Zavrieť

Porady

Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu

daňový poradca, audítor
Navrhujem zosumarizovať získané dotazy z jednotlivých odborných problematík podľa jednotlivých sekcií tak, aby sme ich mali zoskupené v jednej téme. Odporúčam každému zadávateľovi, ktorý bude ochodtný sa pridať svojím príspevkom uviesť otázku, odpoveď ako aj datovanie problému, aby bolo zrejmé časové určenie aplikácie zákona vzhľadom na početné zmeny. Oslovím Richarda, aby umiestnenie témy bolo neprehliadnuteľne umiestnené v úvode sekcie tak, ako napríklad vypracované otázky. Verím, že zavedenie témy bude prospešné a sprehľadní zorientovať sa nám v početných nejasnostiach, ktoré niekto z nás už možno riešil a vyriešil. Skúsme príspevky uvádzať bez zvýraznení. Ponechajme neutrálne nevyznačený text. Pre každého je spravidla v texte dôležité niečo iné.

Prajem nám všetkým veľa podnetných otázok a odpovedí.

Úvodom odpoveď zo dňa 10. novembra 2009 z DRSR na dotaz k uplatneniu § 17 ods. 31 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. marca 2009 (zákon 60/2009 Z.z.).

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Na základe doplneného znenia § 17 odsekom 31 do zákona o dani z príjmov, ak daňovník v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nesprávne vykázal vyšší výnos (príjem), alebo zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplývajú z osobitného predpisu a tým vykázal vyšší základ dane a odviedol aj vyššiu daň (napr. aj z dôvodu neúčtovania daňovej rezervy na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania), potom zaúčtovanie príslušného daňového nákladu bude ovplyvňovať výsledok hospodárenia toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol náklad zaúčtovaný. Takýto postup bude považovaný za postup v súlade s týmto ustanovením, t.j. zákonom o dani z príjjmov a nepoužije sa úprava podaním dodatočného daňového priznania tak, ako to vyplýva z § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov.

Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

S účinnosťou od 1. marca 2009 bolo do zákona doplnené ustanovenie § 17 ods. 31 ZoDP nasledovne:

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.".

Je možné tomuto ustanoveniu rozumieť tak, že v prípade, že účtovná jednotka nezahrnie do daňových výdavkov napríklad prijaté služby za rok 2008 z dôvodu, že faktúru obdrží oneskorene a ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala nedostatok informácií o dodávke, opomenula ju a netvorila na ňu ani účtovný odhad (rezervu), môže zahrnúť výdavky súvisiace s touto faktúrou do daňových výdavkov roka 2009 (účtovné obdobie = kalendárny rok)? Jedná sa napríklad o služby za spracovanie účtovnej závierky za rok 2008 fakturované v júni 2009. Nemusí podať dodatočné daňové priznanie za rok 2008 ale spomínané výdavky zahrnie do základu dane v roku 2009?

Ďakujem.
Usporiadat
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Účtovanie nákladov súvisiacich s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku je upravené v § 35 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. V odseku 1 citovaného ustanovenia v písm. a) až písm. g) sú vymenované náklady, ktoré súvisia s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku, ak boli vynaložené do času jeho uvedenia do užívania, s uvedením slova "najmä". To znamená, že postupy účtovania neuvádzajú všetky náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v účtovnej jednotke v súvislosti s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku. Náklady, ktoré sa nesmú účtovať na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sú vymedzené v § 35 ods. 2 postupov účtovania písm. a) až písm. h).
Kolky, t.j. poplatky platené vo forme kolkov sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, pokiaľ sa nejedná o poplatky sankčného charakteru v zmysle § 35 ods. 2 písm. a) postupov účtovania.

Váš dopyt:

Naša spoločnosť kúpila pozemok a začína výstavbu výrobnej haly. Všetky náklady spojené s výstavbou dávame na účet 042. Prosím Vás o Váš názor, či aj nasledovné náklady je potrebné účtovať na účet 042.
1/ kolky - na stavebné povolenie
- na povolenie výnimky zo zákona pri stavbe v ochrannom pásme
- na výpis z katastra
- za geometrický plán
2/ emisno-technologický posudok
3/ vplyv na životné prostredie
4/ archeologický výskum pozemku na ktorom sa bude hala stavať
Za skorú odpoveď vopred ďakujem
8 0
rodina1 rodina1

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ak v príslušnom zdaňovacom období nebol poskytnutý príspevok, ak ide o zamestnanca, na podporu ktorého udržania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. v znp. a sú súčasne splnené všetky podmienky stanovené v § 32a ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zamestnancovi vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu.


Váš dopyt:
Dobrý deň.
Podľa zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov § 32a ods. 1 písm. b) zamestnancovi na zamestnaneckú prémiu nárok nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu.
Ak zamestnávateľ má s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú zmluvu o Poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami v zmysle § 50a zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, avšak za zdaňovacie obdobie - rok 2010 tento príspevok zamestnávateľovi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nebol vôbec poskytnutý, teda tento príspevok bol vo výške 0 Eur, nevzniká na základe uvedeného zamestnancovi nárok na zamestnaneckú prémiu?
6 0
lenkam68 lenkam68

lenkam68 je offline (nepripojený) lenkam68

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
K podaniu uvádzame:
- v zmysle § 32 ods.2 písm. d) zákona o dani z príjmov v znení neksorších predpisov daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len podľa § 5, presahujúce 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), ak .... alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady (§ 38 ods.5) na vykonanie ročného zúčtovania .
- z uvedeného vyplýva, ak ste zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň , ale ste nedoložili od bývalého zamestnávateľa potvrdenie o ním vyplatených príjmoch (z dôvodu, že Vám ho doteraz nezaslal), zamestnávateľ ročné zúčtovanie nevykoná. Ak bývalý zamestnávateľ nevystaví a nedoručí Vám doklad v termíne do 10. marca 2011 podľa § 39 ods.5 písm. a) zákona o dani z príjmov Vy podáte daňové priznanie z príjmov od svojho terajšieho zamestnávateľa. Po získaní potvrdenia od bývalého zamestnávateľa podáte dodatočné daňové priznanie (od neho resp. v spolupráci so správcom nane z V. časti Hlásenia za rok 2010, ktoré je povinný zamestnávateľ zaslať správcovi dane do 31.3.2011, ak Vám boli príjmy zdanené preddavkom na daň). Na postup bývalého zamestnávateľa môžete podať sťažnosť správcovi dane miestne príslušnému tomuto zamestnávateľovi v zmysle § 49 zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ... v znení neskorších predpisov .
Ing. Bibiána Kamenská
Sekcia metodiky daní Daňového riaditeľstva SR Banská Bystrica, odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň,

v roku 2010 som bola zamestnaná, ale po troch mesiacoch som po vzájomnej dohode so zamestnávateľom pracovný pomer ukončila. Terajšieho zamestnávateľa som požiadala o vykonanie ročného zúčtovania a predchádzajúceho zamestnávateľa som písomne v zmysle zákona o DzP § 39 ods. 5 písm. c) požiadala o vystavenie dokladu potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Bývalý zamestnávateľ mi však potvrdenie o príjme nezaslal a ani na moju opätovnú žiadosť nereagoval. Ako mám v takomto prípade postupovať?

Ďakujem.
6 0
LUkvetka LUkvetka

LUkvetka je offline (nepripojený) LUkvetka

Dobrý den,
som povinna podavat danove priznanie ak som v mesiacoch 1-4/2010 bola dobrovolne nezamestnana, potom v 5/2010 zamestnana s prijmom 350 hruba mzda a od 6-12/2010 znova dobrovolne nezamestnana? Taktiez som mala zivnost od 1-4/2010, od 5/2010 je pozastavena az doteraz. Ziadne prijmy zo zivnosti som nemala. Jedine prijmy, ktore som mala boli v mesiaci kedy som bola zamestnana. Iba tych 350 eur.
Je mojou povinnostou podavat danove priznanie a ak ano, aky typ? A alebo B?
Dakujem za odpoved
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Vymažte prosím Váš príspevok, toto nie je téma na zadanie otázky .
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

Daňovník ukončil podnikateľskú činnosť ako SZČO v januári 2009.
Z podnikania mu zostala neuplatnená strata za rok 2005.
Teraz má príjem už len z prenájmu nehnuteľnosti, podľa § 6, odst. 3 Zákona o dani z príjmov. Sú to stále príjmy podľa § 6...
Môže si túto stratu (z podnikania) uplatniť v daňovom priznaní za rok 2010 (z príjmov za prenájom nehnuteľnosti)?

Odpoveď:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
§ 4 ods. 2) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej ZDP) sa základ dane zistený podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 6 až 8 znižuje o daňovú stratu. Daňovú stratu alebo jej časť, ktorú nemožno uplatniť pri zdanení príjmov v zdaňovacom období, v ktorom vznikla, možno odpočítať od úhrnu čiastkových základov dane zistených podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 6 až 8 v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30.
Podľa § 30 ods. 1) ZDP od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac siedmich vo (Vašom prípade piatich, nakoľko ide o stratu z roku 2005 t.j. najneskôr za rok 2010) bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná
10 0
eevvaa eevvaa

eevvaa je offline (nepripojený) eevvaa

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Osoby vymedzené v ust. § 1 ods. 1 a 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cestovných náhradách) sú na účely tohto zákona považované za zamestnancov. Daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú cestovné náhrady, na ktoré vzniká nárok podľa zákona o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Daňové orgány nie sú podľa zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov oprávnené poskytovať informácie k iným právnym predpisom, než sú daňové právne predpisy, právne predpisy upravujúce oblasť účtovníctva a oblasť používania elektronických registračných pokladníc. Gestorom zákona o cestovných náhradách je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odporúčame Vám, aby ste sa so svojou žiadosťou o výklad § 1 ods. 2 písm. c) cit. zákona obrátili na tvorcu zákona o cestovných náhradách.

Ing. Mária Dimitrovová
Sekcia metodiky daní
Odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Daňovými výdavkami sú v zmysle § 19 ods. 2 písm. d) aj cestovné náhrady, na ktoré vzniká nárok podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Ten upravuje aj poskytovanie cestovných náhrad aj osobám definovaným v § 1 ods. 2 písm. c) tohto zákona. Zaujímalo by ma, komu je možné vyplatiť cestovné náhrady práve v zmysle tohto ustanovenia. Konkrétnejšie, aká osoba, nie je v právnom vzťahu s právnickou osobou a pritom plní úlohy pre túto osobu. Aká forma dohody je potrebná aby bolo naplnené toto ustanovenie.

V odkaze pod čiarou sa uvádza ako príklad právneho vzťahu, vzťah založený podľa § 536 až § 576 Obchodného zákonníka (Zmluva o dielo až Mandátna zmluva). Tento príklad nezahrňuje zmluvný vzťah na základe § 577 Obch.zákonníka t.j. Komisionársku zmluvu. Chcem vás preto požiadať o vyjadranie, či vzniká nárok na cestovné náhrady v zmysle zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách aj komisionárovi vykonávajúcemu úlohy pre komitenta.
6 0
grammatika grammatika

grammatika je offline (nepripojený) grammatika

Váš dopyt: Platenie preddavkov-závislá činnosť

Dobrý deň,
nakoľko v platnom znení zákona o dani z príjmov od 01.01.2011 sa vypúšťa § 43, ods.3, pismeno j
j) príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 165, 97 eura a u ktorého si tento daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33,

zaujímalo by ma, či teraz pri platbách daňovému úradu - daní zo závislej činnosti pri príjmoch nižších ako 165,97 ?/mesiac - pri ktorých bola do roku 2010 uplatňovaná zrážková daň, ktorá sa poukazovala na účty daňového úradu pod konštantným symbolom 1744
(viď oznam na Vašej internetovej stránke http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/...&cID=6_0_2QR11)
máme túto "zrážkovú" daň platiť pod konštantným symbolom 1144 - tak ako preddavkovú?


Odpoveď
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Áno, Váš predpoklad je správny, v týchto prípadoch je to taktiež konštantný symbol 1144.
4 0
skuba skuba

skuba je offline (nepripojený) skuba

Odpoved na dopyt Od: sluzby@drsr.sk

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Príjmy z derivátových operácií fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom, sú príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej ZDP). Príjmy z derivátových operácií sú zdaniteľným príjmom, lebo sú predmetom dane a nie sú oslobodené od dane z príjmov.
Príjmom sú na základe pripísania na účet a nie vyplatenia si prostriedkov fyzicky z účtu.
Podľa § 8 ods. 11 ZDP pri príjmoch podľa § 8 ods. 1 písm. k) ZDP sa za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií.
Podľa § 8 ods. 2 ZDP do čiastkového základu dane podľa § 8 ( Ostatné príjmy) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v § 8 ods. 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Spôsob evidovania príjmov a preukazovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto príjmov nie je presne daný zákonom o dani z príjmov a preto ich určenie je plne na rozhodnutí daňovníka . Do úhrnu zdaniteľných príjmov fyzickej osoby pre posúdenie povinnosti podať daňové priznanie sa zahŕňajú príjmy z derivátových operácií neznížené o výdavky.

Váš dopyt:

Dobrý deň, potrebovala by som usmernenie k obchodovaniu na burze s komoditami. Klient má založený účet v zahraničí, cez ktorý obchoduje na burze. Na tom bankovom účte má v priebehu roka raz zisk inokedy stratu z obchodovania.
Zatiaľ si nevyplatil žiaden príjem zo zisku.
Ako treba postupovať pri zdaňovaný takéhoto príjmu?
Má vždy na konci roka urobiť priemer zo ziskov a strát z obchodovania a ten zdaniť, alebo príjem zdaní až pri jeho vyplatení?
5 0
rodina1 rodina1

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás
sluzby@drsr.sk

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Daňovník, fyzická osoba si môže v Českej republike uplatniť daňový bonus, pričom pri splnení podmienok uvedených v § 33 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďaôej ?ZDP?) si môže uplatniť nárok na daňový bonus aj v Slovenskej republike.
Právo na zdanenie daňového bonusu vyplateného podľa predpisov Českej republiky má Slovenská republika podľa slovenských vnútroštátnych právnych predpisov. Takýmto predpisom je ZDP, ktorý upravuje aj daň z príjmov fyzickej osoby.
Podľa § 9 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov od dane je oslobodená aj suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len ?daňový bonus?) vyplatená daňovníkovi podľa § 33 zákona o dani z príjmov. Keďže podľa tohto ustanovenia medzi oslobodené príjmy nepatrí daňový bonus vyplácaný zo zahraničia [tak ako to upravuje napr. ustanovenie § 9 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov], potom daňový bonus vyplácaný v zahraničí je u rezidenta Slovenskej republiky považovaný za zdaniteľný príjem.

Váš dopyt:

Dobrý deň.
Občan SVK, pracoval celý rok 2010 v ČR. Teda mal príjmy len v ČR. Zároveň si uplatňoval na deti daňový bonus, ktorý mu bol v ČR vyplácaný, avšak nie každý mesiac.
Keďže sa považuje za daňového rezidenta SVK, bude si podávať DP FO na Slovensku. Mám otázku:
1. je príjem - daňový bonus z ČR súčasťou HM u nás?
2. ak si uplatnil daňový bonus v ČR, môže si na základe DPtypA uplatniť aj na SVK daňový bonus za celý rok?
12 0
ivustek ivustek

ivustek je offline (nepripojený) ivustek

42 ročná
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ZoÚ), účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady, ktoré sú predmetom účtovníctva účtovnými dokladmi. Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1 písm. a) až písm. g) ZoÚ. Zákon o účtovníctve nestanovuje formu účtovného dokladu ale obsah, neuvádza pojem "originálny" ale preukázateľný.
Na účely ZoÚ, v zmysle § 32 ods. 1 citovaného zákona, sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam,
a) ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť,
b) ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov,
c) prenesený spôsobom podľa § 33, ak spĺňa požiadavky podľa písm. a) alebo písm. b).
Výpis, ktorý má účtovná jednotka k dispozícií elektronicky, predstavuje technickú formu účtovného záznamu, v zmysle § 31 ods. 2 písm. b) ZoÚ. Všetky formy účtovného záznamu sú rovnocenné; obsah všetkých účtovných záznamov má rovnaké dôsledky pre účtovnú jednotku.
Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka môže účtovať účtovné prípady z výpisov z banky, ktoré sú prijaté elektronickou formou a sú vytlačené priamo vo vnútri účtovnej jednotky, za predpokladu dodržania ustanovení § 10 zákona o účtovníctve.

Váš dopyt:

Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď:
Ak má SZČO na podnikanie vedený účet v Mbak, stačí mať v účtovníctve zaúčtované platby na základe mesačného elektronického výpisu z účtu, alebo musí byť originál výpis z účtu?
Ďakujem
16 0
rodina1 rodina1

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 43 ods.3 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ?zákon o dani z príjmov?) sa daň vyberá zrážkou ak ide o úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov.
Od 1.1.2011 v nadväznosti na ustanovenie § 43 ods.6 a 7 ZDP sa daňová povinnosť z týchto príjmov zrazením dane považuje za definitívne splnenú. V prípade takýchto príjmov, z ktorých sa daň vybraná zrážkou považuje za vysporiadanú daň. povinnosť, v nadväznosti na § 4 ods.7 zákona o dani z príjmov uvedené príjmy nie sú súčasťou základu dane ani v prípade, ak o nich daňovník účtuje.
Ak daňovníkovi je pripísaný úrok z peňažných prostriedkov na bežnom účte, ktorý sa používa v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pri ktorom sa daň vybraná zrážkou považuje za splnenú daňovú povinnosť, takýto príjem sa do základu dane nezahŕňa a ide o príjem neovplyvňujúci základ dane.
Sekcia metodiky daní DR SR odbor služieb pre verejnosť,


Váš dopyt:
Dobrý deň.
Prosila by som o usmernenie v problematike účtovania kreditných úrokov a dane z týchto úrokov v jednoduchom účtovníctve.
Podľa § 6 ods. 5 písm. b) ZoDP
" Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj
b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti"
V tomto prípade by sa mali kreditné úroky účtovať ako Príjmy ovplyvňujúce základ dane.
V zmysle § 43 ods. 3 písm. a) citovaného zákona sa daň vyberá zrážkou ak ide o úroky plynúce z peňažných prostriedkov bežných účtov.
Podľa citovaného § je daňová povinnosť z kreditných úrokov splnená.
Ak však v JÚ zaúčtujem úroky ako POZD, o zrazenú daň si už nemôžem znížiť daňovú povinnosť, nakoľko zrazenú daň z úrokov už nemôžem považovať za preddavok. Potom tieto úroky budú podliehať daňovej povinnosti.
Zaujíma ma, či bude správne účtovať úroky ako PNZD a daň z úrokov ako VNZD.
Ďakujem.
15 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Dobrý deň ,

dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o odpoveď na môj dopyt , ktorý sa týka účtovania pripísaných úrokov na bežný účet , ktorý sa využíva na podnikanie .

