Videoškolenie Účtovná závierka PU PO 2016 + Daňová závierka 2016 PO

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné. Dátum nahrávania 6.12.2016. Dĺžka videoškolenia cca 5 hodín.
Materiály dostupné na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia:
Pojmové rozdiely a ich premietnutie v účtovnej závierke a v daňovom priznaní PO

Obsah videoškolenia:

  • Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva so zapracovaním zmien v účtovných predpisoch platných pre rok 2016, najmä oceňovanie súvisiace so zrušením reprodukčnej obstarávacej ceny.
  • Bilančná kontinuita – zúčtovanie VH za minulý rok, vlastné imanie, zmeny vo vlastnom imaní, otváracia súvaha.
  • Pohľadávky a uzávierkové práce s nimi súvisiace. Záväzky a uzávierkové práce s nimi súvisiace.
  • Účtovná uzávierka, účtovná závierka, inventarizácia – kategorizácia účtovných jednotiek, vykazovanie, nezávislosť účtovného obdobia, vecná a časová súvislosť nákladov a výnosov z účtovného a daňového hľadiska, časové rozlíšenie, refakturácie, účtovné odhady na strane nákladov a výnosov, rezervy a opravné položky, dlhodobý majetok, zásoby. Nesprávnosti podľa účtovných tried – formálne a vecné nesprávnosti účtovnej závierky. Opakujúce sa nesprávnosti odpozorované z praxe, odporúčania k uzávierkovým prácam.

Daňová závierka 2016 – právnické osoby

  • Prehľad právnych predpisov 2016 – informácie o novelách, najmä dotácie, sponzoring podľa zákona o športe, konkurz a reštrukturalizácia, prenájom a odpisovanie dlhodobého hmotného majetku, daňové rezervy, strata z predaja vybraného majetku, položky podmienené zaplatením a podobne.
  • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami (opravné položky, odpis, predaj).
  • Daňové posúdenie rezerv.
  • Daňové priznanie právnickej osoby – termín na podanie priznania, platenie preddavkov, známe zmeny v tlačive daňového priznania, prepojenie účtovného výsledku hospodárenia na daňové priznanie (transformácia na základ dane).
  • Diskusia – otázky a odpovede k témam školenia.

 

 

Uverejnené v Videoškolenia