Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Podnikateľská činnosť v PO (17.10.06)
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť ako by som mohla vypočítavať alikvótnu časť režijných nákladov, miezd k podnikateľskej činnosti? Zariadenie, ktoré prevádzkujeme nemá samostatné merače.Treba k tom...
0 0
obcianske zdruzenie a zamestnavanie (27.09.06)
V jednej porade už bola odpoveď,že OZ moze zamestnavat bez problémov.Ale je tu problem etický, ktorý pravdepodobne trápil opytujúceho sa . Založím OZ na poskytovanie služieb. Ja som ten, ktorý sluzb...
0 0
Občianske združenie v JU - DPH (17.10.06)
Naše občianske združenie funguje od začiatku roka 2006. Robím ho v JU. Doteraz malo príjmy ako členské a iné podľa stanov v objeme cca 1,6 mil.Sk. Čiže z pohľadu Dane z príjmov išlo o príjmy osloboden...
0 0
Registrácia Občianskeho združenia na DÚ ? (18.10.06)
Ahojte, založili sme OZ - Rádioklub, registrovali sme ho na Ministerstve vnútra a Štat. úrad nám pridelil IČO. Treba vykonať aj registráciu na DÚ (ak nepredpokladáme, že budeme mať zamestnancov, a prí...
0 0
Prevod bytu-platby (15.10.06)
Neviete mi poradiť, aký je postup pri prepise bytu v elektrárnach, plynárnach atď. a s platením inkasa (elektrina, plyn, správca bytového domu) ak sa napríklad byt odovzdá počas mesiaca? Podľa mňa nov...
0 0
zmluva o sprostredkovaní (17.10.06)
Záhradkársky zväz potrebuje vyplatiť odmenu dôchodcovi za to, že vybavil prevod záhradiek do osobného vlastníctva. Ako by mala vyzerať zmluva a je potrebné túto odmenu zdraniť?
0 0
Rezervný fond v PO (16.10.06)
Ahojte. Môžeme zakúpiť z rezervného fondu alebo fondu reprodukcie paplóny, vankúše a posteľné prádlo na ne? Ďakujem
0 0
Schválený projekt (07.10.06)
Kto mi vie prosím poradiť, kde by som našla čo najviac informácií o schválených projektoch výstavby a regionálneho rozvoja. Dostali sme štátnu dotáciu a chcela by som si pozisťovať dáke informácie. Na...
0 0
Začíname. (10.10.06)
Prosím poraďte : čo všetko treba pripraviť - akú účtovnú dokumentáciu ( mzdy) v n.o., ak začne od 11/2006 zamestnávať nepretržite na 3 smeny.
0 0
KONTROLOR SPOLOCENSTVA (12.10.06)
Chcela by som informovat, pokial viem zo zakona je v spolocenstve - predseda - rada - zhromazdenie Ak sa mylim prosim opravte ma. A problem mam takyto koncim predsednictvo a nemam co skryvat clenovia ...
0 0
odpojenie od teplárne (12.09.06)
Mohol by nám niekto poradiť ohľadom odpojenia od teplárne? Sme SVB a dali sme výpoveď teplárni od ktorého odoberáme teplo, k 15.12.2006 (výpoveď je 6 mesačné) a teraz vyšla vyhláška 505/2006 z URSO na...
0 0
Účtovanie leasingu vozidla - obecny urad (04.10.06)
Dobrý deň chcela by som Vás poprosiť o radu. Obec zakúpila auto na leasing a tak zisťujem spôsob jeho účtovania. Účtujem v PÚ, nie sme platcami dane. Vopred veľmi pekne ďakujem za pomoc Renata ...
0 0
NEZISKOVKA-PROSIM PORADTE (23.03.06)
PROSIM O RADU NEZISKOVA ORGANIZACIA POSKYTUJUCA VEREJNO PROSPESNE PRACE DOSTALA DOTACIU Z URADU PRACE.Z DOTACII PLATI ZAMESTNANCOVI MZDU A ODVODY DO FONDOV.AKO ZAUCTOVAT DOTACIU A ODVODY AKO PRIJEM NE...
10 0
AKTUALITY (10.10.06)
ŠTÁTNE VÝKAZNÍCTVO Výkazy na DÚ v roku 2008 ŠTATISTIKA Nové výkazy Práca 2-04 AKRUÁLNE ÚČTOVNÍCTVO Ďalšie termíny školení v rámci projektu jednotného štátneho účtovníctva a výka...
0 0
SW (10.10.06)
0 odpovedí Otázka od raya1 Neziskové organizácie
Kto účtuje v programe MADO ?
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk