Zavrieť

Porady

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov Synonymá: Bytové družstváSpoločenstvá vlastníkovSVBSpoločenstvo vlastníkov ...viac...menej

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je nadobudnutie vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve bytov.

Spoločenstvo sa zriaďuje zmluvou o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá musí obsahovať:

 • názov a sídlo spoločenstva
 • orgány spoločenstva a ich právomoc
 • spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku
 • úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • úpravu majetkových pomerov spoločenstva
 • spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv


Zmluva o spoločenstve môže odkazovať na vydanie stanov, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zverejnený na internetovej stránke príslušných okresných úradov v sídle kraja.

Návrh na zápis do registra pri zriadení spoločenstva ako úplne prvej formy správy v dome je povinný podať vlastník domu do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri zmene formy správy podáva návrh splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pravosť podpisu oprávnenej osoby na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa prikladá zmluva o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach, doklad o bezúhonnosti štatutárneho orgánu spoločenstva- predsedu, prípadne i stanovy, ak na to zmluva o spoločenstve odkazuje, zápisnica a prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, úplný výpis z listu vlastníctva a správny poplatok. Pokiaľ pôjde o zmenu formy správy súčasťou návrhu musí byť i výpoveď zmluvy o výkone správy správcovi. Jedno spoločenstvo môže byť založené vlastníkmi bytov a nebytových priestorov viacerých domov (len pre tento prípad zákon uvádza možnosť zrušenia spoločenstva rozdelením).

Konanie o registrácii začína dňom, keď bol správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené zákonom. V prípade predloženia neúplného návrhu správny orgán upozorní na nedostatky návrhu v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia návrhu. Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dní od začatia konania a v tejto lehote zašle vlastníkovi domu alebo splnomocnenému zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra.

Register je verejný zoznam vedený okresným úradom v sídle kraja. Do registra sa zapisuje:

 • identifikačné číslo
 • orgány spoločenstva
 • meno, priezvisko a adresa pobytu štatutárneho orgánu


Zápisu do registra podlieha i zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Návrh na zápis podáva predseda ako štatutárny orgán spoločenstva do 15 dní odo dňa, keď nastala zmena. Pravosť podpisu predsedu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa pripojí uznesenie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov o vykonaní zmeny zmluvy o spoločenstve vrátane výsledkov hlasovania, dodatok k zmluve o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach a správny poplatok. Na konanie podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

V registri sa ďalej vyznačí:

 • vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy správcu konkurznej podstaty
 • právny dôvod výmazu


Spoločenstvo sa zrušuje:

 • dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
 • rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku


Spoločenstvo nemožno zrušiť rozhodnutím zhromaždenia ak nie je ku dňu zrušenia uzatvorená zmluva o výkone správy.

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie v prípadoch zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločenstva. Na zrušenie spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neustanovuje inak. Osobitná úprava rieši na tomto úseku účelovosť použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv ako i úhrad za plnenia; naloženie s ich zostatkami a naloženie s likvidačným zostatkom. Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely poľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva.

Správne poplatky:
Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá správne poplatky za tieto správne úkony:
1. návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33
2. zmena stanov , zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo údajov zapísaných do registra 13
3. vyhotovenie stanov alebo zmluvy o spoločenstve ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 13
4. vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 25
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
7. výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra 16,50
Zdroj: http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-5
••• viac••• menej
2 2
Predseda SVB (21.12.18)
Dobry den. Potrebujem Vasu pomoc. Som predsekynou SVB, este pred pol rokom sme sa odstahovali. Nikto nechce byt predsedou SVB. Co mám spravit.
1 3
Mozno vyplatit odmenu predsedovi SVB ako prilezitostny prijem oslobodeny od dane a odvodov? (07.11.18)
- v zmluve o zalozeni spolocenstva je uvedene, ze predseda vykonava funkciu bezodplatne - raz do roka sa na schodzi sa navrhne a odhlasuje, ze sa predseda odmeni urcitou sumou do 500 Euro (cize suma ...
2 0
Výplata ročnej odmeny predsedovi SVB vs. SP (03.11.18)
Prosím o radu. Budem postupovať správne ak vyplatím predsedovi SVB ročnú odmenu za obdobie 01-12/18 už v decembri a nie až v januári 2019? Pýtam sa na to v súvislosti s Výkazom poistného do SP, kde ro...
1 1
Schôdza vlastníkov - finančný postih za neúčasť (20.11.18)
Dobrý deň, vo vchode máme vyvesený oznam o plánovanej schôdzi, štandardné informácie, kedy, kde, program... na konci oznamu je uvedené: _______________________________ Účasť vlastníkov bytov...
1 0
Povinnosť podať daňové priznanie pre spoločenstvo vlastníkov bytov (15.11.18)
Prosím Vás, som povinná podať daňové priznanie za spoločenstvo vlastníkov bytov, ak nemáme žiadné prijmy len príspevky do fondu opráv? Raz ročne je vyplácaná odmena správcovi spoločenstva na základe d...
1 0
Poskodzovanie majetku (13.11.18)
Byvame v bytovke. Kde je spolocenstvo bytov a np. Mame spravcu. A radu. Vlastnikov je 13. Vsetci, ktori byvaju na vyvysenom prizemi mame problem z vlhkostou, vlhnu nam steny rohy. Opadava omietka. N...
1 0
Účtovanie v SVB (04.09.18)
Dobrý deň, nájde sa tu prosím nejaký účtovník, ktorý účtuje v SVB? Pre potreby banky (žiadosť o úver) by som potrebovala objasniť nejaké otázky ohľadom ročného zúčtovanie. Vopred veľmi pekne ďakujem.
3 1
SVB a kontrolný výkaz (19.10.18)
Do ktorého riadku KV DPH treba zaradiť vystavenú faktúru pre SVB, ktoré má pridelené IČO a DIČ? Faktúra je za vykonané revízie PS. Ide to do D.2 alebo A.1?Ďakujem za (po)radu.
5 2
Môže byť odmena predsedovi SVB vyplácaná napríklad iba raz polročne? (30.09.18)
Môže byť odmena predsedovi SVB vyplácaná napríklad iba raz polročne? Náš predseda tvrdí, že nie a musí mu byť vyplácaná odmena každý mesiac. Ide o to, že takto musíme každý mesiac platiť účtovníčku...
4 2
Môže tá istá osoba kandidovať ja predsedu SVB a ak ju nezvolia, tak na tej istej schôdzi hneď kandidovať aj na člena dozornej rady SVB? (30.09.18)
Môže tá istá osoba kandidovať ja predsedu SVB a ak ju nezvolia, tak na tej istej schôdzi hneď kandidovať aj na člena dozornej rady SVB? Náš súčasný predseda tvrdí, že nie je možné kandidovať na obe...
1 0
Potvrdenie k príspevku na bývanie (22.09.18)
Vie mi prosím niekto povedať, aký dlhý termín má nezamestnaný na odovzdanie potvrdenia k príspevku na bývanie ? Ide mi o to, že jeden "delikvent" stále dobehne na poslednú chvílu s tým, že na druhý de...
1 7
Byt v spoločenstve (24.07.18)
Môže majiteľ bytu urobiť apartmán v spoločenstve v bytovke keď nemá súhlas SVB? Každý deň sa menia cudzí ľudia v byte a majú kľúče od vchodu
2 0
Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva (24.06.18)
Bytové spoločenstvo domu na svojom zhromaždení po odstúpení predsedkyne v máji 2016 zvolilo novú predsedkyňu aj 1 člena rady, ktorý však už v tom čase nebol vlastníkom bytu/ túto informácie sme zistil...
3 3
Zodpovedný vedúci v sro musí byť zamestnaný v sro na prac. zmluvu? (12.06.18)
Ešte mi ide o toho správcu bytového domu. Bola sama účtovníčka, teraz chce robiť aj správcu, podľa mňa nemá vzdelanie, tak sa v jej sro objavil nový spoločník ako zodpovedný vedúci, úplne z iného mes...
1 4
Povinnosť spoločenstva vlastníkov bytov informovať o neuhradených platbách (18.06.18)
Niekoľko mesiacov som vlastnou chybou neposielal na účet spoločenstva zálohové platby. Keď som na túto skutočnosť prišiel -sám, bez vývzy spoločenstva vzniknutý nedoplatok som ihneď uhradil. Na ročnom...
Sleduj témy Spoločenstvo vlastníkov bytov
na hlavnej stránke Porada.sk