Zavrieť

Porady

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.


Zmeny vo výškach rodičovského príspevku:
Opatrenie MPSVaR č. Účinnosť od Výška rodičovského príspevku
451/2013 Z.z.
1.1.2014
203, 20 eura
383/2012 Z. z.
1.1.2013
199, 60 eura
412/2011 Z.z.
1.1.2012
194,70 eura
571/2009 Z. z.
1.1.2011
190,10 eura
326/2009 Z. z.
1.9.2009
164,22 eura
267/2008 Z. z.
1.9.2008
4 780 Skk
321/2007 Z. z.
1.9.2007
4 560 Skk
493/2006 Z.z.
1.9.2006
4 440 Skk
378/2005 Z. z.
1.9.2005
4 230 Skk
415/2004 Z. z.
1.9.2004
4 110 Skk


Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa

• do troch rokov veku,
• do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
• do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak

a) aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Suma rodičovského príspevku

a) Rodičovský príspevok je 203,20 € mesačne.

b) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok 203,20 € sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť.

c) Rodičovský príspevok je mesačne 50% uvedenej sumy, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

d) Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.


Výplata rodičovského príspevku

• O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len "platiteľ")

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Zánik nároku

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek tri roky alebo 6 rokov,

b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Konanie o rodičovskom príspevku

• Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

• Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

• Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.Zdroj: http://www.upsvar.sk a jaspi
••• viac••• menej
1 2
Kedy nahlásiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne? (13.11.17)
Som na rodičovskej dovolenke a dostávam rodičovský príspevok. Zmenila som sdravotnú poisťovňu, novú zdravotnú kartu dostanem na konci decembra tohto roku a bude platiť od 1. januára 2018. Kedy mám n...
1 1
ziskanie max. podpory v nezamestnanosti (09.11.17)
Dobry den, rada by som sa s vami poradila. Som momentalne na RD, dcera bude mat 2 roky v januari. Som riadne zamestnana - vedena u zamestnavatela/ odpracovane nad 10 rokov/, u ktoreho planujem skoncit...
1 1
Kto plati za mna zdravotne a dochodkove poistenie v pripade nepoberania rodicovskeho prispevku? (07.11.17)
Som na rodicovskej dovolenke s 20 mesacnym synom. Na 2,5 mesiaca si zobral moj manzel matersku dovolenku (s tym istym dietatom t.j. mame iba jedno dieta). Ja som sa do prace nevratila ani nijak inak s...
1 0
Nárok na materské (07.11.17)
Pred nástupom na prvú materskú v roku 2014 som mala odpracovaných 6 rokov. Zo zamestnania som nastúpila na rodičovskú dovolenku, ktorá mi skončila 9.marca 2017. Vrátila som sa do zamestnania pôvodn...
1 0
otec na materskej (06.11.17)
Dobrý deň momentálne som na rodičovskej dovolenke a čerpám rodičovský príspevok do 3 rokov dieťatka. Keďže mám trvalý pracovný pomer v Českej republike (trvalý pobyt aj ja aj celá rodina máme na Slo...
1 3
Na aké príspevky mám nárok po narodení dieťaťa? (03.11.17)
Ahojte, rada by som si ujasnila zopar veci ohladom prispevkov po narodeni dietata. Narok na matersku mi nevznika (pracujem ako autor - slobodne povolanie), dobrovolne si socialne poistenie neplatim,...
1 1
prerušenie rodičovskej dovolenky (10.10.17)
Dobry den, Prosim Vas, vedeli by ste mi poradit Mam zamestnankynu na rodičovskej dovolenke a nastupuje do zamestnania aj ked dieta este nema 3 roky – bude poberat rodičovsky prispevok nadalej. Mam n...
3 2
Otec na materskej, matka nenastúpi späť do práce (28.09.17)
Zadala som otázku aj do Draka, ale možno aj tu mi bude vedieť niekto odpovedať. (Dúfam, že neporušujem Etiketu ).Dobrý deň, otec chce dať v práci žiadosť o rodičovskú dovolenku a požiadať SP o matersk...
1 0
ako cerpat prispevok na dieta do 3 rokov a zaroven nepokazit dalsiu matersku? (13.09.17)
zdravim vas! mam otazky s ktorymi si neviem poradit sama. momentalne cerpam rodicovsky prispevok-mam dvojicky-konci mi v juni 2018. chcela by som poberat do ukoncenia tohto obdobia prispevok na dieťa...
1 0
Môžem ísť za členku okrskovej volebnej komisie ak som na rodičovskej dovolenke? (20.08.17)
Zdravím. Pracujem ako učiteľka,no toho času som s 10mesačným synom na rodičovskej dovolenke. Môžem ísț za členku volebnej komisie ku voľbám v novembri? nepridem o rodičovský príspevok ak ten jeden den...
1 0
rodičovský príspevok (14.08.17)
Dobrý deň, veľmi pekne prosím o radu. Poberala som rodičovský príspevok z Rakúska, nakoľko tam priateľ pracuje ako opatrovateľ. Poberala som ho 20 mesiacov. Po narodení syna som ho bola žiadať na územ...
1 0
Prispevky od statu bez naroku na materske? (08.08.17)
Dobry den, pracujem pre firmu ako autor - na slobodne povolanie. Nevznika mi narok na materske. Viem , ze po narodeni dietata mam narok na rodicovsky prispevok. Nemam narok aj na nejaky prispevok e...
1 0
Zdravotné poistenie SZČO a poistenec štátu, súbeh, ako má podla zákona postupovat zdravotná poistovne (08.08.17)
Mám súbeh SZČO a poistenec štátu. Rodičovský príspevok som poberala do 30.04.2017 (bolo to do 4,5 roka veku dieťaťa). Úrad práce sám o...
1 0
Otec na materskej - potom HPP či len dohoda, zhrnutie. (24.07.17)
Ahojte, ak by som chcel ísť na materskú... - manželka je na rodičovskom, dcéra bude mať 3 roky 24. 2. 2018. - ak by som chcel ísť na materskú, musí manželka nastúpiť do zamestnania alebo môže osta...
1 0
Koniec materskej - čo s DIČ? (16.07.17)
Dobrý deň, beham po internete a pozeram si svoje povinnosti. Neviem či tomu rozumiem správne, tak sa obraciam tu. 14.07 t.j. v piatok mi skončil rodičovsky prispevok a pridavky (trojročná materska po ...
Sleduj témy Rodičovský príspevok
na hlavnej stránke Porada.sk