Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 1
Ako zaúčtujem dar od samosprávneho kraja neziskovej organizácii v jednoduchom účtovníctve. (29.07.20)
1/Kniha pohľadávok 2/banka - prírastok na účte 3/Kniha záväzkov 4/ ID - vyradenie záväzku z knihy Z.-ostatné V odp.od ZD 5/ ID - použitie s mínusom
1 0
Ako požiadať o výpis z registra občianskeho združenia? (06.08.20)
Dobrý deň prosím Vás viete mi niekto poradiť ako požiadať o výpis z registra občianskeho združenia ci sa to dá poslať na email alebo to musí byť poslané poštou. Ďakujem
1 0
Obcianske zdruzenie letne tabory (30.07.20)
0 odpovedí Otázka od danjelaj Neziskové organizácie
obcianske združenie, v stanovách má tieto hlavne činnosti 1.cielom je prostredníctvom plávania ako aj poradenstva v oblasti telesnej kultúry dlhodobo zlepšovať kvalitu života obyvateĺov v regione zabe...
1 0
Dobrovoľníctvo v sporte-futbal (26.07.20)
0 odpovedí Otázka od oliva101 Neziskové organizácie
Ahojte.Vie mi niekto poradiť ohľadne dobrovoľníctva vo futbale?ohľadne registrácie dobrovoľníka ...
1 0
Zrušenie neinvestičného fondu, likvidácia (18.06.20)
0 odpovedí Otázka od hanelle Neziskové organizácie
Prosím Vás, robím prvý krát niečo také. Mám podklady od jedného neinv. fondu - od 3.1.2020 rozhodnutie okresného úradu, že sa vymazáva fond a zapisuje sa "fond v likvidácii". Mimoriadnu účt. závierku ...
2 0
Zvýšená platba do fondu prevádzky, údržby a opráv (28.05.20)
Dobrý deň, na schôdzi svb a nb si vlastníci odsúhlasili navýšenie sumy do FPUaO. Ma sa táto zmenu niekam nahlasit? Ďakujem
2 0
Je tu niekto kto robí štatutára vo Spoločenstve vlastníkov bytov? (20.05.20)
Potrebujem poradiť ohľadom vyúčtovania nákladov za minulý rok.
1 0
ako zaúčtovať bezbariérové rampy do domu? (16.05.20)
dobrý deň, ako zaúčtovať v PU bezbariérové rampy z kovu do bytového domu? Ide o SVB. OC je 2400 €. Musí to ísť do majetku? ak áno ako dlho odpisovať? Ďakujem.
1 1
Zodpovednosť štatutára v s.r.o. (21.04.20)
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako je to so zodpovednosťou štatutára v s.r.o. Manžel si chce založiť s.r.o., je vo veku, keď si už prácu ťažko nájde a toto by bolo riešenie. Taktiež mi navrhol, aby sme ta...
1 0
karanténne stredisko (22.04.20)
0 odpovedí Otázka od hanelle Neziskové organizácie
Môže byť karanténne stredisko zriadené priamo v zariadení poskytujúcom sociálne služby??? ....totiž nový klient do sociálneho zariadenia môže byť prijatý až po predošlej 14 dňovej karanténe. Tú karan...
1 0
Dokumentácia k účtovaniu SVB (04.04.20)
0 odpovedí Otázka od vaderco Neziskové organizácie
Dobrý deň. Prebrala som účtovníctvo SVB, je to pre mňa nová skúsenosť a nie som si istá, aká dokumentácia, resp. podklady pre ročné vyúčtovanie nákladov sú potrebné. Bývalá účtovníčka mi nechce vyda...
1 0
povinnosť (ne)podať DP pre OZ (30.03.20)
0 odpovedí Otázka od lucinda22 Neziskové organizácie Dane
Dobrý neskorý večer želám, moja otázka smeruje k podaniu/nepodaniu DP ak má OZ príjmy iba z 2% dane a členských príspevkov, z info na FS mi vyplýva, že nemá povinnosť podať DP, ale potom nemusí ani úč...
1 0
Web pre občianske združenie (20.03.20)
Dobrý deň prajem. Chcem sa opýtať, či musí mať občianske združenie vytvorený web len s klasickou doménou .sk alebo je možné si vytvoriť webovú stránku pre občianske združenie aj formou blogu, či už...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk