Videoškolenie Novela Zákona DPH 2016

Lektor: Ing. Zdenka Jablonková 

(Ing. Zdenka Jablonková pracuje na MF SR a dlhodobo sa venuje problematike DPH.)

Videoškolenie je dostupné (termín natáčania 4.12.2015, dĺžka videoškolenia cca 5hodín).
Materiály dostupné na stiahnutie.

Cena: 30€ s DPH 40% zľava – t.j. 18€ s DPH

Objednať videoškolenie Novela Zákona DPH 2016

Školenie je určené účtovníkom, ďalším ekonomickým a finančným pracovníkom – záujemcom o problematiku DPH.

_______________________________________________________________________________________
AKTUÁLNE ŠKOLENIE:
Komplexný výklad Zákona o DPH 2016 (BA 8.-9.9.2016 – dvojdňové školenie)
Ing. Vladimír Ozimý
Viac info TU
_______________________________________________________________________________________

Ukážka z videoškolenia
Režim úhrady DPH na základe platieb

 

Obsah:

 • dobrovoľná osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (tzv. cash accounting scheme)
 • tuzemské samozdanenie prijatých plnení v stavebnej činnosti
 • podrobnejšie uvádzanie údajov, ktoré sa týkajú odpočítania dane zo zjednodušených faktúr, v kontrolnom výkaze
 • uplatňovanie zníženej sadzby dane 10 % na vybrané druhy potravín
 • zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie
 • vypustenie zamietnutia žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň, ak žiadateľ o dobrovoľnú registráciu pre daň nezložil zábezpeku na daň
 • zmiernenie podmienok platných pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu v lehote 30 dní
 • úprava postupu určenia základu dane, keď sa späť dovážaný tovar prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku
 • stanovenie kritérií, na základe ktorých platiteľ dane používajúci hmotný majetok a prijaté služby na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie určí výšku odpočítateľnej dane
 • rozšírenie prípadov tzv. tuzemského samozdanenia, pri ktorých je tuzemská zdaniteľná osoba povinná platiť daň v prípade, že dodávateľom je zahraničná osoba, na akékoľvek dodávky tovaru,
 • možnosť skoršieho vrátenia dane zahraničným podnikateľom z tretích štátov
 • skrátenie prekluzívnej lehoty pre vrátenie nadmerného odpočtu v prípade, že platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej kontroly
 • uloženie povinnosti zahraničnej osobe z iného členského štátu alebo tretieho štátu vrátiť (vrátenú) daň, ak sa zníži základ dane zdaniteľného plnenia
Uverejnené v Videoškolenia