Videoškolenie: Účtovníctvo krok za krokom 3. časť

Účtovníctvo krok za krokom – 3.časť

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Cena videoškolenia: 30€ s DPH
Zľava 25% z ceny – t.j. 22,50€ s DPH

Videoškolenie je dostupné!
Materiál priložený k videoškoleniu na stiahnutie.

Obsah videoškolenia:

3. deň:
Zúčtovacie vzťahy
Analytická evidencia k účtom pohľadávok a záväzkov
Účtovanie v cudzej mene

Pohľadávky
Vznik a inkaso pohľadávok
Poskytnuté preddavky
Pohľadávky voči zamestnancom
Zápočty vzájomných pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene)
Pohľadávky po lehote splatnosti
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Opravné pohľadávky z pohľadu zákona o dani z príjmov
Odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska
Postúpenie pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska
Premlčanie pohľadávok
Podsúvahová evidencia k pohľadávkam
Úroky z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko)
Zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
Zmenky na inkaso

Záväzky
Vznik a úhrada záväzkov
Prijaté preddavky
Záväzky voči zamestnancom
Premlčanie záväzkov  (účtovné a daňové hľadisko)
Odpustenie záväzku (dlhu)
Zabezpečenie záväzkov
Podsúvahová evidencia k záväzkom
Úroky z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko)
Zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
Rezervy
Vymedzenie rezerv
Rezervy z účtovného pohľadu
Rezervy z pohľadu zákona o dani z príjmov
Tvorba a zúčtovanie rezerv v príkladoch
Zmenky na úhradu

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok
Dočasné rozdiely
Špecifikum odloženej daňovej pohľadávky
Účtovanie a vykazovanie

Objednať len videoškolenie z 3. školiaceho dňa

Videoškolenie je súčasťou balíka 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne
Objednaním balíka ušetríte!
Cena balíka: 120€ s DPH 78€ s DPH (zľava 35% z pôvodnej ceny!)

Objednať balík 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne

Uverejnené v Videoškolenia