Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Účtovanie projektu PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH“ (16.04.21)
0 odpovedí Otázka od zuska1 Neziskové organizácie
Dobrý deň, je tu nejaké ZUŠka, ktorá už dostala na svoj príjmový rozpočtový účet finančné prostriedky z projektu PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH“? Ak áno, aké príjmové r...
1 1
Pustila som si neznamu osobu do učtu, ktorý mi vybielila (06.04.21)
ahoj mám problem ktorý neviem vyriešit pustila som si neznamu osobu do učtu ktorý mi vybielila bola som hlupa že mi prevedie peniaze z obchodneho učtu kde som obchodovala tak som mu poskytla možnost ...
1 0
Občan za dverami? (14.03.21)
0 odpovedí Otázka od sito Neziskové organizácie
Treba si pozrieť reláciu zo dňa 14.03.2021. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ6fLc7q_vAhWQCOwKHSUDC5gQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.rtvs....
2 3
účtovanie ZŠ s MŠ zriadenej obcou (19.01.12)
Prajem Vám pekný deň....čím dlhšie pracujem v RO tým mám viac nervov.....poprosím o radu, alebo o nejaké diskusie na túto tému.... od 9/2011 mám veľké zmeny dľa príkazu starostu obce.....ale mám s tým...
1 0
Ako zaúčtuje SVB úver z banky v JÚ? (20.02.21)
SVB dostalo úver z banky. Peniaze boli pripísané na bežný bankový účet. Spláca sa istina a úrok z bežného účtu, ale SVB dostáva výpis aj z úverového účtu.
1 0
Účtovanie neziskovej organizácie (06.02.21)
0 odpovedí Otázka od ivetka22 Neziskové organizácie Dotácie
Účtuje niekto z Vás neziskovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je mesto? V akom programe účtujete? A ako účtujete dotácie z rozpočtu? Ďakujem
1 0
Centové vyrovnanie v JÚ (04.02.21)
Platili sme za tovar do Česka kartou 611,00. Po úhrade nám prišla faktúra na 611,47. Dodávateľ povedal, že jemu účtovníctvo sedí, nie je potrebné uhradiť ešte 0,47. Ako mám zaúčtovať toto centové vyro...
1 0
Nájdem niekde informácie o Občianskom združení a konkrétnych povinnostiach? (03.02.21)
Dobrý deň, Chcem sa spýtať na pár vecí ohľadom Občianskeho združenia. OZ je založené a funguje a vytvára divadelnú - kutlúrnu činnosť. Aké má konkrétne povinnosti pre správne fungovanie? Uvediem príkl...
1 0
Dobrý deň, mám záujem o kúpu občianskeho združenia, pokiaľ je zapísané v registri poberateľov 2% na tento rok. (25.01.21)
Potrebujem OZ pre ťažko postihnutú dcérku môjho strýka, aby nemuseli čakať 2 roky, kým budú môcť žiadať o 2%. Skúšam šťastie, či náhodou niekto nemá OZ, ktoré nepotrebuje... ďakujem.
1 0
Použitie 2% dane na mzdu zamestnanca (14.12.20)
0 odpovedí Otázka od Majkah30 Neziskové organizácie Dane
Občianske združenie je prijímateľom 2% dane. Zákon vymedzuje, na čo všetko môže byť táto daň použitá. Niekde na internete som ale čítala, že je možno čiastočne použiť túto daň aj pre zamestnanca OZ. ...
1 0
Prvá pomoc COVID (14.12.20)
0 odpovedí Otázka od ment2137 Neziskové organizácie
Dobrý večer, Chcela by som opýtať že aj n.o. ktorá má zamestnancov a vykonáva len hlvanú činnosť má nárok v rámci projektu na Prvú pomoc od UPSVAR alebo iba ten n.o. môže požiadať o Prvú pomoc ktorí ...
2 4
Kontakt na správcu / domovníka bytového domu. (07.12.20)
Zdravím, poskytujem internetové pripojenie a chcem sa pustiť aj do bytových domov. Narazil som však problém koho vlastne kontaktovať, ak chcem zaviesť služby do konkrétneho bytového domu. Mám tip ...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk