Webinár: Účtovná závierka 2021

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Dátum konania webinára: 13.01.2022 

Cena: 60€ s DPH (50€ bez DPH) – zľava 10% – t. j. akciová cena 54€ s DPH (45€ bez DPH)

 

HARMONOGRAM (predbežný):
09:00 – 10:30 __ 1. časť prednášky
10:30 – 10:45 __ prestávka
10:45 – 12:15 __ 2. časť prednášky
12:15 – 12:30 __ prestávka
12:30 – 14:00 __ 3. časť prednášky spojená s diskusiou

V cene je zahrnutý:

• prístup k online webináru v deň konania
• pracovný materiál prístupný na stiahnutie ešte pred konaním webináru
• záznam z webináru na opätovnú prezretie

Obsah webináru:
1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení ostatných legislatívnych úprav (povinnosť auditu, účtovné povinnosti a pandémia ochorenia COVID-19, príspevky a dotácie v rámci pomoci podnikateľom, nevymožiteľné pohľadávky) a pripravované zmeny účtovných predpisov pre rok 2022.

2. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

• inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
• nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív a podobne
• opravné položky k pohľadávkam a k ostatnému majetku; účtovné a daňové posúdenie opravných položiek
• časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky na strane výnosov, nevyfakturované dodávky na strane nákladov, účtovanie zliav
• dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov,
• rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok
• vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku; prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie, kríza spoločnosti, pôžičky od spoločníkov a konateľov, • bezodplatné plnenia poskytované spoločníkom, konateľom a ich rodinným príslušníkom
• úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz, účtovné odhady a ich význam pri určení dátumu zostavenia účtovnej závierky
• podsúvahová evidencia
• splatná a odložená daň z príjmov; účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

3. Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť; význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky, nesprávnosti z praxe.

4. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2021 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:

• termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním
• register účtovných závierok
• kategorizácia účtovných jednotiek
• spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“

________________________________________________________________________

Nemáte v daný termín čas? Nevadí, záznam z webináru si budete môcť pozrieť formou videoškolenia – objednávka a viac info TU.

Čo je to webinár?
Webinár je forma živého online vzdelávania, ktoré sa v poslednom období teší veľkej obľube – v stanovený deň a čas sa pripojíte k online živému vysielaniu a okrem toho, že lektora vidíte a počujete, môžete mu klásť otázky písomnou formou (chat).

Medzi výhody webináru patrí úspora času – nemusíte nikam cestovať, pomocou prihlasovacieho mena a hesla sa jednoducho pripojíte k prednáške a vzdelávate sa…
Materiály máte k dispozícii na prehliadanie alebo vytlačenie ešte pred začiatkom webinára a po jeho skončení dostanete k dispozícii záznam z daného webinára, takže sa môžete k informáciám vrátiť a vypočuť si ich znovu.

Niekoľko dní pred konaním webinára Vám do emailovej schránky pošleme prihlasovacie údaje, ktoré si budete môcť overiť a skontrolovať, či technicky všetko funguje ako má. Vyhneme sa tak zbytočným problémom v deň konania webinára. Postup ako sa prihlásiť krok po kroku Vám zašleme spolu s prihlasovacími údajmi.

Tešíme sa na Vás!

Uverejnené v Školenia