Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Kúpim Občianske združenie (24.06.19)
0 odpovedí Otázka od Fredy65 Neziskové organizácie
Mal by som záujem o kúpu už existujúceho občianskeho združenia. Nezáleží až tak na predmete činnosti (to by som si dodatočne upravil) ale potrebujem aby fungovalo minimálne 12 mesiacov. Na cene sa doh...
1 0
poznámky pre neziskové organizácie (31.05.19)
prosím vás robím poznámky k mimoriadnej UZ občianskeho združenia, našla som len vo formáte rtf, ale to je nejako natiahnuté do šírky, dá sa to nejako prekonvertovať alebo upraviť aby to bolo použiteľn...
1 1
Aký typ pracovnej zmluvy pre učiteľku v tanečnom štúdiu? (27.05.19)
Prosím o radu, aký by bol najvhodnejší typ zmluvy pre učiteľku v tanečnom štúdiu, ktorá má svoju pracovnú zmluvu a po večeroch bude učiť v tanečenej škole cca 6 h.týždenne? Tanečné štúdio je občianske...
1 1
Nový predseda SVB a neplatná zmluva (23.05.19)
Na zhromaždení bol nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov zvolený nový predseda spoločenstva. Na zápis do registra sa predkladá aj zmluva o spoločenstve. Problém je v tom že staré vedenie zm...
1 1
tanečné štúdio ako občianske združenie (10.05.19)
Dobrý deň, prosím o názor či je možné zriadiť detské tanečné štúdio ako občianske združenie.
3 6
Čo s neplatičmi do fondu opráv v bytovom dome (23.04.19)
Ahojte. Chcem sa opýtať, máme neplatičov do fondu opráv. Neplatia už vyše roka, nemá niekto vzor upomienky pre takých? Alebo keby niekto poradil, ako na nich, ako postupovať. Ďakujem
1 0
Účtovanie projektu (08.03.19)
Po prvý krát účtujem financie, ktoré sme dostali na projekt, v celkovej výške 10000 €, 9000€ sme dostali od štátu a 1000€ je naše spolufinancovanie. Účtovala som to na 346/384, účtujem tu ale celú čia...
1 0
Aká podpoložka ekonomickej klasifikácie? (29.03.19)
Zdravím, na akú položku ekonomickej klasifikácie dávate výdavok za faktúru ASC AGENDA, ktorý platíme každoročne? Dodávateľ mi povedal, že keby som si budúci rok nezaplatila balík na ďalší rok, to čo m...
1 0
Povinnosť vykonať kontrolu (19.03.19)
Je hlavný kontrolór povinný vykonať kontrolu na podnet fyzickej osoby (obyvateľa inej obce)
1 0
Použitie podielu zaplatenej dane 2% - účtovanie (16.03.19)
0 odpovedí Otázka od HUHA Neziskové organizácie Dane
Zaúčtovať použitie podielu zaplatenej dane v jednoduchom účtovníctve. 2% dane prichádzajú postupne na účet a to čo platíme z týchto prostriedkov platím od začiatku roku. Účtujem v Alfe plus. O tom, že...
1 0
Prijatie daru prostrednictvom qr kodu na web stranke (15.03.19)
0 odpovedí Otázka od majka_drobka Neziskové organizácie
Dobrý deň, sme nezisková organizácia a chceli by sme si ako jednu z možnosti prispievania - darov uviest na web stranke dar prostrednictvom platby-qr kodom. Chcem sa opytat, ci takuto formu musime nie...
2 2
Výpis z registra občianskych združení (30.06.08)
Prosím, poradí mi niekto, ako požiadať o výpis z registra občianskych združení. Nikde som nenašla návod, alebo tlačivo. Prosím poraďte, je to súrne!
1 0
Výkazy n.o.- dotácia z MInisterstva (12.03.19)
0 odpovedí Otázka od katkasabka Neziskové organizácie
Zdravím Vás, n.o. mala dostať v decembri schválenú dotáciu z Ministerstva z grantov. Dodatkom sa to ale upravilo na rok 2019. Neuvádzam danú schválenú sumu nikde, ani do výkazov a do pohľadávok, vš...
2 1
Akú sumu nemusíme prerokovať na zhromaždení vlastníkov bytov (20.02.19)
Dobrý deň, som v rade SVB. Chcem sa opýtať akú sumu investície nemusíme odhlasovať na zhromaždení vlastníkov bytov. Resp.je potrebné dať hlasovať na zhromaždení za výmenu zvoncov v bytovom dome, ak...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk