Videoškolenie: Daňová optimalizácia 2016

Lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD. a Ing. Vladimír Ozimý

Cena: 42€ 21€ s DPH

Materiály sú dostupné na stiahnutie pri videoškolení.
Videoškolenie je dostupné (dátum nahrávania 13.9.2016).

Dĺžka videoškolenia je cca 5,7 hod.

Ukážka z videoškolenia

Obsah videoškolenia:

 • Program školenia:
  • Daňový výdavok:
   • vymedzenie daňového výdavku na účely Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
   • paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca,
   • daňové výdavky uznané až po zaplatení,
   • výdavky na sprostredkovanie ako odmena (služba) a sprostredkovanie ako súčasť vstupnej ceny majetku,
   • výdavky na podporu športu (sponzorská zmluva) a daňová uznateľnosť,
   • reklamné predmety a obchodné vzorky.
  • Prenájom majetku:
   • daňové dôsledky odobratia veci z dôvodu neplnenia si záväzkov (zánik zmluvy o finančnom prenájme),
   • daňové dôsledky postúpenia lízingu z pohľadu postupcu aj postupníka,
   • operatívny prenájom,
   • uplatňovanie výdavkov na prenájom pri prenajatom hmotnom a nehmotnom majetku,
   • škody na majetku a daňové dôsledky.
  • Odpisovanie hmotného majetku:
   • uplatňovanie daňových odpisov za zdaňovacie obdobie,
   • príjmy z prenájmu ako limitujúci prvok daňových odpisov,
   • vstupná cena osobného automobilu ako limitujúci prvok daňových odpisov,
   • pomerný odpis pri predaji hmotného majetku,
   • prerušenie odpisovania hmotného majetku.
  • Opravné položky pohľadávok z daňového hľadiska: 
   • pohľadávky v reštrukturalizácii,
   • pohľadávky v konkurze,
   • pohľadávky v exekúcii,
   • pohľadávky po splatnosti,
   • príslušenstvo k pohľadávkam.
  • Odpis pohľadávky: 
   • daňové dôsledky odpisu pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva,
   • daňové dôsledky odpisu pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • Daňová strata a jej uplatnenie:
   • postup pri uplatnení daňovej straty,
   • nástroje na zvýšenie základu dane za účelom uplatnenia odpočtu daňovej straty.
  • Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO:
   • príležitostné príjmy FO,
   • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO,
   • paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom,
   • príjmy oslobodené od dane,
   • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane.
  • Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií:
   • spotrebiteľské súťaže,
   • zamestnanecké súťaže,
   • darovanie,
   • podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva. 

   

Uverejnené v Videoškolenia