Zavrieť

Porady

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.


Zmeny vo výškach rodičovského príspevku:
Opatrenie MPSVaR č. Účinnosť od Výška rodičovského príspevku
451/2013 Z.z.
1.1.2014
203, 20 eura
383/2012 Z. z.
1.1.2013
199, 60 eura
412/2011 Z.z.
1.1.2012
194,70 eura
571/2009 Z. z.
1.1.2011
190,10 eura
326/2009 Z. z.
1.9.2009
164,22 eura
267/2008 Z. z.
1.9.2008
4 780 Skk
321/2007 Z. z.
1.9.2007
4 560 Skk
493/2006 Z.z.
1.9.2006
4 440 Skk
378/2005 Z. z.
1.9.2005
4 230 Skk
415/2004 Z. z.
1.9.2004
4 110 Skk


Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa

• do troch rokov veku,
• do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
• do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak

a) aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Suma rodičovského príspevku

a) Rodičovský príspevok je 203,20 € mesačne.

b) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok 203,20 € sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť.

c) Rodičovský príspevok je mesačne 50% uvedenej sumy, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

d) Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.


Výplata rodičovského príspevku

• O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len "platiteľ")

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Zánik nároku

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek tri roky alebo 6 rokov,

b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Konanie o rodičovskom príspevku

• Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

• Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

• Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.Zdroj: http://www.upsvar.sk a jaspi
••• viac••• menej
1 1
Oznamovanie ZP čerpanie dovolenky počas poberania rodičovského príspevku (23.07.18)
Ahojte, môžete prosím skontrolovať či sú správne oznámenia zdravotnej poistovni pre nasledovné udalosti: * Zamestnankyňa bola na MD do 20.7.2018 * Od 21.7.2018 poberá rodičovský príspevok (bude pobera...
1 0
evidencia na urade prace (28.06.18)
dobry de, bola som 10 rokov na rodičovskej dovolenke.. prvy syn sa mi narodil r.2009 , tri roky som dostavala matersku, po troch rokoch som poziadala o rodicovsky prispevok.. pocas toho som otehotnela...
1 0
Skončenie pracovného pomeru po dlhodobej PN vo výpovednej lehote (26.06.18)
Dobry den. Chcela by som sa spytat ktorym dnom mi skonci pracovny pomer, ked som na dlhodobej PN konkr. 2 roky a 3 mesiace, mam priznany polovicny ID, Pn pokracuje vzhladom na to, ze som otehotnela po...
1 0
Kde a do kedy sa treba nahlásiť po rodičovskej dovolenke? (25.06.18)
Dcérka mala 3 roky 28.5.2018.Dostala som ponuku do práce 18.6.2018 som nastúpila do zamestnania,odpracovala som jeden deň a už som musela ostať doma,lebo nemám kde nechať malú-Takže som volala do prác...
1 0
Materská dovolenka odloženie (24.05.18)
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať som szco a od 1.5 som začal poberať materskú, chceme začať stavať dom a zisťoval som hypotéku a jedna banka mi dala možnosť ze keď zruším materskú a žena sa prihlási ...
2 3
Stala sa chyba?: Bolo treba podať DP (02.05.18)
Dobrý deň, pri dodatočnej registrácii na DÚ ohľadom prenájmu nehnuteľnosti v mojom výlučnom vlastníctve došlo k zisteniu, že nemám zrušenú živnosť. Po prerušení na dva roky (do septembra 2014) som ...
2 0
Platia externisti odvody? (28.04.18)
Manželka študuje druhý rok na magisterskom stupni. Ešte pred ukončenim bakalárskeho štúdia, ktoré študovala hned po strednej škole na dennom, za nám narodila dcérka. Začali sme poberať rodičovský prís...
1 0
SZCO materská a rodičovský zároveň? (03.04.18)
Dobrý deň ,chcel by som sa opýtať.Máme 2 deti jedno 2 roky a druhe len cez mesiac .Žena poberá rodičovský príspevok na staršie dieťa.Ja by som chcel ísť na materskú a otázka je či manželka môže pobera...
1 0
Ročné zúčtovanie dane otca na materskej (26.03.18)
Zdravím všetkých, chcem sa spýtať ako je to s RZD u otca, ktorý bol na rodičovskej, poberal dávku materské. Jeho žena počas tohto obdobia bola na úrade práce a po skončení poberania dávky otca sa vr...
1 2
Materská vo výpovednej lehote? (20.03.18)
Dobrý deň, potrebujeme poradiť. Manžel pracuje od októbra min roku (2017) na TPP vo firme, včera mu oznámili , že ku koncu mesiacu firma konci. Ostávajú dva týždne. Ja poberám rodičovský príspevok. C...
1 0
Nčzd na manželku (20.03.18)
Dobrý deň,poprosim Vas o radu,manžel vypisuje DP a riešime NČZD na manželku(mna:-) ...ako rataam vždy mi vyjde niečo ine...môžte mi s tým niekto pomôcť?je to prvý krát... takže od 1.1.2017 som pobera...
1 0
Podpora v nezamestnanosti po skončení materskej dovolenky (18.03.18)
Dobrý deň, od augusta som na materskej dovolenke, ktorá mi bude k 31.3.2018 končiť. Mala by som prejsť na rodičovskú dovolenku avšak počas materskej mi vypršala pracovná zmluva, mala som ju iba na dob...
1 0
DP 2017 (14.03.18)
Kamoška dala v roku 2017 do prenájmu dve izby na podnikanie. Jej príjem je 1800 EUR. Musí podávať DP??? Poberá rodičovský príspevok. Podáva sa DP len vtedy ak jej príjem presiahol 1900 EUR?
1 0
zamestnanec daňové priznanie (10.03.18)
Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mám príjem zo zamestnania za 5 mesiacov. Bola som na Pn 2 mesiace rodičovský príspevok som poberala 5 mesiacov. Rodičovský príspevok a PN sa nezapočítava do Daňového priznania?Tento rok nie je možné si uplatniť z...
1 0
Nárok na finančné dávky popri materskej dovolenke (05.03.18)
Koncom marca tohto roku nastupujem na materskú dovolenku (teraz som PN), zároveň mám doma 2 - ročné dieťa, na ktoré poberám rodičovský príspevok. Chcem sa preto opýtať, kedy mi zanikne nárok na rodičo...
Sleduj témy Rodičovský príspevok
na hlavnej stránke Porada.sk