Videoškolenie: Ochrana osobných údajov v praxi po novom – od 1. júla 2013

Lektor: JUDr. Monika Mosejová

Cena: 30€ s DPH
Videoškolenie je dostupné.
Materiál je k dispozícii na stiahnutie.
V súčasnosti máte k dispozícii videonahrávky z dvoch školení:
Júlové školenie – záznam z 10.07.2013 (dĺžka 5hod 29min)
Septembrové školenie [lepší zvuk – nová technológia nahrávania zvuku] – záznam z 26.09.2013 (dĺžka 4hod 50min)

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.
Viac o výhodách videoškolenia.

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia
Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti

Obsah videoškolenia:

• predmet, úpravy, pôsobnosť zákona, vymedzenie základných pojmov,
• prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a ich vzťah,
• právny základ spracúvania osobných údajov (súhlas, zákon, výnimky),
• osobné údaje osobitnej kategórie,
• operácie s osobnými údajmi – od získavania až po ich likvidáciu,
• bezpečnosť osobných údajov – zodpovednosť za bezpečnosť, bezpečnostné opatrenia, povinnosť mlčanlivosti,
• dohľad nad ochranou osobných údajov – zodpovedná osoba, skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby,
povinnosti zodpovednej osoby,
• ochrana práv dotknutej osoby,
• cezhraničný tok osobných údajov,
• registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov,
• postavenie, pôsobnosť a organizácia Úradu na ochranu osobných údajov SR,
• kontrola,
• konanie o ochrane osobných údajov,
• sankcie a zverejnenie porušenia zákona.

Dozviete sa najmä podrobné informácie o novom zákone na ochranu osobných údajov,
ktorý je účinný od 1. 7. 2013, o zmenách, ktoré priniesol, aké máte povinnosti vo vzťahu k Úradu na
ochranu osobných údajov SR, na čo si dať pozor pri spracúvaní osobných údajov, do kedy je potrebné
zosúladiť spracúvanie osobných údajov s novým zákonom. Seminár je vedený interaktívnym spôsobom
a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe.

JUDr. Monika Mosejová
Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v rokoch 1993 – 1998.
Problematike ochrany osobných údajov sa venuje od roku 2002. Od marca 2002 pracovala na pozícii
právnika na Úrade vlády SR – u Splnomocnenca na ochranu osobných údajov. Od septembra 2002 po
vzniku Úradu na ochranu osobných údajov SR bola na pozícii vedúcej odboru kontroly až do roku
2005. V rámci svojho zaradenia najmä pripravovala odborné stanoviská, pripravovala kontroly
a zúčastňovala sa ich, poskytovala právne poradenstvo, podieľala sa na príprave
legislatívy, lektorovala školenia v oblasti ochrany osobných údajov.
V roku 2005 nastúpila do Národnej banky Slovenska, kde na pozícii hlavného metodiky pre ochranu
osobných údajov tvorila interné predpisy a komplexne zabezpečovala jednotnú
metodiku v oblasti ochrany osobných údajov.
Od roku 2007 pracuje na odbore riadenia ľudských zdrojov, v súčasnosti na pracovnej pozícií vedúcej
oddelenia personálneho a rozvoja zamestnancov.
Bola členkou kolektívu autorov, ktorý vydal aktuálne vzorové zmluvy. Venuje sa tiež publikačnej činnosti.

Objednať videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia