Videoškolenie: Problematika DPH v praxi – výkazy a vybrané problémy

Problematika DPH v praxi – výkazy a vybrané problémy

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Cena: 30€ s DPH

Videoškolenie je dostupné. Dĺžka videoškolenia cca 5,6 hod.
Materiály sú k dispozícii na stiahnutie.
Videoškolenie bolo nahrávané 17.8.2015.

Ukážka z videoškolenia:
Vznik daňovej povinnosti pri prijatí služby

Objednať videoškolenie

Obsah videoškolenia:
Daňové priznanie k DPH (§ 78 ZDPH + poučenie k DP DPH)
– Osoby povinné podať daňové priznanie k DPH (platitelia dane, osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a ZDPH a osoby, ktoré nie sú registrované pre daň, ale vznikla im daňová povinnosť a povinnosť podať daňové priznanie),
– Uplatnenie nároku na odpočet DPH (§ 49 – § 51 ZDPH),
– Určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z IČŠ (§ 20 + aktuálne usmernenie FR SR),
– Určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti pri prijatí služby z iného členského štátu a z tuzemska,
– Obsahová náplň jednotlivých riadkov daňového priznania (poučenie FR SR k podávaniu DP DPH).

Kontrolný výkaz (§ 78a ZDPH + platné opatrenia MF SR, usmernenia a metodické pokyny FR SR)
– Osoby povinné podať kontrolný výkaz,
– Obsahová náplň jednotlivých častí kontrolného výkazu,
– Praktické príklady vyplnenia jednotlivých častí kontrolného výkazu,
– Prípady, ktoré sa nevykazujú v kontrolnom výkaze,
– Podávanie opravného a dodatočného kontrolného výkazu,
– Lehoty na podanie kontrolného výkazu a sankcie.

Súhrnný výkaz (§ 80 ZDPH + platný metodický pokyn FR SR)
– Osoby povinné podať súhrnný výkaz,
– Obsahová náplň súhrnné výkazu,
– Praktické príklady vyplnenia súhrnného výkazu.

Vybrané problémy DPH
– Pomerné odpočítanie dane a úprava odpočítanej dane,
– Oprava základu dane a dane v konkrétnych príkladoch,
– Reťazové obchody a DPH (miesto dodania, povinnosť vysporiadania DPH),
– Nesprávne vystavená faktúra od dodávateľa z iného členského štátu,
– Používanie správnych kurzov cudzej meny pri prepočte základu dane a výpočte DPH,
– Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu,
– Bezodplatne dodaná služba a bezodplatne dodaný tovar v rámci spotrebiteľských súťaží, vo forme daru.
Uprednostňujete osobnú účasť na školení?

Nájdite si miesto a termín, ktoré Vám najviac vyhovujú:
Školenie: Problematika DPH v praxi – výkazy a vybrané problémy (viac info tu).

Uverejnené v Videoškolenia