Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Zamestnanec po skončení PP (04.09.12)
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Má zamestnanec po skončení PP nárok na originál tlačiva /napr. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti/, ak tútu spôsobilosť nadobudol na náklady zamestnávat...
2 15
Neplatná voľba predsedu spoločenstva (02.02.12)
Dobrý deň, v septembri sme mali schôdzu, kde sa mal voliť predseda spoločenstva a dozorná rada. V dome je 39 bytov, na schôdzi sa zúčastnilo 21. Dozornú radu odsúhlasili všetci zúčastnení. Na predsed...
1 10
Únikový východ v bytovom dome (27.08.12)
Chcela by som sa spýtať, náš byt patrí pod bytové družstvo (no byt máme odkúpený). Je to byt na prízemí, kde máme hlavný vchod a zo zadnej strany tzv. únikový východ. V okolitých bytovkách majú skoro ...
1 0
založenie nového občianskeho združenia a prevádzka (23.08.12)
Dobrý deň. V týchto dňoch pripravujeme vznik OZ. Po preštudovaní porady som správne pochopil nasledovné: -vypracovať návrh (traja členovia+r.č.+podpisy overené notárom), priložiť kolok, stanovy a spri...
0 8
Suhlas na zateplenie casti bytoveho domu (30.09.07)
Vazeni poradaci! Byvam v bytovke, kde je 43 vlastnikov a najomnikov bytov. Na clenskej schôdzi spolocenstva sa zucastnilo 23 clenov, ktori nadpolovicnou väcsinou odsuhlasili cerpanie z fondu oprav ...
1 0
hľadám spoločníka, investora (30.08.12)
0 odpovedí Otázka od tesi1412 Neziskové organizácie
sme občianske združenie poskytujúce poradenské služby, potrebujeme akreditovať soc. službu na MSVaR. Máme vypracovaný projekt a na jeho realizáciu je potrebná akreditácia. Vzhľadom ku skutočnosti, že ...
1 0
zrušenie školy (28.08.12)
Ahojte poraďáci, chcem poprosiť o radu. Ruší sa základná škola. Čo zostávajú záväzky ( mzdy, odvody, daň zo záv.činn.), všetko prechádza na mesto. Vie mi niekto poradiť, ako zaúčtovať presun záväzku n...
1 0
Stravné poukážky (30.08.12)
Hoci zamestnávateľ je v zmysle § 152 Zákonníka práce povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie ak odpracujú viac ako 4 hodiny denne, v našej ZŠ sa táto jeho zákonná povinnosť „akosi“ neuplatňovala...
1 0
Zvýšenie platovej triedy (29.08.12)
Pracujem ako hospodárka v krízovom stredisku. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - odbor soc. práca. Som zaradená v 7. platovej triede. Chcem sa spýtať či môj zamestnávateľ ma môže zaradiť...
1 0
Z nebytoveho priestoru na bytovy (18.08.12)
Zdravim Vas, mam takyto problem. Kupil som si nebytovy priestor, ktory som prerobil ako keby na byt. mam na to vybavenu aj hypoteku ( rucim inou nehnutelnostou, ktora ale nepatri mne ale mojim rodicom...
1 0
prepocitavanie v exceli (10.08.12)
Nevie niekto kdy si som pozhanal vzor v exceli ktory prepocitava vyuctovanie za vodu, elektrinu atd...
0 14
Ešte raz zavkladovanie vstavby a súhlas 2/3 vs 100% (20.04.08)
Dobrý deň, môžete mi prosím poradiť? Na základe platného stavebného povolenia sme formou vstavby prestavbou podkrovia vybudovali a následne skolaudovali podkrovné byty. Zo 70 vlastníkov bytov 2 ( slov...
1 0
Zakonna moznost pozastavenia rekonstrukcnych prac byt.domu (28.08.12)
Dobry den. Rad by som poprosil o surnu radu v suvislosti so zakonnou moznostou pozastavit mensim poctom vlastnikov (asi tretina) prebiehajuce rekonstrukcne prace s podozrenim na svojvolne zmeny inici...
1 3
Problém pri rozdeleni spoločného dvora (21.08.12)
Dobrý den. Potrebovala by som do vás poradiť. Žijeme v rodinnom dome,ktorý ma spoločný dvor s iným rodinným domom. V tomto spoločnom dvore sme spolu nažívali dlhé roky a všetko bolo v naprostom poriad...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk