Videoškolenie: Účtovníctvo krok za krokom 4. časť

Účtovníctvo krok za krokom – 4.časť

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Cena videoškolenia: 30€ s DPH
Zľava 25% z ceny – t.j. 22,50€ s DPH

Videoškolenie je dostupné!
Materiál priložený k videoškoleniu na stiahnutie.

Obsah videoškolenia:

4. deň:
Úvod
Analytická evidencia k účtom vlastného imania
Analytická evidencia k účtom nákladov a výnosov

Vybrané problémy z účtovania vlastného imania
Účtovanie základného imania a zmeny v základnom imaní
Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s. r. o.
Usporiadanie straty v s. r. o.
Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v a. s.
Usporiadanie straty v a. s.

Náklady
Základné zásady používané na účtovanie nákladov
Spotrebované nákupy
Drobný majetok účtovaný do nákladov
Reklamné predmety
Pohonné látky
Možnosti uplatňovania výdavkov na pohonné látky z pohľadu zákona o dani z príjmov
Pripočítateľné položky k základu dane z príjmov pri nadspotrebe pohonných látok
Paušálne výdavky na pohonné látky a postup pri uplatňovaní tohto spôsobu výdavkov na daňové účely
Prijaté služby
Náklady na reklamu
Účtovanie miezd
Účtovanie daní
Účtovanie na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Účtovanie finančných nákladov
Účtovanie škôd

Výnosy
Základné zásady používané na účtovanie nákladov
Účtovanie na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Účtovanie finančných výnosov

Časové rozlišovanie v podvojnom účtovníctve
Podstata akruálneho princípu a časové rozlišovanie
Účty časového rozlišovania
Výnimky z časového rozlišovania
Náklady budúcich období
Komplexné náklady budúcich období
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Príjmy budúcich období

Opravy chýb minulých období
Významné opravy nákladov a výnosov minulých období v účtovníctve
Nevýznamné opravy nákladov a výnosov minulých období v účtovníctve
Opravy chýb minulých období z daňového hľadiska (povinnosť podať dodatočné daňové priznanie, možnosť zahrnutia opráv do daňového priznania v zdaňovacom období, v ktorom bola oprava vykonaná)

Nepeňažné príjmy zamestnanca
Nepeňažné príjmy zamestnanca z pohľadu zákona o dani z príjmov
Nepeňažné príjmy zamestnanca z pohľadu zamestnávateľa (účtovné a daňové aspekty)
Súkromné použitie automobilu zamestnancom
Súkromné telefónne hovory zamestnanca zo služobného telefónu
Súkromné nákupy zamestnancov a konateľov zo služobných (platobných / debetných) kariet

DPH platená v IČŠ
Účtovanie DPH platenej v IČŠ
Požiadanie o vrátenie DPH zaplatenej v IČŠ
DPH zaplatená v IČŠ z pohľadu zákona o dani z príjmov
Registrácia DPH v IČŠ

Objednať len videoškolenie zo 4. školiaceho dňa

Videoškolenie je súčasťou balíka 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne
Objednaním balíka ušetríte!
Cena balíka: 120€ s DPH 78€ s DPH (zľava 35% z pôvodnej ceny!)

Objednať balík 4 videoškolení Účtovníctvo komplexne

Uverejnené v Videoškolenia