Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
5 42
ako platiť fond (19.01.12)
Dobrý deň mám otázku sme bytové spoločenstvo a na začiatku vytvárania spoločenstva sme dostali nejaké stanovy ohľadom chodu spoločenstva a tam sa píše že ak si schválime platbu do fondu ako chceme to ...
5 35
Čo by ste zmenili na zákone 182/1993 v znení ďalších doplnkov (12.01.12)
Chceli by ste niečo zmeniť na zákone 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov ...... Ak áno skúste to napísať sem. Odvolajte sa na príslušné §. Vaše pripomienky dajte sem do nedele 15.1.2012. Možno s...
5 0
Založenie občianskeho združenia (28.03.06)
Môj klient ma dnes oslovil, že by si chcel založiť občianske združenie. Nakoľko je toto pre mňa úplne neznáma problematika prosím o radu, čo všetko je potrebné k založeniu občianskeho združenia, ako d...
5 49
SVB a požiarna ochrana (13.02.11)
U nás sa začali protipožiarne kontroly. Niektoré SVB-čka dostali aj pokuty. Vytiahol som niečo z týchto zákonov. Ide hlavne o tieto:314/2001 a 121/2002 §38 ods.2. K zákonu 314/2001 som vytiahol: ...
5 10
parkovisko LEN pre obyvateľov bloku (pre rezidentov) (06.11.10)
Dobrý deň! Chcem sa poradiť ako treba postupovať, čo vybaviť aby na parkovisku pred blokom neparkovali "cudzie auta" v určený čas. Neďaleko sa tu nachádza istý úrad a ľudia ktorí tam chodia kadečo ...
5 12
Pokuty v bytovom spoločenstve a povinnosť zúčastňovať sa brigád (15.06.11)
Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či má nájomník bytu povinnosť zúčastniť sa na jarnej brigáde pri upratovaní okolo košov a zametaní odpadu po zime v širšom okolí bytovky. Druhá otázka je, či ho ...
5 7
Neprispôsobivý sused (16.10.10)
Pristúpili sme k oprave balkonov, ktoré boli v dezolátnom stave. Jeden vlastník bytu však odmieta pustiť murárov na svoj balkón a tým zabraňuje v oprave balkónu i atiky. Keďže býva na samom vrchu byto...
4 3
Ako by sme sa mohli stať prijímateľom 2% daní? (29.11.18)
Dobrý deň, som členom jedného nedávno založeného občianskeho združenia (neziskovej organizácie), a chceli by sme sa stať prijímateľom 2% dane podľa § 50 ods. (4) a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z p...
4 0
uloženie do fondov (30.09.18)
0 odpovedí Otázka od VladoG Neziskové organizácie
Môže nezisková organizácia - občianske združenie uložiť peniaze do fondov?
4 0
žiadosť o sponzorský dar (01.08.05)
Nemáte náhodou niekto vzor žiadosti o sponzorský dar? Robíme detský letný tábor a potrebovali by sme sponzora. dik
4 0
Slovenská rada rodičovských združení (06.04.18)
Dobrý deň, ako rodič dieťaťa som bola zvolená do OZ Rodičovské združenie pri strednej škole. Pri kontrole účtovníctva tohto OZ som sa pozastavila nad členskými príspevkami do SRRZ. Každoročne odvádzaj...
4 3
Co znamena pojem "docasne kolaudacne rozhodnutie"? (01.06.16)
Prosim co znamena pojem "docasne kolaudacne rozhodnutie pri budove? Znamena to, ze nejake podmienky este neboli splnene? Kedy dojde k normalnemu kolaudacnemu rozhodnutiu? Dakujem.
4 0
aký typ vlastníctva je výhodnejší? (10.05.16)
Vie niekto poradit, aky typ vlastnictva je vyhodnejsi pre spravu garazoveho domu a manipulaciu - aby bolo vlastnictvo kazdeho parkovacieho miesta zapisane na LV osobitne 1/1 alebo podielom, napr. 1/30...
4 105
Kto obyčajne robí a koľko stojí účtovníctvo za za 48 bytov v 12p. dome za rok? (24.03.12)
Zdravím všetkých, Máme založené Spoločenstvo vlastníkov bytov, zvoleného predsedu. Spravujeme sa sami. Nakúpili sa programy a všetko, čo k tomu treba. V každoročnom vyúčtovaní je docela dosť položiek...
4 1
Kde podať sťažnosť voči predsedovi SVB? (13.01.16)
Dobrý deň, vie mi prosím niekto poradiť, kde treba adresovať u koho podať sťažnosť na činnosť predsedu SVB? Ďakujem a prajem príjemný deň.
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk