Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
nenávratný finančný príspevok (02.01.06)
Vie mi niekto poradiť, kde by som našla výklad pojmu - nenávratný finančný príspevok?
0 0
sponzorský príspevok (11.01.06)
0 odpovedí Otázka od Katkamb Neziskové organizácie
Dobrý deň,firma poskytla združeniu rodičov 10 000,- na uhradenie výdajov v súvislosti s medzinárodnou šp. súťažou. Treba z tohto príspevku odviesť daň? Pekne ďakujem za odpoveď. Katka
0 0
Kúpa stavebného pozemku (06.01.06)
Ahojte prosim poradte my. V pondelok idem uzavriet zmluvu o kupe stavebného pozemku, preto by som sa chcel spytat kto spravne by mal uhradit poplatok za prepis na katastri? Kupujuci alebo predavajuci?...
0 0
Projekty pre nezamestnaných a kurzové rozdiely (05.01.06)
0 odpovedí Otázka od Naďa Neziskové organizácie
Dostala som ponuku viesť účtovníctvo v projekte zaoberajúcom sa rekvalifikáciou nezamestnaných . Zmluvne sme sa dohodli na pevnej mesačnej sume v SK. Táto suma vyplýva z projektu (eurá x predpokladaný...
0 0
OZ - DP, fakturácia a i. (23.11.05)
Ahojte, robím JU pre OZ, nie som vyučená účtovníčka, takže mám v tom zmätok, darmo čítam zákony a poradu :( Sme kult. spolok, PO, bez živnostenského listu. Ako PO možeme vystaviť FA za poskytnuté služ...
0 0
Transformácia neziskovah organizácie (31.12.05)
0 odpovedí Otázka od Dasat Neziskové organizácie
Doteraz sme boli nezskovou organizáciou, ktorá si viedla základné imanie ako aj fondy v podsúvahe. Od 01.01.2006 budeme meniť formu a budeme musieť tieto položky evidovať v súvahe. veľa sme o tom disk...
0 0
Platy (03.10.05)
Prosím o radu, aký zákon sa vzťahuje na odmeňovanie - platy zamestnancov občianskeho združenia. Potrebujem to uviesť do platového dekrétu.
0 0
Definícia (27.12.05)
Neviete mi niekto poradiť, kde by som si prečítala presnú definíciu rozpočtovej a príspevkovej organizácie. ďakujem
0 0
vzdelávacie poukazy (22.12.05)
Je síce o vzdelávacích poukazoch pri téme IBEU ale zle sa tam orientuje, lebo je tam všeličo a veľa tém. Prosím Vás, my sme príspevková organizácia. Na vzdelávacie poukazy dostávame na každý mesiac n...
0 0
SVB a športový klub (03.03.05)
Ako sa účtuje spoločenstvo som vďaka porade zvládla a musím uznať, že na DÚ boli vedľa z mojich otázok, čo sa týka príjmov, ktoré ovplyvňujú ZD, ja to mám pomerne jednoduché lebo moje spoločnstvo nepo...
0 0
Cestovný príkaz - Občianske združenie (07.11.05)
Pri praci v Obcianskom zdruzeni - sportovy klub pouzivame pre potreby klubu sukromne vozidla. V zakone o cestovnych nahradach sa uvadza nasledovne: Preukazovanie ceny pohonných látok v čase ...
0 0
Rozdelenie príspevkovej organizácie (07.11.05)
Ahojte. Máte niekto skúsenosti s rozdelením činnosti príspevkovej organizácie na príspevkovú činnosť a podnikateľskú činnosť? Od 1.1.2006 bola našej organizácii povolená zriaďovateľom podnikateľská či...
0 0
Penazne a nepenazne plnenia pre clenov obcianskych zdruzeni (08.12.05)
0 odpovedí Otázka od astes Káva Neziskové organizácie
Je tu jedna tema, ktora trapi aj mna a ktoru som videl v par prispevkoch rozoberanu aj na PORADE. Ide o to, ako posudzovat rozne plnenia, ktore ziskavaju z OZ jeho clenovia. Videl som tu spominane kni...
0 0
Príjmy v SVB-PZ (07.12.05)
Veľa sme tu rozoberali príkazné zmluvy a ich zdaňovanie - pripájam stanovisko Daňového riaditeľstva ( ako som kedysi prisľúbila):confused:
0 0
2 % daň (02.11.05)
Dobrý večer prajem, vie mi dakto poradiť, ako je to s ohlasovaním získania finančných prostriedkov z 2% dane? Pravdepodobne mám problém - asi som zanedbala termín a teraz neviem čo s tým. Dostali sm...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk