Videoškolenie: Účtovníctvo krok za krokom – komplexne

Účtovníctvo krok za krokom komplexne

Problematika účtovníctva je rozdelená do 4 videoškolení.

Videoškolenie je dostupné!
Materiál na stiahnutie k dispozícii.

Objednať balík 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Cena 1 videoškolenia: 30€ s DPH
Cena balíka 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne: 120€ s DPH   78€ s DPH (t.j. 35% zľava oproti kúpe jednotlivo)

Ukážka z videoškolenia

Omeškanie dlžníka

Obsah jednotlivých videoškolení:

1. deň:
Dlhodobý majetok v účtovníctve
Analytická evidencia k účtom dlhodobého majetku
Možnosti obstarania dlhodobého majetku a oceňovanie majetku (kúpa, bezodplatné nadobudnutie majetku, nepeňažný vklad spoločníka, obstaranie vlastnou činnosťou)
Možnosti vyradenia dlhodobého majetku (likvidácia, predaj, škoda, darovanie)
Vykonanie technického zhodnotenia na DHM a DNM

Dlhodobý hmotný majetok (DHM)
Finančný prenájom (obstaranie DHM, predčasné ukončenie finančného prenájmu, predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu)
Spätný finančný prenájom
Operatívny prenájom (účtovanie, odkúpenie DHM prenajatého formou operatívneho prenájmu)
Bezodplatné nadobudnutie DHM (dar od spoločníka, dar od tretej osoby, výhra)
Účtovné odpisy DHM (spôsoby odpisovania, odpisový plán, prehodnotenie odpisového plánu)
Daňové odpisy DHM (metódy odpisovania, technické zhodnotenie odpisovaného majetku a odpisovanie)
Inventarizačné rozdiely

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
Softvér
Webové stránky
Oceniteľné práva
Licenčné poplatky (účtovanie a zdaňovanie)
Účtovné odpisy DNM (spôsoby odpisovania, odpisový plán, prehodnotenie odpisového plánu)
Daňové odpisy DNM
Inventarizačné rozdiely

Objednať len videoškolenie z 1. školiaceho dňa

2. deň:
Účtovanie zásob
Analytická evidencia k účtom zásob
Možnosti obstarania zásob a oceňovanie zásob (kúpa, bezodplatné nadobudnutie, nepeňažný vklad spoločníka, obstaranie vlastnou činnosťou)
Možnosti vyradenia zásob (likvidácia, predaj, škoda, darovanie)
Vykonanie úprav na zásobách

Účtovanie zásob spôsobom A
Účtovanie obstarania zásob
Naskladnenie zásob
Účtovanie spotreby a predaja zásob
Uzávierkové účtovné prípady pri účtovaní zásob spôsobom A (opravné položky, zásoby na ceste, nevyfakturované dodávky zásob)
Inventarizačné rozdiely

Účtovanie zásob spôsobom B
Účtovanie obstarania zásob
Naskladnenie zásob
Účtovanie spotreby a predaja zásob
Uzávierkové účtovné prípady pri účtovaní zásob spôsobom B (účtovanie začiatočných stavov a konečných zostatkov zásob, opravné položky, zásoby na ceste, nevyfakturované dodávky zásob)
Inventarizačné rozdiely

Vybrané problémy pri účtovaní zásob
Zásoby poskytnuté ako nepeňažná výhra
Krádež zásob
Podsúvahová evidencia pri zásobách

Krátkodobý finančný majetok
Analytická evidencia k účtom krátkodobého finančného majetku
Účtovanie v cudzej mene

Platobné nástroje v účtovníctve
Debetné platobné karty
Kreditné platobné karty
Poukážky na nákup tovaru
Tankovacie karty
Použitie účtu 261 – Peniaze na ceste
Bežný bankový účet
Vkladové a termínované účty
Devízové účty
Bankové záruky a zábezpeky
Kontokorentný bankový účet
Úverové účty
Platobný systém PayPal
Ceniny (poštové známky, kolky, stravné lístky…)

Objednať len videoškolenie z 2. školiaceho dňa

3. deň:
Zúčtovacie vzťahy
Analytická evidencia k účtom pohľadávok a záväzkov
Účtovanie v cudzej mene

Pohľadávky
Vznik a inkaso pohľadávok
Poskytnuté preddavky
Pohľadávky voči zamestnancom
Zápočty vzájomných pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene)
Pohľadávky po lehote splatnosti
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Opravné pohľadávky z pohľadu zákona o dani z príjmov
Odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska
Postúpenie pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska
Premlčanie pohľadávok
Podsúvahová evidencia k pohľadávkam
Úroky z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko)
Zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
Zmenky na inkaso

Záväzky
Vznik a úhrada záväzkov
Prijaté preddavky
Záväzky voči zamestnancom
Premlčanie záväzkov  (účtovné a daňové hľadisko)
Odpustenie záväzku (dlhu)
Zabezpečenie záväzkov
Podsúvahová evidencia k záväzkom
Úroky z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko)
Zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
Rezervy
Vymedzenie rezerv
Rezervy z účtovného pohľadu
Rezervy z pohľadu zákona o dani z príjmov
Tvorba a zúčtovanie rezerv v príkladoch
Zmenky na úhradu

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok
Dočasné rozdiely
Špecifikum odloženej daňovej pohľadávky
Účtovanie a vykazovanie

Objednať len videoškolenie z 3. školiaceho dňa

4. deň:
Úvod
Analytická evidencia k účtom vlastného imania
Analytická evidencia k účtom nákladov a výnosov

Vybrané problémy z účtovania vlastného imania
Účtovanie základného imania a zmeny v základnom imaní
Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s. r. o.
Usporiadanie straty v s. r. o.
Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v a. s.
Usporiadanie straty v a. s.

Náklady
Základné zásady používané na účtovanie nákladov
Spotrebované nákupy
Drobný majetok účtovaný do nákladov
Reklamné predmety
Pohonné látky
Možnosti uplatňovania výdavkov na pohonné látky z pohľadu zákona o dani z príjmov
Pripočítateľné položky k základu dane z príjmov pri nadspotrebe pohonných látok
Paušálne výdavky na pohonné látky a postup pri uplatňovaní tohto spôsobu výdavkov na daňové účely
Prijaté služby
Náklady na reklamu
Účtovanie miezd
Účtovanie daní
Účtovanie na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Účtovanie finančných nákladov
Účtovanie škôd

Výnosy
Základné zásady používané na účtovanie nákladov
Účtovanie na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Účtovanie finančných výnosov

Časové rozlišovanie v podvojnom účtovníctve
Podstata akruálneho princípu a časové rozlišovanie
Účty časového rozlišovania
Výnimky z časového rozlišovania
Náklady budúcich období
Komplexné náklady budúcich období
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Príjmy budúcich období

Opravy chýb minulých období
Významné opravy nákladov a výnosov minulých období v účtovníctve
Nevýznamné opravy nákladov a výnosov minulých období v účtovníctve
Opravy chýb minulých období z daňového hľadiska (povinnosť podať dodatočné daňové priznanie, možnosť zahrnutia opráv do daňového priznania v zdaňovacom období, v ktorom bola oprava vykonaná)

Nepeňažné príjmy zamestnanca
Nepeňažné príjmy zamestnanca z pohľadu zákona o dani z príjmov
Nepeňažné príjmy zamestnanca z pohľadu zamestnávateľa (účtovné a daňové aspekty)
Súkromné použitie automobilu zamestnancom
Súkromné telefónne hovory zamestnanca zo služobného telefónu
Súkromné nákupy zamestnancov a konateľov zo služobných (platobných / debetných) kariet

DPH platená v IČŠ
Účtovanie DPH platenej v IČŠ
Požiadanie o vrátenie DPH zaplatenej v IČŠ
DPH zaplatená v IČŠ z pohľadu zákona o dani z príjmov
Registrácia DPH v IČŠ

Objednať len videoškolenie zo 4. školiaceho dňa

Uverejnené v Videoškolenia