Zavrieť

Porady

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.


Zmeny vo výškach rodičovského príspevku:
Opatrenie MPSVaR č. Účinnosť od Výška rodičovského príspevku
451/2013 Z.z.
1.1.2014
203, 20 eura
383/2012 Z. z.
1.1.2013
199, 60 eura
412/2011 Z.z.
1.1.2012
194,70 eura
571/2009 Z. z.
1.1.2011
190,10 eura
326/2009 Z. z.
1.9.2009
164,22 eura
267/2008 Z. z.
1.9.2008
4 780 Skk
321/2007 Z. z.
1.9.2007
4 560 Skk
493/2006 Z.z.
1.9.2006
4 440 Skk
378/2005 Z. z.
1.9.2005
4 230 Skk
415/2004 Z. z.
1.9.2004
4 110 Skk


Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa

• do troch rokov veku,
• do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
• do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak

a) aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Suma rodičovského príspevku

a) Rodičovský príspevok je 203,20 € mesačne.

b) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok 203,20 € sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť.

c) Rodičovský príspevok je mesačne 50% uvedenej sumy, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

d) Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.


Výplata rodičovského príspevku

• O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len "platiteľ")

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Zánik nároku

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek tri roky alebo 6 rokov,

b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Konanie o rodičovskom príspevku

• Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

• Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

• Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.Zdroj: http://www.upsvar.sk a jaspi
••• viac••• menej
85 332
Prežijú rok 2013? (09.12.12)
Prečo mám hrôzu zo zmien, ktoré majú byť platné od 1.1.2013 ? Nemám problém s tým, aby sa z dohôd platilo poistné, ak to má hlavu a pätu. Ale to nie je prípad našich zákonov, ktoré majú byť účinné p...
13 5
kedze nikto neodpovedal, tak napisem moju skusenost - Otec na materskej a dieta v skolke (28.09.18)
platne k mesiacu September 2018 ist na Socialnu poistovnu a informovat o umysle nastupit otca na matersku. Tam vam daju tieto papiere, ktore potom odovzdate na Socialnej poistovni: - Ziadost o mater...
10 1
..."Kto to dieťa čičíka?".. (30.06.13)
..naozaj nič nie je zaujímavejšie na nedeľné popoludnie, ako zapnúť telku a práve, keď beží relácia Občan za dverami"...a prečo?.. ..preto, že sa môžete akurát tak dobre rozčúliť na tento štát!... .....
7 7
Je mozne, aby otec isiel na matersku a zena ostala doma na rodicovskej s pozastavenym rodicovskym prispevkom? (25.01.18)
Dobry den, ja by som mal otazku. Moze ist otec na matersku, ked je mama na rodicovskej a nechce sa vratit zatial do prace? Samozrejme rodicovsky prispevok sa pozastavi. Samozrejme otec sa vrati potom ...
6 1
SZČO,rodičovsky prispevok a pracovna zmluva (01.10.18)
V septembri sme prijali zamestnanca-doniesol mi potrebne doklady,doklady o ukonceni zivnosti len akosi "pozabudol"povedat ze este do polovice septembra bol na rodicovskom prispevku (doklad mi donesie)...
4 0
Môže manžel odísť na materskú a počas nej pracovať na dohodu? (22.08.16)
Známa chce predčasne ukončiť poberanie rodičovského príspevku nakoľko sa jej vyskytla práca. Manžel by chcel odísť na materskú. Ak by zamestnávateľ súhlasil, môže počas poberania materskej pracovať u ...
4 0
Oznamovacie povinnosti SZČO - SP (28.07.16)
http://www.socpoist.sk/aktuality-upozornenie-pre-szco--pri-preruseni-poistenia-maju-nadalej-voci-socialnej-poistovni-oznamovaciu-povinnost/48411s62239c Upozornenie pre SZČO: Pri prerušení poistenia m...
3 2
Otec na materskej, matka nenastúpi späť do práce (28.09.17)
Zadala som otázku aj do Draka, ale možno aj tu mi bude vedieť niekto odpovedať. (Dúfam, že neporušujem Etiketu ).Dobrý deň, otec chce dať v práci žiadosť o rodičovskú dovolenku a požiadať SP o matersk...
3 0
RZD a aké mám iné nároky ? (23.01.17)
V roku 2016 som bol v pracovnom pomere do 30.9, dokedy som poberal aj daňový bonus na dieťa. Od 1.10.2016 som evidovaný nezamestnaný. Keď požiadam bývalého zamestnávateľa o vykonanie RZD, doplatí mi ...
3 0
chorá matka a umiestnenie dieťaťa do jasiel (14.02.16)
Od marca 2016 chceme umiestniť 2,5 ročné dieťa do jasiel, nakoľko matka poberajúca rodičovský príspevok je od decembra 2015 dlhodobo vážne chorá. Na aké dávky budeme mať nárok od marca ? Je možné pož...
3 0
rodičovská dovolenka a DVP (24.01.15)
môže si manžel uplatniť na manželku odpočítateľnú položku ak poberala rodičovský príspevok a mala DVP , ked mala príjem 150€ za rok. Teda 3803,33-150€=3653,33€?
3 8
Hromadná pripomienka proti zrušeniu rodičovského príspevku pre pracujúcich rodičov (03.07.13)
Pripravuje sa zrušenie rodičovského príspevku pre pracujúcich rodičov, hromadnú pripomienku môžte podporiť podľa usmernenia v tomto linku : http://www.beblavy.sk/2013/07/rodicovsky_prispevok/
3 2
Daňové priznanie - prenájom bytu (20.03.13)
Potrebujem poradiť. V roku 2012 som poberala materskú a rodičovský príspevok. Okrem toho som mala príjmy z prenájmu bytu. Musím podávať daňové priznanie? Zároveň Vás prosím skontrolovať, či som sprá...
2 2
Materská pri zrušení firmy (11.02.20)
Som tehotná s druhým dieťaťom, (rodím v máji) momentálne poberám rodičovský príspevok. Môj zamestnávateľ koncom marca ruší firmu. Mám nejakú šancu, žeby som dostala materskú aj pri druhom dieťati v t...
2 0
Vyplacanie PN po skonceni MD (15.08.18)
Ahojte, je pravda že po ukončení materskej dovolenky ak sa dám vypísať do 7 dní budem mi vyplácaná PN + budem môcť poberať rodičovský príspevok?
Sleduj témy Rodičovský príspevok
na hlavnej stránke Porada.sk