Zavrieť

Porady

Otázky k podávaniu daňových priznaní k DzP FO 2006

<table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td class="contentheading" width="100%"> Otázky k podávaniu daňových priznaní k DzP FO 2006 </td> <td class="buttonheading" align="right" width="100%">
</td> <td class="buttonheading" align="right" width="100%">
</td> <td class="buttonheading" align="right" width="100%">
</td> </tr> </tbody></table> <table class="contentpaneopen"><tbody><tr> <td colspan="2" class="createdate" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top"> Najčastejšie otázky pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2006 podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Banská Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť
V Banskej Bystrici, dňa 19.2.2007
Najčastejšie otázky pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2006
podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
§ 6

Otázka:
Časť roka 2006 som bol nezamestnaný - evidovaný na úrade práce. Koncom roka 2006 som začal podnikať. Za obdobie podnikania som dosiahol príjmy 45 000 Sk. Musím podať daňové priznanie?
Odpoveď:
Podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov povinnosť podať daňové priznanie má daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Pre rok 2006 je to suma 45 408 Sk.
Ak mal daňovník v roku 2006 zdaniteľné príjmy nižšie ako 45 408 Sk a nevykázal daňovú stratu, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Nakoľko je daňovník registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade, skutočnosť, že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby odporúčame oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, aj keď takáto povinnosť daňovníkovi zo zákona nevyplýva.
Ak mal daňovník v roku 2006 zdaniteľné príjmy nižšie ako 45 408 Sk ale vykázal daňovú stratu, je povinný podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.
Ak daňový úrad vyzve daňovníka na podanie daňového priznania, daňovník je povinný podať daňové priznanie aj v prípade, keď mal v roku 2006 zdaniteľné príjmy nižšie ako 45 408 Sk.


Otázka:
Som podnikateľ, v roku 2006 som dosiahol príjmy len 45 000 Sk a vykázal som stratu (príjmy 45 000 Sk, výdavky 55 000 Sk). Musím podať daňové priznanie ?
Odpoveď:
Ak mal daňovník za rok 2006 zdaniteľné príjmy nižšie ako 45 408 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Ak však daňovník vykázal za rok 2006 daňovú stratu, je povinný podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov podať daňové priznanie aj napriek tomu, že za rok 2006 dosiahol zdaniteľné príjmy nepresahujúce 45 408 Sk. Z uvedeného vyplýva, že aj keď daňovník v roku 2006 dosiahol zdaniteľné príjmy nižšie ako 45 408 Sk, ale vykázal stratu, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B).


Otázka:
V roku 2006 som si založil živnosť, ale nemal som žiadne príjmy. Je potrebné podať daňové priznanie alebo len prehlásenie o tom, že som nedosiahol príjmy? Ak budem podávať prehlásenie, je na to tlačivo alebo nejaká predpísaná forma?
Odpoveď:
V prípade, že daňovník má vydané živnostenské oprávnenie a nedosiahol počas príslušného zdaňovacieho obdobia zdaniteľné príjmy, nepodáva za príslušné zdaňovacie obdobie daňové priznanie. Túto skutočnosť odporúčame oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, aj keď takáto povinnosť daňovníkovi zo zákona nevyplýva. Zákon nestanovuje žiadne tlačivo na podávanie takýchto oznámení.
Otázka:
Som podnikateľ, občan SR a podnikám na území SR aj ČR. Ako podávam daňové priznanie? Ako si môžem uplatňovať výdavky v SR a v ČR ?

Odpoveď:
Fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiava je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Ak tento daňovník dosahuje príjmy z podnikania v SR a aj v zahraničí (ČR), podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B na území SR z celosvetových príjmov. Pre zamedzenie dvojitého zdanenia daňovník uplatní metódu zápočtu dane podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR.
V súlade so zákonom o dani z príjmov platného na území SR daňovník môže uplatniť preukázateľné výdavky podľa § 19 zákona o dani z príjmov, alebo výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov pri splnení podmienok uvedených v tomto zákone. V ČR postupuje podľa zákona platného na území ČR.
Otázka:
Som podnikateľ, v roku 2006 mi vznikol z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie preplatok. Kde ho mám uviesť v daňovom priznaní ?

Odpoveď:
buľke č. 3 (VIII. oddiel) daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B bol doplnený riadok vrátené poistné – odvolávajúci sa na § 8 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, ktorý znie: „ostatnými príjmami sú najmä vrátené poistné na zdravotné poistenie zaplatené bez právneho dôvodu a vrátené poistné na sociálne poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, alebo vrátená časť poistného presahujúca správnu výšku poistného, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcom zdaňovacom období alebo v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy podľa § 5 a 6“. Tento riadok vyplňuje teda aj daňovník s príjmami podľa § 6, ak mal preplatok t.j. bola mu vrátená časť poistného na zdravotné a sociálne poistenie presahujúca správnu výšku poistného, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov.
Otázka:
Ak bol fyzickej osobe nepodnikateľovi poskytnutý finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie vyplácaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, je táto fyzická osoba povinná podať daňové priznanie ? Ako je to v prípade, ak bol finančný prostriedok poskytnutý fyzickej osobe – podnikateľovi ?

Odpoveď:
Podľa § 9 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy zo závislej činnosti a z podnikania. Na základe zákona o rozpočtových pravidlách sa prostriedky Európskej únie zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu SR, t.j. stávajú sa súčasťou tohto štátneho rozpočtu, v ktorom sa na použitie týchto prostriedkov rozpočtujú tiež príslušné výdavky. Podľa uvedeného podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu prijaté fyzickou osobou – nepodnikateľom v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva) sú od dane oslobodené. Daňovník v tomto prípade nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.
Ak boli takéto finančné prostriedky poskytnuté podnikateľovi, ten ich nemôže zaradiť medzi príjmy oslobodené od dane, ale v súlade s § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov nemajú dopad na základ dane.

§ 6 - príjem dôchodcu

Otázka:
Som dôchodkyňa a v roku 2006 som podpísala zmluvu o výkone osobnej asistencie u telesne postihnutého človeka. Na akom tlačive mám podať daňové priznanie ?Aké odpočítateľné položky si môžem uplatniť ?
Odpoveď:
Príjem z činnosti osobného asistenta, ktorý vypláca občan s ťažkým zdravotným postihnutím za výkon osobnej asistencie, sa považuje za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov t.j. príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním. Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Ak mal dôchodca v roku 2006 vyplatený starobný dôchodok v nižšej sume, ako je nezdaniteľná časť základu dane v roku 2006, t. j. 90 816 Sk, uplatní si odpočítateľnú položku vo výške rozdielu medzi sumou dôchodku a odpočítateľnou položkou.
Otázka:
Som invalidný dôchodca (50 rokov) a mám živnosť. Mám dôchodok uviesť do príjmov v daňovom priznaní, mám nárok na odpočítateľnú položku?
Odpoveď:
Ak daňovník nemá dôchodkový vek, kedy sa invalidný dôchodok považuje za starobný (a vtedy daňovník nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka resp. má len na pomernú časť), za rok 2006 má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške 90 816 Sk.
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov je invalidný dôchodok príjmom, ktorý je od dane oslobodený a do úhrnu ročných zdaniteľných príjmov na účely ročného zúčtovania resp. podania daňového priznania sa nezahŕňa.
§ 5

Otázka:
V roku 2006 som okrem príjmov zo zamestnania mal aj príjmy na základe dohody o vykonaní práce zdanené preddavkom na daň. Musím z týchto príjmov podať daňové priznanie ?
Odpoveď:
Nakoľko príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce sú považované za príjmy zo závislej činnosti, daňovník sa mohol rozhodnúť, či požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov (do 15.2.2007), inak je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ak úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2006 presiahol sumu 45 408 Sk) do 2.4.2007. Podľa § 32 ods. 5 zákona o dani z príjmov daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému táto povinnosť nevyplýva zo zákona. Prílohou daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplatených zdaniteľných príjmov a zrazených preddavkoch za rok 2006.
Otázka:
Som zamestnaný v spoločnosti, kde mám hlavný pracovný pomer, v druhej spoločnosti som v roku 2006 vykonával prácu na základe dohody o vykonaní práce, kde mi zrážali zrážkovú daň podľa § 43 ods. 3 písm. j). Musím podať daňové priznanie?

Odpoveď:
Ak zamestnanec poberal v r. 2006 okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pri ktorých neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, t.j. príjem považuje za definitívne zdanený zrážkou, mohol písomne požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, o vykonanie ročného zúčtovania (§ 38 ods. 1 zákona o dani z príjmov).
Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov t.j. daň vybraná zrážkou sa považuje za preddavok, daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A z úhrnu všetkých zdaniteľných príjmov a aj daň vybranú zrážkou si v ňom odpočíta od dane ako preddavok


Otázka:
V roku 2006 som pracoval u dvoch zamestnávateľov, do konca mája u jedného a od júna do konca roka u druhého. Musím podať daňové priznanie ?

Odpoveď:
Ak má daňovník len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti od jedného alebo od viacerých zamestnávateľov postupne alebo súbežne, mohol do 15. februára 2007 požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, keď oň nepožiadal, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, ak úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2006 presiahol sumu 45 408 Sk. Prílohou daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplatených zdaniteľných príjmov a zrazených preddavkoch za rok 2006.
Otázka:
V roku 2006 som mal viac zamestnávateľov, ani u jedného som nepodpísal vyhlásenie, na základe ktorého by som mohol uplatniť odpočítateľnú položku od základu dane. Ako mám postupovať ?

Odpoveď:
V prípade, ak daňovník nepodal ani u jedného zamestnávateľa vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, mohol požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (do 15.2.2007), alebo sa rozhodnúť, že podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (do 2.4.2007) a v ňom si uplatní nezdaniteľné časti základu dane.
Prílohou daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplatených zdaniteľných príjmov a zrazených preddavkoch za rok 2006.
Otázka:
V roku 2006 som mala príjem zo závislej činnosti a príjem z preplatku, ktorý mi vznikol zo zúčtovania zdravotného poistenia. Iné príjmy podliehajúce dani z príjmov som nemala.
Musím podať za rok 2006 daňové priznanie k dani z príjmov?
Odpoveď:
Vzhľadom na to, že preplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcom zdaňovacom období príjem zo závislej činnosti vyplatený v roku 2006, sa v zmysle § 5 ods. 1 písm. i) v nadväznosti na § 52b ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení platnom od 1.1.2007 považuje za príjem zo závislej činnosti a zamestnávateľ ho môže zahrnúť do úhrnu príjmov už za zdaňovacie obdobie roka 2006 pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov, zamestnávateľ mohol vykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie za rok 2006. Zamestnávateľ o sumu vráteného preplatku vyplývajúceho z vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2005 zvýšil ročný úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti u zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania.
Pre zamestnávateľa je dokladom oznámenie (rozhodnutie) príslušnej zdravotnej poisťovne o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia alebo ústrižok poštovej poukážky o poukázaní predmetného preplatku resp. výpis z účtu o jeho pripísaní k dobru.
Ak zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, v ktorom zahrnie vrátený preplatok do úhrnu príjmov, alebo typ B, v ktorom vrátený preplatok uvedie na riadku vrátené poistné v tabuľke č. 3 (VIII. oddiel) daňového priznania.
Prílohou daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplatených zdaniteľných príjmov a zrazených preddavkoch za rok 2006.
Otázka:
Prvé dva mesiace roka 2006 som bol nezamestnaný. Od 1. marca 2006 som zamestnaný doteraz (môj príjem bol do 90 tis. Sk). Musím podať daňové priznanie?
Odpoveď:
Ak zamestnanec v roku 2006 okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti nepoberal iné druhy zdaniteľných príjmov, mohol požiadať súčasného zamestnávateľa v termíne do 15.2.2007 o vykonanie ročného zúčtovania. Ročné zúčtovanie sa vykoná z úhrnu ročných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (bez ohľadu na to, za aké obdobie roka sa príjem dosiahol - mesiac, 10 mesiacov, celý rok). Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej sume 90 816 Sk (za podmienky, že daňovník nie je od 1.1.2006 poberateľom starobného dôchodku) vznikne pri ročnom zúčtovaní preddavkov preplatok na dani, ktorý zamestnávateľ vráti zamestnancovi najneskôr pri vyplatení mzdy za apríl 2007.
Ak zamestnanec o ročné zúčtovanie nepožiadal, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 2.4.2007 a preplatok na dani na základe žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania, daňovníkovi vráti daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu daňovníka.
Prílohou daňového priznania je potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplatených zdaniteľných príjmov a zrazených preddavkoch za rok 2006.
Otázka:
Do konca marca 2006 som bola na materskej dovolenke, od apríla do júna som bola nezamestnaná, potom som sa zamestnala, najprv u jedného a v novembri u druhého zamestnávateľa, u ktorého pracujem doteraz. Musím podať daňové priznanie? Kde sa do daňového priznania dani z príjmov fyzickej osoby uvádza dávka v nezamestnanosti?
Odpoveď:
Ak daňovník v roku 2006 okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti nepoberal iné druhy zdaniteľných príjmov, mohol požiadať posledného zamestnávateľa (k 31.12.2006) v termíne do 15.2.2007 o vykonanie ročného zúčtovania. Ročné zúčtovanie sa vykoná z úhrnu ročných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (bez ohľadu na to, za aké obdobie roka sa príjem dosiahol) od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú povinní vystaviť potvrdenie o výške nimi vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch za obdobie, za ktoré príjmy vyplácali.
Ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ak úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2006 presiahol sumu 45 408 Sk) v termíne do 2.4.2007.
Prílohou priznania sú potvrdenia zamestnávateľov o výške zúčtovaných a vyplatených príjmov a zrazených preddavkoch na daň za rok 2006.
Do daňového priznania sa uvádzajú len príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov. Dávky v nezamestnanosti sú príjmami, ktoré sú od dane oslobodené (do priznania sa neuvádzajú).

Otázka:
V roku 2006 mi bol vydaný živnostenský list. V tomto roku som nemala žiadne príjmy ani výdavky zo živnosti, mala som len príjmy zo závislej činnosti. Som povinná podať daňové priznanie za rok 2006, kde uvediem nulové príjmy a výdavky z podnikania ?
Odpoveď:
Ak daňovník v zdaňovacom období roku 2006 dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a mohol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na dani z príjmov zo závislej činnosti (do 15.2.2007).
Ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ak úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2006 presiahol sumu 45 408 Sk) v termíne do 2.4.2007. Ak podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A odporúčame, aby oznámil miestne príslušnému daňovému úradu (aj keď takáto povinnosť zo zákona nevyplýva), že nepoberal príjmy z podnikania.
Otázka:
V roku 2006 som bol 3 mesiace zamestnancom v zahraničí a potom som sa zamestnal v slovenskej firme na Slovensku. Môže mi vykonať ročné zúčtovanie zamestnávateľ, alebo musím podať daňové priznanie ?

Odpoveď:
Ak má daňovník trvalý pobyt na území SR a v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2006 poberal zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov zo zahraničia, v zmysle § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. V zmysle § 32 zákona o dani z príjmov má povinnosť podať daňové priznanie z úhrnu všetkých príjmov zo SR aj zahraničia. Takémuto zamestnancovi nemožno vykonať ročné zúčtovanie z dôvodu, že poberal aj príjmy plynúce zo zahraničia.
Prílohou daňového priznania sú potvrdenia zamestnávateľov o výške vyplatených zdaniteľných príjmov a zrazených preddavkoch za rok 2006.
§ 5 a § 6

Otázka:
Som zamestnanec, v roku 2005 som získal povolenie na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti od Úradu pre finančný trh a popri zamestnaní som predával starobné dôchodkové sporenie. Za rok 2006 som z tejto činnosti dosiahol príjem len 10 000 Sk. Musím podať daňové priznanie ?
Odpoveď:
Ak sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia (SDS) nedosahuje príjem zo sprostredkovania z pracovnoprávneho vzťahu, potom príjem z tejto činnosti sa zaraďuje do § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov ako príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Ak mal daňovník v roku 2006 okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aj príjmy zo sprostredkovania, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (za predpokladu, že zdaniteľné príjmy spolu – zo závislej činnosti a zo sprostredkovania SDS presiahli v roku 2006 sumu 45 408 Sk).

Otázka:
Za rok 2006 som mala viacero druhov príjmov, súbeh pracovných pomerov , okrem toho mám živnosť a ešte som mala príjmy aj z dohody o vykonaní práce, ktoré nepresiahli sumu 5000 Sk a kde príjem bol zdaňovaný zrážkovou daňou. Daňové priznanie si podávam sama. Je potrebné v ňom uviesť príjmy z dohôd, keď tento príjem sa z hľadiska zdanenia považuje za vysporiadaný?
Odpoveď:
Ak daňovník v priebehu roka 2006 poberal aj zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré v zmysle § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov (ak v kalendárnom mesiaci nepresiahli úhrnnú sumu 5 000 Sk a nebola uplatnená nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus) boli zdanené zrážkovou daňou a daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, t.j. príjem považuje za definitívne zdanený zrážkou, ide o daňovo vysporiadaný príjem, ktorý sa v daňovom priznaní neuvádza.
§ 5 a § 8

Otázka:
Som zamestnaná a v roku 2006 som vyhrala vo verejnej súťaži vecnú cenu v hodnote 20 000 Sk. Okrem tejto výhry som mala za celý rok 2006 iba príjmy zo závislej činnosti. Musím podať daňové priznanie ?

Odpoveď:
Ak daňovník vyhral vecnú cenu, ktorej hodnota presiahla sumu 5 000 Sk (do tejto výšky sú výhry a vecné ceny od dane oslobodené), táto cena v plnom rozsahu podlieha zdaneniu podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov. Z dôvodu, že zamestnankyňa v roku 2006 dosiahla okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aj iný druh príjmu podliehajúci dani z príjmov podľa § 6 až 8 zákona o dani z príjmov, nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.
Prílohou priznania je potvrdenie zamestnávateľa o výške zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmov a zrazených preddavkoch za rok 2006.
Otázka:
Som zamestnanec a v roku 2006 som okrem príjmov zo zamestnania vyhral v rôznych lotériách. Musím podať daňové priznanie?

Odpoveď:
Výhry v lotériách a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách sú podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené, a to v plnej výške. Daňovník teda nemusí podať daňové priznanie.
Ostatné výhry alebo ceny sú podľa § 9 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane len do výšky 5 000 Sk. Ak daňovník získal takéto výhry, ktoré sú peňažného charakteru, z týchto príjmov sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Výherca z dôvodu, že vyhral peňažné prostriedky nie je povinný podať daňové priznanie, lebo daň vysporiada zrážkou organizátor alebo prevádzkovateľ hry, súťaže, žrebovania a pod.

Otázka:
V roku 2006 som mala okrem príjmov zo zamestnania aj príležitostné príjmy v sume 20 000 Sk. Musím podať daňové priznanie ?

Odpoveď:
Príležitostné príjmy sú v zákone o dani z príjmov uvedené v § 8 ods. 1 písm. a). Tieto príjmy sú od dane oslobodené, ak úhrn týchto príjmov neznížený o výdavok v roku 2006 nepresiahol sumu 23 650 Sk, t.j. päťnásobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. To znamená, ak daňovník v roku 2006 dosiahol okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti len príležitostné príjmy nepresahujúce sumu 23 650 Sk, nemusí podať daňové priznanie. Do 15. februára 2007 mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov.


Otázka:
Zamestnanec mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj iný príjem. V roku 2006 kúpil stroj a hneď ho predal. Je povinný podať daňové priznanie ? Je povinný zdaniť zisk z predaja ?

Odpoveď:
Príjmy z predaja hnuteľných vecí (§ 8 ods. 1 písm. c/ zákona o dani z príjmov) okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, sú podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane.
Ak teda daňovník predá stroj, ktorý nemal zahrnutý do obchodného majetku, príjem z jeho predaja bude oslobodený od dane z príjmov bez ohľadu na dobu vlastníctva tejto hnuteľnej veci. Ak má zamestnanec okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti len príjmy oslobodené od dane, nemusí podať daňové priznanie. Do 15. februára 2007 mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov.
Ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ak úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2006 presiahol sumu 45 408 Sk) v termíne do 2.4.2007.

Otázka:
Môžem požiadať zamestnávateľa, aby mi zahrnul do ročného zúčtovania príjmy, ktoré som získal z prenájmu bytu ?

Odpoveď:
Podľa § 38 zákona o dani z príjmov zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie len u zamestnanca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32. Daňovník, zamestnanec je povinný podať daňové priznanie vtedy, ak okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poberal aj iné druhy príjmov podľa § 6 až 8 zákona o dani z príjmov, ak nie sú od dane oslobodené. Príjmy z prenájmu, ak nejde o príjmy z podnikania sú podľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené, ak úhrn týchto príjmov neznížený o výdavok v roku 2006 nepresiahol sumu 23 650 Sk, t.j. päťnásobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak daňovník v roku 2006 dosiahol okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aj príjmy z prenájmu, ktoré nepresiahli sumu 23 650 Sk, nemusí podať daňové priznanie. Do 15. februára 2007 mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov. Ak príjmy z prenájmu presiahli sumu 23 650 Sk, daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B sám, v ktorom uvedie príjmy dosiahnuté u svojho zamestnávateľa a do príjmov z prenájmu si zahrnie len sumu nad 23 650 Sk.

Otázka:
Pracujem ako zamestnanec v spoločnosti s ručením obmedzeným. Okrem príjmov zo závislej činnosti som mal v roku 2006 aj príjem z podielu na zisku z inej spoločnosti. Musím podať daňové priznanie ?

Odpoveď:
V tomto prípade je dôležité, kedy bol zisk vytvorený. Ak bol zisk obchodnej spoločnosti vytvorený do konca roka 2003 a skôr, a podiely na zisku boli vyplatené po 1. januári 2004 (napr. v roku 2006), potom takéto príjmy sú predmetom dane a zdania sa 19 % sadzbou dane podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B ako iné ostatné príjmy (riadok 12 daňového priznania) podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
Ak podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vytvoreného v roku 2004 a neskôr boli vyplatené daňovníkom s kapitálovou účasťou v obchodnej spoločnosti alebo v družstve, členom štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva aj keď sú zamestnancami tejto spoločnosti alebo družstva (bez kapitálovej účasti), potom takéto príjmy nie sú predmetom dane daňovníka podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (nezdaňujú sa).
Ak podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva boli vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancom bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, takéto príjmy sú predmetom dane daňovníka, avšak sú podľa § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane (nezdaňujú sa).


Otázka:
V roku 2006 som predal byt, ktorý som mal v osobnom vlastníctve od roku 2000. Byt som neprenajímal, nemal som však v ňom trvalý pobyt. Musím uviesť tieto príjmy v daňovom priznaní a zaplatiť daň z príjmu z predaja tohto bytu ?

Odpoveď:
Príjem z predaja bytu je oslobodený aj v prípade, ak uplynie aspoň päť rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva za podmienky, že táto nehnuteľnosť nebola zahrnutá do obchodného majetku daňovníka. Daňovník z dôvodu predaja takejto nehnuteľnosti nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov, pretože príjem oslobodený od dane sa neuvádza v daňovom priznaní.


Otázka:
Keď predám byt, kedy príjem z jeho predaja nie je oslobodený od dane z príjmov a musím podávať daňové priznanie ?

Odpoveď:
V prípade, že predávajúci nemal v byte trvalý pobyt, resp. mal trvalý pobyt kratšie ako dva roky, alebo mal trvalý pobyt ale nie bezprostredne pred predajom, alebo neuplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva, príjem z predaja nie je oslobodený od dane z príjmov. Oslobodenie od dane sa nevzťahuje tiež na byt zahrnutý do obchodného majetku, kde sa pri posudzovaní oslobodenia príjmu z predaja bytu uplatňuje podmienka uplynutia piatich rokov od vyradenia bytu z obchodného majetku.
Príjem z predaja bytu sa zaraďuje medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Takýto príjem z predaja nehnuteľnosti sa v súlade s § 8 ods. 4 zákona o dani z príjmov zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v tom zdaňovacom období, v ktorom sa prijal, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci. Daňovník, ktorý dostal príjem z predaja bytu v r. 2006 a tento príjem nie je oslobodený, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B v termíne do 2.4.2007.

Otázka:
V roku 2006 som predal nehnuteľnosť, ktorú som získal dedením po otcovi v roku 2002. Je tento prijem oslobodený od dane ? Som povinný ho uviesť v daňovom priznaní ?
Odpoveď:
Ak daňovník v roku 2006 predal nehnuteľnosť, ktorú nadobudol dedením v priamom rade (po otcovi) v roku 2002, príjem z predaja nehnuteľnosti je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (otca) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku. V prípade, ak daňovník predá nehnuteľnosť nadobudnutú dedením v priamom rade, do lehoty vlastníctva sa započítava aj lehota, počas ktorej mal nehnuteľnosť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poručiteľ (otec).
Daňovník z dôvodu predaja takejto nehnuteľnosti nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov, pretože príjem oslobodený od dane sa neuvádza v daňovom priznaní.


Otázka:
V roku 2006 som predal akcie. Musím podať daňové priznanie ?

Odpoveď:
Na zdanenie príjmu z predaja akcií (cenných papierov) obstaraných pred 1.1.2004 je rozhodujúca doba medzi nadobudnutím cenného papiera a jeho predajom. Ak táto doba presahuje 3 roky príjem z predaja je oslobodený od dane a daňovník nie je z tohto príjmu povinný podať daňové priznanie.
Napr. cenný papier bol nadobudnutý v marci 2002 a k predaju došlo v apríli 2006. Nakoľko doba medzi nadobudnutím a predajom cenného papiera je 4 roky a 1 mesiac, je tento príjem podľa § 52 ods. 20 zákona o dani z príjmov oslobodený od dane.


§ 5 a príjmy dôchodcu

Otázka:
Môžem ako poberateľ starobného dôchodku požiadať zamestnávateľa o vrátenie preddavkov na dani z príjmov zo závislej činnosti, ak úhrn príjmov za rok 2006 dosiahol sumu 45 000 Sk? Alebo musím podať daňové priznanie? Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania?

Odpoveď:
V § 46 zákona o dani z príjmov sú uvedené prípady, kedy sa daň nevyrubí a neplatí.
Ustanovenie tohto paragrafu môžu využiť aj daňovníci - poberatelia napr. starobných dôchodkov, ktorí v roku 2006 dosiahli zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (45 408 Sk v roku 2006), neuplatňovali si daňový bonus na vyživované dieťa a zamestnávateľ im zrážal preddavky na daň. Pre dôchodcu je v danom prípade výhodnejšie podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, pretože v daňovom priznaní na riadku 54 - daňová povinnosť uvedie nulu (nakoľko zdaniteľné príjmy nie sú vyššie ako 45 408 Sk) a zamestnávateľom zrazené preddavky uvedené na r. 62 sa stanú preplatkom na dani, ktorý mu po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní daňový úrad vráti.
Tento postup nemožno uplatniť u zamestnávateľa vykonaním ročného zúčtovania preddavkov.

Otázka:
V roku 2006 som bol ako dôchodca zamestnaný na dohodu o vykonaní práce. V jednom mesiaci som mal príjem do 5 000 Sk a daň vybranú zrážkou a v inom mesiaci nad 5 000 Sk a vykonanú preddavkovú daň. Môj celkový príjem za rok 2006 bol 40 000 Sk. Mám nárok na vrátenie dane ?

Odpoveď:
Ak dôchodca v roku 2006 poberal len zdaniteľné prímy zo závislej činnosti nepresahujúce sumu 45 408 Sk, neuplatňoval si daňový bonus a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň alebo mu vyberal daň zrážkou, môže využiť § 46. Nakoľko celkové zdaniteľné príjmy u dôchodcu nepresiahli sumu 45 408 Sk, v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A na r. 54 – daňová povinnosť uvedie nulu. Preddavky na daň alebo daň zrážkou, ktoré mu zrážal zamestnávateľ uvedie ako preddavky (r. 62, r. 63). Po ich odpočítaní od daňovej povinnosti vznikne dôchodcovi preplatok, ktorý mu po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní miestne príslušný daňový úrad vráti.


príjmy dôchodcu a § 8

Otázka:
Som dôchodca. Okrem starobného dôchodku nemám žiadny iný príjem. V roku 2006 mi však boli vyplatené dividendy za rok 2005 za moje akcie. Musím podať daňové priznanie?

Odpoveď:
Podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vytvoreného v roku 2005 vyplatené v roku 2006 nie sú premetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov, a preto daňovník nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.


Otázka:
Som dôchodca a okrem dôchodku som mal v roku 2006 príjem z predaja garáže, ktorú som vlastnil 4 roky. Musím podať daňové priznanie ?

Odpoveď:
Príjem z predaja nehnuteľnosti (garáže) je podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov oslobodený od dane a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Ak táto podmienka nie je splnená, príjem z predaja nehnuteľnosti (garáže) podlieha zdaneniu. V prípade, ak príjmy z predaja garáže boli v roku 2006 nižšie ako 45 408 Sk, daňovník nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Ak príjmy z predaja garáže boli vyššie ako 45 408 Sk, daňovník ich uvedie do daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, do časti ostatné príjmy.


Otázka:
Som dôchodca a v roku 2006 som v súťaži vyhral osobný automobil. Musím podať daňové priznanie alebo daň odviedol organizátor súťaže?

Odpoveď:
Prijaté ceny z verejných resp. reklamných súťaží sa považujú za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov. Nepeňažné ceny a výhry bez ohľadu na to či plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí sú zdaňované daňovníkom prostredníctvom daňového priznania.Pri poskytnutí nepeňažnej výhry je organizátor povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Daňovník je povinný príjem vo výške hodnoty výhry nahlásenej organizátorom súťaže zahrnúť do základu dane a uviesť v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B v tom zdaňovacom období, v ktorom výhru prijal (rok 2006).


príjmy študenta

Otázka:
Som študentom vysokej školy, občan SR. V mesiacoch júl až september som bol na brigáde. Mám z dosiahnutých príjmov podať daňové priznanie ?

Odpoveď:
V prípade, ak zdaniteľné príjmy študenta v roku 2006 boli nižšie ako 45 408 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Ak zdaniteľné príjmy študenta v roku 2006 boli vyššie ako 45 408 Sk, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A.
Daňovník môže podať daňové priznanie aj napriek tomu, že mu takáto povinnosť nevyplýva podľa § 32 zákona o dani z príjmov.
V prípade, ak študent podá daňové priznanie, uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2006 je 90 816 Sk, pri výpočte dane mu vznikne preplatok, ktorý mu po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní miestne príslušný daňový úrad vráti.

Otázka:
Som študentka denného štúdia a popri štúdiu som mala v roku 2006 tento príjem - išlo o výhru vo výške 50 000 Sk v súťaži pre študentov, príjmy z brigádnickej činnosti (práca na dohodu) v sume 20 000 Sk. Za všetky tieto príjmy bola daň odvedená a ja som dostala len zdanenú čiastku. Mám nárok na vrátenie dane vzhľadom na to, že môj príjem nedosiahol výšku nezdaniteľného minima? Ako vyplním daňové priznanie?

Odpoveď:
Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2006 môže daňovník podať daňové priznanie a daň vybranú zrážkou z prijatej peňažnej výhry a z príjmov zo závislej činnosti si v ňom odpočíta od dane ako preddavok. Po uplatnení odpočítateľných položiek v súlade s § 11 zákona o dani z príjmov (za rok 2006 je to suma 90 816 Sk na daňovníka) daňovníkovi vznikne daňový preplatok, na ktorý má nárok na vrátenie. Daňovník podáva daňové priznanie typ B, nakoľko dosiahol príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 (brigády) a ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov (výhra v súťaži).
Daňovník v daňovom priznaní uvedie na r. 77, r. 78, r. 87, r. 91 a r. 93 nulu, na r. 98 uvedie sumu zrazenej dane (od zamestnávateľa a organizátora súťaže) a na r. 104 preplatok v sume zrazených preddavkov.
Súčasťou daňového priznania sú kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka a výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov (§ 5).


príjmy zo zahraničia

Otázka:
Som občan SR a celý rok 2006 som bol zamestnaný v inom štáte. V SR nemám žiadne príjmy. Som povinný podať daňové priznanie v SR ?


Odpoveď:
Ak je občan SR daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, predmetom jeho dane sú príjmy plynúce zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Daňovník je povinný podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Pre zamedzenie dvojitého zdanenia sa uplatní metóda podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a štátom, v ktorom bol daňovník zamestnaný, alebo ak nebola uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a príjmy boli preukázateľne zdanené, uplatní sa metóda vyňatia príjmov podľa § 45 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov. Prílohou daňového priznania sú doklady preukazujúce výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí a výšku zaplatenej dane.


Otázka:
V roku 2006 som bol osem mesiacov zamestnaný v zahraničí (Anglicko), pričom zahraničný zamestnávateľ za mňa odvádzal daň i poistenie. Od septembra 2006 som živnostníkom na Slovensku. Ako a dokedy je treba podať daňové priznanie za rok 2006?

Odpoveď:
Daňovník (s príjmami podľa § 5 a § 6) s neobmedzenou daňovou povinnosťou podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B z celosvetových príjmov, ktoré dosiahol v roku 2006, u miestne príslušného daňového úradu podľa miesta svojho trvalého bydliska v SR a to do 2.4.2007.
Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže daňový úrad na základe žiadosti daňovníka predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 6 mesiacov. Na zdanenie príjmov dosiahnutých vo Veľkej Británii sa použije podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia metóda vyňatia príjmov.
Aby daňový úrad mohol lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, daňovník musí žiadosť predložiť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, t.j. do 19.3.2007.


Otázka:
V roku 2006 som pracoval 10 mesiacov v SR a posledné dva mesiace v roku 2006 až doteraz mám trvalý pracovný pomer v ČR. Trvalý pobyt mám stále v SR. Ako mám postupovať pri podávaní daňového priznania?

Odpoveď:
Ak mal daňovník trvalý pobyt na území SR a v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2006 poberal zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov zo zahraničia, v zmysle § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Podľa § 2 písm. f) predmetom jeho dane sú príjmy plynúce zo zdrojov na území SR i zo zdrojov v zahraničí. V zmysle § 32 má daňovník povinnosť podať daňové priznanie z úhrnu všetkých zdaniteľných príjmov. Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A, pri výpočte daňovej povinnosti uplatní metódu zápočtu dane v zmysle uzatvorenej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Českou republikou. Prílohou daňového priznania sú potvrdenia zamestnávateľov (slovenského i českého) o vyplatenom príjme a zrazených preddavkoch/dani.


Otázka:
Ako postupovať pri vysporiadaní príjmov zo zahraničia ? Môže občan SR, ktorý časť roka poberal príjmy v zahraničí, pri určitých podmienkach mať právo nepodať DP ?

Odpoveď:
Postup daňovníka, ktorý dosiahol v roku 2006 príjmy zo zahraničia je nasledovný:
Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovník má trvalý pobyt na území SR alebo sa tu obvykle zdržiava) sú príjmy plynúce zo zdrojov na území SR ale aj zo zdrojov v zahraničí. Príjem zo zahraničia si daňovník prepočíta na slovenskú menu, pričom pri prepočte môže použiť postup, ktorý je pre neho výhodnejší. Môže použiť priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou. Ak daňovník dosiahol príjmy zo zahraničia zo závislej činnosti, môže pri prepočte na slovenskú menu použiť aj priemerný ročný kurz za rok 2006 alebo aj priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie (rok 2006).
Daňovník, ktorý mal príjmy zo zahraničia je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, ak v roku 2006 dosiahol celkové príjmy vyššie ako 45 408 Sk (zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí). Ak mal daňovník len príjmy zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Ak mal aj príjmy z podnikania, podáva daňové priznanie typ B. Prílohou daňového priznania je kópia (resp. kópie) potvrdenia zamestnávateľa o vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch na dani. Pre zamedzenie dvojitého zdanenia daňovník uplatní metódu podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a štátom, v ktorom bol daňovník zamestnaný, resp. podnikal. Ak nebola uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a príjmy boli preukázateľne zdanené, daňovník uplatní metódu vyňatia príjmov podľa § 45 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.


daň vyberaná zrážkou

Otázka:
V roku 2006 bol môj príjem zo závislej činnosti nižší ako je nezdaniteľná časť základu dane. V banke na termínovanom vklade mám uložené peňažné prostriedky, z ktorých mi banka zrazila daň z úrokov. Chcel by som požiadať o vrátenie tejto zrazenej dane. Musím podať daňové priznanie, resp. ako mám postupovať ?

Odpoveď:
Úroky na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu patria medzi príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 ods. l písm. b) zákona o dani z príjmov. Z týchto príjmov sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. a). Daňovník môže využiť možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň v daňovom priznaní. Ak sa daňovník rozhodol podať za rok 2006 daňové priznanie a odpočítať si daň vybranú zrážkou ako preddavok, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Do daňového priznania uvedie príjmy zo závislej činnosti a príjmy z kapitálového majetku (ako čiastkové základy dane), uplatní nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov, odpočíta zrazené preddavky zo závislej činnosti a daň zrážkou a ak vznikne daňovníkovi preplatok na dani, má nárok na jeho vrátenie.
Prílohou daňového priznania je kópia potvrdenia o príjmoch, o zrazených preddavkoch a o daňovom bonuse za rok 2006.


Otázka:
Rodič šetrí svojim deťom peniaze na detských vkladných knižkách. Úroky z vkladov na týchto vkladných knižkách sú v banke zdaňované. V ktorých prípadoch je možné vrátiť daň zrazenú bankou a akým spôsobom ?

Odpoveď:
Príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov sú aj úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách. Tieto príjmy plynúce zo zdrojov na území SR sa zdaňujú zrážkou podľa § 43. V prípade úrokov, výhier a iných výnosov z vkladov, ktoré sú daňovníkovi pripísané napr. na vkladnú knižku, sa daňovník môže dobrovoľne rozhodnúť, či tieto úroky bude priznávať v daňovom priznaní, a to aj napriek tomu, že bola pri nich uplatňovaná zrážková daň (§ 43), alebo túto zrazenú daň bude považovať za daňovo vysporiadanú. Ak sa teda daňovník rozhodne vysporiadať zrazenú daň, má nárok na podanie daňového priznania z tohto titulu a uplatniť si zrazenú daň ako preddavok. Ak daň vybratá zrážkou je vyššia ako suma dane vypočítaná daňovníkom v daňovom priznaní, vzniká daňovníkovi nárok na vrátenie daňového preplatku.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak deťom bol na vkladnú knižku pripísaný úrok, výhra, resp. iný výnos, pričom z tohto príjmu bola zrazená daň bankou, je možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. V prípade, že dieťa nedosiahlo žiadny iný príjem, po uplatnení nezdaniteľnej časti (na ktorú má nárok každý daňovník - aj dieťa) a vzniku daňového preplatku sa tento na žiadosť (ktorá je súčasťou podávaného daňového priznania) daňovníka vráti, a to miestne príslušným daňovým úradom. Za maloleté dieťa podáva daňové priznanie zákonný zástupca (rodič).


Otázka:
Ako je to so zdaňovaním príjmov z výhier. Je výherca povinný podať daňové priznanie alebo sú tieto príjmy oslobodené od dane?

Odpoveď:
Výhry v lotériách a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia (licencie) podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách sú podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené, a to v plnej výške. Ostatné výhry alebo ceny sú podľa § 9 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane len do výšky 5 000 Sk. Výhry nad 5 000 Sk podliehajú zdaneniu v plnom rozsahu.
Ak výhry v súťažiach uvedených v otázke nie sú prevádzkované na základe povolenia (licencie) vydaného podľa zákona o hazardných hrách a ich hodnota presiahla sumu 5 000 Sk, potom nie sú oslobodené od dane. Tieto výhry, ceny sú považované za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Z príjmov získaných z týchto výhier, cien (peňažné výhry, ceny podľa § 8 ods.1 písm. i/ a j/) okrem nepeňažnej výhry alebo ceny, plynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Výherca z týchto peňažných výhier, cien nie je povinný podať daňové priznanie, lebo daň vysporiada zrážkou organizátor alebo prevádzkovateľ hry, súťaže, žrebovania a pod.
Výherca peňažnej výhry môže využiť ustanovenie § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov a podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B zahrnúť peňažnú výhru do ostatných príjmov – základu dane. Daň vybraná zrážkou sa bude považovať za preddavok na daň a v prípade, ak suma dane vybranej zrážkou bude prevyšovať vypočítanú výšku dane v daňovom priznaní, daňovník má nárok na vrátenie daňového preplatku.
Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny. Daňovú povinnosť z takejto nepeňažnej výhry je teda výherca povinný vysporiadať osobne, a to podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.


nezdaniteľné časti základu dane

Otázka:
Koľko je nezdanená časť základu dane na daňovníka za r.2006 a koľko je životné minimum v tom istom roku ?

Odpoveď:
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pre rok 2006 je suma 90 816 Sk. Životné minimum k 1.1.2006 je suma 4 730 Sk.

Otázka:
Manželka v roku 2006 nepracovala, starala sa o dieťa a poberala rodičovský príspevok. Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manželku ?

Odpoveď:
Daňovník si môže odpočítať od základu dane sumu 90 816 Sk ročne na manželku (manžela), žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ak nemá vlastný príjem v príslušnom zdaňovacom období (r. 2006). Ak manželka mala v roku 2006 vlastný príjem nepresahujúci sumu 90 816 Sk ročne, zníži sa základ dane len o sumu vo výške rozdielu medzi touto sumou (90 816 Sk) a vlastným príjmom manželky (manžela). Do vlastného príjmu sa nezahŕňa daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky (napr. rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, prídavok na dieťa, príspevok na bývanie) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie (okrem doktorandského štipendia).

Otázka:
Manželka v priebehu roka 2006 odišla na materskú dovolenku. Môžem si na ňu uplatniť odpočítateľnú položku ?

Odpoveď:
Za rok 2006 si môže manžel odpočítať od základu dane sumu 90 816 Sk ročne na manželku žijúcu s ním v domácnosti, ak manželka nemala v tomto zdaňovacom období vlastný príjem. Ak manželka mala v roku 2006 vlastný príjem, ale tento nepresiahol sumu 90 816 Sk, zníži si manžel základ dane len o sumu vo výške rozdielu medzi touto sumou (90 816 Sk) a vlastným príjmom manželky.

Otázka:
V roku 2006 som bol zamestnaný a celé tri mesiace som bol práceneschopný. Okrem týchto príjmov som mal ešte príjem z prenájmu bytu v sume 50 000 Sk. Môžem si od základu dane odpočítať celú sumu odpočítateľnej položky ?
Odpoveď:
Pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, v ktorom daňovník uvedie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a z prenájmu, si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (90 816 Sk). Nárok na zníženie základu dane o túto nezdaniteľnú časť má daňovník v plnej výške bez ohľadu na to, z akej činnosti dosiahol príjem a bez ohľadu na to, koľko mesiacov v príslušnom zdaňovacom období (r. 2006) odpracoval (poberal príjem).


Otázka:
Má dôchodca, ktorý je dôchodcom celý rok t.j. od 1.1. do 31.12.2006 nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Odpoveď:
Daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 zákona, resp. má nárok len na uplatnenie rozdielu medzi touto sumou ( 90 816 Sk) a sumou v roku 2006 vyplateného dôchodku.


Otázka:
Som dôchodca, ale v roku 2006 som aj pracoval. Môžem si aj ja uplatniť odpočítateľnú časť od základu dane a v akej sume?

Odpoveď:
Nárok na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť v sume 90 816 Sk nemá daňovník, ak je na začiatku zdaňovacieho obdobia (1.1.2006) poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku (ďalej len dôchodok) alebo ak mu tento dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.2006) a je vyšší ako 90 816 Sk. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu 90 816 Sk, zníži sa základ dane len o sumu vo výške rozdielu medzi sumou 90 816 Sk a sumou v roku 2006 vyplateného dôchodku.


Otázka:
V roku 2006 som pracovala prvé 3 mesiace na plný pracovný úväzok. Od apríla 2006 som nezamestnaná a poberám invalidný dôchodok. Môžem si uplatniť v daňovom priznaní za rok 2006 nezdaniteľnú časť základu dane?

Odpoveď:
Ak daňovník nemá dôchodkový vek, kedy sa invalidný dôchodok považuje za starobný a vtedy nie je nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka resp. len na jej pomernú časť, za rok 2006 má daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške 90 816 Sk. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže od základu dane odpočítať daňovník v plnej výške bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku pracuje.

Otázka:
Môže si živnostník uplatniť nezdaniteľnú čiastku na manželku, ktorá bola cely rok 2006 v starobnom dôchodku a poberala iba dôchodok?
Odpoveď:
Starobný dôchodok je príjem od dane oslobodený, ale na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane sa do úhrnu príjmov započítava.
Ak manželka daňovníka poberá starobný dôchodok a žiadny iný príjem okrem starobného dôchodku v zdaňovacom období 2006 nedosiahla, daňovník si môže na manželku uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane vo výške rozdielu medzi 19,2-násobkom sumy životného minima (v roku 2006 90 816 Sk) a sumou vlastného príjmu manželky (t.j. starobného dôchodku vyplateného v roku 2006).


Otázka:
V októbri 2006 som sa oženil. Príjem manželky za celý rok 2006 bol 75 000 Sk. Podávam daňové priznanie. Môžem si uplatniť odpočet na manželku a v akej čiastke?

Odpoveď:
Daňovník si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v uvedenom prípade uplatní v pomernej sume za počet mesiacov, v ktorých bola jeho manželkou t.j. za mesiac november a december 2006 (suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa vypočíta ako rozdiel 90 816 – 70 000 delené 12 mesiacov, krát počet mesiacov roka 2006, za ktoré bola jeho manželkou).


Otázka:
V akej výške si môže uplatniť nezdaniteľnú sumu manžel na manželku? Manželka poberala od januára do augusta 2006 rodičovský príspevok, v septembri 2006 bola nezamestnaná a nemala žiaden iný príjem. Od októbra 2006 je zamestnaná, jej príjmy boli 27 000 Sk. Akú sumu si môže uplatniť manželka a akú manžel na manželku? Je manželka povinná podať daňové priznanie?

Odpoveď:
Každý daňovník, ktorý v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy bez ohľadu na to, za aké obdobie roka takéto príjmy poberal má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 90 816 Sk (za rok 2006), okrem poberateľa starobného, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku.
Manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške rozdielu medzi 90 816 Sk a úhrnom jej vlastných príjmov 27 000 Sk. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, do úhrnu príjmov sa nezahŕňa.
Ak manželka nepožiadala zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, môže podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby v termíne do 2.4.2007 (hoci jej zdaniteľné príjmy sú nižšie ako 45 408 Sk). Po odpočítaní nezdaniteľnej časti od základu dane jej vznikne preplatok, ktorý jej po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní daňový úrad vráti.


Otázka:
Môže si uplatniť daňovník nezdaniteľnú časť na manželku za rok 2006, ak manželka v máji 2006 zomrela a jej príjmy v roku 2006 nepresiahli sumu 90 816 Sk.

Odpoveď.
V zmysle § 11 ods. 4 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku podľa ods.1 písm. b) len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane len o sumu zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti (žitie v domácnosti s manželkou) alebo ak má manželka vlastné príjmy v príslušnom zdaňovacom období, o sumu zodpovedajúcu 1/12 rozdielu vypočítaného podľa ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.
To znamená, že manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške rozdielu medzi sumou 90 816 Sk a výškou jej vlastných príjmov za počet mesiacov žitia v domácnosti.

Otázka:
Mám nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá nemá žiadny vlastný príjem, žijeme v spoločnej domácnosti, ale v občianskom preukaze má každý trvalý pobyt na inej adrese. Je tam podmienka spoločného trvalého bydliska.

Odpoveď:
Podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa môže základ dane daňovníka znížiť o nezdaniteľnú časť na manželku v prípade, ak žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a nemá vlastný príjem v príslušnom zdaňovacom období. Pri uplatňovaní tejto nezdaniteľnej časti základu dane nie je rozhodujúce trvalé bydlisko, ale žitie v (spoločnej ) domácnosti.


Otázka:
Moja maloletá dcéra vlastní cenné papiere - vkladové listy a v roku 2006 jej boli vyplatené výnosy. Je maloleté dieťa daňový subjekt, ktorý si môže uplatniť odpočítateľnú položku od základu dane?

Odpoveď:
Výnosy z cenných papierov sú podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov príjmami z kapitálového majetku. Daň z takýchto príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR sa vyberá zrážkou podľa § 43. Daňovník môže využiť možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Daňovníkom môže byť aj maloleté dieťa, v daňovom konaní ho zastupuje zákonný zástupca, ktorý za toto maloleté dieťa podáva daňové priznanie. Daňovník, teda aj maloleté dieťa, má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane (v roku 2006 90 816 Sk).


Otázka:
Môžem si odpočítať od základu dane životného poistenie aj v tom prípade, keď mi na poistenie prispieva zamestnávateľ? Ak áno, tak na celú čiastku alebo len mnou platenú časť?

Odpoveď:
V zmysle § 11 ods. 5 zákona o dani z príjmov nezdaniteľnou časťou je poistné vynaložené daňovníkom na životné poistenie v úhrnnej sume najviac do výšky 12 000 Sk preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období (od 1.1.2006 - 31.12.2006) tzn. suma poistného na životné poistenie zaplatená daňovníkom.

Otázka:
Môžem si uplatniť zníženie úhrnu príjmov na životné a účelové sporenie vo výške maximálne 12 000 Sk aj v roku 2006? Alebo toto zníženie ostalo platné len na doplnkové dôchodkové poistenie?
Odpoveď:
Pri vykonaní ročného zúčtovania resp. pri podaní daňového priznania (za rok 2006) sa základ dane zníži aj o príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie, finančné prostriedky vynaložené na účelové sporenie a poistné na životné poistenie (nezdaniteľná časť základu dane) vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období (od 1.1.2006-31.12.2006) v úhrne najviac 12 000 Sk za splnenia podmienok uvedených v § 11 ods. 5 až 7 zákona o dani z príjmov.


Otázka:
Ako si mám uplatniť odpočet v sume 12 000 Sk - u svojho zamestnávateľa požiadaním o ročné zúčtovanie preddavkov, alebo si musím podať daňové priznanie?

Odpoveď:
Nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a poistné na životné poistenie vo výške preukázateľne zaplatenej v roku 2006 v úhrnnej sume do 12 000 Sk, možno odpočítať pri ročnom zúčtovaní preddavkov u zamestnávateľa, resp. ak zamestnanec nepožiadal o jeho vykonanie a podáva daňové priznanie, túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť pri jeho podaní.


Otázka:
Môžem si odpočítať od daní životné poistenie - som poistený a platím životné poistenie v dvoch rôznych poisťovniach ? Môže sa toto poistenie na konci daňového obdobia spočítať?

Odpoveď:
Na uplatnenie zaplateného poistného na životné poistenie ako nezdaniteľnej časti základu dane musia byť splnené podmienky uvedené v § 11 ods. 7 zákona o dani z príjmov a to: dohodnutá poistná doba je najmenej 10 rokov, pričom výplata poistného plnenia pre prípad dožitia sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej zmluve najskôr pre rok, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života, alebo poistná doba je dohodnutá na dobu neurčitú, pričom výplata poistného plnenia nastane najskôr po uplynutí 10 rokov od uzavretia životného poistenia a najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života. Len ak sú splnené tieto dve podmienky súčasne (10 rokov a 55 rokov veku), môže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na poistné na životné poistenie najviac do výšky 12 000 Sk (sumu 12 000 Sk môže tvoriť jedna zmluva alebo viac zmlúv).


Otázka:
Keď som uzatvoril životnú poistku napr. 1.8.2006 s tým, že v zmluve sú uvedené jednorazové ročné splátky 12 000 Sk (t.j. 1.8.2006 som zaplatil ročný vklad 12 000 Sk), môžem si za rok 2006 odpísať z daňového základu celú sumu 12 000 Sk, alebo len čiastku, ktorá zostava do konca roka 2006 ?

Odpoveď:
Príspevky platené na životné poistenie možno odpočítať od základu dane vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období (bez ohľadu na to, kedy bola zmluva uzavretá); v úhrne (spolu s prípadnými príspevkami na doplnkové dôchodkové poistenie/sporenie, účelové sporenie) najviac 12 000 Sk. Na uplatnenie nezdaniteľnej časti na životné poistenie je potrebné splniť dve podmienky uvedené v § 11 ods. 7 zákona o dani z príjmov. Platiť na životnú poistku je možné aj jednorazovo raz ročne počas najmenej 10 rokov.


Otázka:
Mám uzatvorenú zmluvu na doplnkové dôchodkové sporenie. Vzťahuje sa aj na tento druh sporenia možnosť odpočítať si 12 000 Sk od základu dane ?

Odpoveď:
Daňovník si môže znížiť základ dane za rok 2006 aj o príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie/poistenie (platené daňovníkom na základe zamestnaneckých, účastníckych/poisteneckých zmlúv uzatvorených s príslušnou doplnkovou dôchodkovou poisťovňou/spoločnosťou). Na uplatnenie zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť základu dane musia byť splnené ustanovené podmienky podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

Otázka:
Čo sa rozumie pod pojmom účelové sporenie ?

Odpoveď:
Účelovým sporením je vkladanie finančných prostriedkov do banky alebo investovanie finančných prostriedkov prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej investičné služby alebo služby v oblasti kolektívneho investovania, ktorá je podľa osobitných predpisov oprávnená takúto službu poskytovať, na zabezpečenie príjmu plynúceho daňovníkovi po dovŕšení 55 rokov života, pričom ako nezdaniteľnú časť základu dane možno uplatniť sumu vo výške najviac 12 000 Sk za splnenia podmienky, že v zmluve je dohodnutá doba platenia najmenej 10 rokov, pričom daňovníkovi nie je vyplatené plnenie z účelového sporenia pred uplynutím tejto lehoty a súčasne plnenie z účelového sporenia nastane najskôr dovŕšením 55. roku života daňovníka.


Otázka:
Čo sa rozumie pod pojmom poistné na životné poistenie ?

Odpoveď:
Životným poistením je životné poistenie, z ktorého daňovníkovi bude plynúť príjem po dovŕšení 55 rokov života, pričom ako nezdaniteľnú časť základu dane možno uplatniť sumu vo výške najviac 12 000 Sk za splnenia podmienky, že v zmluve je dohodnutá poistná doba najmenej 10 rokov, pričom výplata poistného plnenia pre prípad dožitia sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej zmluve najskôr pre rok, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života, alebo poistná doba je dohodnutá na dobu neurčitú, pričom výplata poistného plnenia nastane najskôr po uplynutí 10 rokov od uzavretia životného poistenia a najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života.

daňový bonus

Otázka:
Som živnostník a za rok 2006 som vykázal stratu. Môžem si uplatniť v daňovom priznaní daňový bonus na vyživované dieťa ?

Odpoveď:
Jednou z podmienok na uplatnenie daňového bonusu je, že daňovník – živnostník musí dosiahnuť v zdaňovacom období r. 2006 príjem aspoň vo výške 42 450 Sk a vykázať základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Ak splní aj ďalšie podmienky uvedené v § 33 zákona o dani z príjmov, môže si v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa.


Otázka:
Som podnikateľ. Mám nárok na daňový bonus za rok 2006 na dcéru, ktorá ako vysokoškoláčka mala uzavretý pracovný pomer ako upratovačka počas školského roka aj prázdnin?

Odpoveď:
Daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý v súlade s § 33 zákona o dani z príjmov dosiahol stanovenú výšku zdaniteľných príjmov (pre r. 2006 vo výške 42 450 Sk) a vykázal základ dane podľa § 6, a to na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Vyživovaným dieťaťom je nezaopatrené dieťa, t.j. dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole (okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov) resp. vysokej škole (okrem externého štúdia), vrátane prázdnin, bez ohľadu na jeho príjem.


Otázka:
Dcéra sa narodila v decembri 1981 a je študentkou 5. ročníka vysokej školy dennou formou. Mám nárok na výplatu daňového bonusu do decembra 2006, alebo do ukončenia štúdia štátnou skúškou, ktorá bude v júni 2007 ?

Odpoveď:
Daňovník - zamestnanec má nárok na daňový bonus v prípade, že dieťa žijúce s ním v domácnosti je vyživovaným/nezaopatreným dieťaťom (je vo veku do 25 rokov a sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole - potvrdenie o návšteve školy), mesačný príjem daňovníka dosiahne výšku aspoň polovicu minimálnej mzdy a má podpísané vyhlásenie v časti "uplatňujem daňový bonus". V uvedenom prípade má daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu do dovŕšenia 25 rokov veku dcéry (v decembri 2006).


Otázka:
Mám nárok na daňový bonus, ak syn - študent opakuje ročník ?

Odpoveď:
Vyživovaným dieťaťom žijúcim s daňovníkom v domácnosti je nezaopatrené dieťa, t.j. dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole (okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov) resp. vysokej škole (okrem externého štúdia). Sústavnou prípravou na povolanie je aj opakovanie ročníka štúdia. Z toho vyplýva, že zamestnanec má nárok na daňový bonus (za podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov), aj keď ide o opakovanie ročníka alebo nové začatie štúdia v prvom ročníku tej istej alebo inej školy pri dodržaní podmienky, že ide o vyživované /nezaopatrené dieťa.


Otázka:
V roku 2006 som poberal príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v Českej republike, ktoré sú zdaňované podľa platných českých daňových zákonov, ale na území SR nemám príjmy. Môžem si uplatniť daňový bonus pri predkladaní daňového priznania v SR ?

Odpoveď:
Ak daňovník poberal príjem zo zahraničia ako daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (trvalý pobyt na území SR), má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo všetkých príjmov. Pokiaľ v roku 2006 dosiahol zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške 42 450 Sk, má nárok na daňový bonus za podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov.


Otázka:
Som živnostník a v roku 2006 som zamestnával svojho syna na dohodu. Môžem si v daňovom priznaní za rok 2006 uplatniť daňový bonus na tohto syna?

Odpoveď:
Daňovník - živnostník má nárok na daňový bonus pri podaní daňového priznania za rok 2006, ak mal príjmy z podnikania podľa § 6 zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 42 450 Sk a vykázal základ dane (§ 33 ods. 1 tohto zákona) za podmienky, že syn žije s daňovníkom v domácnosti a je nezaopatreným dieťaťom (§ 33 ods. 2 tohto zákona) v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a to bez ohľadu na to, že syn má príjem a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Otázka:
Môžem si uplatniť daňový bonus ak som cudzinec a mám doklad o povolení na pobyt, na ktorom je uvedená platnosť trvalého pobytu od 1.1.2005 do 31.12.2007 ? Je uvedený doklad postačujúci ako preukázanie trvalého pobytu?

Odpoveď:
Ak má daňovník na území SR povolený trvalý pobyt a v roku 2006 dosiahol príjmy zo závislej činnosti v sume aspoň 42 450 Sk, má nárok na daňový bonus na vyživované /nezaopatrené dieťa (dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole resp. vysokej škole), žijúce s ním v domácnosti po celé zdaňovacie obdobie, ak si nárok neuplatnila manželka.

Otázka:
Som podnikateľ a mám základ dane podľa § 6 nižší ako je výška nezdaniteľnej časti základu dane. Znamená to, že moja daň je nulová. Keďže mám 2 deti, mal by som mať nárok na daňový bonus. Môžem žiadať o vrátenie daňového bonusu ?

Odpoveď:
Ak podnikateľ dosiahol v roku 2006 príjem z podnikania aspoň vo výške 42 450 Sk a vykázal základ dane môže si uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ak sú nezaopatrenými deťmi a nárok si neuplatnila jeho manželka. Nárok si uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby v XIV. oddieli - žiadosť o vyplatenie daňového bonusu. Ak suma daňového bonusu za rok 2006 je vyššia ako výška vypočítanej dane z príjmov, daňovník vyplní žiadosť o uplatnenie bonusu, ktorá je súčasťou daňového priznania.


Otázka:
Môže zamestnávateľ vyplatiť daňový bonus na dieťa zamestnancovi - otcovi (matka je na materskej), ktorý nie je s matkou zosobášený a žijú v spoločnej domácnosti, alebo nežijú v spoločnej domácnosti, alebo sú rozvedení, žijú v spoločnej domácnosti a deti sú zverené matke ?

Odpoveď:
Daňový bonus sa uplatní u jedného z daňovníkov, pokiaľ ide o vyživované/nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, za podmienky dosiahnutia výšky príjmu v roku 2006 aspoň vo výške 42 450 Sk. Ak ide o vlastné dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom (otcom) dieťaťa je nárok na daňový bonus. Ak daňovník (otec) nežije v domácnosti s vlastným dieťaťom, nemá nárok na daňový bonus. Ak je rozvedený a žije v domácnosti s dieťaťom, má nárok na daňový bonus.


Otázka:
Mám nárok na daňový bonus aj v mesiaci, v ktorom syn ukončil vysokú školu (syn ukončil VŠ štátnicami v polovici mesiaca)?

Odpoveď:
Študent vysokej školy končí štúdium vykonaním záverečnej skúšky, a až dňom nasledujúcim po jej vykonaní prestáva byť študentom (končí sústavná príprava na povolanie). Z toho vyplýva, že zamestnanec má nárok na daňový bonus aj za tento mesiac, pri splnení podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov.


Otázka:
Syn skončil strednú školu, zmaturoval v máji 2006. Do zamestnania nastúpil až v septembri 2006, dokedy mám nárok na daňový bonus ?

Odpoveď:
Nárok na daňový bonus má daňovník pri splnení podmienok uvedených v § 33 zákona o dani z príjmov dovtedy, kým sa syn pripravoval na budúce povolanie štúdiom. Podľa zákona o základných a stredných školách sa školský rok začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Daňovník má nárok na daňový bonus na syna do 31.8.2006.

Otázka:
Mám nárok na daňový bonus, keď som v roku 2006 bol zamestnaný 2 mesiace a potom som odišiel do starobného dôchodku a nemal som okrem dôchodku žiadne príjmy ?

Odpoveď:
Ak mal daňovník v roku 2006 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 42 450 Sk, alebo zdaniteľné príjmy z podnikania aspoň vo výške 42 450 Sk a vykázal základ dane, čiastkový základ dane a splnil ďalšie podmienky uvedené v § 33 zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť daňový bonus v sume 6 480 Sk. Ak teda daňovník dosiahol za dva mesiace roka 2006 zdaniteľný príjem aspoň 42 450 Sk má nárok na daňový bonus.


rôzne

Otázka:
Môže podať daňové priznanie aj neplnoletá osoba – dieťa ?

Odpoveď:
Daňovníkom môže byť aj maloleté dieťa, ale spôsobilosť na právne úkony, t.j. spôsobilosť napr. na podanie daňového priznania má fyzická osoba, ktorá dosiahla plnoletosť. Ak je daňovníkom maloleté dieťa, v daňovom konaní ho zastupuje zákonný zástupca (ktorým je rodič, ak je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a nebol pozbavený svojich rodičovských práv), ktorý za toto maloleté dieťa podáva daňové priznanie.


Otázka:
Aké kroky musí urobiť rodič, aby mohol podať daňové priznanie na svoje maloleté dieťa (dieťa malo príjmy z prenájmu) ?

Odpoveď:
Ak maloleté dieťa dosiahlo v roku 2006 príjmy z prenájmu, (napr. dieťa vlastní byt, ktorý sa v roku 2006 prenajímal) ktoré nie sú oslobodené od dane, príjmy dosiahnuté z prenájmu bytu v roku 2006 sa vysporiadajú podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Za maloleté dieťa môže podať daňové priznanie ktorýkoľvek z rodičov - ako zákonný zástupca. V daňovom priznaní rodič vyplní II. Oddiel - Údaje o zákonnom zástupcovi ... a daňové priznanie podpisuje rodič - zástupca.


Otázka:
Ako sa zaokrúhľujú sumy v korunách v daňovom priznaní ?

Odpoveď:
Zaokrúhľovanie je v zákone o dani z príjmov riešené v § 47. Základ dane, daň, preddavky na daň, suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane podľa § 50 sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol.


Otázka:
Ak chcem získať súhlas daňového úradu na odklad podania daňového priznania za rok 2006, čo musím daňovému úradu predložiť ?

Odpoveď:
Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov môže miestne príslušný daňový úrad predĺžiť podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov najviac o tri mesiace, a to na základe žiadosti daňovníka. Daňovník žiadosť o predĺženie lehoty podáva písomne a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania t.j. do 19.3.2007. Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže daňový úrad lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť mesiacov. Rozhodnutím o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane.


Otázka:
Je možné po podaní daňového priznania požiadať o odklad zaplatenia dane z príjmu FO, resp. požiadať o zaplatenie dane na splátky ?

Odpoveď:
Podľa § 59 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov môže miestne príslušný daňový úrad na základe žiadosti daňovníka povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok uvedených v ustanoveniach tohto paragrafu.


Otázka:
Kedy daňový úrad vyplatí preplatok na dani z príjmov. Závisí termín vyplatenia preplatku od dátumu podania daňového priznania alebo je jedno kedy je podané (v termíne do 2.4.2007) aj tak dôjde k vyúčtovaniu a vráteniu preplatku až po 2.4.2007 ?

Odpoveď:
Ak pri podaní daňového priznania vznikne daňovníkovi preplatok na dani (zaplatené preddavky sú vyššie ako daň uvedená v daňovom priznaní), daňový úrad naloží so vzniknutým preplatkom v zmysle § 63 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak nie je možné preplatok na dani použiť tak ako je uvedené v § 63, vráti daňový úrad preplatok daňovníkovi na základe žiadosti (uvedenej v tlačive daňového priznania), najskôr po uplynutí jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku.


Otázka:
Od 1. februára 2007 odchádzam pracovať do zahraničia. Pretože som mal v roku 2006 viacero zamestnávateľov a zatiaľ mi neposlali všetci potvrdenia o príjmoch, chcem požiadať o predlženie termínu na podanie DP. Akou formou mám podať túto žiadosť? Je na to nejaké tlačivo?

Odpoveď:
Daňový úrad môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a to najviac o tri mesiace. Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže správca dane na žiadosť daňovníka predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, a to najviac o šesť mesiacov.
Pre podanie žiadosti zákon neustanovuje predpísané tlačivo. Daňovník žiadosť o predĺženie lehoty podáva písomne a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania t.j. do 19.3.2007. Je potrebné uviesť dôvod, pre ktorý žiada predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania. Ak by bola žiadosť zaslaná správcovi dane prostredníctvom elektronickej pošty, je potrebné ju taktiež zaslať aj v písomnej papierovej podobe

</td></tr></tbody></table>
Usporiadat
Eleonora Pyšná Eleonora Pyšná

Eleonora Pyšná je offline (nepripojený) Eleonora Pyšná

Má nárok na odpočítatelnú položku ,danovník , ktorý odišiell vo februári na predčasný dochodok a dalej pracoval .
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Eleonora Pyšná Pozri príspevok
Má nárok na odpočítatelnú položku ,danovník , ktorý odišiell vo februári na predčasný dochodok a dalej pracoval .
Áno má, nakoľko k 1.1.2006 nebol dôchodcom
0 0
kisbali kisbali

kisbali je offline (nepripojený) kisbali

Dobrý deň. Od januára do augusta 2006 som pracovala v Maďarsku a potom od septembra do decembra som bola au-pairka v Rakúsku. Od maďarského zamestnávateľa mám všetky doklady potrebné k daňovému priznaniu, ale neviem čo s tým au-pair? Stačí ak podám zmluvu o tom, že som au-pairka v Rakúsku? Ďakujem.
0 0
robertk robertk

robertk je offline (nepripojený) robertk

Manžel mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjem zo živnosti, ale len sumu 43000 Sk. Musí podať daňové priznanie? Ja som v roku 2006 prvý pol rok bola na materskej dovolenke. Započítava sa materský príspevok do vlastných príjmov?
0 0
vikinka vikinka

vikinka je offline (nepripojený) vikinka

Áno musí podať DP ak mal príjem vyšší ako 45 408,-a to asi mal.Materská sa započítava do vlastného príjmu.
0 0
kisbali kisbali

kisbali je offline (nepripojený) kisbali

Ahoj, nikto mi nevie poradiť, či príjem za prácu ako aupair je zdaniteľným príjmom?
0 0
Rooibos Rooibos

Rooibos je offline (nepripojený) Rooibos

Je povinný daňovník do 30.06.06 študent, potom do 31.12.06 nezamestnany, bez príjmov v r. 2006 podať daňové priznanie?
0 0
zvolen zvolen

zvolen je offline (nepripojený) zvolen

Som zamestnanec a prenajím byt. V roku 2006 som mal príjem za prenájom 140.000,- Sk. Musím si robiť daňové priznanie B a v tabuľke č. 1 riadok 10 uvediem príjem 140.000 - 23650 a do výdaja si dám 40 % čiže sumu 46.540. V riadku 38 mi vyšiel základ dane 69.810. Základ dane zo závislej činnosti mám 81.815 po odpočítaní nezd. častí , daňová povinnosť je 15.544 a zrazený preddavok 17.817. Príjem za prenájom v sume 69.810 mi nezapočítava do celkového príjmu pre výpočet dane ? Neviem, či som si dobre urobil daňové priznanie, prosím o radu . ďakujem
0 0
mamuša mamuša

mamuša je offline (nepripojený) mamuša

a načo by si ho podával, ked si nemal žiadne príjmy! Veď ti nemajú čo zdaniť!
0 0
mamuša mamuša

mamuša je offline (nepripojený) mamuša

Chcem sa spýtať, či si môžem uplatniť paušálne výdavky a v akej miere, keď som poberala príjem zo sprostredkovania poistenia /§6 odst. 2 písm. d/ iná SZČ. Ďakujem
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
zvolen Pozri príspevok
Som zamestnanec a prenajím byt. V roku 2006 som mal príjem za prenájom 140.000,- Sk. Musím si robiť daňové priznanie B a v tabuľke č. 1 riadok 10 uvediem príjem 140.000 - 23650 a do výdaja si dám 40 % čiže sumu 46.540. V riadku 38 mi vyšiel základ dane 69.810. Základ dane zo závislej činnosti mám 81.815 po odpočítaní nezd. častí , daňová povinnosť je 15.544 a zrazený preddavok 17.817. Príjem za prenájom v sume 69.810 mi nezapočítava do celkového príjmu pre výpočet dane ? Neviem, či som si dobre urobil daňové priznanie, prosím o radu . ďakujem
Príjem z prenájmu tvorí čiatkový základ dane.
Sumu z r. 38 prevedieš aj na r. 42. R.42 zase na r. 59.
Súčet r.58 a r.59 bude základ dane.
čiastkový základ dane zo záv.činnosti je uvedený na potvrdení o príjme.
0 0
vikinka vikinka

vikinka je offline (nepripojený) vikinka

zvolen Pozri príspevok
Som zamestnanec a prenajím byt. V roku 2006 som mal príjem za prenájom 140.000,- Sk. Musím si robiť daňové priznanie B a v tabuľke č. 1 riadok 10 uvediem príjem 140.000 - 23650 a do výdaja si dám 40 % čiže sumu 46.540. V riadku 38 mi vyšiel základ dane 69.810. Základ dane zo závislej činnosti mám 81.815 po odpočítaní nezd. častí , daňová povinnosť je 15.544 a zrazený preddavok 17.817. Príjem za prenájom v sume 69.810 mi nezapočítava do celkového príjmu pre výpočet dane ? Neviem, či som si dobre urobil daňové priznanie, prosím o radu . ďakujem
Vypĺňaš DP typ B,v r.58 uvedieš základ dane zo závisl.činn.a v r.59 zákl.dane z prenájmu,v r.69 spolu všetko zrátať a postupuj podľa predtlače v DP.Ten zákl.dane si neuviedol správny,odpočít.položku až po úhrne všetkých príjmov odpočitavaš.
0 0
belli belli

belli je offline (nepripojený) belli

Chcela by som sa Vas opytat, ci je nutne podat danove priznanie, ked som v lete 2006 pracovala v USA, bola som tam cez agenturu - program Work and Travel. Dakujem za odpoved
0 0
ola ola

ola je offline (nepripojený) ola

Príjmy zo zahraničia treba priznať v mieste trvalého bydliska. Konkrétny spôsob zdanenia zahraničných príjmov určujú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s jednotlivými štátmi.
0 0
Palki Palki

Palki je offline (nepripojený) Palki

dobry den. som studentka VS a v minulom roku som pracovala u dvoch zamestnavatelov a zarobila spolu do 44000Sk. aky typ tlaciva mam vyplnit?
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

typ A .
0 0
meEva meEva

meEva je offline (nepripojený) meEva

pekný den
poberam socialne štipendium od 01.04.2006 na vysokej škole príjem bol za rok.2006 - 36900,00.-SK som povinný podať daňové priznanie?
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

nie .
0 0
sisa2 sisa2

sisa2 je offline (nepripojený) sisa2

Dobry den, minuly rok mi vznikol nedoplatok na ZP cca. 3.000 Sk. Da sa tento uplatnit aj v DzP FO typu A? Alebo si ako fyzicka osoba mozem podat aj typ B?
Dakujem za pomoc.
0 0
bozena67 bozena67

bozena67 je offline (nepripojený) bozena67

Môžem vyplatiť dôchodcovi províziu za sprostredkovanie práce?
0 0
Načítať ďalšie