Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Transformacia organizacie a ver.obstaravanie (05.12.05)
0 odpovedí Otázka od SlavaK Neziskové organizácie
Ahojte? Máte niekto skúsenosti s ukončením začatého verejného obstarávania z pohľadu obstarávateľa, ak je výberové konanie vypísané ešte pôvodnou organizáciou a zmluvu by už mala podpisovať nástupníck...
0 0
Kto vie či naozaj podnikám alebo nie? (14.11.05)
Milí poraďáci, kto mi skúsi pomôcť? Sme štátna príspevková organizácia a od marca 2005 máme aj živnostenský list, ktorý však ležal niekde v šuplíku a "nikto" o ňom nevedel. Formou zmlúv robíme aj čin...
0 0
ROZPOČTOVÁ org. - VOĽBY do VÚC (25.11.05)
Prosím o pomoc účtovníčky rozpočtoviek! :confused: Zajtra sú voľby do VÚC, budeme zúčtovávať výdavky a ja neviem, na akej položke mám evidovať napr. stravu a občerstvenie pre členov komisie? Alebo c...
0 0
Podnikáme naozaj? (14.11.05)
Milí poraďáci, kto mi skúsi pomôcť? Sme štátna príspevková organizácia a od marca 2005 máme aj živnostenský list, ktorý však ležal niekde v šuplíku a "nikto" o ňom nevedel. Formou zmlúv robíme aj čin...
0 0
odmeny občianskeho združenia (06.11.05)
Prosim, moze obcianske zdruzenie dat odmenu pracovnicke ktora sa stara o uctovanie aby to obislo danovy urad,ak ano akou formou aby to bolo legalne. A vobec moze uzatvorit s niekym dohodu o vykonani p...
0 0
Sociálny fond (14.11.05)
0 odpovedí Otázka od inulka Neziskové organizácie
Ahojte, prosím poradiť ohľadne soc. fondu. Ako sa účtuje v občianskom združení? Díky
0 0
časové rozlíšenie výnosov v NO (11.11.05)
0 odpovedí Otázka od evickam Neziskové organizácie
Vedel by mi niekto poradiť, či môže neziskovka účtovať časovo rozlíšené výnosy vzťahujúce sa na prijaté 2% dane na dva roky? Vychádzam z toho, že prijaté prostriedky v roku 2005 môže použiť aj v nasle...
0 0
Podnikanie OZ a registračná pokladnica (13.10.05)
V pripade, ak občianske združenie (OZ) vykonáva podnikateľskú činnosť (výroba a predaj pečiatok, drogových testov... ktoré sú v súlade s dosahovaním cieľov OZ v zmysle stanov), je potrebné, aby malo r...
0 0
Verejná zbierka - vyhlásenie (08.11.05)
Prosím Vás, má tu dakto skúsenosti s vyhlásením verejnej zbierky ? Sme neziskovka, zaoberajúca sa poskytovaním sociálnych služieb. Staviame domov dôchodcov. Nakoľko nám chýbajú dajaké peniažky, rozh...
0 0
personálne otázky v neziskovej organiz. (26.09.05)
Prosím o radu pri zmene príspevkovej organizácie na neziskovú ( pri zmene názvu organizácie) ako postupovať v oblasti personalistiky pri pracovných zmluvách u jednotlivých pracovníkov atď... ako post...
0 0
Mzdy vrátnikov (29.09.05)
Som začínajúca mzdárka. Chcem sa opýtať ako sa počítajú odpracované hodiny vrátnikov, ak pracujú 16 h a 24 h. Majú 37.5 týždenný pracovný čas. Počíta sa v prípade 16 h 15,5 h? a pri 24 23,5 h? Sú pl...
0 0
Materská škola a právnou sujektivitou (06.10.05)
Prosím o radu. Dostala som ponuku na spracovanie účtovníctva a miezd (10 zam.) pre materskú školu zo škol. jedalňou, ktorá od 1.1. bude mať právnu subjektivitu. Informácii mám od nich málo a ja som za...
0 0
Informačný systém (03.10.05)
0 odpovedí Otázka od inulka Neziskové organizácie
Nazdar, prosím o radu ohľadne informačného systému. Občianske združenie musí vyplniť formulár o evidencii alebo o registrácii.
0 0
Právne predpisy (29.09.05)
Nazdar, ktoré právne predpisy sa vzťahujú na občianske združenie. 213/1997 a ktoré ďalšie. Díky.
0 0
2% z daní (25.08.05)
Sme nezisková organizácia. Prijali sme 2% z daní na športové účely. Vie mi niekto poradiť postup pri použití prostriedkov, audit, zverejnenie, zdokladovanie použitia účelu atď.....? Prosím o čo najvi...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk