Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
rozúčtovanie nákladov v bytovke - striedavá starostlivosť (10.04.23)
Ako rozúčtovať správne v bytovom dome spoločné náklady, ak tam býva aj dieťa v striedavej starostivosti? Každý druhý týždeň je v tejto bytovke. Čo k tomu potrebujem? Matka samozrejme to nezahlásila. V...
1 0
Zoznam občianskych združení v SR (28.03.23)
Prosím vás, existuje nejaký oficiálny zoznam občianskych združení na Slovensku, kde je uvedený aspoň štatutárny orgán daného združenia? (niečo ako obchodný alebo živnostenský register)
1 0
Predaj neziskovej organizacie (20.03.23)
0 odpovedí Otázka od fok Neziskové organizácie
Kde sa da predat neziskova organizacia, uz ju nepotrebujeme splnila svoj ucel, zaregistrovana v registri 2 percent.
1 0
schválenie účtovnej závierky v Občianskom združení (16.03.23)
0 odpovedí Otázka od sattelitka Neziskové organizácie
Orgánmi OZ je 1/najvyšší orgán - členská schôdza a 2/ štatutárny orgán - predseda. Poprosím o nejaký vzor zápisnice kde sa prejednáva schválenie účtovnej závierky. Ako nazvať túto zápisnicu "Zápisnica...
1 0
ako vyplniť UZNO , a DPPO (06.03.23)
Ako OZ musíme podať účtov.závierku UZNO a potom DPPO, prosím o pomoc, robím to prvý krát. Do ktorých riadkov (kolóniek) vyplniť nasledovné údaje: 1/ príjem z členských príspevkov 2/ príjem z finanč...
1 1
Bloček za občerstvenie v rámci služobnej cesty (01.03.23)
Dobrý deň, 2 pg.zamestnanci boli na služobnej ceste v trvaní cca. 7hod.. Doniesli bloček za stravu vo výške cca. á6,10€ na preplatenie. Všetci zamestnanci dostávajú vopred fin.príspevok na stravu, ale...
1 0
Výmena štatutára a platba Faktúry v tomto období (24.02.23)
0 odpovedí Otázka od Masl Neziskové organizácie Notár
Dobrý deň, v OZ prebieha zmena štatutára. Starý skončil k 31.12.2022, ale nový ešte nie je uznaný ministerstvom vnútra. Nový štatutár potrebuje zaplatiť faktúru, ale v banke nie je možné vykonať ...
1 0
Nepriama vyučovacia činnosť pg.zamestnanci (24.02.23)
0 odpovedí Otázka od zuska1 Neziskové organizácie Učitelia
Dobrý deň, chcem sa opýtať hlavne ak je tu niekto zo ZUŠ-ky ako evidujete prácu doma t.j. nepriamu vyučovaciu činnosť. My sme doteraz mali u pg.zamestnancov povolenú prácu na doma 1-2hod. denne. Riadi...
1 0
akú zmluvu medzi FO a OZ použiť? (13.02.23)
0 odpovedí Otázka od sattelitka Neziskové organizácie
Akú zmluvu použiť keď občianske združenie ktoré nepodniká chce vyplatiť občanovi - FO odmenu za vykonanie určitej práce? OZ nemá príjem z činnosti, iba členské príspevky a sponzorské dary plánuje byť ...
1 1
diskriminácia v športovom klube - o.z. (07.02.23)
O.z. porušuje stanovy o.z. týkajúce sa peňazí. Dostala som sa na športovú komisiu mesta, ktoré o.z. dotuje finančne, aj nepriamo a poukázali sme na to. Klub mi povedal, že mi vrátia členské a nech už ...
1 0
Potrebujem vypomoc do MŠ - ako ju získať? (03.02.23)
Potrebujeme posilu do materskej školy a detských jasieľ na výpomoc pri upratovaní, asistenciu pri kŕmení, obliekaní detí a pod. Nemôžeme platiť nikoho z vlastných zdrojov. Aké možnosti sú na "získa...
1 0
občianske združenie - športový klub a rodičia (27.01.23)
0 odpovedí Otázka od liviag Neziskové organizácie Deti
Aké máme práva ako zákonní zastupcovia detí - členovia športového klubu - o.z.? Môžeme si zriadiť tzv rodičovskú radu?
1 2
športový klub OZ, platba členského (22.01.23)
Deti sú členmi športového klubu - o.z., kde riadne platíme členské - v hotovosti predsedovi o.z., TRVÁ na hotovosti a nie na účet (len pre info, sú členmi aj iného športového klubu o.z. a tam v žiadno...
1 0
Je pre organizovanie vzdelávacích aktivít lepšie OZ alebo živnosť? (22.01.23)
0 odpovedí Otázka od davdi Neziskové organizácie Živnosť Iné
Chcel by som založiť OZ pre šírenie osvety a vzdelávania formou informačných kampaní a vzdelávacích aktivít formou workshopov a kurzov. A práve vzdelávacie aktivity by boli spoplatnené, ako jeden z hl...
1 0
ako zistím konkrétne zaradenie do kategórie pôvodcov registratúry (20.01.23)
0 odpovedí Otázka od sattelitka Neziskové organizácie
ZUŠ je zaradená v ktorej kategórii pôvodcu registratúry. Má právnu subjektivitu a zriaďovateľ je Mesto.
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk