Školenie: DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi

Na základe dlhoročných poznatkov z praxe v oblastí daní bol pre Vás zostavený špeciálny seminár, ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní  DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať, vo väzbe aj na súvisiace právne predpisy vám na príkladoch vysvetlí odborná lektorka, odborníčka na dane

Ing. Soňa Ugróczy

 • daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Cena: 66€ s DPH (55€ bez DPH)

Miesto konania školenia:

• Nitra – ukončené
Agroinštitút Nitra, Akademická 4


_____________

• Bratislava – ukončené
BNC, Turbínova 1

Parkovanie – zadarmo priamo pred hotelom

Autobusy – zastávka „Slovinská“
č. 53 – z Trnavského mýta smer Vajnory – obojsmerne
č. 63 – z Lamača cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Avion Shopping Park – obojsmerne

Trolejbusy – zastávka „Slovinská“
č. 204 – z Valašskej cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
č. 205 – z Rajská cez Mlynské Nivy smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
_____________

Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700

V cene školenia je zahrnuté
– školiace materiály
– písacie potreby
– občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké / slané pečivo)
– teplý obed

+ Daňové zákony 2017 ZADARMO

Približný časový harmonogram školenia:
08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov
09:00 – 11:00 1. časť prednášky
11:00 – 12:00 Obedová prestávka
12:00 – 15:00 2. časť prednášky + diskusia

Obsah školenia:

 • Oneskorená registrácia DPH tuzemskej zdaniteľnej osoby (čo vstupuje do obratu pre účely DPH, postup podania prvého daňového priznania, odpočítanie DPH pri registrácií)
 • Plnenia ktoré, nie sú predmetom DPH, resp. sú oslobodené od DPH (neadresné zálohy, kaucie, manká, škody, sankčné nároky, oslobodené plnenia a iné)
 • Základ dane DPH
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, povinnosť odvedenia DPH v špecifických prípadoch)
 • Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH (tovar, služba, ubytovanie, letenky, poštovné a iné)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, zľavy, skontá, finančné rabaty, storno faktúry a iné) – daňový doklad a jeho náležitosti, deň vzniku daňovej povinnosti/nároku na odpočítanie dane, vykazovanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze a iné
 • Vznik práva na odpočítanie DPH – splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb
 • Zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane v závislosti od prijatého plnenia; odpočítanie DPH z oneskorene prijatých faktúru, resp. odvedenie DPH z oneskorene vystavených faktúr.
 • Neúplné daňové doklady a ich pravosť, nepreukázanie prijatých plnení, zpochybnenie existencie tovaru a iné – väzba na Rozsudky Najvyššieho súdu SR
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH – osoba povinná platiť daň (napr. dodanie nehnuteľností § 69/12/c, tovar s inštaláciou a montážou, stavebný reverscharge)
 • Chyby pri uplatňovaní intrakomunitárnych dodávkach, dovoze a vývoze (priradenie prepravy v reťazových dodávkach, hmotnoprávne podmienky oslobodenia od dane, doklady, vykazovanie v daňovom priznaní)
 • Lehoty na vyhotovenie faktúr z pohľadu DPH
 • Podávanie dodatočného daňového priznania k DPH – povinnosť vs. možnosť
 • Diskusia

 

Uverejnené v Školenia