Zavrieť

Porady

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.


Zmeny vo výškach rodičovského príspevku:
Opatrenie MPSVaR č. Účinnosť od Výška rodičovského príspevku
451/2013 Z.z.
1.1.2014
203, 20 eura
383/2012 Z. z.
1.1.2013
199, 60 eura
412/2011 Z.z.
1.1.2012
194,70 eura
571/2009 Z. z.
1.1.2011
190,10 eura
326/2009 Z. z.
1.9.2009
164,22 eura
267/2008 Z. z.
1.9.2008
4 780 Skk
321/2007 Z. z.
1.9.2007
4 560 Skk
493/2006 Z.z.
1.9.2006
4 440 Skk
378/2005 Z. z.
1.9.2005
4 230 Skk
415/2004 Z. z.
1.9.2004
4 110 Skk


Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa

• do troch rokov veku,
• do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
• do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak

a) aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Suma rodičovského príspevku

a) Rodičovský príspevok je 203,20 € mesačne.

b) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok 203,20 € sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť.

c) Rodičovský príspevok je mesačne 50% uvedenej sumy, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

d) Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.


Výplata rodičovského príspevku

• O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len "platiteľ")

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Zánik nároku

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek tri roky alebo 6 rokov,

b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Konanie o rodičovskom príspevku

• Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

• Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

• Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.Zdroj: http://www.upsvar.sk a jaspi
••• viac••• menej
1 0
Rodičovský príspevok - do kedy? (19.09.23)
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť Dieťa dovŕši 3 roky veku 20.09.2023, dokedy mám nárok na rodičovský príspevok? Do 19.09.2023, alebo do 20.09.2023? ďakujem za info.
1 0
Ukončenie RD a nástup na PN (16.06.23)
Dobrý deň. Mamičke, kt. PP stále trvá sa blíži koniec RD. Zdravotné problémy a blížiaci termín operácie jej nedovoľujú v tejto chvíli nástup späť do práce. Chcem preto poprosím o usmernenie skúsenejší...
1 0
práca na dohodu počas rodičovskej dovolenky u zamestnávateľa, s ktorým má pracovnú zmluvu. (12.06.23)
dobrý deň. Je možné, aby naša zamestnankyňa, ktorá je momentálne na rodičovskej dovolenke a neplánuje sa ešte natrvalo vrátiť do práce, pracovala aspoň na dohodu u nás, t.j. u toho istého zamestnávate...
1 0
Dovolenka počas MD a RD (15.05.23)
Prosím Vás o kontrolu výpočtu nároku na dovolenku počas MD a RD: 2017 práca 01.01.2017-31.01.2017 MD 01.02.2017-26.09.2017 RD 27.09.2017-31.12.2017 plný...
1 0
NČZD na manželku - vlastný príjem (iba 11 mesiacov) (20.03.23)
Ahojte, robím DP a známemu. Manželka bola s dieťaťom na RD, dieťa dovŕšilo 3 roky v novembri 2022. Uplatňujem teda NČZD na manželku za 11 mesiacov? NA potvrdení z UPSVAR vidím, že rodičovský prís...
1 0
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (14.03.23)
Dobrý deň, chcem sa opýtať, klient má manželku doma s dieťaťom, ktoré nedovŕšilo ešte vek 3 roky. Celý rok poberala rodičovský príspevok, chcem sa opýtať, klient si v daňovom priznaní uvedie príjem ma...
1 0
Odpoč.položka na manželku (14.03.23)
manžel si ide uplatniť nezd. časť na manželku. Mala príjem 2000 eur, potom jej bola vyplácaná PN a následne materské a tehotenské. Manželka si podáva DP, lebo jej bola zrazená daň otázka je - akú sum...
1 0
Rodičovská dovolenka po 3. roku dieťaťa (07.03.23)
Prosím o radu. Zamestnankyňa brala do 5.12.2022 rodičovský príspevok. Zamestnávateľovi nenahlásila ukončenie RD. Teraz prišla so žiadosťou o ukončenie PP. Predĺžený rodičovksý nemala, platila si sama ...
1 0
Chýbajúce dni NP do tehotenského príspevku. (03.03.23)
Dobrý deň. Nárok na tehotenský príspevok vzniká žene, ktorá má minimálne 270 dní nemocenského poistenia do 13tt. Čo ak do 270 dní chýba 26 dní NP? Je možnosť doplatiť si tie dni, alebo platiť poisten...
1 0
NČZD na manželku, ak bol manžel na RD s materskou dávkou + manželka pracovala (07.02.23)
Prosím Vás. Manžel bol na RD s poberaním materskej do 29.05.2022. Potom nastúpil naspäť do zamestnania. Manželka počas jeho materskej bola zamestnaná na dve hodiny denne a zarobila približne 1.500...
1 0
NČZD na manželku (26.01.23)
Zamestnanec si chce uplatniť NČZD na manželku, ktorá poberá rodičovský príspevok od 11/2022, dovtedy poberala materskú. Akú sumu si za ňu môže uplatniť? Január a február 2022 ešte pracovala, tam by si...
1 0
Nastup na matersku - otec (06.01.23)
Dobrý deň, chcem sa spýtať, je vhodnejšie nastúpiť na materskú - ako otec, - 1.Apríla ( prvý deň v mesiaci) , alebo koncom mesiaca - napr. 27. Marca ? Alebo je to jedno ? Podmienky spĺňam. Ďalšia o...
1 0
Nepeňažný príjem (do 500€) počas PN, resp. rodičovskej dovolenky (28.11.22)
Dobrý deň, vo firme chceme zamestnancom rozdávať mikulášske balíčky v hodnote cca 50€. Môže tento nepeňažný príjem (daňovo oslobodený) ovplyvniť nárok na nemocenské alebo rodičovský príspevok, ak s...
1 0
Prechod z materskej na rodičovskú...čo všetko žiada úrad práce, aké doklady a kedy podať žiadosť na úrad práce (11.11.22)
Chcem pomôcť neveste s byrokraciou lebo nemôže odbehovať často od vnuka po úradoch práce.Chcem sa poradiť kedy je potrebné požiadať úrad práce o poberanie rodičovského príspevku .Vnuk sa narodil konco...
1 0
Práca na dohodu popri poberani rodičovského príspevku. (06.09.22)
Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať niekoľko otázok ohľadom tehotenského príspevku, materskej a rodičovského príspevku pre manželku. Aktuálna situácia: Manželka bola zamestnaná od r.2014 bez prerušen...
Sleduj témy Rodičovský príspevok
na hlavnej stránke Porada.sk