Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Výpočet záväzku z Dohody o zvýšení kvalifikácie (03.08.22)
Dobrý deň, zamestnanec podpísal cca. 3 roky dozadu Dohodu o zvýšení svojich kvalifikačných predpokladov, ktoré potrebuje pre svoj výkon práce učiteľa. V tomto čase nám ale oznámil, že žiada o ukončeni...
1 0
O.Z. - športový klub a predaj klubových merch vecí - mikiny s logom, tričká, prívesky... (nielen členom) (26.07.22)
Dobrý deň, sme športový klub a chceli by sme spustiť niečo ako "fan shop". Predaj našich klubových tričiek, mikín, príveskov a rôznych drobností s našim logom. Všetko za symbolické ceny, hlavne pre fa...
1 0
Zaokrúhľovanie hotovostných platieb do pokladne napr. za stravu. (30.06.22)
0 odpovedí Otázka od lubocka Neziskové organizácie
Dobrý deň . Od 1.7.2022 tu máme zaokrúhľovanie hotovostných úhrad. Týka sa zaokrúhlenie aj príjmu v hotovosti napr. za stravu v jedálni a pod.? Viem, že cestovné ani mzdy nie.
1 0
treba robiť v škole verejné obstarávanie ? (23.03.22)
ak chce škola kúpiť dorogériu a čistiace prostriedky v hodnote 1500€ ročne, musí robiť verejné obstarávanie?
2 0
Občianske združenie - účtovanie použitie 2% dane v jednoduchom účtovníctve (28.06.22)
0 odpovedí Otázka od riska007 Neziskové organizácie Dane
Dobrý deň, prosím Vás o radu, ako zaúčtujem v občianskom združení, ktoré účtuje v jednoduchom účtovníctve faktúru napr. za nákup folklórnych čižiem, ktorú chceme uhradiť z 2% dane. Rozumiem, že príjem...
1 0
účtovanie predpisu dotácie a jeho výška (28.06.22)
Zmluva na projekt bola podpísaná koncom r. 21 (celková suma dotácie 14970€) Predpis dotácie zaúčtujeme v sume 14970 alebo len v sume prijatej časti platby (4491€) 346/691 prijatie FP 221/346 projekt s...
1 0
Zaúčtovanie čerpania 2% dane v Alfe. (26.02.22)
Dobrý deň, podľa Oznámenia č. 472/2010 Z. z. § 22 Účtovanie podielu zaplatenej dane z príjmov (1) O príjme peňažných prostriedkov z podielu zaplatenej dane z príjmov sa účtuje v peňažnom denníku a z...
1 0
kam všade dávate pečiatku finančná kontrola v príspevkovej organizácii (21.04.22)
kam všade dávate pečiatku finančná kontrola v príspevkovej organizácii ? myslím na aké dokaldy? došlá pošta, prišlá pošta, rozhodnutia o prijatí do školy, faktúry.. ?
1 0
Odoslanie uzavierky v JU (26.03.22)
0 odpovedí Otázka od agatika Neziskové organizácie
Prosim o radu. NO podavala DP a UZ v papierovej forme. Teraz treba UZ podat uz len elektronicky. Ako to mam urobit? Ma sa konatel zaevidovat na fin. sprave a poziadat o autorizaciu k NO? Alebo ako to ...
1 0
Účtovanie poistenia v NUJ (22.03.22)
Prosím o radu, máme od poisťovne avízo na zaplatenie poistenia majetku. Kde sa to účtuje v neziskovke, na aký účet? 547? Taktiež prosím o radu, v Omege sa to eviduje ako faktúra na 321? Som zvyknutá n...
1 0
Účtovná závierka neziskovky (23.03.22)
Prosím Vás veľmi o radu, robím 1x účtovnú uzávierku neziskovy. V programe všetko mám, aj Súvahu, VzaS, aj daňové priznanie. Len teraz neviem, akým spôsobom v svojej zóne na finančnej správe zadávam Sú...
1 0
Nákup PHM kartou v n.o. (23.03.22)
Zdravím Vás poraďáci a žiadam o radu. Členovia n.o. (JU)chodili v rámci nepodnikateľkej činnosti n.o. na aktivity po SR a platili kartou tankovanie osobných súkromných áut. Môžem to dané tankovanie z...
1 0
majetkové priznanie riaditeľa školy - ako zistím hodnotu auta ktoré vlastní riaditeľ? (18.03.22)
podľa čoho vyrátať hodnotu osob.auta ak je uvedený ako majiteľ riaditeľ školy? Potrebujem to uviesť do majetkového priznania za min.rok.
1 0
modul egoverment ako zadávať spisy (23.02.22)
0 odpovedí Otázka od sattelitka Neziskové organizácie
vie mi niekto poradiť ako konkrétne vytvárať spisy a záznamy v egormente? Do jedného spisu napr. Objednávky dávate aj prijaté aj odoslané objednávky? Alebo máte založené dva spisy zvlášť.
2 0
Príspevok na stravu vyplatený vopred v školách - RO (27.12.21)
0 odpovedí Otázka od zuska1 Neziskové organizácie Iné
Dobrý večer, sme rozpočtová organizácia /ZUŠka/ zriadená mestom. Ako riešite ostatní fin.príspevok na stravu zamestnancom? Vyplácate vopred napr. 30-teho a zúčtujete v mesiaci, ktorého sa to týka? My ...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk