Zavrieť

Porady

zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Od 1.1.2013 je v platnosti nový zákon 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti. Podľa tohto zákona je zakázané realizovať platby v hotovosti, podľa § 4 ods.1) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Následne § 6 ods.2) uvádza, že hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Predpokladám, že tento paragraf chcel ošetriť to, ak sa jedna faktúra bude platiť v hotovosti, aby sa jej platba nerozdelila na drobné a tým by sa zabezpečilo neprekročenie limitu 5000eur. V zákone však absentuje bližšia definícia pojmu "právny vzťah". Istá definícia pojmu "Právny vzťah" , ktorú som našla je nasledovná...právny vzťah je spoločenský vzťah medzi najmenej dvoma konkrétne určenými právnymi subjektami, upravený právnymi normami, v ktorom jeho účastníci sú nositelia vzájomne spätých subjektívnych práv a právnych povinností, ktoré vznikajú týmto subjektom priamo alebo sprostredkovane na základe právnych noriem.

Z toho znenia by však vyplývalo, že sa jedná o zmluvu ako celok a nie o jednotlivé právne úkony ako napr. mesačne dodávané služby na základe zmluvy. Zákon tiež neuvádza ani stanovenie nejakého časového horizontu, počas ktorého sa bude kumulovať táto hodnota až do hranice 5000 eur. Čo v prípade ak odmena za služby je na báze ročnej odmeny (vyúčtovanie na konci roka) a platí sa preddavkovo mesačne, ale tiež na báze výpočtu z premennej, nie je možne stanoviť, či ročná odmena presiahne čiastku 5000eur. Tým pádom mesačné preddavky na ročnú odmenu by mali či nemali byť platené bankou? Alebo, čo ak dostanem faktúru na 5000 eur a zaplatím v hotovosti 4999eur, a 1 eur nedoplatím veriteľovi z tej jednej faktúry? Máte niekto nejaké dostupné info k tomuto zákonu, nejaké pokyny, usmernenia..... vďaka
Usporiadat
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

z dovodovej spravy

k §6
...

Navrhnuté ustanovenie v odseku 2 má za cieľ určiť hodnotu platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko plnení, napriek tomu, že ide o plnenie z jedného právneho vzťahu, napr. na základe jednej zmluvy (ale platba je rozdelená na niekoľko záloh).

Medzi takéto platby nie je považovaný napr. opakovaný nákup stavebnín medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne.
3 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
Zuzka555 Zuzka555

Zuzka555 je offline (nepripojený) Zuzka555

A vie niekto poradiť ako by to teda malo byť, ak zoberieme zálohovú platbu trebárs 4000,- Eur a vyúčtovacia faktúra bude na 6000,- Eur. Teda doplatok 2000,- Eur. Môžeme zobrať obidve platby v hotovosti? Alebo záloha môže byť v hotovosti a doplatok na účet? Podľa mňa tu ide o §6 odsek 2 zákona o jeden právny vzťah.
Naposledy upravil Zuzka555 : 03.01.13 at 14:16 Dôvod: Vynechané slovo
0 0
romanaB79 romanaB79

romanaB79 je offline (nepripojený) romanaB79

mne z toho vychádza, že ide o §6 ods.2 a teda pravdepodobne preddavok 4000,-eur, by ešte mohol byť v hotovosti, avšak každá ďaľšia platba týkajúca sa konkrétneho obchodu už by mala byť bezhotovostná....
0 0
Ester plus Ester plus

Ester plus je offline (nepripojený) Ester plus

Možno na základe tohto zákona vybrať väčšiu hotovosť v banke a prijať ju do firemnej pokladne a opačne väčšiu hotovosť odniesť do banky. Či aj tu budú plaiť obmedzenia?
0 0
Indeed Indeed

Indeed je offline (nepripojený) Indeed

Tento zákon bol schválený preto aby PODCHYTIL a zdokumentoval OBEH peńazí.

Možete priniesť do banky aj 150 000 euro a zložiť ich na svoj účet.. AVŠAK budte pripravení na zodpovedanie istých otázok ,ktoré Vám položí finančná polícia.
Aj pred prijatím tohto zakona sa zisťoval povod každej sumy väčšej ako 15 000 €.

Vyznam tohto zákona je v tom,že je zakázané platiť v hotovosti sumu väčšiu ako 5000€ len na príjmový doklad.

Každá iná transakcia može prebiehať v ľubovoľnom objeme fin.prostriedkov ,lebo bude ZADOKUMENTOVANÁ bankou.
1 0
Ester plus Ester plus

Ester plus je offline (nepripojený) Ester plus

Ak FO podnikateľ zaúčtuje osobný vklad, pričom sa nejedná o peniaze prevedené z účtu aj to je podozrivá transakcia?
0 0
Gel100 Gel100

Gel100 je offline (nepripojený) Gel100

Zahranicny zakaznik musi zaplatit zalohu 20.000 eur.
Pride do Slovenska len na 1 den. Peniaze ma v hotovosti. Ucet v slovenskej banke nema. Moze zaplatit hotovost na poste na ucet predajca alebo potrebuje navstivit tu istu banku, kde ma predajca ucet? Moze aj cez inu banku?
0 0
kuravesele kuravesele

kuravesele je offline (nepripojený) kuravesele

Človek sa učí celý život :-) aj tak zomrie sprostý :-) ...viac
A napríklad ked refakturujem elektrinu odberatelovi, a má dve odberné miesta (čiže robím dve faktúry), jedna napríklad vo výške 4000 eur, druhá 3500 eur...tak ked je to na dvoch faktúrach môže mi to zaplatiť v hotovosti? Ja mu dám 2 bločky z ERP. Ďakujem za odpoveď.
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

§ 8
Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté
a) pri poskytovaní platobných služieb,1) poštových služieb2) a poštového platobného styku,2)
b) pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,3)
c) pri spracovávaní bankoviek a mincí,4)
d) pri preprave bankoviek a mincí,5)
e) pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
f) pri správe daní,6)
g) v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,7)
h) v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,8)
i) v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí,9) pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,10)
j) v cudzine, ak
1. platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky,11) so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, so zabezpečovaním plnenia úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo
2. právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti,
k) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,12)
l) pri výkone sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,13)
m) pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou,14)
n) v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností,15)
o) odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis.16)

Z dôvodovej správy:

K § 8
Navrhnuté ustanovenie upravuje výnimky z aplikácie zákona.

K písm. a): Odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti nad stanovený limit sa nevzťahuje na prípady, keď jednou zo strán, medzi ktorými k faktickému toku hotovosti dochádza, je osoba oprávnená poskytovať platobné služby alebo poštové služby. Tieto osoby podliehajú dohľadu a je zaistená riadna evidencia o týchto tokoch hotovosti. V praxi sa môže jednať predovšetkým o vloženie hotovosti na účet, výber hotovosti z účtu, o zloženie hotovosti
k hotovostnému prevode alebo vyplatenie hotovosti v dôsledku hotovostného prevodu. Aplikácia výnimky je obmedzená iba na prípady súvisiace s poskytovaním platobných, poštových služieb a poštového platobného styku. Preto napr. mobilní operátori, ktorí sú oprávnení poskytovať platobné služby ako tzv. poskytovatelia platobnej služby malého rozsahu, nemôžu uvedenú výnimku využiť všeobecne, ale práve len v súvislosti
s poskytovaním platobných služieb.

K písm. b): Z režimu odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti nad stanovený limit sa navrhuje vyňať aj osoby, vykonávajúce obchody s devízovými hodnotami podľa devízového zákona. Tieto osoby podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska a rovnako ako v prípade poskytovateľov platobných služieb sú povinní viesť riadnu evidenciu o tokoch hotovosti.

K písm. c) a d): K faktickému toku hotovosti dochádza aj v súvislosti so službou spočívajúcom v spracovaní alebo preprave hotovosti a javí sa ako vhodné uvedené výnimky zakotviť, lebo je evidentné, že tieto faktické toky hotovosti nemôžu byť z povahy veci viazané na limit stanovený zákonom. Výnimku môžu využiť len osoby, ktoré uvedené služby poskytujú oprávnene.

K písm. e): Výnimka sa vzťahuje na situácie, keď Národná banka Slovenska predáva pamätné mince, zberateľské mince a môže predávať aj obchodné mince. Ustanovenie musí zahrnúť aj výmenu poškodených bankoviek alebo minci a výmenu neplatných slovenských korún za eurá.

K písm. f) a g): Navrhuje sa výnimka odovzdávať a prijímať platby v hotovosti v súvislosti so správou daní a uplatňovaním colných predpisov.

K písm. h): Navrhuje sa výnimka odovzdávať a prijímať platby v hotovosti aj v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, krízovej situácie, počas ktorej je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a aj mimoriadnej situácie, počas ktorej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

K písm. i): Zo zákazu odovzdať alebo prijať platbu sú vyňaté aj platby v hotovosti vykonávané v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s notárskou úschovou peňazí, ďalej pri exekúcii súdnym exekútorom alebo pri colnom exekučnom konaní.

K písm. j): Výnimka zo zákona sa vzťahuje na situácie, kedy platba súvisí so zabezpečením zahraničných operácií ozbrojených síl, najmä v oblastiach s nedostatočne rozvinutým bankovým systémom (napr. Afganistan). Tu môžu nastať situácie, kedy je nutné uhradiť zahraničnému dodávateľovi za služby alebo materiál čiastku vo vyššom objeme, než je zákonom stanovených limit. Z podobných dôvodov sa bude výnimka vzťahovať na platby, ktoré súvisia so zabezpečením fungovania zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a platby Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), zriadenou Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a na základe zákona. č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorej rozvojové projekty sú často realizované v nestabilných krajinách, kde je hotovostná platba mnohokrát jediným možným spôsobom odovzdania finančných prostriedkov vlastnému realizátorov v mieste.
Zákaz previesť platbu v hotovosti sa nebude vzťahovať ani na situácie, kedy zahraničné právo štátu, v ktorom sa platba prevádza, vyžaduje previesť danú platbu v hotovosti.

K písm. k): Pri plnení činností Vojenského spravodajstva môžu nastať situácie, keď je potrebné realizovať platbu v hotovosti v sume vyššej, ako je uvedená v návrhu zákona.
Návrhom sa vytvoria zodpovedajúce podmienky pre zabezpečenie plynulého a riadneho plnenia zákonných úloh Vojenského spravodajstva.

K písm. l): Výnimka zohľadňuje potreby Sociálnej poisťovne pri aplikácii zákona
č. 461/20036 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podľa § 142 ods.6 písm. c) zákona o sociálnom poistení je možné poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie platiť aj v hotovosti v Sociálnej poisťovni. Tento spôsob prijímania platieb považuje Sociálna poisťovňa za efektívny, pričom platby od jednotlivcov, ale aj platby od viacerých platiteľov poistného za deň, môžu prekročiť limit ustanovený zákonom. Taktiež môže vzniknúť potreba dotácie pokladne Sociálnej poisťovne nad ustanovený limit, a to v súvislosti s úhradou telegrafických, resp. bezhotovostných výplat dôchodkov alebo s možnosťou vyplatiť napr. doplatok na dôchodku, resp. inej dávke v hotovosti nad stanovený limit. Výnimka sa navrhuje v záujme zabezpečenia úloh Sociálnej poisťovne a zachovania administratívnej pružnosti pri výkone sociálneho poistenia.

K písm. m a n): Slovenská informačná služba, ako štátny orgán sui generis s celoštátnou pôsobnosťou, plní úlohy ustanovené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, a to vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu, ako aj ďalšie úlohy v rozsahu jej pôsobnosti vyplývajúce z osobitných zákonov, z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj úlohy z dohôd o spolupráci s orgánmi obdobného zamerania a pôsobnosti a medzinárodnými organizáciami. Vzhľadom na charakter uvedených úloh je potrebné, aby ich realizácia bola uskutočňovaná aj utajovaným spôsobom. V pôsobnosti Slovenskej informačnej služby dochádza k realizácii platieb v hotovosti z dôvodu nevyhnutnosti utajenia činnosti Slovenskej informačnej služby, utajenia činnosti jej príslušníkov pri výkone pôsobnosti Slovenskej informačnej služby, utajenia príslušnosti príslušníkov Slovenskej informačnej služby k Slovenskej informačnej službe a napokon aj v súvislosti s utajením správy majetku Slovenskej republiky vykonávanej Slovenskou informačnou službou. Platby v hotovosti sú z uvedeného dôvodu realizované napríklad pri obstarávaní technických prostriedkov a dopravných prostriedkov používaných utajovaným spôsobom, v rámci spolupráce Slovenskej informačnej služby so zahraničnými spravodajskými službami, ako aj pri uskutočňovaní spravodajskej činnosti. V prípade uskutočňovania vyššie uvedených transakcií bezhotovostným spôsobom by nebolo možné minimalizovať okruh subjektov, ktoré majú vedomosť o existencii takejto platby Slovenskou informačnou službou, pričom by bolo zároveň možné identifikovať vzťah príjemcu platby so Slovenskou informačnou službou, čím by došlo nielen k ohrozeniu plnenia úloh Slovenskej informačnej služby, ale aj k možnému ohrozeniu života a zdravia jej príslušníkov, ako aj osôb konajúcich v prospech Slovenskej informačnej služby.

K písm. o): V zmysle zákona č. 191/1950 Zb., v znení neskorších je možné v platobnom styku používať zmenky a šeky. Osobitné predpisy v niektorých prípadoch stanovujú dokonca povinnosť ich používania (§ 9 ods. 8 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku).
Zmenka je cenným papierom, ktorý predpokladá jej zaplatenie v určitom mieste oproti jej vydaniu (§ 39 I. čl. zákona č. 191/1950 Zb.). Pri zákaze možnosti realizácie hotovostnej platby, dôjde z povahy veci aj k faktickému obmedzeniu používania zmeniek, keďže zmenku, ktorá už bola uvedená do obehu, nebude možné z obehu oproti zaplateniu zmenkovej sumy stiahnuť.
V súčasnosti pritom môžu byť v obehu zmenky, ktoré predpokladajú ich predloženie na platenie po účinnosti tohto zákona. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby predložený návrh zákona bol zosúladený s predpismi upravujúcimi používanie zmeniek a šekov tak, aby platenie zmenky oproti jej vydaniu s potvrdením o platení mohlo byť realizované.
Podľa § 107 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
a Železničnej polície v znení neskorších predpisov je možné služobný príjem príslušníka vyplatiť len v hotovosti. V praxi môže výnimočne nastať situácia, kedy služobný príjem príslušníka Slovenskej informačnej služby presiahne uvedenú sumu, pričom v súlade
s navrhovaným znením zákona nebude Slovenská informačná služba oprávnená takúto platbu príslušníkovi odovzdať a príslušník takúto platbu oprávnený prijať, pričom podľa cit. ustanovenia objektívne neexistuje iná možnosť, ako uskutočniť túto platbu len formou hotovostného platobného styku.
Taktiež zákon o cestovných náhradách prikazuje zamestnávateľom poskytnúť zamestnancom preddavky na cestovné náhrady v hotovosti (iný spôsob je prípustný len po dohode so zamestnancom). V prípade dlhších služobných ciest do zahraničia môže suma preddavku presiahnuť hranicu 5 000 eur a zamestnávateľ sa ľahko môže dostať do situácie, kedy plnenie povinnosti podľa jedného zákona (vyplatenie preddavku v hotovosti) je v rozpore s iným zákonom (zákaz platby nad 5.000 eur). Tak isto bolo do výnimiek zo zákazu podľa § 4 návrhu, zapracované aj odovzdanie alebo prijatie dražobnej zábezpeky podľa § 14 zákona
č. 572/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov, nakoľko tento zákon umožňuje zloženie dražobnej zábezpeky účastníkom dražby v hotovosti do rúk dražobníka.

394/2012 Z. z.Zákon o obmedzení platieb v hotovosti - http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-394

dôvodová správa - všeobecná časť http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Downl...x?DocID=371621
dôvodová správa - osobitná časť http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Downl...x?DocID=371622
7 0
Gel100 Gel100

Gel100 je offline (nepripojený) Gel100

Dakujem, vazena Dara1. Ale to je dost zlozito vsetko studovat.
Takze moze moj zakaznik ist na postu a zaplatit zalohu 20 000 v hotovosti?
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Gel100 Pozri príspevok
Dakujem, vazena Dara1. Ale to je dost zlozito vsetko studovat.
Takze moze moj zakaznik ist na postu a zaplatit zalohu 20 000 v hotovosti?
ano moze - prostrednictvom posty, alebo vkladom na ucet

PS: a co bankovy prevod? ak je zahranicna platba v EUR v rámci EHP do 50000 € poplatky su rovnake ako za tuzemsky prikaz
0 0
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

§8 a)
0 0
Gel100 Gel100

Gel100 je offline (nepripojený) Gel100

Diky, ste zlata 1Dara. Tento cudzinec pride na Slovensku z krajiny mimo EU. Mu pohodlnejsie zaplatit v hotovosti.
0 0
johny18 johny18

johny18 je offline (nepripojený) johny18

Aj na tieto pripady sa vztahuje toto obmedzenie?

1. Spolocnik v s.r.o. kedysi vlozil do spolocnosti financnu vypomoc 50 000 eur, kazdy mesiac sa mu splaca 10 000 eur v hotovosti. Aj toto sa uz musi platit cez banku?
2. Autobazar, s.r.o. sprostredkuva predaj ojazdenych MV. Prijme platbu v hotovosti od kupujuceho, povedzme 8000 eur, ktoru potom odovzda predavajucemu. Uz nebude moct prijat ani takuto platbu, ak v tom vystupuje len ako sprostredkovatel?
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

johny18 Pozri príspevok
Aj na tieto pripady sa vztahuje toto obmedzenie?

1. Spolocnik v s.r.o. kedysi vlozil do spolocnosti financnu vypomoc 50 000 eur, kazdy mesiac sa mu splaca 10 000 eur v hotovosti. Aj toto sa uz musi platit cez banku?
2. Autobazar, s.r.o. sprostredkuva predaj ojazdenych MV. Prijme platbu v hotovosti od kupujuceho, povedzme 8000 eur, ktoru potom odovzda predavajucemu. Uz nebude moct prijat ani takuto platbu, ak v tom vystupuje len ako sprostredkovatel?
1. ano
2. predpokladam, ze autobazar nema opravnenie na poskytovanie platobnych sluzieb alebo postovych sluzieb - takze len bezhotovostne
2 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

najomna zmluvy na dobu neurcitu je jeden právny vztah ? vsak?

klient ma najomnu zmluvu oplatbach najomneho v ktorych ma sklad a v najomnej zmluve maju dohodnuty sposob platby v hotovosti...
treba spravit dodatok... moze uhradzat v hotovosti a ked presiahne sumu 5000 nasledne uz pocas trvania tohto najomneho vztahu napr dalsie 3 roky len cez banku?

priestory vlastni vraj nejaka strasie pani a podnikatel si dokonca nie je isty ci ma dana pani bankový ucet...
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Sarlotka Pozri príspevok
najomna zmluvy na dobu neurcitu je jeden právny vztah ? vsak?

klient ma najomnu zmluvu oplatbach najomneho v ktorych ma sklad a v najomnej zmluve maju dohodnuty sposob platby v hotovosti...
treba spravit dodatok... moze uhradzat v hotovosti a ked presiahne sumu 5000 nasledne uz pocas trvania tohto najomneho vztahu napr dalsie 3 roky len cez banku?

priestory vlastni vraj nejaka strasie pani a podnikatel si dokonca nie je isty ci ma dana pani bankový ucet...
kedze je to jeden pravny vztah, tak peniaze posielat postou - na adresu, ak nema ucet
2 0
Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

1Dara Pozri príspevok
kedze je to jeden pravny vztah, tak peniaze posielat postou - na adresu, ak nema ucet
dakujem tou postou to ma ani nenapadlo., ze aj tykto sposob platby existuje..

a kym nepresiahne sumu 5 000 moze jej chodit odnasat peniaze?
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

Sarlotka Pozri príspevok
dakujem tou postou to ma ani nenapadlo., ze aj tykto sposob platby existuje..

a kym nepresiahne sumu 5 000 moze jej chodit odnasat peniaze?
vychadzajuc z nizsie uvedeneho odpovedam ano, moze (len je potrebne odsledovat hranicu 5000 €)

V nadväznosti na vyššie uvedené sa týmto zákonom navrhuje

  1. zakázať platbu v hotovosti nad 5000 eur, pričom tento limit je zvýšený až na 15 000 eur pri platbách medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi navzájom; platbu, ktorá prevyšuje príslušný limit bude povinnosť vykonať bezhotovostne, pričom sa tento zákaz vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby na území SR, bez ohľadu na právny dôvod takejto platby a limit sa vzťahuje na vecne súvisiace platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu,
2 0
vnet vnet

vnet je offline (nepripojený) vnet

manželka,matka,podnikateľka
Pojem právny vzťah v zákone je podľa mňa nejasný. Pri faktúre ktorá je vystavená na 15000 € je jasné, že je to jeden právny vzťah a v hotovosti môže uhradiť iba 5000 €. Ale ako sa budú posudzovať pôžičky spoločníka spoločnosti v rôznych sumách a v rôznych termínoch v predchádzajúcich rokoch , ktoré si on podľa potreby vyberá rôzne raz 2000 €, inokedy 3500 € a pod.Celková suma pôžičiek sa posudzuje ako jeden právny vzťah, alebo každá pôžička sa bude sledovať samostatne.Pôžičky spoločnosti sú bezúročne. To isté by ma zaujímalo pri výbere zisku v hotovosti.Zisk za roky 2004-2010 sa považuje za jeden čiže spoločníci si môžu vybrať za celý rok len 5000 €, alebo si môžu za každý rok vybrať 5000 €.
2 2
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať