Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
25 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
10 0
Materské - ako si ho vylepšiť (20.10.06)
Som zamestnaná v pracovnom pomere od mája 2004. Môj plat sa pohybuje na úrovni 10000 až 12000 Sk mesačne. Na budúci rok by som chcela otehotnieť. Viem, že pri svojom plate budem mať pomerne nízke mate...
10 0
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň rok 2017 DRAK (07.01.17)
Podľa § 39 ods. 10 zákona vzor tlačiva "Prehľad...“ určuje Ministerstvo financií SR. Dňa 11.11.2016 MFSR na svojej webovej stránke informovalo, že tlačivo pre rok 2017 sa oproti tlačivu pre rok 2016...
8 0
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2017 DRAK (07.01.17)
"Vyhlásenie" je formálny spôsob, ako si zamestnanec podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov pri výpočte mesačných preddavkov na daň uplatní svoj nárok na: - nezdaniteľnú časť základu dane na daňovn...
8 0
Zákonník práce, § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času DRAK (11.04.12)
Kedy môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne Podmienkami nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času sú: - povaha práce alebo podmienky prevádzky, ktoré nedovoľujú, aby sa pracovný čas...
6 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
6 0
Poistné szčo v r.2019 DRAK (27.12.18)
SOCIÁLNE POISTENIE Povinne poistenou szčo v SP je tá szčo, ktorej príjem presiahne 12-násobok priemernej mzdy. Povinnosť platiť poistné do SP v závislosti od príjmu v minulom roku je v období od 1.7. ...
5 0
Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP od 1.1.2023 DRAK (03.12.22)
Od 1.1.2023 sa mení vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP - kompletná zmena § 140 zákona o sociálnom poistení. Ak má zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistné, znižuje sa o tieto dni počet dn...
5 0
Zákonník práce, § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni DRAK (12.04.12)
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a po...
4 0
Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov DRAK (10.10.22)
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá v NR SR 5.10.2022 prináša s účinnosťou od 1.1.2023 nový druh predčasného starobného dôchodku (PSD). Okrem prípadu, že nárok na PSD vzniká na...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
3 0
Odvodové a daňové tipy - materiály, webináre - zadarmo do 07 04 2024.... (30.03.24)
0 odpovedí Téma od Negoce Mzdy a personalistika Facebook
https://www.facebook.com/DanoveAOdvodoveTipyJozefaMihala?locale=sk_SK
2 0
Právoplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru - dátum podpisu je spatný (v tom čase som bola odcestovaná/ (15.04.24)
Dňa 30.4.2024 končím rodičovskú dovolenku. Koncom februára 2024 som poslala zamestnávateľovi žiadosť o návrat do zamestnania od 1.5.2024. Dňa 12.4. si ma zavolal a dal mi podpísať dohodu o skončení pr...
2 0
Ročný výkaz o plnení povinného podielu za rok 2023 elektronicky DRAK (15.03.24)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ukladá zamestnávateľom 1./ povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, resp. zadávať zákazku na účely plnenia povinného podielu zamestnávania ...
2 0
RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá DRAK (29.11.23)
Vyhlásenie na zdanenie príjmov do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania Pri výpočte mesačných preddavkoch na daň si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa nárok na nezdanit...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk