*ekonomickým rizikom nad rámec svojho vkladu. Právna úprava k.s. je predmetom ustanovení §*93 až 104 Obchodného zákonníka, pričom tieto ustanovenia platia vždy v*spojení so všeobecnými ustanoveniami spoločnými pre všetky formy obchodných spoločností (§*56 až 75 Obchodného zákonníka), ustanoveniami o*v.o.s. a*pre právne postavenie komanditistov platia ustanovenia o*spoločnosti s*ručením obmedzeným.

Prvým typom kapitálovej spoločnosti, aj keď s*niektorými prvkami osobnej spoločnosti, je spoločnosť s*ručením obmedzeným (s.r.o.). Jej kapitálový charakter spočíva v*tom, že povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale povinnosť vložiť určitý vklad. Spoločnosť tak povinne vytvára základné imanie vkladmi svojich spoločníkov, s*ktorými vstupuje do podnikania. Obchodný zákonník ustanovuje minimálnu výšku vkladov spoločníkov (30*000 Sk) i*celkového základného imania (200 000 Sk), ktoré sa zapisuje do obchodného registra. Prvky osobnej spoločnosti sa prejavujú v*ručení spoločníkov, v*možnosti vylúčenia spoločníka, či zrušenia jeho účasti v*spoločnosti súdom, ako aj vo viazaní prevodu obchodného podielu či jeho dedenia na súhlas ostatných spoločníkov. Za účelom zabránenia špekulatívnemu zakladaniu obchodných spoločností (osobami, ktoré už v*podnikaní skrachovali, či tým, ktorí nepoznajú pojem slušnosti a*etiky v*podnikaní) boli sprísnené podmienky zakladania spoločností s*ručením obmedzeným. Osoba, ktorá už založila spoločnosť ako jediný zakladateľ alebo osoba, ktorá sa stala jediným spoločníkom v*spoločnosti, môže založiť ďalšiu spoločnosť len vtedy, ak preukáže, že spoločnosť, v*ktorej je jediným spoločníkom, má uhradené záväzky voči daňovým a*colným orgánom, voči sociálnym a*zdravotným poisťovniam, voči úradom práce a*voči svojim zamestnancom. To platí aj v*prípade, ak spoločnosť zakladajú viaceré osoby, ktoré už sú spoločníkmi jednej skôr založenej spoločnosti. Právna úprava s.r.o. je predmetom ustanovení §*105 až 153 Obchodného zákonníka.

Akciová spoločnosť (a.s.) je formou väčšieho kapitálového združovania, kde základné imanie v*minimálnej výške 1 mil. Sk je rozvrhnuté na určitý počet akcií v*určitej menovitej hodnote. Spoločnosť zodpovedá za neplnenie svojich záväzkov celým obchodným majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Akciová spoločnosť je čisto kapitálovou spoločnosťou, v*ktorej sú plne rozvinuté charakteristické znaky kapitálových spoločností, ako úplné vylúčenie ručenia akcionárov, dokonca ani do výšky nesplatenej časti vkladu. Akcionári majú voči spoločnosti len povinnosť splatiť upísané akcie. Aj osobná účasť spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti je pri kapitálových spoločnostiach potlačená. Spoločníci uplatňujú svoj vplyv v*a.s. prostredníctvom jej orgánov. Z*uvedeného vyplýva, že významnejšie ako osobné schopnosti a*zručnosti akcionárov sú ich vklady, ktorými sa podieľajú na tvorbe základného imania. Preto majú a.s. spravidla aj profesionálne vedenie v*porovnaní s*napr. osobnými spoločnosťami, ktoré sú prevažne riadené jednotlivými spoločníkmi. Zmenšený význam osoby vkladateľa spôsobuje aj otvorený charakter a.s. prejavujúci sa v*tom, že akcie, na ktoré sa viaže účasť v*spoločnosti, sú obchodovateľné. To znamená, že účasť v*a.s. možno jednoduchšie previesť na inú osobu v*porovnaní s*ostatnými formami obchodných spoločností. Akcionár síce nemôže žiadať vrátenie svojho vkladu, ktorý sa stal majetkom spoločnosti, ale môže previesť svoju účasť v*spoločnosti na inú osobu napr. predajom, darovaním akcií a*pod. Právna úprava a.s. je predmetom ustanovení §*154 až 220 Obchodného zákonníka.

Družstvo je spoločenstvom osôb založené za účelom podnikania (príp. inej činnosti), pričom podmienkou vzniku je minimálny počet 5 členov. Táto podmienka neplatí, ak sú členmi družstva dve právnické osoby. Na rozdiel od obchodných spoločností, kde je počet spoločníkov uzavretý a*môže sa zmeniť prevodom obchodného podielu, príp. prijatím nového spoločníka za predpísaného schvaľovania, je členstvo v*družstve otvorené. To znamená, že do družstva môžu vstúpiť noví členovia, ale aj pôvodní členovia môžu z*neho vystúpiť. Družstvo je právnická osoba, ktorá zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Ručenie členov za záväzky družstva môžu dovoleným spôsobom upraviť len stanovy, čím by sa prijalo odchylné znenie od zákona, podľa ktorého členovia neručia za záväzky družstva. Zákon to však umožňuje, lebo úprava ručenia nie je kogentným ustanovením. Základné imanie družstva, ktoré sa zapisuje do obchodného registra, musí byť najmenej 50*000 Sk a*je vytvorené súhrnom členských vkladov členov družstva. Podmienkou založenia družstva je konanie ustanovujúcej členskej schôdze družstva. Ustanovujúca členská schôdza musí určiť a*schváliť základné imanie, stanovy družstva, volí orgány družstva, ktorými sú predstavenstvo a*kontrolná komisia. Pre založenie družstva sa nevyžaduje podpísanie spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy. Rozhodujúce pre založenie družstva je, že sa uchádzači o*členstvo zaviazali splatiť členské vklady v*rozsahu dosahujúcom určenú výšku zapisovaného základného imania. Konanie a*priebeh ustanovujúcej schôdze družstva sa musí osvedčiť notárskou zápisnicou, ktorej prílohou sú stanovy ako základný dokument na založenie a*vznik družstva. Stanovy upravia právne vzťahy družstva, ich členov, orgány, práva a*povinnosti a*ďalšie predpísané náležitosti podľa §*226 Obchodného zákonníka. Právna úprava družstva je predmetom ustanovení §*221–260 Obchodného zákonníka.

Uvedeným spôsobom založená a*vzniknutá právnická osoba sa teda pri svojom podnikaní riadi primerane ustanoveniami druhej časti Obchodného zákonníka, vedie podvojné účtovníctvo v*súlade so zákonom o*účtovníctve a*postupmi účtovania pre podnikateľov v*podvojnom účtovníctve a*je daňovníkom dane z*príjmov právnických osôb v*zmysle §*17 zákona o*daniach z*príjmov. Jej povinnosťou je zaregistrovať sa u*miestne príslušného správcu dane za účelom platenia jednotlivých druhov daní, pri zamestnávaní pracovníkov ako platiteľ dane zo závislej činnosti prihlásiť sa (aj zamestnancov) v*pobočke Sociálnej poisťovne ako odvádzateľ príspevkov na nemocenské a*dôchodkové zabezpečenie, v*príslušných zdravotných poisťovniach a*na okresnom úrade práce ako odvádzateľ príspevkov na poistenie v*nezamestnanosti.

*

Transformácia združenia fyzických osôb na právnickú osobu spôsobom (A)

V*prípade transformácie združenia fyzickej osoby spôsobom (A), popísanému procesu ukončenia podnikateľskej činnosti jednotlivých členov združenia a*založenia právnickej osoby s*využitím majetkových hodnôt bývalých fyzických osôb (členov združenia) ako vkladu do základného imania predchádza dohoda o*ukončení činnosti združenia, čím dôjde k*jeho rozpusteniu. Vyrovnávanie majetkových pomerov sa spravuje v*súlade so zmluvou o*združení. Ak to neurčuje zmluva, majú účastníci nárok na vyrovnanie majetku získaného výkonom spoločnej činnosti združenia rovným dielom a*na vrátenie hodnôt poskytnutých na účel združenia. Rovnako príjmy dosiahnuté členmi združenia pri spoločnom podnikaní na základe zmluvy o*združení a*daňové výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a*udržanie príjmov sa rozdeľujú medzi daňovníkov – jednotlivých členov združenia – rovným dielom, ak nie je v*zmluve určené inak. Takýmto spôsobom vyrovnané majetkové hodnoty, príjmy a*výdavky jednotlivých účastníkov združenia sú potom predmetom ich účtovnej uzávierky účtovných kníh a*účtovnej závierky – spracovania výkazov o*majetku a*záväzkoch, o*príjmoch a*výdavkoch. Tento postup ukončenia činnosti združenia je, okrem 1. kroku v*(A) spôsobe transformácie združenia fyzických osôb na právnickú osobu, aj 2. krokom v*(B) spôsobe a*1. krokom v*(A) spôsobe transformácie združenia fyzických osôb na právnickú osobu.

*

Transformácia fyzickej osoby na právnickú osobu spôsobom (B)

Prvým krokom pri tomto spôsobe transformácie podnikania fyzickej osoby na podnikanie formou právnickej osoby je založenie právnickej osoby ešte počas trvania podnikania formou fyzickej osoby rovnakým spôsobom, ako bol popísaný v*(A) spôsobe transformácie. Jediný rozdiel je v*tom, že podnikajúce fyzické osoby musia použiť ako vklad do základného imania svoje súkromné majetkové hodnoty, príp. časť majetkových hodnôt z*podnikania, ak ich predtým vyradili z*účtovníctva svojej účtovnej jednotky. Po kompletnej realizácii procesu zakladania a*vzniku právnickej osoby (obchodnej spoločnosti alebo družstva) môže novovzniknutá právnická osoba pristúpiť k*druhému kroku tohto spôsobu transformácie, a*to ku kúpe podniku fyzickej osoby. Kúpa podniku bude realizovaná na základe uzatvorenia zmluvy o*predaji podniku medzi fyzickou osobou a*vzniknutou právnickou osobou. Právna úprava zmluvy o*predaji podniku je obsiahnutá v*ustanoveniach §*476 až 488 Obchodného zákonníka. Pre platnosť zmluvy sa vyžaduje písomná forma. Ide o*zmluvu, ktorá je upravená len v*Obchodnom zákonníku a*záväzkové vzťahy založené touto zmluvou majú charakter tzv. absolútneho obchodu. To znamená, že tieto záväzkové vzťahy sú vždy obchodnoprávnymi vzťahmi bez ohľadu na to, kto je subjektom týchto vzťahov. Väčšina ustanovení o*zmluve o*predaji podniku má dispozitívnu povahu, čo umožňuje zmluvným stranám odchýliť sa od nich alebo ich platnosť vzájomnou dohodou aj vylúčiť. Na druhej strane právna úprava tejto zmluvy obsahuje pre zmluvné strany ustanovenia, ktoré sú vždy záväzné a*zmluvné strany sa nemôžu od nich odchýliť v*uzatvorenej zmluve, ani ich platnosť touto zmluvou vylúčiť. Ide o*ustanovenia §*479 ods.*2, §*480, §*481, §*483 ods.*3 a*§*488 Obchodného zákonníka. Charakteristickou črtou tejto zmluvy je, že jej predmetom nie je jednotlivá vec, ale podnik ako súbor hmotných, osobných a*nehmotných zložiek podnikania, príp. jeho vymedzená časť. Obchodný zákonník definuje zmluvu o*predaji podniku ako zmluvu, ktorou sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na veci, iné práva a*iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku, a*kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho s*podnikom a*zaplatiť kúpnu cenu. Charakteristickým znakom zmluvy o*predaji podniku je princíp komplexnosti prechodu všetkých práv a*záväzkov, na ktoré sa predaj vzťahuje. Tento princíp má význam pre ochranu veriteľov predávajúceho z*hľadiska možného zhoršenia ich postavenia. Rozhodujúcim bude stav práv a*záväzkov v*čase uzavretia zmluvy. Podstatnými časťami zmluvy o*predaji podniku, ktorej základný vzor uvádzame, sú:

označenie zmluvných strán,
určenie podniku alebo jeho časti, ktoré sú predmetom predaja,
jednoznačné definovanie, že zmluva sa vzťahuje na prechod všetkých práv a*záväzkov spojených s*prevádzkou podniku alebo jeho časti,
určenie kúpnej ceny.
*

*

VZOR

ZMLUVA O*PREDAJI PODNIKU
uzatvorená podľa §*476 a*nasl. Obchodného zákonníka

*

Čl. I
Zmluvné strany

Predávajúci a*kupujúci

Obchodný názov podniku:* .*.*.*.*.*.*.*.*. Obchodný názov podniku:* .*.*.*.*.*.*.*.*.

Sídlo:* .*.*.*.*.*.*.*.*. Sídlo:* .*.*.*.*.*.*.*.*.

Zastúpený:* .*.*.*.*.*.*.*.*. Zastúpený:* .*.*.*.*.*.*.*.*.

Bankové spojenie:* .*.*.*.*.*.*.*.*. Bankové spojenie:* .*.*.*.*.*.*.*.*.

IČO:* .*.*.*.*.*.*.*.*. IČO:* .*.*.*.*.*.*.*.*.

Čl. II
Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na nasledujúce veci, iné práva a*iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia k*prevádzkovaniu spôsobilého podniku a*ktoré sú uvedené v*účtovnej evidencii predávaného podniku, a*to:

nehnuteľnosti podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.*1 k*tejto zmluve a*je jej neoddeliteľnou súčasťou,
stroje a*zariadenia podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.*2 k*tejto zmluve a*je jej neoddeliteľnou súčasťou,
zásoby podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.*3 k*tejto zmluve a*je jej neoddeliteľnou súčasťou,
práva a*záväzky vrátane priemyselného a*duševného vlastníctva podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.*4 k*tejto zmluve a*je jej neoddeliteľnou súčasťou,
práva a*povinnosti vyplývajúce z*pracovnoprávnych vzťahov k*zamestnancom predávaného podniku, ktoré prechádzajú z*predávajúceho na kupujúceho.
Čl. III
Práva a*povinnosti zmluvných strán

Kupujúci súhlasí s*nadobudnutím vlastníckeho práva na veci, iné práva a*majetkové hodnoty uvedené v*článku II tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s*podnikom a*zaplatiť kúpnu cenu podľa článku IV tejto zmluvy.
Veci zahrnuté do predaja je povinný predávajúci odovzdať a*kupujúci prevziať ku dňu účinnosti zmluvy na základe zápisnice o*prevzatí súboru vecí, podpísanej obidvoma zmluvnými stranami.
Predávajúci prehlasuje, že upozornil kupujúceho na všetky vady prevádzaných vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, o*ktorých vie alebo musí vedieť, inak zodpovedá za škody, ktorým bolo možné týmto upozornením zabrániť.
Vlastnícke právo na veci zahrnuté do predaja prechádza z*predávajúceho na kupujúceho účinnosťou zmluvy. Vlastnícke právo na nehnuteľnosti prechádza dňom vkladu do katastra nehnuteľností.
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť veriteľom prevzatie záväzkov a*predávajúci dlžníkom prechod pohľadávok na kupujúceho.
Čl. IV
Cena a*platobné podmienky

Kúpna cena predmetu predaja uvedeného v*článku II tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá na*.*.*.*.*.*.*.*.*. Sk (slovom:*.*.*.*.*.*.*.*.*.). Táto cena je určená na základe údajov o*súhrne vecí, práv a*záväzkov uvedených v*účtovnej evidencii predávaného podniku ku dňu účinnosti tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č.*5.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v*nasledujúcich splátkach a*termínoch:*.*.*.*.*.*.*.*.*.
V*prípade omeškania s*úhradou zaplatí kupujúci predávajúcemu dohodnutý úrok z*omeškania vo výške 0,05*% z*dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. V
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z*tejto zmluvy sa riadia v*prvom rade jej ustanoveniami, a*podporne právnymi predpismi platnými v*Slovenskej republike.
Všetky zmeny a*doplnky k*tejto zmluve musia mať písomnú formu a*ich platnosť je podmienená súhlasom oboch strán.
Táto zmluva je vyhotovená v*dvoch rovnopisoch, z*ktorých po jednom obdržia obe zmluvné strany.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v*tiesni, že bola uzatvorená slobodne a*vážne. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a*svojimi podpismi potvrdzujú svoj súhlas so znením tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
V*.*.*.*.*.*.*.*.*., dňa*.*.*.*.*.*.*.*.*.

predávajúci .*.*.*.*.*.*.*.*. kupujúci .*.*.*.*.*.*.*.*.

*

*

Na prevod záväzkov sa nevyžaduje súhlas veriteľov, predávajúci však ručí za splnenie prevedených záväzkov kupujúcim. Ak sa predajom podniku nepochybne zhorší vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa, môže sa veriteľ domáhať podaním odporu na súde do 60 dní odo dňa, keď sa dozvedel o*predaji podniku, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa, keď bol predaj zapísaný do obchodného registra, aby súd určil, že voči nemu je prevod záväzku predávajúceho na kupujúceho neúčinný. Ak predávajúci nie je zapísaný v*obchodnom registri, môže byť podaný odpor na súde do 60 dní odo dňa, keď sa veriteľ dozvie o*predaji podniku, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy. Ak veriteľ úspešne uplatní toto právo, je predávajúci povinný voči nemu splniť záväzok v*dobe splatnosti a*je oprávnený požadovať od kupujúceho poskytnuté plnenie. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, prechádza na kupujúceho aj oprávnenie používať obchodné meno spojené s*predávaným podnikom, ibaže by to bolo v*rozpore so zákonom alebo s*právom tretej osoby. Tomuto prevodu nebráni zmena označenia právnej formy osoby oprávnenej podnikať. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu z*kúpnej ceny zodpovedajúcu chýbajúcim alebo vadným veciam.

V*súvislosti s*realizáciou kúpy a*predaja podniku je potrebné poznamenať, že príjem z*predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o*predaji podniku bude u*danej fyzickej osoby patriť medzi príjmy z*podnikania a*z*inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa §*7 zákona o*daniach z*príjmov. Do základu dane daňovníka – fyzickej osoby sa zahrnie nasledovný rozdiel:

príjem z*predaja podniku v*dohodnutej kúpnej cene

+ záväzky

– stav prevádzaných peňažných prostriedkov v*bankách a*v*hotovosti

– hodnota predávaného podniku (ktorá je zahrnovaná do výdavkov podľa §*24)

= základ dane.

Daňovník s*jednoduchým účtovníctvom zahrnie do výdavkov aj sumu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré, ak by boli uhradené pred predajom podniku, boli by u*predávajúceho daňovým výdavkom podľa §*24 zákona o*daniach z*príjmov. Príjem z*predaja podniku sa zahrnie do základu dane v*zdaňovacom období, v*ktorom nadobudla účinnosť zmluva o*predaji podniku. Vzhľadom na*to, že ku kúpe a*predaju dochádza medzi tuzemskými závislými osobami (keďže predávajúca fyzická osoba je zároveň spoločníkom kupujúcej právnickej osoby), súčasťou základu dane bude aj rozdiel v*cenách, ak tieto ceny nezohľadňujú vynaložené náklady a*primeraný zisk, ktorý by inak zohľadňovali vo vzťahu k*nezávislým osobám. V*prípade, že predávajúca fyzická osoba je platiteľom dane z*pridanej hodnoty a*ak sa jeho podnik predáva právnickej osobe – platiteľovi DPH, je na základe §*36 zákona o*dani z*pridanej hodnoty predaj podniku alebo jeho časti oslobodený od dane z*pridanej hodnoty.

*

Transformácia združenia fyzických osôb na právnickú osobu spôsobom (B)

Postup pri tomto spôsobe transformácie je totožný so spôsobom popísaným v*predchádzajúcej časti [so spôsobom (B) transformácie fyzickej osoby na právnickú osobu] s*tým rozdielom, že po realizácii procesu založenia právnickej osoby počas trvania podnikania formou združenia (pričom spoločníkmi právnickej osoby sa stávajú jednotliví členovia združenia s*vkladom svojich súkromných majetkových hodnôt, príp. časti ich podnikateľských majetkových hodnôt predtým vyradených z*účtovníctva) nasleduje etapa ukončenia činnosti združenia dohodou jej členov a*vyrovnanie majetkových pomerov získaných výkonom spoločnej činnosti združenia. Následne skôr vzniknutá právnická osoba realizuje kúpu podnikov jednotlivých fyzických osôb (pôvodne jednotlivých členov združenia) na základe zmlúv o*predaji podniku. Rovnako aj tento proces bol popísaný v*predchádzajúcej časti.

*

Transformácia fyzických osôb na právnickú osobu spôsobom (C)

Jediným krokom tohto spôsobu transformácie podnikania je založenie právnickej osoby fyzickou osobou (osobami) vložením svojho podniku do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva. Podmienky a*postup zakladania jednotlivých typov obchodných spoločností a*družstva bol popísaný v*predchádzajúcich častiach za predpokladu použitia peňažného alebo nepeňažného vkladu fyzických osôb (jednotlivých častí majetku) do základného imania právnickej osoby. Obchodný zákonník, ktorý definuje v*§*59 pojem “vklad spoločníka” ako súhrn peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti a*podieľať sa ním na výsledku jej podnikania, umožňuje, aby predmetom vkladu bol podnik, príp. jeho časť. V*takomto prípade musí byť hodnota vkladu (t.j. podniku) stanovená znaleckým posudkom, pričom sú nutné posudky dvoch znalcov. Hodnota by mala byť určená na základe údajov o*súbore vecí, práv a*záväzkov v*účtovnej evidencii vkladaného podniku ku dňu realizácie vkladu a*na základe ďalších dohodnutých hodnôt, ak nie sú zahrnuté v*účtovnej evidencii.

Čo sa týka prechodu práv a*povinností pri vkladaní podniku (príp. jeho časti tvoriacej samostatnú organizačnú zložku), je potrebné primerane použiť ustanovenia o*zmluve o*predaji podniku. Z*§*476 až 488 Obchodného zákonníka, ktoré hovoria o*predaji podniku teda vyplýva, že na zakladanú právnickú osobu prechádzajú vlastnícke práva k*veciam a*iným majetkovým hodnotám, práva vyplývajúce z*priemyselného vlastníctva alebo iného duševného vlastníctva, práva z*pracovno-právnych vzťahov k*zamestnancom podniku, práva z*používania obchodného mena, záväzky a*pohľadávky súvisiace s*podnikom. V*spoločenskej zmluve pri zakladaní právnickej osoby sa potom musí uviesť predmet vkladu, spôsob určenia jeho ceny v*peniazoch a*suma, ktorá sa započítava ako vklad spoločníka.

V*súvislosti s*daňovými povinnosťami týkajúcimi sa tohto spôsobu transformácie treba poznamenať, že v*zmysle zákona o*dani z*pridanej hodnoty nepeňažný vklad vložený do obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak táto právnická osoba je platiteľom dane z*pridanej hodnoty alebo sa stane platiteľom dňom svojho vzniku, nie je zdaniteľným plnením, to zn., že nepeňažný vklad do základného imania nepodlieha dani z*pridanej hodnoty.

*

Transformácia združenia fyzických osôb na právnickú osobu spôsobom (C)

Postup tohto spôsobu transformácie podnikania je totožný s*(C) spôsobom transformácie fyzickej osoby na právnickú osobu, avšak popísanému procesu zakladania právnickej osoby vkladom podnikov jednotlivých členov združenia do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva predchádza ukončenie činnosti združenia a*vyrovnanie majetkových pomerov medzi jednotlivými členmi združenia. Na základe tohto kroku možno objektívne stanoviť hodnotu podnikov jednotlivých členov združenia, ktorou sa budú zúčastňovať na vklade do základného imania a*na podnikaní novovzniknutej právnickej osoby.

Pred každým založením nového podniku (čo je prakticky aj prípad transformácie jednej formy podnikania na druhú) si treba rozmyslieť a*zodpovedať na otázku: “Do čoho idem, čo chcem dosiahnuť a*akými prostriedkami sa dostanem k*cieľu?”. Uvedený príspevok má za cieľ priblížiť základné možnosti premeny formy podnikania z*fyzickej osoby (príp. združenia fyzických osôb) na právnickú osobu, pretože slovenská legislatíva túto problematiku nerieši prostredníctvom uceleného právneho predpisu.

Zámerom bolo poskytnúť súhrnnú informáciu o*jednotlivých základných krokoch takejto transformácie z*pohľadu obchodného práva a*dopadov týchto krokov do oblasti účtovníctva a*daní zainteresovaných podnikateľských subjektov ukončujúcich, resp. začínajúcich svoju činnosť. Podrobný popis procesov ukončovania podnikateľskej činnosti (združenia fyzických osôb), zakladania právnickej osoby všeobecne a*zakladania právnickej osoby vkladom podniku fyzických osôb, ako aj popis procesu kúpy podniku – ako základných krokov opakujúcich sa v*jednotlivých spôsoboch transformácie podnikania – môže byť vhodným metodickým návodom pre podnikateľa v*orientovaní sa v*danej problematike.

Napriek uvedeným skutočnostiam je vhodné v*záujme získania aktuálnych informácií v*súčasnej, často sa meniacej legislatíve, aby jednotlivé podnikateľské subjekty pred začatím procesu transformácie právnej formy svojej podnikateľskej činnosti dôkladne prediskutovali svoje individuálne, špecifické prípady s*odborníkmi na právne, finančné, daňové a*účtovné záležitosti a*predišli tak zbytočným chybám, ktoré by pri takomto procese mohli vzniknúť.

Dúfam, že Ti to aspoň trošku pomôže.
2 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

lenkak-klobúk dolu...
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Jeso: to som si len pomohla kopírovaním.
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

lenkak
Jeso: to som si len pomohla kopírovaním.
aj tak si dobrá-ešte sa musím vela naučit,
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Príklad č. 1:

Východisková situácia v*účtovníctve fyzickej osoby ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku (september 2004):


zásoby 5 000 000 Sk

zostatková cena hmotného majetku 1 000 000 Sk

pohľadávky (vlastné) 600 000 Sk

záväzky 300 000 Sk
t. j. čisté obchodné imanie 6 300 000 Sk.

Ako sa prejaví predaj tohto podniku u kupujúceho a u predávajúceho, ak predaj bude realizovaný v*dohodnutej kúpnej cene na úrovni zostatkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku 1 000 000 Sk?


Na strane fyzickej osoby je potrebné do základu dane zahrnúť:

kúpna cena 1 000 000 Sk,

+ záväzky 300 000 Sk,

– peniaze 0 Sk,

– hodnota podniku zahrnovaná do daňových výdavkov (iba zostatková cena hmotného majetku) 1 000 000 Sk,

– záväzky, ktoré, ak by boli uhradené pred predajom podniku, boli by u predávajúceho daňovým výdavkom 300 000 Sk,

t. j. základ dane z*titulu predaja podniku = 0 Sk – je súčasťou čiastkového základu dane podľa § 6 ZDP v* roku 2004.

V*účtovníctve právnickej osoby kúpa podniku sa prejaví iba v*okruhu majetku a*záväzkov, s*vplyvom zúčtovaného badwillu na základ dane, takto:

Text

Suma v Sk

MD

D

Nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok ocenený v*reálnej hodnote (v zostatkovej cene podľa účtovníctva predávajúceho)
1 000 000

042Nadobudnuté zásoby ocenené v*reálnej hodnote (v obstarávacej cene podľa účtovníctva predávajúceho)
5 000 000

131Nadobudnuté pohľadávky ocenené v*reálnej hodnote (v obstarávacej cene podľa účtovníctva predávajúceho)
600 000

311Prevzaté záväzky ocenené v*reálnej hodnote (v nominálnej hodnote podľa účtovníctva predávajúceho)
300 000321

Záväzok z*kúpnej ceny voči predávajúcemu
1 000 000372

Záporný rozdiel medzi obstarávacou (kúpnou) cenou a reálnou hodnotou nadobudnutého majetku a záväzkov podľa účtovníctva predávajúceho – badwill
5 300 000015

Zaradenie dlhodobého majetku do užívania
1 000 000

02x

042

Zúčtovanie badwillu
5 300 000

015

551
1 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
jeso
aj tak si dobrá-ešte sa musím vela naučit,
Díky. Ale aj sa musím toho ešte veľa, veľa učiť. Vždy sa niečo nové nájde.
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

V*daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný priznať a*odviesť z*majetku, pri ktorom uplatnil odpočet dane, daň vo výške vypočítanej zo zostatkovej ceny hmotného a*nehmotného majetku zistenej podľa §*29 zákona o*daniach z*príjmov ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. To isté platí aj o*priznaní a*odvedení dane z*ceny zásob (pri ktorých podnikateľ uplatnil odpočet dane) zistenej podľa §*25 zákona o*účtovníctve.

.....stiehnuté z vyššie uvedeného príspevku-predaj podniku SZČO sro
ak som to správne pochopila pri predaji podniku ako celku musím FO vrátiť DPH z majetku a zásob ?
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

halo skúste odovedať...
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Prosím o pomoc!
Fyzická osoba (súkromná lekárska ambulancia) ide zakladať s.r.o. v tom istom obore, a tým pádom, že môže mať iba jedno povolenie z VÚC, chce zrušiť fyzickú osobu, s prevodom majetku na novozaloženú s.r.o. A tu mám problém. Na lízing si zaobstarala ultrazvuk, ktorý ešte lízuje, ale chce previesť do majetku s.r.o. Keď s.r.o. dolízuje ultrazvuk, tak potom to u fyz.osobe bude porušenie lízingovej zmluvy, a tým pádom musím dorátať spätne výdavky na lízing. Tomu sa chceme vyhnúť.
Môj návrh bol pre fyzickú osobu, aby dolízovala ultrazvuk, a zároveň aby prenajímal s.r.o. (samozrejme so súhlasom lízingovej spoločnosti) za sumu, ktorá je rovná s lízingovou splátkou. Po ukončení lízingu odpredať s.r.o. ultrazvuk za primeranú sumu.
Je moja úvaha správna, alebo existuje aj iné riešenie, aby sme neporušili lízingovú zmluvu, a spätné rátanie výdavkov???????????

Ďakujem
0 0
učtovníčka učtovníčka

učtovníčka je offline (nepripojený) učtovníčka

Milá LenkaK, vraciam sa k tejto téme lebo sa mi objavila situácia a prosím Ťa o radu:
V JU sa uskutočnil predaj podniku medzi dvomi FO.
-hmotný majetok 38.332,-
-pohľadávky 663.438,-
-pen.a ceniny 28.883,-
-bankové účty 666.046,-
-záväzky 26.096,-
prevod leasingovaného auta s odstupným
Celková kúpna cena : 1.716.122,-
Prosím o radu ako tento nákup zaúčtovať správne v JU.Vidím že Ty v tom máš jasno a tak prosím o pomoc aby som sa nesekla lebo "ide o život".Ďakujem
0 0
učtovníčka učtovníčka

učtovníčka je offline (nepripojený) učtovníčka

Prosím ak sa dá reagovať, lebo sa mi " zdaňovieva" ale nerozjasnieva.Ďakujem
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
a dal sa previesť leasing na inú firmu? Lebo už som sa stretla s tým, že leasingová spoločnosť nechcela prepísať leasing na inú firmu.
0 0
hraska hraska

hraska je offline (nepripojený) hraska

mam otazocku. Nebudu mat danaci problem s tym, ze predam podnik pod jeho uctovnu hodnotu? tak ako je to v priklade c.1 od lenkak?
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

hraska
mam otazocku. Nebudu mat danaci problem s tym, ze predam podnik pod jeho uctovnu hodnotu? tak ako je to v priklade c.1 od lenkak?
"Predaj podniku u FO" je veľmi ošemetná vec. "Predaj podniku - FO" býva asi dôsledkom neúnosnej finančnej situácie. V nedávnej minulosti sa skupovaním podnikov zaoberala napr. spoločnosť s dobrým názvom Krach,s.r.o.. Už sa nezaoberá a konateľ je vyše roka vo vyšetrovačke.
Medzi fyzickou osobou ako človekom a fyzickou osobou ako živnostníkom sú len minimálne rozdiely. Tak minimálne, že aj stanoviská súdov sú v tomto ohľade rozporné.
Som v kontakte s osobou teraz ako s konateľom s.r.o. Táto osoba v nedávnej minulosti úspešne predala svoj podnik (FO). Teraz neúspešne čelí starším exekúciám, ktorým sa chcela "predajom podniku" vyhnúť. Je pravda, že niekoľko exekúcií "predaj" vyriešil.
Úvodzovky pri slove predaj dávam preto, lebo tejto forme zbavenia sa záväzkov nedôverujem. Nezdá sa mi v poriadku, a ani logické, "predať" sám seba. Máte s predajom FO niekto skúsenosť?
0 0
hraska hraska

hraska je offline (nepripojený) hraska

ja som uz nejaky predaj podniku FO robila, ale stale mam pochybnost v tom, ci by sa predajna cena nemala stanovit minimalne vo vyske uctovnej hodnoty podniku. neviem ci nebudem mat v buducnosti pri danovej kontrole problem s preukazovanim, preco som stanovila taku predajnu cenu aku som stanovila, lebo ta je podstatne nizsia ako uctovna hodnota predaneho podniku.
0 0
Načítať ďalšie