Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Značky   , , , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Autor Jozef Mihál   05.07.14
Postavenie umelcov a autorov v našom daňovo-odvodovom systéme je výnimočné tým, že ich príjmy je možné rozdeliť z pohľadu povinností pri platení dane z príjmu a odvodov na:

- príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu podľa § 39 (zmluvy o vytvorení diela) Autorského zákona, vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie a

- príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 40 (licenčné zmluvy) Autorského zákona.

Hneď na úvod však pripomeňme, že nevýhodou umelcov a autorov, ktorú nepoznajú napríklad živnostníci, je povinnosť odvodu 2% z ich príjmu (odmeny) do umeleckých fondov - viď § 5 zákona č. 13/1993 zákona o umeleckých fondoch.


PRÍJMY Z VYTVORENIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU

Ide o príjmy dosahované na základe zmlúv o vytvorení diela podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon).

Zdanenie

Tieto príjmy sa posudzujú podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

V prípade, že ide o príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, štandardom je zdanenie zrážkovou daňou 19% podľa § 43 ods. 3 písm. h), ak sa autor nedohodne s vydavateľom, že uvedený príjem si zdaní sám v daňovom priznaní ako príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a).

Príjemca takýchto príjmov si môže v daňovom priznaní uplatniť preukázateľné daňové výdavky alebo tzv. paušálne výdavky.

Paušálne výdavky sú dané ako 40% príjmov (pozor, ak má umelec, autor aj iné príjmy, ide o 40% z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Maximálna výška takto uplatnených paušálnych výdavkov je 5040 eur ročne, respektíve 420 eur mesačne. Pri uplatnení paušálnych výdavkov sa od príjmov odpočítajú nielen paušálne výdavky ale aj odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Výsledný základ dane (príjmy znížené o výdavky) sa ďalej znižuje o nezdaniteľné časti:

- na daňovníka,
- na manžela/manželku,
- dobrovoľné príspevky do II. piliera
- príspevky do III. piliera

Umelec, autor ktorý má uvedené (brutto) príjmy vo výške najmenej 6-násobku aktuálne platnej minimálnej mzdy (v roku 2014 je to suma 6 x 352 = 2112 eur) si zároveň môže uplatniť nárok na daňový bonus na deti.

Odvody

Umelec, autor s takýmito príjmami má postavenie SZČO podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

To zjednodušene znamená:

- Ak (brutto) príjem za predchádzajúci rok je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu, tak od 1.7. aktuálneho roka je v cykle ďalších 12 mesiacov povinne poistený v Sociálnej poisťovni (SP) a musí platiť odvody do SP. Od 1.7.2014 sa táto povinnosť týka ľudí, ktorí mali za rok 2013 príjem vyšší ako 4830 eur. Výška poistného je 33,15% z vymeriavacieho základu, v roku 2014 je to najmenej 133,42 eura mesačne.

- Z príjmov platí ako SZČO poistné na zdravotné poistenie. Poistné je 14% z vymeriavacieho základu. Zároveň platí, že ak nie je súčasne zamestnanec a nie je súčasne ani poistenec štátu (študent, dôchodca, osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov) tak výška poistného je v roku 2014 najmenej 56,35 eura mesačne.


PRÍJMY Z POUŽITIA DIELA A POUŽITIA UMELECKÉHO VÝKONU

Ide o príjmy kryté licenčnými zmluvami podľa § 40 Autorského zákona.

Zdanenie

Tieto príjmy sa posudzujú podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Príjemca takýchto príjmov si rovnako ako pri príjmoch z vytvorenia diela môže v daňovom priznaní uplatniť preukázateľné daňové výdavky alebo tzv. paušálne výdavky.

Paušálne výdavky sú dané ako 40% takýchto príjmov a maximálna výška paušálnych výdavkov je 5040 eur ročne, respektíve 420 eur mesačne. Ak má umelec, autor aj príjmy z vytvorenia diela (§ 6 ods. 2 písm. a) aj príjmy z použitia diela (§ 6 ods. 4), pri oboch druhoch príjmov si môže uplatniť paušálne výdavky a to v oboch prípadoch až do výšky 5040 eur ročne, spolu 10080 eur ročne. To málokto vie.

Ďalej platí, že ak má umelec, autor aj príjmy z vytvorenia diela (§ 6 ods. 2 písm. a) aj príjmy z použitia diela (§ 6 ods. 4), môže sa rozhodnúť pri jednom druhu príjmu uplatniť preukázateľné daňové výdavky a pri druhom druhu príjmu paušálne výdavky. A to je ďalšia veľká výhoda.

Na rozdiel od príjmov z vytvorenia diela sa základ dane (príjmy znížené o výdavky) z príjmov z použitia diela nemôže znížiť o nezdaniteľné časti.

Podobne na rozdiel od príjmov z vytvorenia diela si pri príjmoch z použitia diela umelec či autor nemôže uplatniť nárok na daňový bonus – tento nárok si môže uplatniť len v prípade, ak má iné príjmy, pri ktorých to možné je – príjmy zo závislej činnosti (zamestnanie) alebo príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 (živnosť a podobne alebo ak má aj príjmy z vytvorenia diela).

Odvody

Umelec, autor s príjmami z použitia diela nemá postavenie SZČO podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

To znamená, že keď má príjmy z použitia diela nie je registrovaný ako SZČO v Sociálnej či zdravotnej poisťovni (pokiaľ nie je registrovaný z iných dôvodov) a nikdy neplatí z týchto príjmov žiadne odvody. Bez ohľadu na výšku týchto príjmov.


POROVNANIE

Z doterajších informácií vyplýva, že oba druhy príjmov (z vytvorenia diela, z použitia diela) majú svoje výhody i nevýhody.

Pri príjmoch z vytvorenia diela je výhodou možnosť zníženia základu dane o nezdaniteľné čiastky a možnosť uplatnenia nároku na daňový bonus na deti. Nevýhodou je platenie odvodov (pri sociálnom poistení len vtedy ak sú takéto príjmy za rok vyššie, ako 12-násobok minimálneho základu).

Pri príjmoch z použitia diela je to naopak – nie je možné znížiť si základ dane o nezdaniteľné časti, nie je možné uplatniť si nárok na daňový bonus – avšak neplatia sa žiadne odvody.

Výsledok – neexistuje absolútne univerzálna rada. Avšak možno odporúčať – ak je to možné – “namiešanie” oboch druhov príjmov tak, aby ste využili ich existujúce výhody a potlačili nevýhody. Svoju úlohu hrá aj fakt, či už ste niekde zamestnaný – ak áno, tak nezdaniteľné časti i daňový bonus využijete, respektíve si uplatníte pri príjmoch zo zamestnania a vtedy je výhodné čo najväčšiu časť príjmov z činnosti umelca, autora orientovať na príjmy z použitia diela – aby ste z týchto príjmov neplatili odvody.

Pri týchto úvahách by sme nemali zabudnúť ani na to, že ak by mal umelec, autor príjmy len z použitia diela a žiadne iné, tak si musí platiť poistné na zdravotné poistenie ako tzv. “samoplatiteľ” – čo je aktuálne 56,35 eura mesačne. Uvedené neplatí v prípade, ak umelec, autor je poistencom štátu - napríklad ak je už na dôchodku. Toto zdôrazňujem najmä preto, lebo v takomto prípade je vhodné časť príjmov poberať vo forme príjmov z vytvorenia diela – zdravotné poistenie sa musí zaplatiť tak či tak.

Poďme na praktické príklady.

Budú tri. V príkladoch všetci traja autori budú autori počítačových programov (tvorba počítačových programov, resp. software samozrejme spadá pod Autorský zákon) a budú mať celkový príjem z autorskej činnosti za rok 2014 vo výške 20 tisíc eur.


PRÍKLAD 1.

Pán Adam je autor počítačových programov “na voľnej nohe”, nie je nikde zamestnaný. So svojimi partnermi, ktorí odoberajú respektíve ďalej predávajú jeho diela, má uzavreté zmluvy o vytvorení diela podľa § 39 Autorského zákona. Príjem pána Adama za rok 2014 bude 20000 eur.

Zdanenie

Celý príjem pána Adama sa posudzuje podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov ako príjem z vytvorenia diela.

Pán Adam si v daňovom priznaní môže uplatniť paušálne výdavky 40%, max. 5040 eur, čo aj urobí. Od základu dane si odpočíta paušálne výdavky a ďalej výdavky na odvody (výšku odvodov pozrite ďalej, tu trochu zjednodušujem pre lepšie pochopenie veci).

Základ dane tak bude 20000 – 5040 – 4409 = 10551 eur.

Od základu dane si pán Adam môže odpočítať nezdaniteľné časti. Odpočíta si 3803 eur na seba a 1000 eur na manželku (odpočítanie nezdaniteľnej časti na manželku je kapitola sama osebe, v tomto príklade budem pomerne optimisticky uvažovať tak, že tento nárok má a to vo výške 1000 eur).

Daň sa vypočíta ako 19% z (10551 mínus 3803 a mínus 1000) = 19% z 5748 eur = 1092,12 eura.

Pán Adam má dve deti, na ktoré si uplatní nárok na daňový bonus (pri príjmoch za vytvorenie diela môže) a to 2 x 12 x 21,41 = 513,84 eura.

Výsledná daň sa tak zníži o sumu daňového bonusu a bude 578,28 eura.

Odvody

Z príjmov z vytvorenia diela sa platia odvody. Pri predpoklade, že pán Adam mal rovnaký príjem aj v roku 2013, za rok 2014 ako SZČO zaplatil odvody do Sociálnej poisťovne (pri výpočte vymeriavacieho základu uvažujem s koeficientom 1,6) približne 3100 eur a do zdravotnej poisťovne za rok 2014 zaplatí na základe ročného zúčtovania 1309 eur. Spolu tak odvody pána Adama za rok 2014 dosiahnu sumu 4409 eur.

Celkové daňovo-odvodové zaťaženie

Spolu pán Adam za rok 2014 zaplatí daň a odvody 578,28 + 4409 = 4987,28 eura. K tomu treba pripočítať 2% odvod do Literárneho fondu, čo pri celkovej odmene 20000 eur činí ďalších 400 eur.

V prepočte to znamená, že daňovo-odvodové zaťaženie príjmov pána Adama je 25%. Po započítaní odvodu do Literárneho fondu je to 27%.


PRÍKLAD 2.

Aj pán Boris je autor počítačových programov “na voľnej nohe” a nie je nikde zamestnaný. So svojimi partnermi má uzavreté nielen zmluvy o vytvorení diela podľa § 39 Autorského zákona ale aj licenčné zmluvy podľa § 40 Autorského zákona. Príjem pána Borisa za rok 2014 bude 12600 eur zo zmlúv o vytvorení diela a ďalších 7400 eur z licenčných zmlúv, spolu 20000 eur.

Zdanenie

Príjem pána Borisa zo zmlúv o vytvorení diela sa posudzuje podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Pri tomto príjme si pán Boris v daňovom priznaní môže uplatniť paušálne výdavky 40%, max. 5040 eur, čo aj urobí. Od základu dane si odpočíta paušálne výdavky a ďalej výdavky na odvody, ktoré zaplatil počas roka 2014 (2277 eur).

Základ dane z príjmov z vytvorenia diela tak bude 12.600 - 5040 – 2277 = 5283 eur.

Od tohto základu dane si pán Boris môže odpočítať nezdaniteľné časti. Rovnako ako pán Adam z prvého príkladu si odpočíta 3803 eur na seba a 1000 eur na manželku. Výsledný základ dane z príjmov z vytvorenia diela tak bude 5283 mínus 3803 a mínus 1000 = 480 eur.

Poďme ďalej.

Príjmy pána Borisa z licenčných zmlúv sa posudzujú podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov ako príjem z použitia diela.

Aj pri príjme z použitia diela si pán Boris môže uplatniť paušálne výdavky 40%, max. 5040 eur, hoci si už uplatnil paušálne výdavky v maximálnej výške 5040 eur pri príjme z vytvorenia diela. Pri príjme 7400 eur sú 40% paušálne výdavky suma 2960 eur.

Základ dane z príjmov z použitia diela tak bude 7400 - 2960 = 4440 eur.

Od tohto základu dane si pán Boris už nemôže odpočítať nezdaniteľné časti. Nebude mu to však vadiť, pretože nezdaniteľné časti si uplatnil pri príjme z vytvorenia diela.

Nasleduje výpočet dane. Daň sa vypočíta ako 19% zo súčtu základov dane, teda 19% zo súčtu 480 + 4440 = 19% z 4920 = 934,80 eura.

Pán Boris má dve deti, rovnako ako pán Adam z prvého príkladu, na ktoré si uplatní nárok na daňový bonus (má príjmy z vytvorenia diela, preto si daňový bonus uplatniť môže). Suma daňového bonusu je 2 x 12 x 21,41 = 513,84 eura.

Výsledná daň sa tak zníži o sumu daňového bonusu a bude 420,96 eura.

Odvody

Z príjmov z vytvorenia diela sa odvody platia, naopak z príjmov z použitia diela sa odvody neplatia. Pri predpoklade, že pán Boris mal rovnaké príjmy a mal ich rovnako rozložené aj v roku 2013, za rok 2014 ako SZČO platil odvody do Sociálnej poisťovne i do zdravotnej poisťovne z minimálneho základu 402,50 eura mesačne, čo za celý rok 2014 znamená sumu približne 2277 eur.

Celkové daňovo-odvodové zaťaženie

Spolu pán Boris za rok 2014 zaplatí daň a odvody vo výške 420,96 + 2277 = 2697,96 eura. K tomu treba pripočítať 2% odvod do Literárneho fondu, čo pri celkovej odmene 20000 eur činí ďalších 400 eur.

V prepočte to znamená, že daňovo-odvodové zaťaženie príjmov pána Borisa je 13,5%. Po započítaní odvodu do Literárneho fondu je to 15,5%.


PRÍKLAD 3.

Aj pán Cyril je autor počítačových programov “na voľnej nohe” a nie je nikde zamestnaný. So svojimi partnermi má uzavreté len licenčné zmluvy podľa § 40 Autorského zákona. Príjem pána Cyrila za rok 2014 bude 20000 eur.

Zdanenie

Celý príjem pána Cyrila sa posudzuje podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov ako príjem z použitia diela.

Pán Cyril si v daňovom priznaní môže uplatniť paušálne výdavky 40%, max. 5040 eur, čo aj urobí.

Základ dane tak bude 20.000 – 5040 = 14960 eur.

Od základu dane si pán Cyril nemôže odpočítať nezdaniteľné časti, ani na seba, ani na manželku.

Daň sa vypočíta ako 19% z 14960 eur = 2842,40 eura.

Daňový bonus na deti si pán Cyril uplatniť nemôže, pretože má príjmy len podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Odvody

Odvody sa z príjmov z použitia diela neplatia. Pán Cyril však zaplatil na zdravotné poistenie ako tzv. “samoplatiteľ” za rok 2014 spolu 12 x 56,35 = 676,20 eura.

Celkové daňovo-odvodové zaťaženie

Spolu pán Cyril za rok 2014 zaplatí 2842,40 + 676,20 = 3518,60 eura. K tomu treba pripočítať 2% odvod do Literárneho fondu, čo pri celkovej odmene 20000 eur činí ďalších 400 eur.

V prepočte to znamená, že daňovo-odvodové zaťaženie príjmov pána Cyrila je 17,6%. Po započítaní odvodu do Literárneho fondu je to 19,6%.


ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Z toho istého príjmu vo výške 20 tisíc eur pán Adam zaplatí za rok 2014 na daniach a odvodoch 4987 eur, pán Cyril 3518 eur a pán Boris 2697 eur. Okrem toho všetci (prostredníctvom partnerov, ktorí im vyplácajú odmenu) odveú 2% zo svojich odmien, čiže 400 eur, do Literárneho fondu.

Ako vidíme, rozdiel medzi nimi dosahuje temer 2300 eur. Tento rozdiel je daný odlišným daňovo-odvodovým zaťažením príjmov z vytvorenia diela a príjmov z použitia diela.

Dôležité však je – a na príkladoch sme si to ukázali – že najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie sa dá dosiahnuť “šikovným” rozdelením príjmov umelca či autora na príjmy z vytvorenia diela a príjmy z použitia diela.

Samozrejme rozdiel medzi Adamom a Cyrilom by bol väčší, respektíve rozdiel medzi Cyrilom a Borisom by bol menší, ak by si páni Adam a Boris vôbec nemohli uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku (19% z 1000 eur je ušetrených 190 eur), respektíve neuplatňovali si daňový bonus na deti (čo je na dve deti nižšia daň o 513 eur).

Inak by to dopadlo aj vtedy, ak by bol pán Cyril poistencom štátu – napríklad dôchodcom - a tak by nemusel zaplatiť temer 700 eur na zdravotné poistenie.

Ale i to dokazuje, že každý prípad je iný a neexistuje univerzálny návod podľa jednej šablóny.

Všimnite si prosím i to, že pán Boris má nižšie daňovo-odvodové zaťaženie ako pán Cyril a pritom je poistený v Sociálnej poisťovni, hoci z minimálneho základu.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

9
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Riešenie témy "Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná