Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Centové vyrovnanie v JÚ (04.02.21)
Platili sme za tovar do Česka kartou 611,00. Po úhrade nám prišla faktúra na 611,47. Dodávateľ povedal, že jemu účtovníctvo sedí, nie je potrebné uhradiť ešte 0,47. Ako mám zaúčtovať toto centové vyro...
1 0
Nájdem niekde informácie o Občianskom združení a konkrétnych povinnostiach? (03.02.21)
Dobrý deň, Chcem sa spýtať na pár vecí ohľadom Občianskeho združenia. OZ je založené a funguje a vytvára divadelnú - kutlúrnu činnosť. Aké má konkrétne povinnosti pre správne fungovanie? Uvediem príkl...
1 0
Dobrý deň, mám záujem o kúpu občianskeho združenia, pokiaľ je zapísané v registri poberateľov 2% na tento rok. (25.01.21)
Potrebujem OZ pre ťažko postihnutú dcérku môjho strýka, aby nemuseli čakať 2 roky, kým budú môcť žiadať o 2%. Skúšam šťastie, či náhodou niekto nemá OZ, ktoré nepotrebuje... ďakujem.
1 0
Použitie 2% dane na mzdu zamestnanca (14.12.20)
0 odpovedí Otázka od Majkah30 Neziskové organizácie Dane
Občianske združenie je prijímateľom 2% dane. Zákon vymedzuje, na čo všetko môže byť táto daň použitá. Niekde na internete som ale čítala, že je možno čiastočne použiť túto daň aj pre zamestnanca OZ. ...
1 0
Prvá pomoc COVID (14.12.20)
0 odpovedí Otázka od ment2137 Neziskové organizácie
Dobrý večer, Chcela by som opýtať že aj n.o. ktorá má zamestnancov a vykonáva len hlvanú činnosť má nárok v rámci projektu na Prvú pomoc od UPSVAR alebo iba ten n.o. môže požiadať o Prvú pomoc ktorí ...
2 4
Kontakt na správcu / domovníka bytového domu. (07.12.20)
Zdravím, poskytujem internetové pripojenie a chcem sa pustiť aj do bytových domov. Narazil som však problém koho vlastne kontaktovať, ak chcem zaviesť služby do konkrétneho bytového domu. Mám tip ...
1 0
Môže byť poslanec obecného zastupiteľstva členom občianskeho združenia? (06.12.20)
0 odpovedí Otázka od MarRem Neziskové organizácie
OZ, ktoré zakladáme, sa bude uchádzať aj o finančnú podporu od obce, v ktorej má sídlo. Je možné, aby poslanec obec. zast. v tejto obci bol členom združenia? Ide o konflikt záujmov alebo nie? Ďakujem.
1 0
Občianske združenie a DPH (30.11.20)
0 odpovedí Otázka od c.s.i. Neziskové organizácie DPH Deti
Občianske združenie má vo svojich stanovách organizovanie táborov pre deti z detských domovov a charitu pre sociálne slabšie deti. Zabezpečí celý pobyt, dohodne sa s ubytovacími zariadeniami, s jedn...
1 3
Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR? (07.03.16)
Chcem si zalozit podnikatelsky ucet a medzi potrebnými dokumentami sa nachádza: originál (alebo overená kópia) výpisu z príslušného registra (register občianskych združení MV SR, register nadácií, reg...
1 0
Kniha záväzkov (26.10.20)
Kolega zaplatí fa 16.10 za materiál, o čom je doklad. V nasledujúci deň17.10 zakúpi ďalší materiál v hotovosti a všetko si dá vyplatiť naraz 18.10. Je potrebné zapísať Fa do knihy záväzkov?
1 0
Rada školy - počet členov a voľby počas núdzového stavu (22.10.20)
Dobrý deň, prosím Vás sme ZUŠ s počtom zamestnancov 10 /z toho 8pedag.zamestnancov/. Potrebujeme vykonať voľby a zvoliť si členov rady školy, nakoľko už v januári 2020 skončilo funkčné obdobie. Žiaľ n...
1 0
Vzor ID na účtovanie školskej jedálne (30.09.20)
Dobrý deň. začiatočníčka účtovania v ZŠ s MŠ... Prosím Vás, vedel by niekto poskytnúť vzor ID na účtovanie školskej jedálne? ŠJ má samostatný účet.... Ďakujem veľmi pekne a pekný deň.
1 0
Odmena členov občianskeho združenia (30.09.20)
0 odpovedí Otázka od katkasabka Neziskové organizácie Dane
Zdravím Vás poraďáci:) V občianskom združení sú členovia ktorí urobili prednášky za ktorú OZ dostalo zaplatené a majú to uvedené aj v stanovách v rámci svojej činnosti. Ak si ale chcú vyplatiť za da...
1 0
Účtovný program pre občianske združenie (23.09.20)
Aký účtovný program pre OZ odporúčate? A účtovať JU alebo PU? Nikto tu neúčtuje OZ?
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk