Zavrieť

Porady

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.


Zmeny vo výškach rodičovského príspevku:
Opatrenie MPSVaR č. Účinnosť od Výška rodičovského príspevku
451/2013 Z.z.
1.1.2014
203, 20 eura
383/2012 Z. z.
1.1.2013
199, 60 eura
412/2011 Z.z.
1.1.2012
194,70 eura
571/2009 Z. z.
1.1.2011
190,10 eura
326/2009 Z. z.
1.9.2009
164,22 eura
267/2008 Z. z.
1.9.2008
4 780 Skk
321/2007 Z. z.
1.9.2007
4 560 Skk
493/2006 Z.z.
1.9.2006
4 440 Skk
378/2005 Z. z.
1.9.2005
4 230 Skk
415/2004 Z. z.
1.9.2004
4 110 Skk


Oprávnená osoba podľa tohto zákona je

a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa

• do troch rokov veku,
• do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
• do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak

a) aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Suma rodičovského príspevku

a) Rodičovský príspevok je 203,20 € mesačne.

b) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok 203,20 € sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť.

c) Rodičovský príspevok je mesačne 50% uvedenej sumy, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

d) Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.


Výplata rodičovského príspevku

• O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len "platiteľ")

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, platiteľ je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Zánik nároku

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek tri roky alebo 6 rokov,

b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Konanie o rodičovskom príspevku

• Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.

• Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

• Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.Zdroj: http://www.upsvar.sk a jaspi
••• viac••• menej
1 0
Práca počas RD dohoda so súčasným zamestnávateľom (10.11.20)
Ahojte, chcela by som sa informovať na možné úskalia nasledujúcej situácie: Som na RD ešte do konca októbra budúceho roku. Z firmy, z ktorej som odchádzala na materskú dovolenku, mi ponúkli možnosť pr...
1 0
Ovplyvní pandemická OČR výšku dávky v nezamestnanosti? (14.09.20)
Pracovníčke končí v októbri 2020 rodičovský príspevok, zo zamestnania dostáva výpoveď. Ak by nastúpila hneď po skončení RD na pandemickú OČR a následne po skončení pandemickej OČR si nechala preplatiť...
1 0
Nezdaniteľná časť na manželku- otec poberá materskú (10.02.20)
Môže si manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku v plnej výške za 12 mesiacov ak manželka za 1/19 poberala rod.príspevok a od 2/19 si vzala dieťa do starostlivosti do 6 rokov -dieťa narodené 5....
1 0
Rodičovská dovolenka (25.11.19)
Dobrý deň, prosím o uistenie.. Zamestnanec - Otec je na RD poberá dávku materské.. Po ukončení dávky materské chce pokračovať na rodičovskej dovolenke.. Prosím Vás, má zamestnávateľ zistiť, či pober...
1 0
Otec na materskej a dieta v skolke (01.08.18)
Dobry den, som otec ktory chce od Septembra 2018 nastupit na matersku dovolenku a zacat poberat matersku davku. Sucasne budem zamestnany na dohode o vykonany prace. Manzelke sa tym padom skonci rodico...
1 0
Pracujúci otec na materskej (21.02.18)
Dobrý deň, potrebovala by som od Vás objasniť ako spraviť nasledovné: Som na materskej dovolenke s dcérou, ktorá mi konci 14.5.2018. Okrem toho máme syna, ktorý bude mať 6.10.2018 3 roky. Manžel b...
1 0
Nárok na materské (07.11.17)
Pred nástupom na prvú materskú v roku 2014 som mala odpracovaných 6 rokov. Zo zamestnania som nastúpila na rodičovskú dovolenku, ktorá mi skončila 9.marca 2017. Vrátila som sa do zamestnania pôvodn...
1 0
otec na materskej (06.11.17)
Dobrý deň momentálne som na rodičovskej dovolenke a čerpám rodičovský príspevok do 3 rokov dieťatka. Keďže mám trvalý pracovný pomer v Českej republike (trvalý pobyt aj ja aj celá rodina máme na Slo...
1 0
ako cerpat prispevok na dieta do 3 rokov a zaroven nepokazit dalsiu matersku? (13.09.17)
zdravim vas! mam otazky s ktorymi si neviem poradit sama. momentalne cerpam rodicovsky prispevok-mam dvojicky-konci mi v juni 2018. chcela by som poberat do ukoncenia tohto obdobia prispevok na dieťa...
1 0
Otec na materskej - potom HPP či len dohoda, zhrnutie. (24.07.17)
Ahojte, ak by som chcel ísť na materskú... - manželka je na rodičovskom, dcéra bude mať 3 roky 24. 2. 2018. - ak by som chcel ísť na materskú, musí manželka nastúpiť do zamestnania alebo môže osta...
1 0
Poberanie materskej a rodičovskej (13.06.17)
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť v nasledujúcej otázke? Dcéra má 1 ročné dieťa s ktorým je na materskej dovolenke /teraz už rodičovskej/ jeho otec. V decembri čakajú druhé bábätko. Môže ona poberať m...
1 0
Druhá materská s dieťaťom (25.04.17)
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či a ako je možné ísť na druhú materskú dovolenku. Popis: Manželka je momentálne už takmer 2,5 roka na materskej dovolenke, momentálne poberá rodičovský. Do práce b...
1 0
Rodičovský príspevok a DP v Rakúsku (04.03.17)
Rakúsky rodičovský príspevok je príjmom do rakúskeho DP?
1 0
Ako zaúčtujem preplatok na preddavkoch na zdravotnom poistení keď som bola časť roka na rodičovskom príspevku a stále platila preddavky v pôvodnej výške? (14.02.17)
Som SZČO. Preddavky na zdravotné poistenie za rok 2016 som platila v minimálnej výške, pretože som mala len nízky príjem. V septembri sa mi narodilo dieťa a keďže som nemala nárok na materskú, dostáva...
1 0
Ročné zúčtovanie a rodičovský príspevok (30.01.17)
Dobrý deň, som v mzdách nováčik a potrebujem poradiť. Máme zamestnankyňu, ktorá do mája 2016 poberala rodičovský príspevok a od 15.8.2016 pracuje u nás. Požiadala o ročné zúčtovanie. Chcem sa opýtať č...
Sleduj témy Rodičovský príspevok
na hlavnej stránke Porada.sk