Videoškolenie: Novely daňových zákonov platné pre rok 2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo.  Venuje sa publikačnej činnosti na portáli www.Autora.sk.

Dátum sprístupnenia videoškolenia: dostupné 
Dĺžka videoškolenie: cca 3,45hod.

Cena: 60€ s DPH (50€ bez DPH)

V cene je zahrnutý:

• záznam z webináru vo forme videoškolenia na neobmedzené prezeranie
• pracovný materiál prístupný na stiahnutie

Ukážka z videoškolenia: Neskoro vyplatený finančný príspevok

Obsah webinára:

Oblasť dane z príjmov:

 • odpisovanie majetku v porovnaní daňovník verzus mikrodaňovník
 • pohľadávky a záväzky v roku 2021 a problematika mikrodaňovníka a bežného daňovníka
 • CFC spoločnosti v roku 2022 a riziká spojené s držbou podielov v týchto spoločnostiach u FO
 • zmeny v oblasti závislej činnosti v roku 2022 ako daňový bonus (dotácia na stravovacie návyky), oslobodené benefity pre zamestnancov
 • uplatňovanie strát v roku 2021 a v roku 2022
 • stravovanie od 1.3.2021 a 1.1.2022
 • zmeny v oblasti asignančnej dane pre príjemcov od 1.9.2021

Oblasť dane z pridanej hodnoty:

 • oznamovacia povinnosť účtov od 15.11.2021 a dosah na dodávateľsko-odberateľské vzťahy a vrátenie nadmerného odpočtu
 • osoby povinné platiť daň a zmeny v oblasti ručenia za daň
 • osobitný spôsob zaplatenia dane voči odberateľovi, ktorý neoznámil číslo účtu
 • registrácia zdaniteľných osôb a zmeny od 1.1.2022 vrátane registrácie skupiny
 • osobitný spôsob zdaňovania vybraných dodávok ako predaj tovaru na diaľku, služby podľa § 16 ZoDPH a zmeny od 1.1.2022 (§ 68a až § 68cb)
 • oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky a úpravy od 1.1.2022 u príjemcu dokladu
 • pokračovanie v podnikaní po zomretom a zmeny od 1.1.2022
 • dodanie tovaru v zálohovanom obale od 1.1.2022 a vplyv na základ dane

Zmeny v účtovníctve:

 • elektronické dokumenty vs. listinná forma účtovných záznamov,
 • náležitosti elektronických účtovných a daňových dokladov a ich prípadné opravy,
 • prenášanie účtovných záznamov
 • Uchovávanie e-zaznamov
Uverejnené v Videoškolenia