Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Predaj kníh - obč. združenie (01.03.06)
Dobrý deň, sme občianske združenie, ktoré z poskytnutia dotácie vydalo knihu. Chcem vás poprosiť o usmernenie pri predaji tejto knihy. Môžme si uviesť ľubovoľnú predajnu cenu, rôznu pri rôznych odbera...
0 0
Nezdaniteľná čiastka 300.000.- (15.01.06)
Nebola zmena v roku 2005 nezadniteľná čiastka 300.000.-Platí aj v roku 2005. Sme športový klub.
0 0
VEMA-účtovný program (16.01.06)
ahojte. vedel by mi niekto pomôcť teraz a aj neskôr. s účtovaním vo Vema programe pre školstvo. je ľahké na ňom pracovať alebo je zložitý? bola som na stránke vemy no nič bližšie o účtovníctve a príkl...
0 0
oslobodené príjmy a zdaňovanie nad 300 000 (09.03.06)
Potrebujem poradiť, kde máme zaradiť príjmy. Podľa štatútu n.o. našou hlavnou činnosťou je doplnkové vzdelávanie detí a mládeže formou vzdelávacích aktivít (kurzy) a publikačnou činnosťou a vypracova...
0 0
autá (06.03.06)
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to u neziskovky ohľadom áut? Neziskovka vlastní 2 autá, ktoré slúžia pre vnútornú potrebu org., platí zákonnú a havarijnú poistku, je potrebné platiť cestnú d...
0 0
Štatutárny zástupca o.z. (07.03.06)
0 odpovedí Otázka od Janashka Neziskové organizácie
Prosím poraďte: Môže byť štatutárnym zástupcom slovenského občianského združenia, zahraničný občan?
0 0
Platenie štatutárneho zástupcu - čo je správne (06.03.06)
V poradách som si našla, že štatutárny zástupca je zamestnancom SVB, je platený, ak sa nemýlim z položky na správu domu a odvádza sa 19 daň a 0,8% do sociálnej poisťovne. Potom som ale našla, pri číta...
0 0
male obcianske zdruzenie (21.02.05)
Synator ma take male obcianske zdruzenie - hudobne - po cely rok nemali ziadny vydaj iba mesacne 109,- Sk za wwwstranku a v ramci prispevku 2% dostali na ucet spolu 12.860-Sk + tri sponzorske dary 500...
0 0
Obcianske zdruzenie... (03.03.06)
Prosim Vas o radu 1/ked ma Obc.zdruzenie prijmy len podl paragr.13 teda prijmy 2% + prijmy z prilezitostnych vystupeni /hudobne/ celkove je to na prijmoch 78 000 vydavky cca 67 000 /z toho kupili je...
0 0
Pokladničný doklad v Kč (02.03.06)
Ahojte moji poradcovia, prosím Vás o radu, ako zaúčtovať v občianskom združení pokladničný doklad z Českej republiky v Kč ak nemáme valutovú pokladňu. Môžem to prepočítať kurzom NBS v ten deň, kedy je...
0 0
Neziskovka - prechod na PÚ (24.02.06)
Zdravím poraďáci, stojím pred problémom prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné v občianskom združení (začali podnikateľskú činnosť). Prosím poraďte mi ako zaúčtovať celý prechod na začiatku...
0 0
videovrátnik (28.02.06)
Máte niekto v dome videovrátnika? Chcela by som kontakt na firmu a nejaké info. Do nových domov to dávajú.
0 0
prenájom (28.02.06)
Keď občianske združenie prenajíma vlastné priestory je to pre neho zisk a musí platiť daň? Normálne platí daň z nehnuteľností.
0 0
Príspevková alebo nezisková organizácia (01.02.06)
Mám klienta, súkromné tanečné konzervatórium. Prijíma od štátu príspevky a zároveň aj od rodičov. V roku 2004 ho štatistický úrad zaradil ako príspevkovú organizáciu a v roku 2005 ako neziskovú organi...
0 0
video (28.02.06)
Ako zaúčtovať nákup videa, premietacieho plátna, hudobná aparatúra, kancelárska technika - všetko do 30 000,-- ide do spotreby? Kedy sa využíva drobný majetok?
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk