Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2014

Značky   , , , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2014

Autor Jozef Mihál   29.12.13
Zoznam legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú práce mzdovej učtárne a vstupujú do účinnosti (najmä) k 1.1.2014.

*
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce - zmeny účinné od 1.11.2013


Zvyšujú sa pokuty, medzi závažné porušenie predpisov sa zaraďuje presiahnutie odpracovaného času pri práci vykonávanej na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti.

Viac: http://www.porada.sk/t230160-zmeny-v...11-2013-a.html

*
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní - zmeny účinné od 1.11.2013


Dochádza k úprave definície pojmov "nelegálna práca" a "nelegálne zamestnávanie". Pri neskorom prihlásení zamestnanca do Sociálnej poisťovne pôjde vždy o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania bez ohľadu na to, či a kedy bola uskutočnená kontrola Inšpektorátom práce.

Viac: http://www.porada.sk/t230162-zmeny-v...11-2013-a.html

*
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.1.2014 a sčasti od 1.1.2015


Mnohé zmeny sa týkajú SZČO. Mení sa samotná definícia SZČO, kde už nebude väzba na registráciu SZČO na daňovom úrade. S účinnosťou od 1.1.2015 bude vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO oznamovať Sociálna poisťovňa, tá zároveň SZČO oznámi výšku vymeriavacieho základu a odvodov. Upravuje sa aj výpočet vymeriavacieho základu SZČO – ten bude daný vždy ako 1/12-tina základu dane nezníženého o odvody, bez ohľadu na počet mesiacov podnikania v predošlom roku.

Zavádza sa automatický zánik dobrovoľného poistenia. Zmäkčujú sa podmienky, pri ktorých má zamestnanec nárok na nemocenskú dávku, upravuje sa výpočet dávky v nezamestnanosti z príjmov dosiahnutých počas MD, RD atď.

Viac: http://www.porada.sk/t226129-komenta...-1-2015-a.html

*
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - zmeny účinné od 1.11.2013 a od 1.1.2014

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti aj zamestnancovi, ktorý nie je nemocensky poistený, pretože bol osobou dlhodobo nezamestnanou (a vzťahuje sa na neho nová výnimka podľa zákona o sociálnom poistení).

Viac: http://www.porada.sk/t230785-zmeny-v...-1-2014-a.html

*
Zavedenie novej odvodovej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných s účinnosťou od 1.11.2013


Od 1.11.2013 sa zavádza nová výnimka pri odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie.

Viac: http://www.porada.sk/t227220-odvodov...h-obcanov.html

*
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení - zmeny účinné od 1.10.2013 a od 1.1.2014


Zmeny k 1.10.2013 vyplývajú z dôsledného zapracovania smerníc a nariadení EU do zákona o zdravotnom poistení.

Viac: http://www.porada.sk/t230737-zmeny-v...-1-2014-a.html

*
Podiely na zisku a zdravotné poistenie - zmeny účinné od 1.1.2014


Z podielov na zisku sa od 1.1.2011 platí poistné na zdravotné poistenie. Od 1.1.2014 aj tu dochádza k závažným zmenám, napríklad pokiaľ ide o platenie preddavkov na poistné z dividend.

Viac: http://www.porada.sk/t230741-podiely...poistenie.html

*
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení - zmeny účinné od 1.1.2014


V doplnkovom dôchodkovom sporení dochádza od 1.1.2014 k zásadným zmenám, najmä pokiaľ ide o zmenu podmienok nároku na doplnkový dôchodkový dôchodok a výsluhový dôchodok. Tieto nové podmienky sa vzťahujú na nové zmluvy, uzatvorené od 1.1.2014 ale i na staré zmluvy, uzatvorené pred 1.1.2014, ak sa k nim uzatvorí dodatok (účastník so starou zmluvou sa môže sám rozhodnúť, či dodatok uzavrie alebo neuzavrie.

Pri novej zmluve, resp. pri uzatvorení dodatku k starej zmluve bude mať účastník doplnkového dôchodkového sporenia nárok na doplnkový starobný dôchodok ak mu vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok alebo na riadny starobný dôchodok alebo ak dovŕšil vek 62 rokov. Zároveň si ním zaplatené príspevky môže uplatniť ako nezdaniteľnú časť, max. v rozsahu 180 eur ročne.

Viac: http://www.porada.sk/t229966-zmeny-v...-1-2014-a.html

*
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - zmeny účinné od 1.1.2014 a od 1.2.2014


Každoročne dochádza k mnohým zmenám. Pozor, zmeny pri daňovom bonuse vyplývajú zo zmeny zákona o prídavku na dieťa.

Viac: http://www.porada.sk/t230805-zmeny-v...-2-2014-a.html

*
Minimálna mzda od 1.1.2014


Podľa Nariadenia vlády č. 321/2013 Z. z. sa od 1. januára 2014 zvyšuje minimálna mzda nasledovne:

- 352 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
- 2,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Viac: http://www.porada.sk/t227241-minimal...-1-2014-a.html

*
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní - zmeny účinné od 1.1.2014


Zavádza sa princíp automatického rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Viac: http://www.porada.sk/t230789-zmeny-v...-1-2014-a.html

*
Mzdové veličiny platné pre rok 2013: http://www.porada.sk/t230830-mzdove-...ny-2013-a.html

Mzdové veličiny platné pre rok 2014: http://www.porada.sk/t230835-mzdove-...ny-2014-a.html

*
Semináre a videoškolenia k legislatívnym zmenám:
http://www.porada.sk/skolenia/

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

16
ľudí to zaujíma
mňa tiež