Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
8 0
Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmu DRAK (02.10.19)
Dňa 19.6.2019, 11.9.2019 a 18.9.2019 boli schválené novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplývajú aj zmeny s dopadom na spracovanie mzdovej agendy....
5 0
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 DRAK (15.12.19)
Ročné zúčtovanie za rok 2019 vykoná zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný FR SR. Žiadosť je zamestnanec povinný podpísať a podať zamestnávateľovi najneskôr do 17.2.2020 (...
5 0
Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o sociálnom poistení DRAK (02.10.19)
Dňa 25.6.2019 bola schválená novela č. 225/2019 Z.z. zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019. V nadväznosti na zavedenie daňových a odvodových zvýhodnení mzdy vyplácanej pri ...
4 0
Dovolenka pre mladých (novela Zákonníka práce) DRAK (21.10.19)
Dňa 18.10.20019 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1.1.2020. Na základe tejto novely zákona sa navyšuje dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov...
4 0
Zmeny v rodičovskom príspevku od 1.1.2020 DRAK (03.10.19)
18.9.2019 bola v NRSR prijatá novela zákona 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku (tlač 1531). Novela od 1.1.2020 upravuje výšku rodičovského príspevku na sumu 270 € mesačne, pričom zavádza aj zvýše...
3 0
Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2020 DRAK (15.12.19)
Zamestnanec má možnosť (nie je povinný) uplatniť si u zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkoch na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na vyživované...
3 0
Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného od r. 2020 DRAK (26.11.19)
Novela č. 321/2019 Z.z. (tlač 1530) zákona o sociálnom poistení upravuje od 1.1.2020 nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku pre účely sociálneho poistenia a ďal...
3 0
Rekreačný príspevok pri súbehu DRAK (17.01.20)
Rekreačný príspevok môže byť oslobodený od dane za príslušné zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa. Ak táto podmienka nebude splnená, dôjde došlo k porušeniu zákona. Ak zamestnanec pracuje ...
3 0
Príspevok na ubytovanie - 2 novely platné od 1.1.2020 DRAK (07.01.20)
Od 1.1.2020 je účinná novela č. 301/2019 Z.z. zákona o dani z príjmov, ktorá bola schválená dňa 11.9.2019, kde ust. § 5 odsek 7 písm. p) od 1.1.2020 znie: "Od dane sú oslobodené aj príjmy poskytnuté a...
2 0
13. plat 2019 (2020) základ dane - poistné DRAK (13.01.20)
UPOZORNENIE Ak z odmeny pri príležitosti letných dovoleniek v r. 2019 bola suma 500 € oslobodená od dane, ale z tejto sumy sa platilo poistné na sociálne poistenie, toto poistné nie je možné odpočítať...
1 0
Pracovná zmluva pre konateľa (Dnes)
Jediný konateľ sro-čky vykonáva funkciu konateľa aj vodiča medzinárodnej dopravy. Spoločnosť musí s konateľom uzatvoriť pracovnú zmluvu na funkciu vodiča? Podotýkam, že spoločnosť nemá žiadnych zamest...
1 2
zmeny v dovolenkových nárokoch r.2020 (Dnes)
ako sa má chápať starostlivosť o dieťa pri novele ZP ohľadom dovolenkových nárokoch ( 5 týždňov dovolenky) : do 3 rokov veku dieťaťa alebo do 18 rokov dieťaťa, bola som na školeniach, ale názory lekt...
1 0
Môžem vykonať RZ zamestnancovi, ktorému bol priznaný starobný dôchodok? (Dnes)
Chcem sa opýtať či môžem vykonať RZ zamestnancovi, ktorý stále pracuje, ale bol mu už aj priznaný starobný dôchodok. treba od neho žiadať aj úhrn vyplatených dôchodkov? A čo ak už má nárok na dôchodok...
1 0
Určenie VZ na MD (Včera)
0 odpovedí Otázka od Mila123 Mzdy a personalistika
Dobrý deň, zamestnankyňa pracuje v A spol. a to od 01 01 2018 - 31 12 2019, k 31 12 2019 sa ukončil PPV a znovu začal 10 01 2020 (tie isté podmienky, tá istá funkcia, tá istá základná mzda) súčas...
1 0
Dovolenkovy priemer pocas materskej dovolenky otca (Včera)
Zdravim, s mzdarkou sa rozchadzame v nazore na postup vypoctu dovolenkoveho priemeru. Problematickym je pocet odpracovanych dni, resp. co sa radi medzi odpracovane dni (hodiny). Vo vymeriavacom ob...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk