Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
OZ a podpora v nezamestnanosti (17.01.23)
Som zamestnaná ( dlhé roky) na dobu neurčitú, no dostala som výpoveď a idem na úrad práce. Som štatutárom občianskeho združenia a mám aj živnosť. Živnosť na to obdobie pozastavím. Dostanem podporu v n...
1 0
Musí sa OZ zaregistrovať aj na DÚ keď chce byť prijímateľom 2% daní ? (17.01.23)
Občianske združenie si vybavilo registráciu u notára ohľadom prijímania 2% z daní, musí sa registrovať aj na daňovom úrade ? Nebude mať príjem zo zárobkovej činnosti.
0 0
založenie charitatívnej organizacie (25.10.06)
Prosim poradte mi. Chcela by som so svagrinou zalozit charitativnu organizaciu, ktora by sa zaoberala o starostlivost a pomoc ludom v nudzi, tyranym zenam, detom, pomahat rodinam kde je alkoholizmus, ...
1 0
povinnosť robiť verejné obstarávanie elektronicky (06.11.22)
Prosím o radu. Mám dve otázky. 1. Je potrebné robiť verejné obstarávanie elektronicky do limitu 10 000? 2. stačí na podlimitné zákazky posielať výzvy poštou alebo to musím riešiť elektronicky. Res...
1 0
Otázky ohľadne účtovania OZ (20.10.22)
Dobrý deň, nakoľko nemám skúsenosti s účtovaním občianskeho združenia, prosím o pomoc pri zodpovedaní otázok pri jednoduchom účtovníctve OZ: (používam klasický program MRP na Jú) 1. Pri účtovaní hoto...
1 2
Aký je rozdiel medzi peňažným denníkom FO a peňažným denníkom pre občianske združene? (17.10.22)
Aký je rozdiel medzi peňažným denníkom fyzickej osoby a občianskeho združenia? Aký softvér odporúčate na účtovanie OZ ktorý nebude mať príjmy ktoré dosahujú zisk. Môžem napríklad účtovať občianske zdr...
1 0
Nezisková organizácia & sociálny fond tvorba - otázky (09.10.22)
Dobrý deň. Ide o účtovnú jednotku, ktorá účtuje podľa postupov pre organizácie nezriadené za účelom dosahovania zisku, t. j používa výkazy pre neziskové organizácie. Táto organizácia má hlavnú nezda...
1 0
Účtovanie OZ - Materská škôlka (13.09.22)
0 odpovedí Otázka od Ricky1 Neziskové organizácie
Dobrý deň, najde sa tu prosím niekto, kto by mi bol ochotný bližšie vysvetliť JU občianského združenia- materská škôlka? OZ som nikdy neúčtovala, a oslovili ma v škôlke, či by som nebola ochotná im p...
1 1
Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev. (29.08.22)
Pekný deň prajem. Budeme vyplácať podiel zo zisku PS za rok 2021, platí stále novela zákona o dani z príjmov z roku 2017, kde je uvedené, že do 500 € sa príjem nezdaňuje a nad 500 sa zdaňuje 7 %, pr. ...
1 0
Lektorské (28.08.22)
Dobrý deň, rada by som Vás poprosila o odpoveď na moju otázku. Sme občianske združenie, občas poriadame pre našich členov odborné prednášky, kde by sme mali vyplácať lektorom odmenu. Nemáme zamestnanc...
1 0
OZ - príjem platieb (11.08.22)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako OZ prijímajú platby za svoje služby alebo výrobky, keď sú súčasťou ich hlavnej činnosti (a teda nie sú súčasťou podnikania). Napr. OZ organizuje platený vzdelá...
1 0
Výpočet záväzku z Dohody o zvýšení kvalifikácie (03.08.22)
Dobrý deň, zamestnanec podpísal cca. 3 roky dozadu Dohodu o zvýšení svojich kvalifikačných predpokladov, ktoré potrebuje pre svoj výkon práce učiteľa. V tomto čase nám ale oznámil, že žiada o ukončeni...
1 0
O.Z. - športový klub a predaj klubových merch vecí - mikiny s logom, tričká, prívesky... (nielen členom) (26.07.22)
Dobrý deň, sme športový klub a chceli by sme spustiť niečo ako "fan shop". Predaj našich klubových tričiek, mikín, príveskov a rôznych drobností s našim logom. Všetko za symbolické ceny, hlavne pre fa...
1 0
Zaokrúhľovanie hotovostných platieb do pokladne napr. za stravu. (30.06.22)
0 odpovedí Otázka od lubocka Neziskové organizácie
Dobrý deň . Od 1.7.2022 tu máme zaokrúhľovanie hotovostných úhrad. Týka sa zaokrúhlenie aj príjmu v hotovosti napr. za stravu v jedálni a pod.? Viem, že cestovné ani mzdy nie.
1 0
treba robiť v škole verejné obstarávanie ? (23.03.22)
ak chce škola kúpiť dorogériu a čistiace prostriedky v hodnote 1500€ ročne, musí robiť verejné obstarávanie?
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk