Videoškolenie: Účtovníctvo krok za krokom 1. časť

Účtovníctvo krok za krokom – 1.časť

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Cena videoškolenia: 30€ s DPH
Zľava 25% z ceny – t.j. 22,50€ s DPH

Videoškolenie je dostupné!
Materiál priložený k videoškoleniu na stiahnutie.

Obsah videoškolenia:

1. deň:
Dlhodobý majetok v účtovníctve
Analytická evidencia k účtom dlhodobého majetku
Možnosti obstarania dlhodobého majetku a oceňovanie majetku (kúpa, bezodplatné nadobudnutie majetku, nepeňažný vklad spoločníka, obstaranie vlastnou činnosťou)
Možnosti vyradenia dlhodobého majetku (likvidácia, predaj, škoda, darovanie)
Vykonanie technického zhodnotenia na DHM a DNM

Dlhodobý hmotný majetok (DHM)
Finančný prenájom (obstaranie DHM, predčasné ukončenie finančného prenájmu, predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu)
Spätný finančný prenájom
Operatívny prenájom (účtovanie, odkúpenie DHM prenajatého formou operatívneho prenájmu)
Bezodplatné nadobudnutie DHM (dar od spoločníka, dar od tretej osoby, výhra)
Účtovné odpisy DHM (spôsoby odpisovania, odpisový plán, prehodnotenie odpisového plánu)
Daňové odpisy DHM (metódy odpisovania, technické zhodnotenie odpisovaného majetku a odpisovanie)
Inventarizačné rozdiely

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
Softvér
Webové stránky
Oceniteľné práva
Licenčné poplatky (účtovanie a zdaňovanie)
Účtovné odpisy DNM (spôsoby odpisovania, odpisový plán, prehodnotenie odpisového plánu)
Daňové odpisy DNM
Inventarizačné rozdiely

Objednať len videoškolenie z 1. školiaceho dňa

Videoškolenie je súčasťou balíka 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne
Objednaním balíka ušetríte!
Cena balíka: 120€ s DPH 78€ s DPH (zľava 35% z pôvodnej ceny!)

Objednať balík 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne

Uverejnené v Videoškolenia