Videoškolenie Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné. Dátum nahrávania – 30.9.3016.
Dĺžka videoškolenia cca 6 hodín.
Materiály dostupné na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia:
Elektronické faktúry

Obsah videoškolenia:

1) Náležitosti faktúry
• z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
• z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad)
• z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku)
• výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.)
• elektronické faktúry
• zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúry

2) Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov
• z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
• z pohľadu zákona o účtovníctve
• spôsoby a formy archivácie dokladov

3) Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry
• z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby)
• z pohľadu zákona o účtovníctve
• osoby povinné vystaviť faktúru

4) Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)
• Zálohové faktúry
• Vyúčtovacie faktúry
• Faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby
• Faktúry za dodanie tovaru alebo služby
• Súhrnné faktúry
• Faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb
• Refakturácia
• Opravné faktúry

5) Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)
• Skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane
• Opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane
• Lehoty na úpravu odpočítanej dane
• Zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny)

6) Osobitné režimy fakturácie
• Dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku
• Prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku
• Stavebné práce
• Použitý tovar
• Cestovné kancelárie
• Prechodné položky
• Dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz)
• Zásielkový obchod
• Dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny
• Dodanie tovaru do iného členského štátu

7) Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH
• Všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
• V ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry
• V ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane

8) Prijatá faktúry – problémy v praxi
• Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ
• Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny
• Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
• Prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze

9) Fakturácia v cudzej mene
• Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve
• Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty

10) Vybrané problémy
• Faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa
• Zápočet vzájomných pohľadávok
• Internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe)
• Miesto dodania služby
• Fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie)

Uverejnené v Videoškolenia