Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Financie a majetok neziskovej organizácie (25.03.17)
N.o. nevyhnutne potrebuje pre svoju činnosť auto, nakoľko robíme časté výjazdy k chorým deťom počaqs ich hospitalizácie, v rodinách doma, ale cestujeme aj za detmi v nudzi. Ako može získať nezisková o...
1 2
Cestná daň pre štatutára OZ (23.03.17)
Ak štatutár používa svoje súkromné motorové vozidlo na služobné cesty pre občianske združenie (štatutár bez pracovného pomeru v OZ) môže si účtovať náhradu 0,183/ km bez toho, aby bola zaplatená cestn...
1 0
Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia? (21.03.17)
Doteraz sme pytali faktury od organizatora, ale za rok nasho posobenia sme takto pochodili iba ciastocne. Len polovica organizatorov nam dala fakturu, alebo prijmovy doklad. Zvysok organizatorov sa tv...
2 0
uctovna zavierka pri nulovych prijmoch (16.03.17)
Máme občianske združenie airsoftu od apríla 2016. Nemali sme žiadne príjmy ani výdavky. Bankový účet sme zalozili len pred týždnom. Treba podávať uctovnu zavierku alebo danove priznanie?
1 0
spis (14.03.17)
Dobrý deň! Mám takú konkrétnu otázku ohľadom registratúry. Mám rozhodnutie na oslobodenie z telesnej výchovy pre Mrkvičkovú Zuzanu a mám aj pre Kováčovú Zuzanu. Mám si obidve žiadosti aj obidva rozho...
2 0
Priznanie OZ (05.03.17)
Dobrý deň. Akú prosím právnu formu uviesť do priznania Občianského združenie ak nemá zdaniteľné príjmy. Neviem to k ničomu priradiť. Najbližšia je mi 119 ale tá je pre Neziskové organizácie. Ďakujem.
1 1
Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu (02.01.17)
Dobrý večer, účtujem rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta . Stala sa nám taká vec, že sme oneskorene odoslali prehľad o zrazených preddavkoch na daňový úrad .... prišiel nám list ...
1 0
Členstvo v DHZ (02.03.17)
Chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Zo stanov DPO SR mi nie je jednoznačné prijatie člena. Znenie je nasledovné: Členstvo FO vzniká: a) dňom schválenia písomnej vlastnoručne podpísanej prihlášky výbo...
1 1
Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016 (20.02.17)
Mám otázku či mi vie niekto poradiť. Sme nezisková org. účtujúca v JÚ. Ako v peňažnom denníku ku koncu roka uviesť dotáciu na rok 2017, ktorá bola prijatá v decembri 2016 ? A v daňovom priznaní to j...
1 0
Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole (20.02.17)
0 odpovedí Otázka od evelin71 Neziskové organizácie
zakladá niekto teraz alebo v roku 2016 bez toho, aby bol členom SRRZ, mali ste už pred tým vytvorené neoficiálne RZ? ako ste ich prepojili?
1 3
Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov? (18.02.17)
Dobrý deň, preberáme bytový dom pod správu, ktorý predtým bol spoločenstvo. Predseda sa zároveň stal aj likvidátorom spoločenstva. Moja otázka znie: kto má urobit vyúčtovanie nákladov za rok 2016, nak...
1 0
Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov? (14.02.17)
0 odpovedí Otázka od Luba567 Neziskové organizácie
Dobrý deň, preberáme bytový dom pod správu, ktorý predtým bol spoločenstvo. Predseda sa zároveň stal aj likvidátorom spoločenstva. Moja otázka znie: kto má urobit vyúčtovanie nákladov za rok 2016, nak...
2 0
Občianske združenie a daňové priznanie (12.02.17)
V roku 2015 sme založili o.z. a v roku 2016 sme dostali na organizovanie umeleckej výstavy grant z grantovej schémy Ars Bratislavensis na podporu kultúry vo výške 500,- EUR ktorú sme riadne vydokladov...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk