Zavrieť

Porady

A čo na to účtovníci?

srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

vyberám z pripomienok v mpk (pridané na poslednú chvíľu 17.06.2013) - slovenskej komory daňových poradcov k novele zákona č. 78/1992 - o daňových poradcoch a skdp:


... Za § 2 navrhujeme vložiť nové znenie § 3 takto:

㤠3
Daňové poradenstvo
(1) Daňovým poradenstvom je podnikanie2) , ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov (ďalej len „daň“), ako aj v iných veciach, ktoré s daňami súvisia.
(2) Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa najmä:
a) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam,2a)
b) poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,2a)
c) poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní,
d) vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,
e) podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,

f) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie žiadostí o záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu,2b)
g) zastupovanie klienta v konaní3) pred orgánmi verejnej moci.“.

Poznámky pod čiarou č. 2, 2a), 2b) a 3) znejú:
„2) § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje Nariadenie Rady (EHS) č. 3693/93.
2b) § 53a až 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č...../2013 Z. z.
3) Napríklad zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
V novom znení § 3 v odseku 1 sa navrhuje všeobecná definícia daňového poradenstva. Daňovým poradenstvom je podnikanie, t.j. činnosť vykonávaná sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku. Predmetom tejto činnosti je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov a iných povinných platieb, ako aj v iných veciach, ktoré
s daňami súvisia. Definovanie daňového poradenstva ako podnikania teda vylučuje z tejto definície svojpomocné riešenie daňových problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie daňových priznaní pre seba alebo bezodplatne pre blízke osoby, zostavovanie priznaní a riešenie daňových záležitostí zamestnancom pre zamestnávateľa a podobne.
Odsek 2 obsahuje neúplný výpočet niektorých činností, ktoré sa považujú za daňové poradenstvo, ak sú splnené všeobecné definičné znaky daňového poradenstva podľa odseku 1.
Výpočet týchto činností v rámci daňového poradenstva vychádza najmä z vymedzenia činností Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje Nariadenie Rady (EHS) č. 3693/93, ako aj z ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhujeme nové znenie § 29 :

„§29

(1) Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, považuje sa to za správny delikt a daňový úrad 8) jej uloží pokutu
a) od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b) od 1 000 eur do 50 000 eur, ak ide o právnickú osobu.
(2) Na účely preverenia skutočností podľa odseku 1 je daňový úrad oprávnený vykonať miestne zisťovanie.8a)
(3) Na konanie o uložení pokuty sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.3) Nezaplatená pokuta po lehote splatnosti sa vymáha rovnako ako daňový nedoplatok.8b)
(4) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a) a 8b) znejú:
„8a) § 37 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8b) § 2 písm. f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
Upresňujú sa oprávnenia daňového úradu v oblasti ukladania sankcií za porušenie zákona pri zistení neoprávneného podnikania v oblasti daňového poradenstva bez príslušného oprávnenia (osvedčenia na výkon činnosti daňového poradcu).
Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, daňový úrad jej uloží pokutu vo výške ustanovenej v odseku 1.
Daňový úrad môže zistiť skutočnosť, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva daňové poradenstvo bez oprávnenia, na základe podnetu tretej osoby, iného orgánu verejnej moci, alebo aj vlastnou činnosťou. Aby bolo možné preveriť skutočnosti relevantné pre uloženie pokuty, explicitne sa ustanovuje právomoc daňového úradu vykonať za týmto účelom miestne zisťovanie, ktorého procesná úprava je obsiahnutá v Daňovom poriadku. Pokuta sa udeľuje v konaní, ktoré sa spravuje ustanoveniami tej istej procesnej normy – Daňového poriadku. V prípade nezaplatenia alebo čiastočného nezaplatenia sumy uloženej pokuty sa táto bude vymáhať rovnako ako daňový nedoplatok. Príjmy z pokút budú tak ako doteraz príjmom štátneho rozpočtu. ....
Usporiadat
IVETA N IVETA N

IVETA N je offline (nepripojený) IVETA N

Čo Economic už je po DPH nadá sa niečo zmedializovať .To ozaj budeme čakať a držať jazyk za zubami .
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

...vzhľadom na počet ľudí, ktorých tento nezmysel postihne - je to na protest pred Úradom vlády ! Má tu niekto skúsenosti/vedomosti s organizovaním protestných zhromaždení ? Nie je predsa možné , aby zobrali prácu tisícom účtovníkov a prirobili ďalšie starosti tisícom podnikateľov...verím, že protest by podporili aj podnikatelia (podľa spätnej väzby na moje upozornenie).
5 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Neviem veru , kto by mal skúsenosti ..... mne sa zdá , že je nejako podozrivo ticho ohľadom zákona o DP ...
2 0
lubko6394 lubko6394

lubko6394 je offline (nepripojený) lubko6394

Strojár
KlaudiaKK
Takže po prečítaní tohoto všetkého - snažila som sa to síce rozdýchať, ale nejde to - je mi to už smiešne - všetko v tomto našom krásnom Kocúrkove - teraz budeme čakať a držat jazyk za zubami aby sme na seba neupozorňovali a nakoniec nám len tak potichu zoberú robotu (na ktorú aj tak síce nadávame lebo nám ničí nervy, zdravie, rodinu) Nestačí, že klienti majú dosť problémov nám zaplatiť za to čo robíme, lebo keď ide o ich peniaze tak určite podľa nich nerobíme dosť - a keď sa bude dať tak nás pokrčia ako papier a kľudne zahodia a vôbec nie do separovaného odpadu . . . Počkám si aj ja na to čo tí najmúdrejší schvália a akú lavínu ďalších idiotských zákonov a usmernení to spustí. Jediné čo ma udivuje na nás - Slovači - je to nemé pozorovanie ako nejaký pseudo odborník maniupuluje s naším životom. Len tak mimochodom v Mexiku zvýšili dopravné - cestoné o 20.- tých ich centov a revolúcia bola na svete, ľudia sa hrnuli do ulíc a protestovali, nám tu spravia jednu zdravotnú poisťovňu, zrušia nejaké tie piliere do staroby, znárodia čo chcú v mene dobra a čo my ? NIČ ! - TICHO ! Smutné . . .
Nemaj strach. Aj ja si platím účtovníka a tiež sa mi to zdá veľa. Ak budem musieť pri podaní daňového priznania platiť aj daňového poradcu, tak mi to nevyjde, zavriem búdu a prihlásim sa na úrad práce rovnako ako môj účtovník. Poradcovia ma potom neskásnu, nebudem už musieť platiť ani DPH a ani odvody.
No a keď takýto výsledok vyjde v dostatočnom počte malých firiem, tak sa potom zázrakom nájdu peniaze na pracovné miesta aj tých 30.000 ako u zahraničných, možno si nás kúpia odpustením daní a odvodov v prvých 3 rokoch podnikania... Len je otázne, či my budeme chcieť.
Btw. prečo napríklad namiesto dotácií a pracovné miesta v jestvujúcich firmách neumožnia tým mladým nezamestnaným aby sa postavili na vlastné nohy trebárs tým, že by napríklad nemuseli platiť dane a odvody do príjmu 120.000 Eur ročne na osobu. Možno by tých mladých napadlo niečo nové, kde sa už my starší nechytáme ale najmä by si to rozhodli sami.
0 0
IVETA N IVETA N

IVETA N je offline (nepripojený) IVETA N

Ty zavrieš búdu a prihlásiš sa na úrad práce aj to je riešenie.Já mám pädesiat rokov prihlásim sa na UP a čo budem tam ,,kysnúť ,, Kto má zamestná veď už keď som mala 36 rokov a bola som na nejakom pohovore tak mi vtedy dali najavo , že už som za ,,zenitom ,, že kde sa hrabem.A to len tak , pretože niekto si lobuje a preferuje svoju kapsičku mám zahodiť 20 rokov mojej práce? .Veď poďme a dajme hlavy do hromady a nájdime nejaké riešenie , aby si Tí ktorí vytvorili tento nepodarok nemysleli , že držíme hubu a krok.Sú tu na porade múdre hlavičky a verím tomu , že keby sme chceli tak niečo vymyslíme. Ja uvažujem o tom , že napíšem nejaký,,list,, a zašlem ho na MF a dám si tú námahu , že to dám kolovať po všetkých mojich klientov a nech do toho zapoja aj ony svojich známych , čo majú živnosť.........
5 0
kačura kačura

kačura je offline (nepripojený) kačura

Zdravím, mám tejto navrhovanej novele tak rozumieť, že ja ako SZČO, (podotýkam, že som na tom dosť biedne, sám si musím robiť papiere), tak spracujem si DPH, vypíšem priznanie a potom ho podám daňovému poradcovi a ten ho dá na daňový úrad? Pochopil som to správne? Pretože sa mi to zdá choré. A za prípadné chyby potom bude zodpovedať on, alebo ja?
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
kačura
Zdravím, mám tejto navrhovanej novele tak rozumieť, že ja ako SZČO, (podotýkam, že som na tom dosť biedne, sám si musím robiť papiere), tak spracujem si DPH, vypíšem priznanie a potom ho podám daňovému poradcovi a ten ho dá na daňový úrad? Pochopil som to správne? Pretože sa mi to zdá choré. A za prípadné chyby potom bude zodpovedať on, alebo ja?
Samozrejme zodpovedať za chybu budeš ty. Veď on iba "odborne" prepíše tvoje údaje do daňového priznania.
On by zodpovedal maximálne za neskoré podanie daňového priznania.
Ale takú búdu si predsa na seba neušije. Doklady mu zrejme budeš musieť pripraviť do 15. v mesiaci. Aby stíhal aj prípadný súhrnný výkaz. Dá si to do zmluvy a bude to mať ošetrené. Veď od toho je daňový poradca. Ta ňe?
1 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

kačura
Zdravím, mám tejto navrhovanej novele tak rozumieť, že ja ako SZČO, (podotýkam, že som na tom dosť biedne, sám si musím robiť papiere), tak spracujem si DPH, vypíšem priznanie a potom ho podám daňovému poradcovi a ten ho dá na daňový úrad? Pochopil som to správne? Pretože sa mi to zdá choré. A za prípadné chyby potom bude zodpovedať on, alebo ja?
Daňové priznanie si môžeš spracovať sám, nemusí to robiť dan. poradca.. Na svojpomocné riešenie dan. priznania sa tento zákon nevzťahuje.
1 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
kačura
.... podám daňovému poradcovi a ten ho dá na daňový úrad? ... A za prípadné chyby potom bude zodpovedať on, alebo ja?
ak využiješ služby poradcu, bude treba vychádzať zo zmluvy, ktorá je uzavretá s daňovým poradcom. V zásade sú 2 možnosti:
1. transformácie výstupov účtovníctva, za ktoré ručí účtovník, daňovým poradcom do daňového priznania - poradca ručí iba za správnosť vyplnenia tlačiva z predložených podkladov
2. vypracovanie DP poradcom so zodpovednosťou za daňovú správnosť nielen DP, ale i podkladov k nemu - t.j. finačná zodpovednosť poradcu v prípade zistení daňových kontrol.
Samozrejme, v druhom prípade nepôjde o hodinú záležitosť a samozrejme cena za daňové priznanie so zárukou bude x-násobne drahšie...
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
JankaO
kačura
Zdravím, mám tejto navrhovanej novele tak rozumieť, že ja ako SZČO, (podotýkam, že som na tom dosť biedne, sám si musím robiť papiere), tak spracujem si DPH, vypíšem priznanie a potom ho podám daňovému poradcovi a ten ho dá na daňový úrad? Pochopil som to správne? Pretože sa mi to zdá choré. A za prípadné chyby potom bude zodpovedať on, alebo ja?
Daňové priznanie si môžeš spracovať sám, nemusí to robiť dan. poradca.. Na svojpomocné riešenie dan. priznania sa tento zákon nevzťahuje.
No znenie zákona ešte nie je definitívne. A ani schválené.
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

[QUOTE.....No znenie zákona ešte nie je definitívne. A ani schválené.[/QUOTE]Aj keď bude schválené v akejkoľvek podobe vždy sa bude vzťahovať na externé spracovanie daňových priznaní, pretože toto je v zmysle Obchodného práva u poskytovateľa služby podnikaním. Nebude sa vzťahovať na interné spracovanie, ktoré je spracovávané buď na základe závislej činnosti, alebo to vyplýva z povinnosti konateľa, alebo si to sám SZČO robí pre seba ako povinnú činnosť vyplývajúcu zo zákona o účtovníctve a nie ako zárobkovú činnosť. Treba vedieť náplň pojmu PODNIKANIE a z toho vychádzať.
cit návrh:...„§ 3
Daňové poradenstvo
(1) Daňovým poradenstvom je podnikanie2)
1 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
JankaO
[QUOTE.....No znenie zákona ešte nie je definitívne. A ani schválené.


Aj keď bude schválené v akejkoľvek podobe vždy sa bude vzťahovať na externé spracovanie daňových priznaní, pretože toto je v zmysle Obchodného práva u poskytovateľa služby podnikaním. Nebude sa vzťahovať na interné spracovanie, ktoré je spracovávané buď na základe závislej činnosti, alebo to vyplýva z povinnosti konateľa, alebo si to sám SZČO robí pre seba ako povinnú činnosť vyplývajúcu zo zákona o účtovníctve a nie ako zárobkovú činnosť. Treba vedieť náplň pojmu PODNIKANIE a z toho vychádzať.[/QUOTE]
No keď bude schválené v tejto podobe, tak si za vyplnenie daňových priznaní nebudeme nič účtovať, ani za zastupovanie pri daňových kontrolách. To budeme robiť grátis. Ale cena za účtovníctvo sa patrične zvýši.
1 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

marjankaj
No keď bude schválené v tejto podobe, tak si za vyplnenie daňových priznaní nebudeme nič účtovať, ani za zastupovanie pri daňových kontrolách. To budeme robiť grátis. Ale cena za účtovníctvo sa patrične zvýši.
Niekde toto tu už písali viacerí... No možností niekoľko...
0 0
lubko6394 lubko6394

lubko6394 je offline (nepripojený) lubko6394

Strojár
IVETA N
Ty zavrieš búdu a prihlásiš sa na úrad práce aj to je riešenie.Já mám pädesiat rokov prihlásim sa na UP a čo budem tam ,,kysnúť ,, Kto má zamestná veď už keď som mala 36 rokov a bola som na nejakom pohovore tak mi vtedy dali najavo , že už som za ,,zenitom ,, že kde sa hrabem.A to len tak , pretože niekto si lobuje a preferuje svoju kapsičku mám zahodiť 20 rokov mojej práce? .Veď poďme a dajme hlavy do hromady a nájdime nejaké riešenie , aby si Tí ktorí vytvorili tento nepodarok nemysleli , že držíme hubu a krok.Sú tu na porade múdre hlavičky a verím tomu , že keby sme chceli tak niečo vymyslíme. Ja uvažujem o tom , že napíšem nejaký,,list,, a zašlem ho na MF a dám si tú námahu , že to dám kolovať po všetkých mojich klientov a nech do toho zapoja aj ony svojich známych , čo majú živnosť.........
No, ja mám 55 takže tiež žiadne terno. Akurát že k dôchodku bližšie. Lenže donekonečna preskakovať tie polená, ktoré nám podhadzuje vláda a poslanci sa tiež nedá a raz záťaž prekročí únosnú mieru a padneme. Nie z nášho rozhodnutia, ale jednoducho to už ďalej nepôjde. Bez štrajku alebo rukojemníkov to v tomto štáte nejde. Listy môžeme posielať denne, im je to jedno. Konieckoncov koľko ľudí prišlo na párty Matovičovi do Ficovej vinice ? Naozaj nikto nemal dôvod ? Alebo len preto, že to začal Matovič ? A koho by sme potrebovali aby sme prišli ?
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

povacme sa !
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Kedy vlastne ten zákon budú schvaľovať ?
0 0
IVETA N IVETA N

IVETA N je offline (nepripojený) IVETA N

aby sme sa vadili a skákali do vlasov nemá význam .Ja viem , že bez štrajku alebo rukojemníkov to nepôjde .Tak dajme do ,,placu,, kedy sa stretneme pred úradom vlády , dajme im vedieť , že už stačí a ten pohár trpezlivosti pretiekol . Len dúfam, že potom tam nebudem sama a dopadne to tak ako keby som im posielala listy denno denne....

http://tvnoviny.sk/sekcia/domace/arc...ich-penazi.htm

prečítajte si aké absurdity platia naše ministerstvá
3 0
angua angua

angua je offline (nepripojený) angua

Iveta N
ja pred úrad vlády pôjdem s Vami.
od kedy som sa dozvedela o tomto návrhu, mám hlavu v smútku. som ekonóm/účtovník (volajme to ako každý chce). mám ekonomickú strednú školu, v obore som činná 14 rokov. študujem nové zákony, novely, nariadenia neustále... svoju prácu mám rada, aj keď sa mi začína podpisovať na zdraví. ale je to MOJA práca, robím ju zodpovedne a živí mňa aj môjho syna. ak prídem o prácu, prídem o všetko, nemám zadné vrátka, nemám riešenie ako prežiť. nič iné ako účtovníctvo, dane, mzdy,... neviem. to chce táto vláda povedať, že ak ostanem na ulici s malým dieťaťom môžem si za to sama? že moja práca nie je hodná ničoho, lebo nie som oficiálne daňový poradca?
tuším balím kufre a idem zažiadať o azyl do inej krajiny.
6 0
IVETA N IVETA N

IVETA N je offline (nepripojený) IVETA N

súhlasím s TEBOU angua, ale aj na to balenie kufrov treba odvahu a tú já nemá a ďalšia vec tu som vyrastala tu mám svoje korene , svoju rodinu , žijú tu moje deti tu som strávila svoju mladosť a tu chcem dožiť a j svoju starobu ale dôstojne .Takže treba zistiť kedy schvaľujú ten zákon a už sme dve ........
0 0
Evka-Test Evka-Test

Evka-Test je offline (nepripojený) Evka-Test

máme málo nezamestnaných treba rozšíriť aj z radov účtovníkov
2 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať