Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

Značky   , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

Autor Jozef Mihál   07.01.17
Podľa § 38 ods. 10 vzor tlačiva "Ročné zúčtovanie...“ určuje Ministerstvo financií SR.

MFSR zverejnilo tlačivo pre zúčtovanie za rok 2016 na svojej webovej stránke dňa 11.11.2016.

Zamestnávateľ je podľa § 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný do 31. marca 2017 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 (ďalej "ročné zúčtovanie") za zamestnancov, ktorí o to požiadali v súlade so zákonom do 15. februára 2017 a nie sú povinní podať sami daňové priznanie.Novinka oproti „Ročnému zúčtovaniu“ za rok 2015

Obsahová zmena riadku 00. Od roku 2016 je podľa § 5 os. 7 písm. m) zákona od dane oslobodený príjem - sociálna výpomoc vyplatená zamestnancovi zo sociálneho fondu (§ 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde) v úhrnnej výške najviac 2000 eur v jednom roku len od jedného zamestnávateľa z dôvodu:

- úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti daňovníka, kde podľa § 116 Občianskeho zákonníka: „Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“, čo znamená, že ide o úmrtie rodiča, prarodiča, dieťaťa, vnuka, vnučky, súrodenca, manžela, manželky (podmienkou je spoločná domácnosť),

- odstraňovania alebo zmierňovania následkov živelných udalostí, kde podľa § 15 ods. 24 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, živelnou udalosťou sa rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia,

- dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorá trvá (trvala) viac ako polroka.

V prípade, že bola zamestnancovi poskytnutá výpomoc zo sociálneho fondu nad rámec uvedeného oslobodenia od dane, započíta sa príslušná suma (ktorá už nie je oslobodená od dane) do riadku 00.


Popis jednotlivých riadkov tlačiva

Riadok 00 "Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov"

Úhrn zúčtovaných a skutočne vyplatených (vyplatených najneskôr do 31.1.2017) príjmov zo závislej činnosti - príjmy zamestnanca na pracovnú zmluvu, na dohody, zdaniteľné odmeny za prácu spoločníka s.r.o., konateľa s.r.o., člena družstva, zdaniteľné odmeny za funkciu člena dozornej rady, správnej rady, predstavenstva atď., príjmy plynúce zo zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy, zmluvy o dielo) ak ide o závislú činnosť, zdaniteľné príjmy zo sociálneho fondu, doplatky za predošlé roky atď. Započítajú sa aj nepeňažné príjmy poskytnuté formou produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, ktoré sú nad limit 200 eur ročne, teda sú zdaniteľné. Započíta sa aj výpomoc zo sociálneho fondu (viď vyššie), poskytnutá nad rámec oslobodenia od dane.

Uvádzajú sa príjmy v peňažnej i nepeňažnej forme (napríklad príjem v súvislosti s používaním služobného vozidla na súkromné účely, cenový rozdiel - zľava - pri predaji výrobkov a služieb zamestnancovi).

Ak mal zamestnanec počas roka 2016 príjmy aj iných zamestnávateľov, do úhrnu príjmov sa započítajú aj sumy z riadkov 01 Potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov.

Do riadku 00 sa neuvádzajú:

- príjmy ktoré nie sú predmetom dane = príjmy podľa § 3 ods. 2 a podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona, napríklad podiely na zisku, cestovné náhrady "v limite", hodnota pracovných prostriedkov atď.,
- príjmy ktoré sú od dane oslobodené = príjmy podľa § 5 ods. 7 a podľa § 9 zákona, napríklad hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom, príspevky a poistné zamestnávateľa na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie - ktoré sú pre zamestnávateľa povinné zo zákona, náhrada príjmu pri PN zamestnanca, nepeňažné príjmy poskytnuté formou produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, výpomoc zo sociálneho fondu poskytnutá podľa § 5 ods. 7 písm. m) atď.,
- príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) a k) zákona (poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo podľa § 6, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného, náhradu za stratu na zárobku vyplatenú zamestnancovi podľa osobitného predpisu, ak sa na účely jej výpočtu nevychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu).

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf Rocne_zuctovanie.pdf (183.5 KB, 855 videní)

 • 6
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

  Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

   
  Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná