Zavrieť

Porady

Pokyn DR SR - k obchodnému majetku, ktorý je využívaný daňovníkom s príjmami § 6

Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Z Pokynu vyberám tak často dotazované :
Ostatné nájdete dolu v Pokyne - zo stránky www.drsr.skPríklad
Daňovník, fyzická osoba, vykonávajúci podnikateľskú činnosť a dosahujúca príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov si kúpi osobné motorové vozidlo 25.12.2008. Toto motorové vozidlo si kúpi ako občan, fyzická osoba, tzn., že doklady nie sú vystavené na fyzickú osobu podnikateľa (s jeho obchodným menom, IČO, DIČ). Keďže predajca dodáva technický preukaz až po zaslaní od výrobcu vozidla, čo býva aj desať dní, daňovník dostane na automobil tzv. „prenosnú značku“, s ktorou je oprávnený používať vozidlo na cestných komunikáciách. Dňa 26.12.2008 sa však rozhodne, že bude využívať auto na podnikanie a o obstaraní auta začne účtovať (zavedie ho na kartu dlhodobého majetku atď.). Je možné uplatniť si daňový odpis už v roku 2008?
V súlade s ustanovením § 10 ods. 2 postupov účtovania v sústave JÚ, podmienkou zaradenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku do používania nie je jeho úhrada. Uvedením do používania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho používanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že majetok daňovník môže zaradiť do užívania až po splnení všetkých technických funkcií podľa osobitných predpisov, ktorým je aj pridelenie evidenčného čísla na vozidlo používané na cestných komunikáciách v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z., o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Po zaradení do užívania tohto majetku v súlade s ustanoveniami postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva je možné takýto majetok začať aj daňovo odpisovať zo vstupnej ceny určenej podľa § 25 zákona o dani z príjmov v súlade s ustanoveniami § 22 až 29 zákona o dani z príjmov.
Ak teda daňovník nebude mať zabezpečené k 31.12.2008 všetky technické funkcie a to aj pridelené evidenčné číslo na motorové vozidlo, nemôže si toto zaradiť do majetku a nemôže si uplatniť účtovné ani daňové odpisy k 31.12.2008.
Skutočnosť, že daňovník kúpil motorové vozidlo ako občan, nie ako podnikateľ pod svojimi identifikačnými údajmi, nemá vplyv na uplatnenie výdavku na kúpu tohto motorového
3
vozidla ako daňového výdavku prostredníctvom odpisov v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov, nakoľko je vlastníkom tohto vozidla a o tomto vozidle účtuje, čo je splnenie definície obchodného majetku podľa § 2 písm. m) zákona o dani z príjmov.

Postupy účtovania v sústave JÚ ustanovujú v § 20 postup a pravidlá na odpisovanie dlhodobého majetku. Ide o účtovné odpisy, ktoré sa však väčšinou v jednoduchom účtovníctve rovnajú daňovým odpisom.

.................................................. ....................................

Príklad
Daňovník vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v mieste trvalého bydliska, pričom má k výkonu činnosti vyčlenenú jednu izbu v byte (dome). O časti nehnuteľnosti účtuje ako o majetku využívanom na podnikanie, tzn., že ju vedie na karte dlhodobého hmotného majetku. Napriek skutočnosti, že uvedenú časť nehnuteľnosti využívanú v súvislosti s podnikaním, nevyňal z bytového fondu a nevedie ju ako nebytovú časť v súlade s osobitnými predpismi, z dôvodu, že o tejto časti nehnuteľnosti účtuje alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, je jeho obchodným majetkom v súlade s § 2 písm. m) zákona o dani z príjmov, čo znamená, že všetky výdavky spojené s touto časťou nehnuteľnosti sú daňovými výdavkami spĺňajúcimi podmienky uvedené v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov (opravy, technické zhodnotenie a pod).
Aj v prípade, ak by o tejto časti nehnuteľnosti neúčtoval ako o majetku využívanom na podnikanie ale v súvislosti s podnikaním si túto časť nehnuteľnosti vybavil zariadením (sedačka, počítač, regále na spisy a pod.) a o týchto by účtoval ako o majetku využívanom na podnikanie, tieto sú rovnako obchodným majetkom a ich obstaranie je daňovým výdavkom v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov, t.j. zaradenie alebo nezaradenie časti nehnuteľnosti na podnikanie sa pre uplatňovanie daňových výdavkov posudzuje oddelene od vybavenia takejto časti nehnuteľnosti iným hnuteľným majetkom využívaným na podnikanie.
[/SIZE]
Naposledy upravil Zita5 : 12.11.08 at 06:56
Usporiadat
KvetkaK KvetkaK

KvetkaK je offline (nepripojený) KvetkaK

"Ak teda daňovník nebude mať zabezpečené k 31.12.2008 všetky technické funkcie a to aj pridelené evidenčné číslo na motorové vozidlo, nemôže si toto zaradiť do majetku a nemôže si uplatniť účtovné ani daňové odpisy k 31.12.2008."

To som prekopírovala časť z toho pokynu. Chcem sa teda opýtať, lebo na porade sú rôzne názory. S.r.o. si 19.12.2008 dovezie auto z Rakúska. Ak si nevybaví evidenčné číslo do konca roka, a bude mať zatiaľ len prenosné značky, nemôžem takéto auto zaradiť do užívania a teda ani uplatniť za rok 2008 daňový odpis?
0 0
KvetkaK KvetkaK

KvetkaK je offline (nepripojený) KvetkaK

Posúvam....
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
a) nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách,
b) sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
c) poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,9)
d) nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,5) ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel,5) ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
e) nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom,10) ak takej povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu,
f) nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,11)
g) nemá
1. osvedčenie o evidencii podľa § 23 ods. 1 alebo
2. technické osvedčenie vozidla podľa § 23 ods.
h) nemá platné osvedčenie o technickej kontrole podľa § 52,
i) nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole podľa § 70,
j) nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
k) pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha, bolo podľa § 84 ods. 2 písm. c) hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
l) je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách podľa § 24.

Podľa § 88 zákona 725/2004 vozidlo, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie podľa odseku 1, je vlastník vozidla povinný osobne prihlásiť, a to do siedmich dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v dokladoch vozidla ako držiteľ vozidla

takže jednoznačne spôsobilé motorové vozidlo na prevádzku je len to ktoré je zapísané do evidencie motorových vozidiel. ak kúpite auto 19.12 tak by ste ho mali zaregistrovať do 7 dní podľa zákona potom by ste mali splnené podmienky aj na zaradenie aj na odpisovanie ak tak nevykonáte nemôžte majetok zaradiť a odpisovať...
1 0
hanelie hanelie

hanelie je offline (nepripojený) hanelie

sprievodca CR Rakúsko,
kvetka,
presne tak - nebude môcť

Ak teda daňovník nebude mať zabezpečené k 31.12.2008 všetky technické funkcie a to aj pridelené evidenčné číslo na motorové vozidlo, nemôže si toto zaradiť do majetku a nemôže si uplatniť účtovné ani daňové odpisy k 31.12.2008.
1 0
KvetkaK KvetkaK

KvetkaK je offline (nepripojený) KvetkaK

Ďakujem vám. Nebola som si istá, lebo na porade som našla aj iný názor.
0 0
Janurka Janurka

Janurka je offline (nepripojený) Janurka

KvetkaK Pozri príspevok
Ďakujem vám. Nebola som si istá, lebo na porade som našla aj iný názor.
Nadviažem, pretože nie som si istá, či si to správne vysvetľujem. V pokyne z DR je príklad, keď daňovník kúpi nové motorové vozidlo. KvetkaK sa pýta na dovezené vozidlo /predpokladám, že nie nové/ z Rakúska. V odpovedi od p. Ozimého pod bodom d/ je uvedené: "nie je prihlásené do evidencie vozidiel v SR, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu, okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom". Chápem to tak, že daňovník, ktorý kúpi nové vozidlo a má platnú tabuľku so zvláštnym ev. číslom, nespadá pod písmeno d/ a tým pádom veta z pokynu DR: "Ak teda daňovník nebude mať zabezpečené k 31.12.2008 všetky techn. funkcie a to aj pridelené ev. číslo na vozidlo, nemôže si toto zaradiť do majetku a nemôže si uplatniť odpisy k 31.12.2008", je podľa mňa trochu čudná. Alebo som to pochopila zle?
0 0
hanelie hanelie

hanelie je offline (nepripojený) hanelie

sprievodca CR Rakúsko,
Chápem to tak, že daňovník, ktorý kúpi nové vozidlo a má platnú tabuľku so zvláštnym ev. číslom, nespadá pod písmeno d/ a tým pádom veta z pokynu DR: "Ak teda daňovník nebude mať zabezpečené k 31.12.2008 všetky techn. funkcie a to aj pridelené ev. číslo na vozidlo, nemôže si toto zaradiť do majetku a nemôže si uplatniť odpisy k 31.12.2008", je podľa mňa trochu čudná. Alebo som to pochopila zle?
platná tabuľka so ZEĆ sa rozumie platná pre to konkrétne číslo / lebo sú aj iné skupiny ZEČ /

inak platí to, čo je uvedené v pokyne - tzn. pridelenie "normálnych" evidenčných čísiel a príslušných dokladov podmieňuje možnosť odpisov / v tomto prípade za rok 2008
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
Janurka Pozri príspevok
Nadviažem, pretože nie som si istá, či si to správne vysvetľujem. V pokyne z DR je príklad, keď daňovník kúpi nové motorové vozidlo. KvetkaK sa pýta na dovezené vozidlo /predpokladám, že nie nové/ z Rakúska. V odpovedi od p. Ozimého pod bodom d/ je uvedené: "nie je prihlásené do evidencie vozidiel v SR, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu, okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom". Chápem to tak, že daňovník, ktorý kúpi nové vozidlo a má platnú tabuľku so zvláštnym ev. číslom, nespadá pod písmeno d/ a tým pádom veta z pokynu DR: "Ak teda daňovník nebude mať zabezpečené k 31.12.2008 všetky techn. funkcie a to aj pridelené ev. číslo na vozidlo, nemôže si toto zaradiť do majetku a nemôže si uplatniť odpisy k 31.12.2008", je podľa mňa trochu čudná. Alebo som to pochopila zle?
Zvláštne evidenčné číslo sa prideľuje obchodníkom ktorý predávajú automobily. Je to zadefinované v tom par. 88, kde je zadefinované Povinnosť podľa odseku 1 (evidencia v zozname motorových vozidiel) sa nevzťahuje na novovyrobené vozidlá, ktoré sú určené na predaj a ktorých vlastníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie a ktorých výroba alebo predaj je predmetom podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie.
Ale ak vy ho zakúpite už ste spotrebiteľ a musíte auto zaevidovať do evidencie podľa § 88 ods. 1 Ak tak nevykonáte do 7 dní porušíte zákon. Kým nie ste v evidencii nemali by ste auto používať na iné účely ako na nutné úkony ktoré vedú k zápisu
0 0
Janurka Janurka

Janurka je offline (nepripojený) Janurka

Nechce mi to prideliť body, tak aspoň takto: srdečná vďaka.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Doplnenie k problematike z rovnakého zdroja - pokyn DRSR pre podvojné účtovnícvo z júla 2009:


Doplnením odkazu 23 do poznámky pod čiarou o zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe pridelenia „dočasného“ evidenčného čísla, t.j. platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu (§ 21 zákona č. 725/2004 Z. z. v znp.), sa môže zaradiť nové motorové vozidlo do užívania.
Zmenené ustanovenie § 33 ods. 1 sa použije v účtovníctve účtovnej jednotky v období a spôsobom uvedeným v prechodných ustanoveniach t.j. v § 86f ods. 1 a 2 tohto opatrenia.

Text pokynu v prílohe.
0 0
zuza8 zuza8

zuza8 je offline (nepripojený) zuza8

Prosím, Vás chcela by som sa spýtať.Ak si konateľ s.r.o. odkúpi osobné auto "kúpno-predajnou zmluvou" od seba ako fyzickej osoby, môže si dať auto do majetku firmy, ale aj do nákladov? Osobné auto má 6 rokov a odkúpil by si ho v hodnote 3320,00€. Je to menšia suma ako sa pohybujú tieto autá. Ako mám postupovať? Díky za odpovede.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

zuza8 Pozri príspevok
Prosím, Vás chcela by som sa spýtať.Ak si konateľ s.r.o. odkúpi osobné auto "kúpno-predajnou zmluvou" od seba ako fyzickej osoby, môže si dať auto do majetku firmy, ale aj do nákladov? Osobné auto má 6 rokov a odkúpil by si ho v hodnote 3320,00€. Je to menšia suma ako sa pohybujú tieto autá. Ako mám postupovať? Díky za odpovede.
FO môže auto predať svojej s.r.o. na základe kúpnej zmluvy. Zaradí ho do obchodného majetku a riadne odpisuje 4 roky...
0 0
zuza8 zuza8

zuza8 je offline (nepripojený) zuza8

Anja, díky. To znamená že si môže dať aj vyššiu sumu? Nemôžu to napadnúť daňováci? Aj keď je to staršie auto sa to odpisuje na 4 roky? A ešte otázočka. Musí firma potom nahlásiť oznamovaciu povinnosť DÚ -že bolo fyzickej osobe (čiže je to konateľ) vyplatené v hotovosti za osobné auto? A vyplýva niečo tiež tejto fyzickej osobe niečo s toho že to predala s.r.o.? Stohoto má konateľ strach aby neplatil ešte nejaké dane - ako fyzická osoba, ktorá predala auto sro. Alebo má dať radšej sumu pod 100 000,- Sk beriem starú cenu a stoho vlastne nevyplýva podávať sro nahlasovaciu povinnosť. Ako to mám urobiť aby to bolo správne a bez "ujmy". Díky.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

zuza8 Pozri príspevok
Anja, díky. To znamená že si môže dať aj vyššiu sumu?
Áno.
Nemôžu to napadnúť daňováci? Aj keď je to staršie auto sa to odpisuje na 4 roky?
Áno. Pre s.r.o. je to nový DHM...
A ešte otázočka. Musí firma potom nahlásiť oznamovaciu povinnosť DÚ -že bolo fyzickej osobe (čiže je to konateľ) vyplatené v hotovosti za osobné auto?
Áno.
A vyplýva niečo tiež tejto fyzickej osobe niečo s toho že to predala s.r.o.? Stohoto má konateľ strach aby neplatil ešte nejaké dane - ako fyzická osoba, ktorá predala auto sro.
A bolo to auto používané na podnikateľskú činnosť, zaradené v OM SZČO? Ak nie, tak nebude platiť žiadnu daň, lebo predaj súkromného hmotného majetku nie je predmetom dane...
Alebo má dať radšej sumu pod 100 000,- Sk beriem starú cenu a stoho vlastne nevyplýva podávať sro nahlasovaciu povinnosť. Ako to mám urobiť aby to bolo správne a bez "ujmy". Díky.
... v texte.
0 0
GiZMo1221 GiZMo1221

GiZMo1221 je offline (nepripojený) GiZMo1221

ahojte, mal by som tazku k odseku z pokynu:
"V súvislosti s majetkom, ktorý daňovník využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ale o ňom neúčtuje, je možné ako daňový výdavok považovať len výdavky na riadnu prevádzku takéhoto majetku a to najmä spotrebu energií, pohonných hmôt a iných výdavkov, ktoré je daňovník povinný uhrádzať podľa osobitných predpisov v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov."

ide mi problem oslobodenia od platenia dane z predaja bytu, ktory som prenajimal (a vlastnim ho > 5 rokov) a "uctoval" (=uviedol v tabulke) prijmy a vydaje v DP. ako vydaje som mal len platby OSBD, elektrinu a kablovku.
moze teda DU tvrdit, ze byt bol obchodny majetok? ("uctoval som", ale neodpisoval som a ani som nerekonstruoval)
podla toho odstavca z pokynu sa da povedat, ze sa jedna o majetok o ktorom neuctujem (teda neni OM podla Zakona o dani z prijmov) a zapocital som len vydaje na riadnu prevadzku
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
zuza8 Pozri príspevok
Anja, díky. To znamená že si môže dať aj vyššiu sumu? Nemôžu to napadnúť daňováci? Aj keď je to staršie auto sa to odpisuje na 4 roky? A ešte otázočka. Musí firma potom nahlásiť oznamovaciu povinnosť DÚ -že bolo fyzickej osobe (čiže je to konateľ) vyplatené v hotovosti za osobné auto? A vyplýva niečo tiež tejto fyzickej osobe niečo s toho že to predala s.r.o.? Stohoto má konateľ strach aby neplatil ešte nejaké dane - ako fyzická osoba, ktorá predala auto sro. Alebo má dať radšej sumu pod 100 000,- Sk beriem starú cenu a stoho vlastne nevyplýva podávať sro nahlasovaciu povinnosť. Ako to mám urobiť aby to bolo správne a bez "ujmy". Díky.
V PÚ sa odpisuje účtovne podľa odpisového plánu(teda koľko si stanoví ÚJ sama) Daňovo sa bude odpisovať 4 roky, lebo automobil sa zaraďuje do 1. odpisovej skupiny.
0 0
cloe cloe

cloe je offline (nepripojený) cloe

Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac
GiZMo1221 Pozri príspevok
ahojte, mal by som tazku k odseku z pokynu:
"V súvislosti s majetkom, ktorý daňovník využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ale o ňom neúčtuje, je možné ako daňový výdavok považovať len výdavky na riadnu prevádzku takéhoto majetku a to najmä spotrebu energií, pohonných hmôt a iných výdavkov, ktoré je daňovník povinný uhrádzať podľa osobitných predpisov v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov."

ide mi problem oslobodenia od platenia dane z predaja bytu, ktory som prenajimal (a vlastnim ho > 5 rokov) a "uctoval" (=uviedol v tabulke) prijmy a vydaje v DP. ako vydaje som mal len platby OSBD, elektrinu a kablovku.
moze teda DU tvrdit, ze byt bol obchodny majetok? ("uctoval som", ale neodpisoval som a ani som nerekonstruoval)
podla toho odstavca z pokynu sa da povedat, ze sa jedna o majetok o ktorom neuctujem (teda neni OM podla Zakona o dani z prijmov) a zapocital som len vydaje na riadnu prevadzku
Ak si nemal byt zaradený v obchodnom majetku, teda nemal si ho zapísaný na karte DHM, tak nemôže tvrdiť, že je to obchodný majetok. A podľa toho, čo píšeš, tak si uhrádzal len výdavky na riadnu prevádzku.
0 0
GiZMo1221 GiZMo1221

GiZMo1221 je offline (nepripojený) GiZMo1221

cloe Pozri príspevok
Ak si nemal byt zaradený v obchodnom majetku, teda nemal si ho zapísaný na karte DHM, tak nemôže tvrdiť, že je to obchodný majetok. A podľa toho, čo píšeš, tak si uhrádzal len výdavky na riadnu prevádzku.
bol by som rad keby to tak bolo.
ale nezapisanie na kartu DHM este nemusi znamenat, ze to OM neni. zakon (par2 bod m) hovori, ze ked uctujem, tak to je OM a potom musim zapisat na kartu DHM. otazka je co presne je to uctovanie resp. ako mozem aplikovat ten odstavec z pokynu DRSR

inac, tuna odpovede na moje otazky smerovali k tomu, ze dan budem musiet zaplatit.
este tu je(od #83) zaujimava diskusia, ale neskoncila nijako, riesili skutocne energie a odpisy
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

GiZMo1221 Pozri príspevok
bol by som rad keby to tak bolo.
ale nezapisanie na kartu DHM este nemusi znamenat, ze to OM neni. zakon (par2 bod m) hovori, ze ked uctujem, tak to je OM a potom musim zapisat na kartu DHM. otazka je co presne je to uctovanie resp. ako mozem aplikovat ten odstavec z pokynu DRSR

inac, tuna odpovede na moje otazky smerovali k tomu, ze dan budem musiet zaplatit.
este tu je(od #83) zaujimava diskusia, ale neskoncila nijako, riesili skutocne energie a odpisy
Účtovaním sa tu myslí: uplatňovanie odpisov do VOZD...
4 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
GiZMo1221 Pozri príspevok
bol by som rad keby to tak bolo.
ale nezapisanie na kartu DHM este nemusi znamenat, ze to OM neni. zakon (par2 bod m) hovori, ze ked uctujem, tak to je OM a potom musim zapisat na kartu DHM. otazka je co presne je to uctovanie resp. ako mozem aplikovat ten odstavec z pokynu DRSR

inac, tuna odpovede na moje otazky smerovali k tomu, ze dan budem musiet zaplatit.
este tu je(od #83) zaujimava diskusia, ale neskoncila nijako, riesili skutocne energie a odpisy
Ja si myslím, že je to dosť nejednoznačné s tým majetkom. Porovnajte napríklad automobil nezaradený do majetku, účtujete paušálnu náhradu za 1 km. Tak mal by byť zaradený do majetku alebo nie?
Pozrite aj §6 ods(11) a §22 . Odvolávajú sa jeden na druhý. Excel by sa v takomto prípade zacyklil.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať