Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
27 2
FOTOGALÉRIA obnovy domov v SVBčkach (12.02.07)
Prosím uvádzajte sem iba foto s krátkymi príspevkami- info o fotkách, názory,prípadne uznania za riešenie obnovy panelákov...ostatné otázky sa budu riešiť v priebežných témach, alebo cestou "SS".Ďakuj...
20 25
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov + novela 2014 (04.04.08)
Aktualizácia: pridal som sem aktuálne, úplné nenie zákona platné od 1.10.2014. Dostal som od niektorých členov porady požiadavku na pripnutie zákona o vlastníctve bytov, nakoľko na tento zákon sa č...
19 2
Zoznam tém o SVB (14.03.06)
Zoznam tém, ktoré sa týkajú SVB: Všeobecné a organizačné Spoločenstvo vlastníkov bytov (obsiahla téma s množstvom informácií, odporúčam prečítať každému, kto nevie nájsť nejaké info o problematike S...
14 15
Zákony, vyhlášky uplatňované pri rozúčtovaní za služby spojené s bývaním (14.04.08)
Našla som súbor zákonov a vyhlášok uplatňovaných pri rozúčtovaní služieb spojených s bývaním. Verím, že si každý nájde to čo práve potrebuje. Ušetrí to určite hlavne čas a každý môže študovať a vedieť...
12 0
Likvidácia občianskeho združenia (14.09.18)
Sme občianske združenie v likvidácii a mamé pohľadavku voči bývalemu členovi, boli odcudzené peniaze , teraz je už právoplatne odsúdený ,ale peniaze sú vymáhané exekútorom , čo môže trvať aj roky .Mám...
11 0
Registratúrny plán občianskeho združenia. (03.08.18)
Musí mať občianske združenie registratúrny plán a poriadok ? Ako je to s archiváciou po likvidácii združenia ,kto má právo archivovať ? Ďakujem
11 165
Teplo - všeličo, nie všetko. Doplň svoje poznatky. (04.04.10)
Teplo všeobecne, je jednoducho veľmi zložitá vec. Teplo ani tak nie, to je dané teplom, energiou. Teplotou v °C. A tepelnou pohodou človeka pri teplote °C. Sú to rôzne veci, ktoré spolu súvisia. ...
10 0
Registracia partnerov verejného sektora (14.07.17)
Je povinné občianske združenie , ktoré dostava dotácie od MPSVAR povinné registrovať sa v registri partnerov verejného sektora ? Ďakujem za odpoveď.
10 82
a zase to nešťastné zatepľovanie (18.11.11)
Máme zateplený bytový dom. Dnes som si všimol, že je nejaký bodkovaný (viac na fotkách). Jednoducho tam kde sú kotvy sa zráža voda a vznikajú fľaky. Fotky boli robené pri – 4C. Je to bežné, alebo je t...
10 57
Práva vlastníkov bytov - spotrebiteľská tribúna (01.11.11)
Mesto Bratislava a Združenie občianskej sebaobrany Vás pozývajú na spotrebiteľskú tribúnu na tému STAŇME SA SPOTREBITEĽMI BUDÚCNOSTI, TEDA VZDELANÝMI A ZRUČNÝMI SPOTREBITEĽMI - PRÁVA VLASTNÍKOV BYTOV ...
10 0
Spoločenstvo vlastníkov bytov (04.10.04)
Na základe upozornenia vlastníkov bytov na nedostatky v hospodárení správcu našich bytov, sa správca rozhodol vypovedať zmluvu o správe k 31.12.2004. Vlastníci bytov teraz stoja pred problémom, či za...
10 0
AKTUALITY (10.10.06)
ŠTÁTNE VÝKAZNÍCTVO Výkazy na DÚ v roku 2008 ŠTATISTIKA Nové výkazy Práca 2-04 AKRUÁLNE ÚČTOVNÍCTVO Ďalšie termíny školení v rámci projektu jednotného štátneho účtovníctva a výka...
9 22
danové priznanie neziskovej organizácie (14.02.07)
prosím poradte mi do akých riadkov v dan. priznaní sa píšu príjmy a výdavky, ktoré neovplyvnujú dan. vypisujem DP pre PO. zdruzenie má len nezdanitelné príjmy a výdavky. tak ako má vyzerat to priznani...
9 21
panebože ( ? ) (27.04.12)
Šak nevidíš čo sa to tu deje, ktorým si dal do rúk bič??? Nie len bijú, aj zatvárajú, zatvárajú názor, názor tých, ktorí ho majú v správnej veci, bývaní pod strechou. To už ani na základné veci života...
8 25
Výmena stupačiek + azbestové rúry na odsávanie (04.04.12)
Zdravím. V našom paneláku plánujeme výmenu stupačiek. Jedná sa o 8 poschodový dom, 2 vchody, 4 byty (stupačky) na jednom poschodí. Teda spolu 64 bytov. Určite chceme vymeniť kanalizáciu a trubky na t...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk