Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
účtovanie verejnej zbierky v JÚ (30.05.17)
0 odpovedí Otázka od matuškovičová Neziskové organizácie
Ako účtovať Verejnú zbierku v JÚ v občianskom združení
1 0
Súťaž zuš (22.05.17)
0 odpovedí Otázka od ZlaticaB Neziskové organizácie
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako vyúčtovať cestovné náhrady ak na súťaž doprevádza žiaka zuš rodič na vlastnom aute?
1 0
Výročná správa (18.05.17)
Ja by som potrebovala vedieť, či súčasťou výročnej správy je účtovná závierka neoverená audítorom. Neziskovka vznikla v roku 2016 a nevykonala zatiaľ žiadnu činnosť, tým pádom nepodávala ani daňové pr...
1 0
Faktúra za december vystavená v januári . (10.05.17)
0 odpovedí Otázka od bacsamar Neziskové organizácie Faktúry
Sme škola s právnou subjektivitou . Ku koncu kal. roka pri účtovnej uzávierke máme zaúčtované faktúry , ktoré došli v januári za december za rok 2016 a to nasledovne 502/321 ,518/321, Naša škola má v...
1 0
nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov (27.04.17)
0 odpovedí Otázka od hifenbachie Neziskové organizácie
dá sa podať trestné oznámenie?
1 0
Grant (26.04.17)
0 odpovedí Otázka od miriam712 Neziskové organizácie
Dobrý deň, sme občianske združenie na pomoc a podporu HIV a AIDS ľuďom. Viete mi poradiť s grantom? Chceme získať prostriedky na financovanie jedinej bezplatnej telefonickej infolinky na SK a uskutočň...
1 0
Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel (21.04.17)
O.Z. niekoľko rokov nefunguje, nič nemá, ani zamestnancov, ani členov, ani majetok, len dlhy cca 1500 €, Naše OZ možno zrušiť podľa stanov oz valným zhromaždením- poslal som mail, dal inzerát - nik...
1 0
evidencia osôb (16.04.17)
0 odpovedí Otázka od upchpp Neziskové organizácie Software
viem mi niekto poradiť program na evidenciu osôb občianskeho združenia ? alebo ponúknuť vytvorený databázový program? dakujem
3 10
hlucna klimatizacia v bytovke (06.04.17)
dobry den , vie mi niekto poradit sused rekonstruoval byt a namontoval si priamo nad moje okno v spalni klimatizaciu ktora ma rusi pri otvorenom okne,pri poziadani o premiestnenie mi odpovedal mam ...
2 2
Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín (10.04.17)
Chcela by som opýtať že v roku 2017 ktorý je posledný deň pre uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín? čítala som že treba to uložiť do 15. apríla, ale v roku 2017 to pripadá na sobotu, a aj...
1 0
Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia (05.04.17)
Dobrý deň, Chcela by som o radu, že ako treba zaúčtovať Zmluvu o spoluorganizovaní (uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka ) v neziskovej organizácií, čo vedie podvojné účt...
2 4
Rozdiel medzi zväzom a asociáciou (01.04.17)
Prosím vás neviete mi vysvetliť rozdiel medzi združením a asociáciou? pardon oprava medzi zväzom a asociáciou
3 4
Rozdiel medzi asociáciou a združením? (01.04.17)
Prosím vás vedeli by ste mi vysvetliť, aký je rozdiel medzi asociáciou a združením?
1 0
Ako zrušiť neziskovú organizáciu? (30.03.17)
Ahojte múdre hlavičky, chcem Vás poprosiť o radu. Mamina pracuje v nemocnici majú založený účet v banke kde prispievajú sponzori. Majú to ako neziskovú organizáciu. Účet teraz potrebujú zrušiť a teda ...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk