Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Právne predpisy (29.09.05)
Nazdar, ktoré právne predpisy sa vzťahujú na občianske združenie. 213/1997 a ktoré ďalšie. Díky.
0 0
2% z daní (25.08.05)
Sme nezisková organizácia. Prijali sme 2% z daní na športové účely. Vie mi niekto poradiť postup pri použití prostriedkov, audit, zverejnenie, zdokladovanie použitia účelu atď.....? Prosím o čo najvi...
0 0
Este raz k verejnemu obstaravaniu (22.09.05)
Ahojte, prosim o Vás názor obstaravatelia. Vylúčilii by ste zo súťaže príspevkovú organizáciu - uchádzača, ktora je v "transformacii", t.z. v čase hodnotenia súťažných ponúk sa pripravuje jej zlúčeni...
0 0
Stret záujmov (22.09.05)
Milý poraďáci, pracujem v neziskovej organizácii (školskom zariadení), ktorá je financovaná ministerstvom školstva. Vedenie tejto organizácie vyzerá takto: matka - riaditeľka, dcéra - zástupkyňa, otec...
0 0
účtovanie neziskovej organizácie (16.09.05)
ahojte! Vedel by mi niekto kto tým už prešiel poradiť? Dostala som ponuku účtovať neziskovú prganizáciu, ale v živote som s tým nerobila....som len obyčajný maličký podvojný účtovníček. Kúpiť si d...
0 0
Účtovanie poplatkov banke (13.09.05)
Prosím Vás, ako mám zaúčtovať poplatky banke za vedenie účtu v neziskovke? V škole sme sa učili, že sa to zaúčtuje na 518/221. Potom som niekde čítala, že sa to zaúčtuje na 538/221. Ale najnovšie som ...
0 0
Sirotský dôchodok a brigáda (02.09.05)
Môj syn (bude mať 15 r.) dostáva po otcovi sirotský dôchodok a chce mi pomôcť nejakou brigádnickou prácou napr. roznášaním letákov. Prosím Vás o informáciu, komu a kedy mám povinnosť nahlásiť jeho pr...
0 0
Odstúpenie od zmluvy (01.09.05)
Odstúpenie od „Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu (uzavretej podľa § 50a OZ)“ Prosím Vás súrne o radu ! Čo mám urobiť, aby moje odstúpenie od zmluvy o bud.zmluve...
0 0
Založenie neziskovej organizácie .... kde začať (22.08.05)
Sme skupinka amatérskych športovcov a pravidelne sa zúčastňujeme na rôznyh bežeckých podujatiach, kde si platíme sami štartovné + cestovné náklady. Preto si chceme založiť neziskovú športovú organizác...
0 0
Pokladničné doklady o nákupe PHM (25.08.05)
Prosím Vás o radu. Je povinnosťou k cestovným príkazom dokladovať pokladničné doklady o nákupe PHM, ak bola vykonaná pracovná cesta v záujmovom združení právnických osôb a vodič použil svoje súkromné ...
0 0
OZ-potrebujeme zivnost? (22.08.05)
Ahojte poraďáci...mám malé občianske združenie,ktorého hlavným cieľom je vybudovanie neziskového detského tábora.Chcel by som poradiť či potrebujem zriadiť živnosť ak chcem poriadať cca.1-2krát do týž...
0 0
Príspevky na stravu (18.08.05)
Dobrý deň, viete mi niekto vysvetliť akým spôsobom funguje poskytovanie stravných lístkov v neziskových organizáciách? Z akých peňazí (fondov) sa tieto lístky prideľujú.Ďakujem.
0 0
Nadácia - odmena (23.05.05)
Mám problém. Som zamestnaná na HPP a popri tom účtujem nadáciu. Správna rada mi chce vyplatiť odmenu a ja mám vymyslieť ako by to bolo najvýhodnejšie (a mala by som s tým najmenej roboty). U mňa nie j...
0 0
Zverenenie účt.závierky v Obch.vestníku (16.06.05)
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť, či máme ako nezisková organizácia povinnosť odoslať účtovnú závierku na zverejnenie do Obchodného vestníka? Ak áno, aký je postup? Ďakujem
0 0
Daňové priznanie príspevkovej organizácie (30.05.05)
Dobrý deň milí Poraďáci, prosím, pracuje niekto s účtovníctvom a daňami príspevkových organizácií? Podával niekto daňové priznanie za podnikateľskú činnosť alebo prenájom a predaj majetku ? Má niek...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk