Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
0 0
ZSP_§264 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Vdovský dôchodok Dôchodok
264§ 264 (1) Vdove, ktorá má podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 nárok na vdovský dôchodok, vypláca sa vdovský dôchodok aj po tomto dni, ak spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a je...
0 0
ZSP_§263 (30.05.07)
263§ 263 (1) Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok podľa toht...
0 0
ZSP_§262 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
262§ 262 (1) Poistenec, ktorý splnil podmienky nároku na pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004, je po vzniku nároku na pomerný starobný dôchodok nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003...
0 0
ZSP_§261 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
261§ 261 (1) Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý splnil podmienky nároku na tento dôchodok pred 1. januárom 2004, je po vzniku nároku na starobný dôchodok nepretržite zamestnaný k 31. decembr...
0 0
ZSP_§255 (30.05.07)
255§ 255 Obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu (1) Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpiso...
0 0
ZSP_§249 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dôchodok
Poistenec 249§ 249 (1) Poistenec podľa tohto zákona je aj a) fyzická osoba, ktorá bola zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení podľa predpisov účinných pred 1. januárom 20...
0 0
ZSP_§235 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Sirotský dôchodok Dôchodok
235§ 235 Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby V žiadostiach, oznámeniach a podaniach adresovaných Sociálnej poisťovni sú právnické osoby a fyzické osoby povinné uvádzať identi...
0 0
ZSP_§226 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dôchodok
226§ 226 Povinnosti Sociálnej poisťovne (1) Sociálna poisťovňa je povinná a) viesť individuálny účet poistenca a zasielať každoročne najneskôr do 31. decembra poistencom informáciu o zmenách stavu...
0 0
ZSP_§163 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
163§ 163 Základný fond invalidného poistenia (1) Základný fond invalidného poistenia je určený na a) výplatu invalidného dôchodku, b) výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského...
0 0
ZSP_§162 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
162§ 162 Základný fond starobného poistenia (1) Základný fond starobného poistenia je určený na výplatu a) starobného dôchodku, b) predčasného starobného dôchodku, c) vdovského dôchodku, vdovec...
0 0
ZSP_§141 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
141§ 141 Odvod poistného (1) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť poistné, sú povinné poistné odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Za zamestnanca odvádza poistné na...
0 0
ZSP_§128 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
128§ 128 Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného...
0 0
ZSP_§117 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Sirotský dôchodok Dôchodok
117§ 117 Poukazovanie dávok a poberateľ dávky (1) Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 67) Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti, ak...
0 0
ZSP_§110 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
110§ 110 Zánik nároku na nemocenské a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky (1) Nárok na n...
0 0
ZSP_§96 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
96§ 96 Rehabilitačné (1) Poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia, má nárok na rehabilitačné. (2) Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej rehabilitácie okrem dní, a) v ...
Sleduj témy Dôchodok
na hlavnej stránke Porada.sk