Videoškolenie: Daňová obhajoba v praxi

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik

Cena:30€ s DPH.

Videoškolenie je dostupné.
Dĺžka videoškolenia je viac než 4,5hod.
Materiál je dostupný na stiahnutie.
Dátum natáčania: 18.11.2013

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.
Viac o výhodách videoškolenia.

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia
(Zásada objektívneho hodnotenia dôkazov)

Videoškolenie poskytne praktické informácie a skúsenosti ako sa účinne obhajovať v oblasti daní aj účtovníctva. Lektor má bohatú, už 20 ročnú prax s vedením daňovej obhajoby. K videoškoleniu získate aj písomné informácie so zameraním na daňovú obhajobu – rešerš daňového poriadku, aktuálnu vybranú judikatúru, rešerš daňové trestné činy, vzor odvolania a vzor žaloby na správny súd.

Cieľová skupina
Účtovníci, ekonómovia, daňoví poradcovia, správcovia dane, audítori, kontrolóri, manažment spoločností,…

Prednášajúci
Vladimír Pastierik, daňový poradca (od 1993), audítor (od 1999) a súdny znalec v odbore účtovníctvo a daňovníctvo (od 2006). Dlhoročný člen skúšobnej komisie SKDP. Dlhoročný lektor Akadémie vzdelávania SKDP a tiež lektor odborných seminárov pre verejnosť. Autor niekoľkých odborných publikácií a mnohých odborných článkov.

Obsah videoškolenia:
Použitie Ústavy SR pri daňovej obhajobe (ústavne súladný výklad daňového práva).
Všeobecne záväzné právne prepisy, legislatívne pravidlá, Finančný spravodajca.
Štruktúra daňovej obhajoby (ústava, proces, hmota).
Nosné pojmy obhajoby – skutkový stav, právne hodnotenie, dokazovanie (počet a váha dôkazov), dôkazná núdza, ústavne súladný výklad, poukaz na relevantnú judikatúru.
Definície pojmov daňového poriadku (§ 2) najmä – správa daní, daň, daňové konanie, správca dane, daňový subjekt, iná osoba.
Základné zásady správy daní (§ 3).
Zastupovanie v daňovom konaní (§ 9), daňové tajomstvo (§ 11).
Doručovanie pri správe daní – elektronická podateľňa, doručovanie elektronickými prostriedkami, osobná internetová zóna (§ 14, § 32, § 33).
Dokazovanie v daňovom konaní, druhy použiteľných dôkazov, dôkazná núdza, dôkazné bremeno (§ 24).
Daňová kontrola, práva a povinnosti pri daňovej kontrole, protokol (§ 44, § 47).
Vyrubovacie konanie (§ 68), rozhodnutie a jeho náležitosti (§ 63).
Opravné prostriedky v daňovom konaní – odvolanie, námietka, obnova konania, preskúmanie (§ 71 – 78).
Lehoty na premlčanie dane (§ 69) a premlčanie nedoplatku dane (§ 85).
Sankčný systém – pokuta a úrok z omeškania (§ 154 – 157).
Nútený výkon rozhodnutia – daňová exekúcia (§ 88). Procesné kroky pri exekúcii (3) a formy exekúcie (8).
Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie – žiadosť (vzor).
Daňová obhajoba na súdoch – žaloba na správy súd podľa Občianskeho súdneho poriadku (OSP); možnosti obhajoby mimo SR na medzinárodných súdoch.
Iné možnosti obhajoby (podanie na prokuratúru; sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach)Daňová judikatúra (vybrané aktuálne judikáty – ÚS SR, NS SR, ESD).
Daňové a vybrané hospodárske trestné činy (rešerš).
Riadny opravný prostriedok – odvolania (vzor).
Podanie na správny súd – žaloba (vzor).
Diskusia k témam semináru.

Objednať videoškolenie

Uverejnené v Nezaradené