Videoškolenie Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska s prepojením na obchodné právo

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné (dátum nahrávania 13.10.2016).
Dĺžka videoškolenia je cca 5hod.
Materiály dostupné na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia:
Trestno-právna zodpovednosť právnickej osoby. Postavenie spoločníka.

Obsah videoškolenia:

  • Postavenie konateľa a spoločníka v obchodnej spoločnosti. Register diskvalifikácií – vylúčenie osoby z výkonu funkcie. Prokúra.
  • Odmeny, podiely na zisku, tantiémy (možnosti, daňové výdavky, zmluvné vzťahy). Pôžička prijatá od konateľa, spoločníka. Pôžička/úver poskytnutá konateľovi a spoločníkovi. Zákaz neobvyklých transakcií medzi spoločnosťou a spoločníkom.
  • Spoločnosť v kríze a zákaz vrátenia niektorých plnení počas krízy.
  • Základné imanie, zmeny základného imania, vlastné imanie, fondy, bezodplatné plnenia prijaté od spoločníkov.
  • Konkurz a reštrukturalizácia z pohľadu veriteľa a dlžníka.
  • Prehľad ostatných zmien zákona o účtovníctve, najmä novela č. 130/2015 Z. z. – najmä zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny, úprava § 27 – oceňovanie.
  • Prehľad aktuálnych zmien zákona o dani z príjmov najmä novela zákona o dani z príjmov č. 253/2015 Z. z. od roku 2016 a iné novely.
  • Časová a vecná súvislosť nákladov a výnosov, rezervy, analytická evidencia na daňové účely (záväzky podmienené zaplatením, 384, 391, 323).
  • Závislé osoby, spriaznené osoby, prepojené osoby, podielová účasť a ich premietnutie v účtovnej závierke a v daňovom priznaní právnickej osoby; transferové oceňovanie tuzemské.
  • Práca z pohľadávkami (zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v reštrukturalizácii, k nepremlčaným pohľadávkam, k pohľadávkam vymáhaných exekúciou (plynutie inštitútu premlčania). Osobitosti inventarizácie pohľadávok (zo zmluvných pohľadávok, z preddavkov, z pôžičiek); dlhodobé pohľadávky bezúročné; bezúročné pôžičky (príklady).

 

Uverejnené v Videoškolenia