Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Stanovy OZ a ich správnosť (16.03.20)
0 odpovedí Otázka od Ness1234567 Neziskové organizácie
Dobrý deň prajem. S touto otázkou som sa obrátila aj na Ministerstvo vnútra približne pred mesiacom, kde mi ale odpísali, že nemajú čas sa mi venovať. Preto dúfam, že tu mi snáď niekto poradí. R...
1 0
OZ povinnosť registrácie do poisťovní (06.03.20)
0 odpovedí Otázka od Ness1234567 Neziskové organizácie
Dobrý večer prajem. Chcem sa opýtať, kedy má občianske združenie povinnosť registrovať sa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne? Len vtedy keď má OZ zamestnancov? My zamestnancov nemáme, čiže regi...
1 0
Občianske združenie - pečiatka (05.03.20)
Dobrý večer prajem. Prosím, je povinné aby občianske združenie malo pečiatku, keď v rámci svojej činnosti rieši aj rôzne zmluvné záležitosti ako žiadosti o granty a dotácie a pod.? Respektíve, k...
1 1
Náklady na reprezentáciu ako pripočitateľná položka a následné zdanenie u občianskeho združenia, ktoré nemá daňové príjmy. (18.10.19)
Sme OZ, ktoré funguje prvý rok a máme iba financie z grantov. Z nich financujeme aktivity a akcie, v rámci ktorých platíme občerstvenie, obed pre účastníkov, pohostenie pre partnerov. V s.r.o. by sa t...
2 4
Mládež pre Krista Slovensko (22.02.20)
Prosím poznáte spoločenstvo Mládež pre Krista Slovensko. Respektíve - ranč Králová Lehota-misijne centrum ?
1 0
Pomerový rozdeľovač Minometer M7 (09.02.20)
Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, ako funguje pomerový rozdeľovač Minometer M7, návod som síce na nete našiel, ale nejako som sa z neho nedozvedel, čo znamenajú číslice na displeji v bežnom - kľud...
2 10
Krb na drevo v paneláku (04.10.11)
Dobrý deň, susedia v panelovom dome by si chceli postaviť krb a vykurovať svoj byt drevom. Prosím o radu, aké negatíva s toho môžu vyvstať. Ako sa proti tomu dá brániť. Ďakujem za odpoveď
1 0
Stanovy občianskeho združenia - pomoc (06.02.20)
0 odpovedí Otázka od Ness1234567 Neziskové organizácie
Dobrý večer prajem. Považuje sa za chybu ak sú stanovách občianskeho združenia uvedené na konci stanov aj mená a podpisy členov? Alebo je to v poriadku a môže to tak byť? Ďakujem pekne.
1 0
Registrácia OZ na MINV (05.02.20)
0 odpovedí Otázka od Ness1234567 Neziskové organizácie
Dobrý deň prajem. Posielala som stanovy občianske združenia na ministerstvo vnútra, po tom čo mi ich zaslali späť s upozornením na chyby. Všetky chyby som opravila a zaslala poštou opravené stanovy...
1 0
Registrácia OZ na daňovom úrade (02.02.20)
Dobrý deň prajem. Prosím Vás, keď Vám už prišlo z Ministerstva vnútra potvrdenie o zaregistrovaní občianskeho združenia, je nevyhnutné sa ísť hneď zaregistrovať na daňový úrad alebo až vtedy keď OZ...
1 0
Fond na podporu umenia (29.01.20)
0 odpovedí Otázka od Ness1234567 Neziskové organizácie
Dobrý večer. Prosím, je tu niekto kto má občianske združenie a skúsenosti s podávaním žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu umenia? Ďakujem za odpovede.
1 0
Kedy je povinné občianske združenie podať daňové priznanie? (28.01.20)
Dobrý deň, som členom jedného nedávno založeného občianskeho združenia (neziskovej organizácie). Za rok sme obdržali príjem 28,11 eur ako dar poskytnutý fyzickou osobou, a táto suma je okrem členského...
1 0
2% dane (28.01.20)
Zaregistrovali sme sa na 2% dane ale po registracii sme zaslali žiadosť na zmenu názvu. Ako to bude teraz s 2%? Niekotrí už zadali 2% so starým nazvom a ked nam ministerstvo zmení názov tak nám budú m...
1 0
hlavna a podnikateľska činnosť v OZ (26.01.20)
0 odpovedí Otázka od mmaatt Neziskové organizácie Deti
OZ tanečne zoskupenie pre deti bude pripravovať koncoročné vystúpenie (v zmysle stanov). To by bolo OK. Kedže detí je však už viac než sto, tak predaj lístkov je časovo náročný. Existuje služba (ticke...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk