Zavrieť

Porady

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.


Zmeny vo výškach rodičovského príspevku:
Opatrenie MPSVaR č. Účinnosť od Výška rodičovského príspevku
451/2013 Z.z.
1.1.2014
203, 20 eura
383/2012 Z. z.
1.1.2013
199, 60 eura
412/2011 Z.z.
1.1.2012
194,70 eura
571/2009 Z. z.
1.1.2011
190,10 eura
326/2009 Z. z.
1.9.2009
164,22 eura
267/2008 Z. z.
1.9.2008
4 780 Skk
321/2007 Z. z.
1.9.2007
4 560 Skk
493/2006 Z.z.
1.9.2006
4 440 Skk
378/2005 Z. z.
1.9.2005
4 230 Skk
415/2004 Z. z.
1.9.2004
4 110 Skk


Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa

• do troch rokov veku,
• do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
• do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak

a) aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Suma rodičovského príspevku

a) Rodičovský príspevok je 203,20 € mesačne.

b) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok 203,20 € sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť.

c) Rodičovský príspevok je mesačne 50% uvedenej sumy, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

d) Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.


Výplata rodičovského príspevku

• O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len "platiteľ")

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Zánik nároku

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek tri roky alebo 6 rokov,

b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Konanie o rodičovskom príspevku

• Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

• Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

• Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.Zdroj: http://www.upsvar.sk a jaspi
••• viac••• menej
1 2
Materská - Nemocenské poistenie 240 dní (01.06.21)
Dobrý deň, chcem sa informovať jedná známa je vypísaná na materskú 26.5.2021 8 týždňov pred pôrodom. V novembri dostala výpoveď z práce a má splnenú podmienku že je poistená len 240 dní. Nemá nárok n...
1 0
rodičovský príspevok a zamestnanie (02.02.21)
Pokiaľ zamestnáme niekoho na rodičovskom príspevku na pracovný pomer - normálne ho nahlásim na sociálnu poisťovnu (zamestnanec-pravidelný príjem) a zdravotnú poisťovnu? Má nejaké oznamovacie povinnost...
1 0
Nástup po rodičovskej dovolenke (25.01.21)
Ahojte. Zamestnankyni končí RD 03.04.2021. Do zamestnania však chce nastúpiť až v septembri 2021. Má nárok na 90 dní dovolenky. Aké možnosti má na vykrytie ostatných dní ? 1.) Môže sa so zamestnávateľ...
1 0
prispevok na starostlivost o dieta -praca (23.01.21)
dobry den, mala by som otazku. Mala by som nastupit do prace od Februara. maly ma 20 mesiacov a poberam rodicovsky prispevok. chem ziadat o prispevok na starostivost o dieta. ako sa prosim postupuje?....
1 0
Otcovi konci materska, vracia sa do prace - kto ma ziadat o rodicovsky (matka alebo otec?) (20.01.21)
Otcovi v polovici januara konci materska dovolenka. Dieta bude mat 3 roky v maji. V polovici januara sa otec vratil do prace odkial nastupoval na matersku, na prelome januara/februara bude menit zames...
1 1
Pandemický rodičovský príspevok (30.12.20)
ahojte, čítam a čítam na internete, ale aj tak mám kopec nezodpovedaných otázok ohľadom pandemického RP. Ja mám TPP od roku 2014, syn dosiahne 3 roky 1.1.2021, z-teľ súhlasil s neplateným voľnom, aby...
1 0
Informácia rodičovský príspevok (15.12.20)
Dobrý deň, chcem sa informovať som na rodičovskej dovolenke do 15.12. a dieťa má 3 roky 29.12. Od 16.12 som dostala výpoved tak sa pôjdem evidovať na úrad práce. Môžem prepísať rodičovský príspevok kt...
1 0
Právo na rodičovský príspevok. (11.12.20)
Dobrý deň, mojejdcéra sa narodilo dieťa a to 3.6.2019, no keďže mala iba 17 rokov museli sme požiadať súd o rodičovské práva, ktorý bol podaný 30.7.2019. Rozhodnutie súdu prišlo 15.10.2020. No rodičov...
1 0
Prvá pomoc Opatrenie č. 4A a príspevok na opatrovanie (10.12.20)
Dobrý deň, prosím Vás má nárok SZČO, ktorá má platnú živnosť viac rokov, nevznikla jej povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia, nemala žiadny príjem z podnikania, na príspevok č. 4A, keď ...
1 0
Ohlasovacie povinnosti pri pozastavení rodičovského príspevku (03.12.20)
Potrebovala by som poradiť ohľadom rodičovského príspevku. Som na rodičovskej dovolenke s najmladším dieťaťom, 9 mesiacov. V októbri mi skončil pracovný pomer, kvôli zániku firmy. Partner pracuje v Ra...
1 0
Rodičovská dovolenka pri dvojičkách (13.11.20)
Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako postupuje zamestnávateľ v prípade, ak zamestnankyni končí materská dovolenka na jedno dieťa z dvojičiek a otec je na materskej s druhým dieťaťom. Zamestnank...
1 0
Práca počas RD dohoda so súčasným zamestnávateľom (10.11.20)
Ahojte, chcela by som sa informovať na možné úskalia nasledujúcej situácie: Som na RD ešte do konca októbra budúceho roku. Z firmy, z ktorej som odchádzala na materskú dovolenku, mi ponúkli možnosť pr...
1 0
materské pri druhom dieťati (29.10.20)
Dobrý deň, poprosím Vás o radu. Zamestnankyňa na RD je znova tehotná, termín pôrodu má 3/2021. Svoje prvorodené dieťa by chcela dať mesiac pred pôrodom do súkromnej škôlky, ešte nebude mať 3 roky. Ak ...
1 0
pandemický rodičovský príspevok (29.10.20)
Včera vláda uzákonila predĺženie pandemického RP. Syn dovŕšil 3.10. 2020 3roky. Manželka brala materské, potom rodičovský príspevok vo výške 370 eur. Je vedená na ÚPSVaR...Tam dostala informáciu, že n...
Sleduj témy Rodičovský príspevok
na hlavnej stránke Porada.sk