Videoškolenie: Novela Zákona o OOU 2014

Lektor: JUDr. Marcela Macová

Cena: 18€ s DPH

Videoškolenie je dostupné!
Dĺžka videoškolenia: cca 46min

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia:
Zodpovedná osoba

Vo videoškolení sa dozviete, čo nám priniesla novela Zákona o ochrane osobných údajov účinná od 15. apríla 2014;
okrem iného sa dozviete:
– ako sa mení sčasti vzťah medzi prevádzkovateľom a oprávnenou osobou, ktorá u prevádzkovateľa prichádza do styku s osobnými údajmi (návrh zákona v definícii oprávnenej osoby v tejto súvislosti predpokladá zmenu „pracovného pomeru“ na „pracovnoprávny vzťah“, nakoľko vznik funkcie oprávnenej osoby nie je viazaný výlučne len na pracovný pomer, ale oprávnenou osobou môže byť napríklad aj fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, fyzická osoba vykonávajúca absolventskú prax, či iná fyzická osoba)
– ako sa menia bezpečnostné opatrenia
– ako novela zákona  mení najmä celkovú obligatórnosť ukladania pokút a poriadkových pokút.
– ako novela zákona zmenila podmienky pri ustanovovaní zodpovednej osoby,
– ako sa mení oznamovaciu povinnosť a že je bezplatná.

 

 JUDr. Marcela Macová 
Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v roku 2005, v roku 2007 obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je  študentkou štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Univerzite Komenského, kde téma jej dizertačnej práce je Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ako aj k novému zákonu č. 122/2013 Z. z. Je autorkou desiatok článkov na tému ochrana osobných údajov v zdravotníctve, v školstve, v personálnej a mzdovej agende, na pracovisku, monitorovanie kamerovým systémom, cezhraničný tok osobných údajov, whistleblowing a ďalšie. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V súčasnosti sa okrem iného zaoberá aj poradenstvom v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovávaním dokumentácie podľa zákona.

Objednať videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia