Zavrieť

Porady

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.


Zmeny vo výškach rodičovského príspevku:
Opatrenie MPSVaR č. Účinnosť od Výška rodičovského príspevku
451/2013 Z.z.
1.1.2014
203, 20 eura
383/2012 Z. z.
1.1.2013
199, 60 eura
412/2011 Z.z.
1.1.2012
194,70 eura
571/2009 Z. z.
1.1.2011
190,10 eura
326/2009 Z. z.
1.9.2009
164,22 eura
267/2008 Z. z.
1.9.2008
4 780 Skk
321/2007 Z. z.
1.9.2007
4 560 Skk
493/2006 Z.z.
1.9.2006
4 440 Skk
378/2005 Z. z.
1.9.2005
4 230 Skk
415/2004 Z. z.
1.9.2004
4 110 Skk


Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa

• do troch rokov veku,
• do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
• do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak

a) aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Suma rodičovského príspevku

a) Rodičovský príspevok je 203,20 € mesačne.

b) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok 203,20 € sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť.

c) Rodičovský príspevok je mesačne 50% uvedenej sumy, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

d) Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.


Výplata rodičovského príspevku

• O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len "platiteľ")

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Zánik nároku

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek tri roky alebo 6 rokov,

b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Konanie o rodičovskom príspevku

• Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

• Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

• Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.Zdroj: http://www.upsvar.sk a jaspi
••• viac••• menej
1 0
MD a prechod na zivnost (04.11.12)
Mam take tazsie otazky. Som na MD do 28.12.2012, chcem si k 1.12.2012 zalozit zivnost nakolko zamestnavatelia u kt. pracujem na dohodu uz nechcu aby som pre nich pracovala ako dohodarka pre zvysenie n...
1 0
Kedy vzniká nárok na zvýšený rodičovský príspevok? (19.10.12)
Dobrý deň, od mesiaca november 2012 prechádzam na rodičovksý príspevok. Zaujímalo by ma, kedy mi vzniká nárok na zvýšený rod. príspevok, viem len to, že je poberaný počas 2 rokov, čo však po tých 2 ro...
2 0
Považuje sa za príjem aj dohoda o prac. činnosti, pri výpočte sociálneho štipendia? (16.10.12)
Prosim, neviete mi poradiť, k 1. 9. 2012 sa menil zákon na posudzovanie soc. štipendia. Dcéra vybavuje štipendium a potrebuje doklad o prijme rodiča. Ja som na rodičovskej a mám jednorázovú dohodu o v...
1 1
Podpora v nezamestnanosti po RD (15.10.12)
Chcela by som poradiť, či mám nárok na podporu v nezamestnanosti, pracovala som od 6.11.2007 do 31.01.2010, od 1.2.2010 som bola na MD, rodičovský príspevok mi skončil 01.10.2012 a bola som medzitým z...
1 0
Viazany financny agent vo Wustenrote (17.09.12)
Dobry den, mam ponuku pracovat ako viazany financny agent vo WUSTENROT centre. Kedze poberam rodicovsky prispevok, zaujimalo by ma, ake mam povinnosti co sa tyka odvodov do ZP, SP a ci som povinna pla...
1 0
Reťazový pôrod, návrat na MD zo zamestnania, výška materského/rodičovského príspevku. (29.09.12)
Dobrý večer, chcela by som získať predstavu o výške materského, príp. rodičovského príspevku pri narodení druhého dieťaťa. Prvé sa narodilo v septembri 2010, bola som predtým normálne zamestnaná. Z M...
1 1
dan z prijmov FO DP "A" prijem zo zahranicia (25.09.12)
Dobry vecer, chcela by som vas poprosit o informaciu ohladom DP FO "A" prijem zo zahranicia, konkretne z Nemecka. Danovnik predpokladal, ze za rok 2011 poberal prijem od zamestnavatela, ale tento prij...
1 1
Tehotná a zamestnanie na TPP? - aké odvody? (26.09.12)
Dobrý deň, poprosím o rady a vopred vďaka. Som SZČO, ale už 2 roky nemám povinnosť platiť odvody do SP. Som tehotná a som vo 4.mesiaci. Teda neplatím si odvody do SP, teda budem mať nárok iba na rodič...
1 2
Rodičovský príspevok nástup do práce (22.09.12)
Ahojte, manželka chce nastúpiť do zamestnania od 1.10 a ukončiť tak rodičovskú dovolenku. dcéra dovrši vek 3 rokov až v januári. Po nástupe do riadneho zmestnania stratí nárok na poberanie RP? alebo ...
2 0
Nárok na materskú dovolenku po rodičovskej dovolenke (17.09.12)
Som zamestnaná vo firme od 1.2.2008 ako asistentka manažera prepravy na dobu neurčitú. V septembri 2009 som uzavrela so zamestnávateľom dodatok k PZ , ktorým sa mi skrátil pracovný úvazok na 80%. 20....
1 0
narok na prispevok na byvanie (19.09.12)
Dobry den . Chcela by som sa vas tiez opytat na tie prispevky k byvaniu alebo hmotnu nudzu.Ja poberam rodicovsky prispevok a detske pridavky na jedno dieta, priatel je nezamestnany a na UP mu povedali...
1 0
exekúcia (16.09.12)
Ahojte, prosím vás o pomoc a rady čo urobiť. Budem veľmi vďačná ak mi niekto bude vedieť poradiť. 12.9. som dostala 2 papiere od exekútora - upovedomenie o začatí exekúcie, starý dlh zo VŠZP, ktorý ke...
1 0
Mame narok na matersku a s coho sa bude vypočitávať? (14.09.12)
Dobrý deň. Prečital som už toho dosť,ale aj tak som s toho jelen a nič mi nepasovalo na naš prípad a tak sa chcem opytať ci bude mať manželka narok na matersku a z ktoreho obdobia ju budu vypočit...
1 0
Rodicovsky prispevok a praca (10.09.12)
Dobry,kamoska pobera rodicovsky prispevok,jej dieta este nema 3roky a chcela by nastupit do prace aspon dohodou.moze v takomto pripade poberat tento prispevok ak jej dieta uz chodi do skolky?
Sleduj témy Rodičovský príspevok
na hlavnej stránke Porada.sk