Videoškolenie: Účtovná závierka 2021

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Dátum sprístupnenia videoškolenia: cca 20.01.2022 

Cena: 48€ s DPH (40€ bez DPH)

 

V cene je zahrnutý:

• pracovný materiál prístupný na stiahnutie ešte pred konaním webináru
• záznam z webináru na opätovnú prezretie

Obsah videoškolenia:
1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení ostatných legislatívnych úprav (povinnosť auditu, účtovné povinnosti a pandémia ochorenia COVID-19, príspevky a dotácie v rámci pomoci podnikateľom, nevymožiteľné pohľadávky) a pripravované zmeny účtovných predpisov pre rok 2022.

2. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

• inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
• nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív a podobne
• opravné položky k pohľadávkam a k ostatnému majetku; účtovné a daňové posúdenie opravných položiek
• časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky na strane výnosov, nevyfakturované dodávky na strane nákladov, účtovanie zliav
• dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov,
• rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok
• vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku; prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie, kríza spoločnosti, pôžičky od spoločníkov a konateľov, • bezodplatné plnenia poskytované spoločníkom, konateľom a ich rodinným príslušníkom
• úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz, účtovné odhady a ich význam pri určení dátumu zostavenia účtovnej závierky
• podsúvahová evidencia
• splatná a odložená daň z príjmov; účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

3. Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť; význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky, nesprávnosti z praxe.

4. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2021 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:

• termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním
• register účtovných závierok
• kategorizácia účtovných jednotiek
• spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“

________________________________________________________________________

 

Uverejnené v Videoškolenia