Zákon o dani z príjmu znie
§ 6
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
Na začiatok
(5) Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj
b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
V súvislosti so zmenou od 1.1.2011 by som chcela poprosiť o usmernenie
a) ako účtovať v jednoduchom účtovníctve pripísané úroky na bežný účet podnikateľa, ktorý tento účet využíva na svoju podnikateľskú činnosť - bude sa týkať o príjem ovplyvňujúci základ dane, alebo o príjem neovplyvňujúci základ dane
b) ako účtovať strhnutú daň z pripísaných úrokov - bude sa považovať za daň vysporiadanú ?

To isté by ma zaujímalo aj z pohľadu podvojného účtovníctva .

Táto záležitosť mi od 1.1.2011 nie je celkom jasná a nie sú k tomu ani žiadne dostupné informácie na stránke DRSR .

Ďakujem


Odpoveď ......

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Keďže od 1.1.2011 sa daň z príjmov vybraná zrážkou považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane, účtuje sa v podvojnom účtovníctve na ťarchu účtu 591 ? Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti. V jednoduchom účtovníctve ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov. Čo sa týka úrokov, tie sa budú účtovať ako príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov.

Ing. Haščíková Štefánia
odbor služieb pre verejnosť
15 0
rodina1 rodina1

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás
Pokyn DRSR k uplatneniu nezdaniteľnej čiastky u predčasných dôchodcov:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvita...hodca_2011.pdf
12 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Dnes mi prišla odpoveď DRSR týkajúca sa obstarania pri výstavbe, prikladám, ak by niekto potreboval

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 35 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (postupy účtovania), na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. V citovanom ustanovení sú uvedené náklady príkladmo, t.j. nie sú vymenované vyčerpávajúcim spôsobom. Účtovná jednotka nesmie do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku zaúčtovať náklady, ktoré sú vymenované v § 35 ods. 2 písm. a) až písm. h) postupov účtovania.
Z uvedeného vyplýva, že ak účtovná jednotka vynaloží náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku do času jeho uvedenia do užívania, ktoré súvisia s jeho obstaraním, účtujú sa na účte 042, ak sa nejedná o náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny podľa ustanovenia § 35 ods. 2 postupov účtovania.
Zabezpečenie staveniska strážnou službou, ktorá je vykonávaná počas výstavby, t.j. počas obstarávania dlhodobého hmotného majetku, je do času uvedenia majetku do užívania nákladom, ktorý súvisí s obstarávaním majetku a patrí na účet 042.


Ing. Alžbeta Kucková
OdPSPD

Váš dopyt:

Naša spoločnosť stavia výrobnú halu. Nakoľko na stavbe došlo ku krádeži stavebného materiálu, boli sme nútení zabezpečiť stavenisko strážnou službou.
Patrí uvedená služba do obstarania dlhodobého hmotného majetku, alebo môže ísť priamo do nákladov?
Ďakujem
15 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 36 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, cit.: "Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku."

Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že zápisom fyzickej osoby do obchodného registra, ktorá podniká na území SR na základe živnostenského oprávnenia, jej vzniká povinnosť viesť podvojné účtovníctvo podľa platných opatrení MF SR, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania podvojného účtovníctva a zostavovať účtovnú závierku v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje okrem všeobecných náležitostí tieto súčasti:
a) súvahu,
b) výkaz ziskov a strát,
c) poznámky.
Ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o účtovníctve sa na túto účtovnú jednotku nevzťahuje, to zn. že nemôže viesť jednoduché účtovníctvo.

Ing. Alžbeta Kucková
OdPSPD

.................................................. ...
Váš dopyt:

Dobry den,

Zahranicna FO s trvalym pobytom mimo SR a mimo EU (Ukrajina) vykonava podnikatelsku cinnost na zaklade zivnostenskeho opravnenia na Slovensku. Tato FO je povinne zapisana do Obchodneho registra SR ako zahranicna fyzicka osoba.

Paragraf 9 Zákona o uctovnictve hovorí, ze: (citujem)

Uctovne sustavy:
(1) Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa odseku 2.
(2) V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať
a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, 16)
b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],

Chcela by som sa spytat, ci takato zahranicna FO spada pod vynimku podla odseku 2 pismeno b), a teda "fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3]".

Paragraf 1 Zákona o uctovnictve vymedzuje:

(1) Tento zákon upravuje

a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva

1. právnických osôb, 1) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
2. zahraničných osôb, 2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov, 3)
3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu.

Moja otazka je:
Zahranicna FO zapisana v Obchodnom registri (s trvalym bydliskom mimo EU, s miestom podnikania na Slovensku so slovenskou zivnostou) je opravnena viest JU (pausalne vydavky) a teda ze spada pod vynimku z paragrafu 9, odsek 2, pismeno b), alebo je povinna viest podvojne uctovnictvo?

Dakujem.

S pozdravom

Zuzana K.
11 0
rodina1 rodina1

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás
Zdanenie príjmov sčítacieho komisára:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...ci_komisar.pdf
13 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

To je otazka - odpoved DRSR? Chyba ti odpoved. Ak sa potrebujes iba spytat, tak na to tato tema nesluzi, tu sa prikladaju iba odpovede z Danoveho riaditelstva na konkretne otazky.
0 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
S účinnosťou od 1.1.2011 bol zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDP") novelizovaný, vypúšťa sa ustanovenie § 9 ods.1 písm.a) ZDP, podľa ktorého bol od dane oslobodený príjem z predaja bytu alebo obytného domu, v ktorom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom.
Podľa § 52j ods.2 ZDP sa oslobodenie príjmu podľa § 9 ods.1 písm.a),i) a j) predpisu účinného do 31.decembra 2010 použije na príjmy z predaja takéhoto majetku, ktorý bol nadobudnutý ešte do 31.decembra 2010.
V nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52j ods.2 ZDP sa oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal daňovník trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom bude aj naďalej vzťahovať na príjmy z predaja takej nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá do 31.decembra 2010.
Ak daňovník fyzická osoba nadobudla byt do osobného vlastníctva, vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobudol zápisom do katastra nehnuteľností dňa 6.11.2006, pričom trvalý pobyt v tomto byte mal od júla 2005 do júla 2009, v takomto prípade pri príjme dosiahnutom z predaja uvedeného bytu nebude splnená podmienka trvalého pobytu - dva roky bezprostredne pred predajom. V danom prípade je potrebné skúmať splnenie podmienky oslobodenia podľa § 9 ods.1 písm.a) ZDP, a to päť rokov vlastníctva uvedenej nehnuteľnosti.
V prípade, ak teda daňovník nadobudol byt zápisom do katastra nehnuteľností dňa 16.11.2006, príjem dosiahnutý z takéhoto predaja nehnuteľnosti je od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm.a) zákona o dani z príjmov pri splnení podmienky päť rokov vlastníctva bytu - a to ak v danom prípade k predaju bytu dôjde po piatich rokoch odo dňa jeho nadobudnutia (t.j. to po 16.11.2011).

Sekcia metodiky daní DR SR, odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň,
v júli 2005 som kúpila družstevný byt. Požiadala som si zároveň o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva a do listu vlastníctva som bola zapísaná až 16.11.2006.

Uvažujem o predaji horeuvedeného bytu.
Ak by som ho predala teraz, v auguste 2011, bol by príjem z predaja bytu oslobodený? Odkedy sa ráta tých 5 rokov pre oslobodenie? V byte som mala od jula 2005 do jula 2009 trvalý pobyt.

Vopred ďakuje za odpoveď
KM
7 0
rodina1 rodina1

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás
Daňové riaditeľstvo SR
Preukázanie nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované nezaopatrené dieťa, ktoré študuje na zahraničnej vysokej škole a získa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...tud_2st_vs.pdf
14 0
Načítať ďalšie